Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6812z ostatnich 7 dni
27761z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Sukcesywna dostawa materiałów instalacyjnych -wodociągowych i kanalizacyjnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Sukcesywna dostawa materiałów instalacyjnych -wodociągowych i kanalizacyjnych

Data zamieszczenia: 2024-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Bohaterów Getta 9-11
68-200 Żary
powiat: żarski
tel. 068/479 46 10/11 faks: 068/479 46 12
Województwo: lubuskie
Miasto: Żary
Wadium: 10 000,00 zł
Nr telefonu: tel. 068/479 46 10/1
Termin składania ofert: 2024-06-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest ,,Sukcesywna dostawa materiałów instalacyjnych -wodociągowych i kanalizacyjnych dla potrzeb ZWiK Sp. z o.o. w Żarach".
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany został w CZĘŚCI II SIWZ - OPZ

Dokument nr: 7/ZS/2024

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.06.2024r. o godz. 1230 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Ul. Bohaterów Getta 9-11, 68-200 Żary pok. 111.

Specyfikacja:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, zwana dalej ,,Specyfikacją" lub ,,SIWZ" została udostępniona na stronie internetowej ZWiK Sp. z o.o.: www.bip.zwikzary.pl i pobierana jest samodzielnie przez Wykonawców.

Składanie ofert:
Oferty należy składać do dnia 24.06.2024r. do godz. 1200 w sekretariacie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Ul. Bohaterów Getta 9-11, 68-200 Żary.

Miejsce i termin realizacji:
8. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z § 29 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach - Załącznik do Zarządzenia nr 1/2021 Zarządu ZWiK Sp. z o.o. z dnia 19.03.2021 r. zwanego dalej Regulaminem.
Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 j.t., z późn. zm.).
Na wniosek Wykonawcy specyfikacja w całości lub w części może być przekazana w wersji pisemnej. Wszelkie ewentualne zmiany, uzupełnienia i wyjaśnienia w toku postępowania będą umieszczane wyłącznie na wyżej podanej stronie internetowej, a na wniosek Wykonawcy zamawiający może przekazać je w innej uzgodnionej formie.
Przed terminem składania ofert Wykonawcy winni sprawdzić ponownie zawartość umieszczonego na stronie folderu w celu zapoznania się z treścią ewentualnych odpowiedzi lub wyjaśnień albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie się z całością udostępnionych dokumentów odpowiada Wykonawca.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Warunki udziału w postępowaniu zostały szczegółowo opisane w pkt 7 IDW - CZĘŚĆ I SIWZ.
9. Wadium - Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
10 Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: Cena oferty - 100 %
13. Termin związania ofertą - 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.