Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1168z dziś
7801z ostatnich 7 dni
28691z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa wyposażenia wraz z montażem

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa wyposażenia wraz z montażem

Data zamieszczenia: 2024-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Rytwiany
ul. Staszowska 15
28-236 Rytwiany
powiat: staszowski
tel: (+48 15) 864 79 30, Tel.: 158647944
rytwiany@rytwiany.com
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Rytwiany
Wadium: ---
Nr telefonu: tel: (+48 15) 864 79
Termin składania ofert: 2024-06-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów, o których mowa w art. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy p.z.p) (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.),
na realizację zadania publicznego pod nazwą
,,DOSTAWA WYPOSAŻENIA WRAZ Z MONTAŻEM DO GMINNEGO ŻŁOBKA NR 1 W SICHOWIE DUŻYM" Zadanie 1: Zabawki Zadanie 2: Sprzęt elektroniczny Zadanie 3: Meble Zadanie 4: Pozostałe
2. Przedmiot zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia wraz z montażem do Gminnego Żłobka nr 1 w Sichowie Dużym.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
3) Niniejsze zamówienie realizowane jest jako składowa zadania pn. "Utworzenie 8 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka w Sichowie Dużym" w ramach "Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029"
5) Podział zamówienia na części:
Z uwagi na to, że Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 4 części, każdy Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie lub wybrane części zamówienia.
a) Zadanie 1: Zabawki
b) Zadanie 2: Sprzęt elektroniczny
c) Zadanie 3: Meble
d) Zadanie 4: Pozostałe
2

7) Wskazane w dokumentach znaki towarowe, nazwy własne, itp. - stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy, funkcjonalny, techniczny i technologiczny dotyczący przedmiotu zamówienia. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie, nazwy materiałów, urządzeń, lub ich pochodzenie, dopuszcza się stosowanie materiałów, urządzeń równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały, urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji lub ich pochodzenie, służą wyłącznie określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami, urządzeniami. Użyte w dokumentacji zamówienia nazwy, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą, nie mają na celu preferowanie rozwiązań danego producenta lecz wskazanie na rozwiązanie, które powinno posiadać cechy techniczne, technologiczne nie gorsze od podanych w dokumentacji technicznej. Zamawiający w przypadku ofert zawierających rozwiązania równoważne będzie je weryfikować pod względem spełniania wymogów poszczególnych pozycji wymagań technicznych zawartych w załącznikach do Specyfikacji. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić w ofercie równoważność oferowanych urządzeń lub systemów. Ciężar udowodnienia równoważności jest obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający nie uzna rozwiązań równoważnych, jeśli będą o gorszych niż wskazane w załącznikach do Specyfikacji minimalnych wymaganiach jakościowych, funkcjonalnych, technicznych i technologicznych.
8) Zamieszczone w dokumentacji zamówienia wymienione nazwy producentów (jeśli takie się pojawią) użyto jedynie w celu przykładowym. Ewentualnie wskazane nazwy produktów oraz ich producentów nie mają na celu naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Wszędzie gdzie są one wskazane, należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie ,,lub równoważne". Przez pojęcie ,,lub równoważne" Zamawiający

rozumie oferowanie materiałów gwarantujących realizację zadania zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej, ani do zmiany ceny, ani do naruszenia przepisów prawa. 9) W przypadku spełnienia powyższych warunków Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych. Jeżeli Wykonawca zaoferuje rozwiązania równoważne, musi wykazać w ofercie, że proponowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
10)Ilekroć niniejsze zapytanie opisuje przedmiot zamówienia za pomocą norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Dokument nr: OR.4422.8.2024.MJ

Składanie ofert:
8. Miejsce, termin i sposób składania ofert
1) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w formie pisemnej do dnia 21 czerwca 2024 r. do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany, Ul. Staszowska 15, 28 - 236 Rytwiany (sekretariat, piętro I, pok. 13).
2) Godziny pracy Urzędu Gminy Rytwiany:
a. poniedziałek 8:00-16:00
b. wtorek-piątek 7:30-15:30
3) Składając ofertę prosimy ją zaadresować na adres Zamawiającego i opatrzyć następującą informacją:
Oferta na zadanie pn.:
,,DOSTAWA wyposażenia wraz z montażem do Gminnego Żłobka nr 1
w Sichowie Dużym" Nie otwierać przed 21 czerwca 2024 r. do godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
4) Miejsce realizacji: Zespół Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Marii Firlejczyk, Sichów Duży 88, 28-236 Rytwiany.
6) Termin realizacji: 19 lipca 2024 r.

Wymagania:
3. Warunki udziału w postępowaniu i sposób potwierdzania ich spełniania
Warunki udziału w postępowaniu
1 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.
2 Zdolność techniczna lub zawodowa Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.
3 Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.
4 Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.

4. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania
ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający umieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://www.rytwiany.bip.jur.pl/artykuly/3874
Prosimy zatem o bieżące śledzenie publikowanych informacji na ww. stronie internetowej.
5. Odrzucenie oferty
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
2) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
4) Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu;
5) Wykonawca nie dostarczył wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6. Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez
podawania przyczyny, w szczególności, gdy wartość najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką przeznaczono na realizację zamówienia.
7. Sposób przygotowania oferty
1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie do pisania lub pismem odręcznym. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2) W przypadku składania oferty przez przedstawiciela Wykonawcy, do oferty powinno być dołączone stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
3) Cena ofertowa musi uwzględniać maksymalny koszt realizacji zadania.
4) Cena oferty podana w formularzu ofertowym musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (tj. z dokładnością do 1 grosza).
5) Wykonawcy przy dokonywaniu wszelkich obliczeń muszą przestrzegać powyższych zasad zaokrąglania. W razie pomyłki w tym zakresie Zamawiający dokona poprawek zgodnie z wyżej przedstawionymi zasadami.
6) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7) Wraz z ofertą należy złożyć:
Formularz asortymentowo-cenowy - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
4) Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
9. Sposób oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty
Kryterium oceny ofert jest cena rozumiana jako całkowity koszt wykonania dostaw w całym okresie obowiązywania umowy. Waga kryterium - 100%
Wykonawca w kryterium cena może uzyskać maksymalnie 100 punktów;
Sposób obliczania punktów w kryterium cena następuje - według wzoru:
najniższa cena z rozpatrywanych ofert
Ilość punktów =-----------------------------------------------------x 100%
cena badanej oferty
10. Umowa i termin realizacji zamówienia
1) Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie do 2 dni od dnia przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2) Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w okresie do 19 lipca 2024 r.
3) Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Uwagi:
II.Obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Rytwiany, ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany.
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@rytwiany.com.pl lub pisemnie, kierując korespondencję na adres siedziby Administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania i udzieleniu zamówienia, prowadzenia dokumentacji księgowo
podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
4) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
a. ustawa z 11.9.2019 r. - Prawo zamówień publicznych;
b. ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych;
c. ustawa z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
d. art. 6 pkt.1 lit. c RODO
- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
5) Odbiorca lub kategorie odbiorców: podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74-76 PZP. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych).
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w szczególności zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata - przez cały okres obowiązywania umowy.
7) Posiada Pani/Pan prawo:
a. żądania dostępu do danych; w przypadku, gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może, zgodnie z art. 75 ustawy PZP, żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
b. żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 ustawy PZP. wykonanie tego obowiązku nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
c. usunięcia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub w inny sposób przetwarzane;

d. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy PZP wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia.
8) Przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
11) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.

Kontakt:
W zakresie merytorycznym osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest: Monika Jastrząb Tel.: 158647944
E-mail: monikajastrzab@rytwiany.com.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.