Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1168z dziś
7801z ostatnich 7 dni
28691z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Modernizacja instalacji elektrycznej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Modernizacja instalacji elektrycznej

Data zamieszczenia: 2024-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o
Namysłowska 8
50-304 Wrocław
powiat: Wrocław
zamowienia@wm.wroc.pl
https://wm-wroc.logintrade.net/zapytania_email,168093,110a55a94b2832e0e9f494aca8499925.html
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-07-04 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
WM/SZP/TP/16/2024/G_Modernizacja instalacji elektrycznej ze zmianą sposobu ogrzewania wraz z demontażem pieców kaflowych w mieszkaniach gminnych zarządzanych przez Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 1, Modernizacja instalacji elektrycznej ze zmianą sposobu ogrzewania wraz z demontażem pieców kaflowych w wyznaczonych mieszkaniach gminnych zarządzanych przez Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i obowiązki stron określają:
a) projektowane postanowieniach umowy ( załącznik nr 4 do SWZ),
b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ( załącznik nr 3a do SWZ),
c) przedmiary robót ( załącznik nr 3b do SWZ) dla trzech typów mieszkań M1 , M2, M3. Typ mieszkania M1-21 lokali , Typ mieszkania M2-21 lokali, Typ mieszkania M3-9 lokali.
Zadanie nr 2, Modernizacja instalacji elektrycznej ze zmianą sposobu ogrzewania wraz z demontażem pieców kaflowych w wyznaczonych mieszkaniach gminnych zarządzanych przez Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i obowiązki stron określają:
a) projektowane postanowieniach umowy ( załącznik nr 4 do SWZ),
b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ( załącznik nr 3a do SWZ),
c) przedmiary robót ( załącznik nr 3b do SWZ) dla trzech typów mieszkań M1, M2, M3. Typ mieszkania M1-21 lokali , Typ mieszkania M2-21 lokali, Typ mieszkania M3-9 lokali.

CPV: 45000000-7, 45300000-0,45310000-3,45315000-8,45400000-1

Dokument nr: 2024/BZP 00367698, WM/SZP/TP/16/2024/G

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-07-04 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://wm-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wm-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne, które muszą
spełniać urządzenia informatyczne w celu korzystania z Platformy:
1) Specyfikacja połączenia
Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej Wrocławskie Mieszkania Sp.
z o.o.:
https://wm-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html.
Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat
SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej
Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności
pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz
informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.:
Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
o Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
o Google Chrome 31
o Mozilla Firefox 26
o Opera 18
Pozostałe wymagania techniczne:
o dostęp do sieci Internet
o obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax
o włączona obsługa JavaScript
o zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
o zainstalowany Acrobat Reader
o zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
2) Dopuszczalne formaty przesyłanych danych
Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych
określonych w przepisach wydanych na podstawie §2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452).
Równocześnie Zamawiający rekomenduje na format danych przesyłanych plików: .pdf.
3) Kodowanie i oznaczanie czasu przekazania danych
Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone
złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W przypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się
poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty, dokumentu będąc
niezalogowanym na Platformie przetargowej. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu w ikonę
,,Złóż ofertę". W przypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie Przetargowej, czas przekazania danych jest to czas wysłania
dokumentu, oferty przez Platformę Przetargową.
4) Korzystanie z platformy przetargowej jest bezpłatne.
Pełną obsługę techniczną platformy przetargowej świadczy firma Logintrade S.A. W przypadku ewentualnych problemów technicznych prosimy o kontakt z infolinią techniczną +48 71 787 35 34 (w dni robocze godz. 8.00-16.00); e-mail:
helpdesk@logintrade.net
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest zapoznać się z:
Instrukcjami obsługi Platformy przetargowej - dostępnymi pod adresem:
https://wm-wroc.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
Regulaminem korzystania z Platformy przetargowej - dostępnym pod adresem:
https://wm-wroc.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny opisany w SWZ rodził XVIII

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://wm-wroc.logintrade.net/zapytania_email,168093,110a55a94b2832e0e9f494aca8499925.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-07-04 09:00
Miejsce składania ofert: https://wm-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.