Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6812z ostatnich 7 dni
26440z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych

Data zamieszczenia: 2024-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Krosno Oddział: Wydział Drogownictwa
ul. Lwowska 28A
38-400 Krosno
powiat: Krosno
https://platformazakupowa.pl/transakcja/941530
Województwo: podkarpackie
Miasto: Krosno
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-06-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
D.7011.30.2.2024.J "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych na terenie miasta Krosna"
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych na terenie miasta Krosna" Dokumentacja projektowa 1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Dokument nr: ID 941530, D.7011.30.2.2024.J

Otwarcie ofert: Otwarcia : 21-06-2024 09:05:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/941530
Składania : 21-06-2024 09:00:00

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
1. Opis przedmiotu zamówienia: ,,Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych na terenie miasta Krosna"
1.1. Zakres zadania obejmuje wykonanie usługi projektowo-kosztorysowej w zakresie:
a) opracowania projektu stałej organizacji ruchu nieuwzględniającego: oznakowanie poziome i oznakowanie pionowe. Projektant musi uzyskać dla projektu wszystkie wymagane przepisami prawa uzgodnienia dla wszystkich trzech lokalizacji (ul. Krakowska, ul. Tysiąclecia - Hutnicza oraz ulica boczna od ul. Bieszczadzkiej),
b) opracowania projektów branży teletechnicznej i elektrycznej (projekt wymaga wcześniejszego zatwierdzenia przez Zamawiającego),
c) uzyskania wszystkich wymaganych zgód i uzgodnień branżowych w tym uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej oraz prawomocnego zgłoszenia robót lub pozwolenia na budowę umożliwiającego realizację zadania.
Opracowanie ma być zgodne z obowiązującymi przepisami w tym w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129). Kosztorysy inwestorskie winny być opracowane w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389).
Zaprojektowane przejścia dla pieszych muszą być zgodne z WR-D-41-3 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie przejść dla pieszych oraz WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych).
1.2.Ilość opracowań:
a) Projekt budowlany - 3 egz.,
b) W razie potrzeby zgłoszenie robót lub pozwolenie na budowę (w oparciu uzyskane warunki techniczne) - 3 egz.,
c) Projekt stałej organizacji ruchu - 3 egz.,
d) Projekt wykonawczy - 3 egz.,
e) Kosztorys inwestorski - 2 egz.,
f) Przedmiar robót - 3 egz.,
g) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 2 egz.,
h) Całość dokumentacji należy złożyć na nośniku elektronicznym z zapisem na CD/DVD
w formacie ogólnodostępnym edytowalnym (część opisowa w formacie *.doc,*.xls, *dwg. oraz całość dokumentacji w formacie pdf) - 1 szt.
1.3.Lokalizacja: zgodnie z załącznikami graficznymi.
Oferent w ofercie ma obowiązek uwzględnić wszystkie koszty kompleksowej realizacji zamówienia w tym m. in. koszty uzgodnień branżowych, wykonania map itp.
2. Termin realizacji zamówienia:
1) rozpoczęcie prac: od dnia zawarcia umowy,
2) zakończenie prac: 10.12.2024 r.
3. Okres gwarancji:
Okres gwarancji jakości wykonanych prac wynosi 24 miesięcy.
4. Warunki płatności:
a) Zadanie zostanie rozliczone ryczałtowo na podstawie jednej faktury końcowej po zakończeniu zadania
b) Termin płatności: 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.
c) Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
5. Termin związania z ofertą:
Wykonawca jest związany z ofertą w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
6.1. Unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, w szczególności w przypadku braku wystarczających środków finansowych w budżecie miasta,
6.2. Zmiany treści ogłoszenia oraz warunków przetargu,
6.3. Żądania dodatkowych wyjaśnień i informacji od Wykonawców,
6.4. Poprawy omyłek pisarskich w ofercie w przypadku ich wystąpienia,
6.5. Odwołania przetargu w każdym czasie.
7. Zamawiający nie dopuszcza zmiany treści złożonej oferty oraz jej załączników.
8. Inne postanowienia:
8.1. Umowa na realizację Zamówienia zostanie przygotowana przez Zamawiającego po wyborze Wykonawcy.
8.2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8.3. Oferent jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie dodatkowe koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
8.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Warunki płatności - Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jedną fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze przedmiotu zamówienia. Płatność nastąpi w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy, spisany w dniu odbioru przez Zamawiającego kompletnego przedmiotu zamówienia bez uwag. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Termin realizacji - 1) rozpoczęcie prac: od dnia zawarcia umowy, 2) zakończenie prac: 10.12.2024 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Wiedza i doświadczenie - Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż dysponuje osobą lub osobami posiadającą/jącymi: - uprawnienia budowlane do projektowania robotami budowlanymi w specjalności: a) inżynieryjnej drogowej b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Gmina Miasto Krosno Oddział: Wydział Drogownictwa
ul. Lwowska 28A
38-400 Krosno
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=seven_days

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.