Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6812z ostatnich 7 dni
26440z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania badań i pomiarów instalacji elektrycznych w...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania badań i pomiarów instalacji elektrycznych w budynkach wraz z naprawami stwierdzonych usterek

Data zamieszczenia: 2024-06-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków
powiat: Kraków
126633905
mateusz.zielinski@uj.edu.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/941740
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 126633905
Termin składania ofert: 2024-07-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania badań i pomiarów instalacji elektrycznych w budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2025-2027 wraz z naprawami stwierdzonych usterek
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badań i pomiarów instalacji elektrycznych:
1.1 w zakresie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji przewodów obwodów 1 i 3-fazowych, instalacji odgromowej oraz wyłączników różnicowo-prądowych
w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w latach 2025-2027 zgodnie
z harmonogramem pomiarów instalacji elektrycznych w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego, który stanowi załącznik A do SWZ, szczegółowy zakres prac, w tym rodzaj
i liczba badań i pomiarów w poszczególnych obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego,
do których wykonania zobowiązany będzie wykonawca został określony w przedmiarze robót, który stanowi załącznik C do SWZ.
1.2 w zakresie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji przewodów obwodów 1 i 3-fazowych oraz wyłączników różnicowo-prądowych w kotłowniach
i wymiennikowniach Uniwersytetu Jagiellońskiego wskazanych w wykazie kotłowni
i wymiennikowni, który stanowi załącznik B do SWZ, jeden raz w 2025 roku, jeden raz w 2026 roku i jeden raz w 2027 roku w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia każdego roku,
wraz ze sporządzeniem protokołów kontrolnych pomiarów, schematów i szkiców
z rozmieszczeniem badanych punktów pomiarowych w budynkach z rozbiciem na kondygnacje, kotłownie i wymiennikownie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,
w tym postanowieniami art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(t. j. Dz. U. 2023 poz. 682 ze zm.), dalej ,,pr. bud." oraz dyrektywami Unii Europejskiej.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie niezbędnych prac naprawczych w przypadku stwierdzenia w toku badań i pomiarów elektrycznych objawów świadczących o występowaniu zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników zamawiającego, bezpieczeństwa mienia
lub środowiska, a w szczególności w przypadku zagrożenia katastrofą budowlaną, pożarem, wybuchem lub porażenia prądem elektrycznym.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonawcy dodatkowych badań, pomiarów
i napraw instalacji elektrycznych nie ujętych w harmonogramie, o którym mowa w ust. 1.1
powyżej oraz nie ujętych w wykazie kotłowni i wymienników, o którym mowa w ust. 1.2 powyżej, w przypadku np. po uderzeniu wyładowania atmosferycznego, w następstwie awarii instalacji elektrycznych lub w wyniku innych zdarzeń losowych. Dodatkowe prace zostaną rozliczone powykonawczo według stawek, które wykonawca zaoferuje w złożonej ofercie.
4. Wymagania ogólne dla całości zamówienia:
4.1 Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego, określonymi w SWZ, a w szczególności:
1) wykonawca musi zapewnić, iż wszelkie badania i pomiary elektryczne, schematy i szkice z pomiarów zostaną sporządzone zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,
w tym postanowieniami art. 62 ust. 1 pkt 2 pr. bud. oraz zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej;
2) wykonawca musi dedykować do realizacji przedmiotowego zamówienia każdorazowo co najmniej dwóch pracowników, przy czym do prac i czynności, do których wymagane są uprawnienia elektryczne lub budowlane, o których mowa w rozdziale VI ust. 4.1
pkt 1), 2) i 3) mogą zostać delegowane jedynie te osoby, które posiadają wymagane uprawnienia oraz zostały wykazane w wykazie osób złożonym przez wykonawcę
na wezwanie zamawiającego,
3) wykonawca musi zapewnić, iż do realizacji usługi zostanie użyta wyłącznie aparatura posiadająca aktualną legalizację tj. opatrzona atestami stwierdzającymi zgodność użytego sprzętu z obowiązującymi normami;
4) wykonawca musi zapewnić, iż wszelkie badania i prace pomiarowe będą wykonywane
w sposób zapewniający ciągłą dostawę energii elektrycznej w pomieszczeniach zamawiającego - jedynie w uzasadnionych wypadkach, zamawiający dopuszcza możliwość czasowego wyłączenia energii elektrycznej:
a) w dni powszednie - w godz.ch popołudniowych,
b) w dni wolne od pracy określone w art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t. j. Dz. U. 2020, poz. 1920 ze zm.);
5) wykonawca musi zapewnić, iż wszelkie badania i prace pomiarowe będą wykonywane
w terminach i w czasie uzgodnionym z koordynatorem wyznaczonym
przez zamawiającego, przy założeniu, iż będą to godz. popołudniowe i nocne, dopuszcza się możliwość wykonywania prac w ciągu dnia wyłącznie w uzgodnionym
z zamawiającym zakresie;
6) wykonawca musi zapewnić, iż w razie stwierdzenia w toku badań i prac pomiarowych objawów świadczących o występowaniu zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników zamawiającego, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności zagrożenia katastrofą budowlaną, pożarem, wybuchem lub porażenia prądem elektrycznym, podejmie prace naprawcze związane z usunięciem zagrożenia, odnotowując ten fakt
w protokole kontrolnym, osoba dokonująca badań i pomiarów zobowiązana jest
do niezwłocznego wykonania niezbędnych prac naprawczych, tj. usunięcia przerwy
w gniazdku, dokręcenia przewodów, zerowania gniazda w celu zapewnienia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, zakres prac naprawczych każdorazowo wymaga uzgodnienia z upoważnionym pracownikiem zamawiającego;
7) wykonawca musi wykonać pomiary termograficzne badanych rozdzielni wraz z oceną;
8) wykonawca musi zapewnić, iż przekazywane protokoły z pomiarów i badań będą
w wersji papierowej w 2 (dwóch) kopiach oraz w wersji elektronicznej w formacie *.pdf, szkice i schematy *.dwg, termografia *.jpeg;
9) wykonawca w ciągu 7 dni od podpisania protokołu częściowego odbioru musi dokonywać wpisów w Cyfrowej Książce Obiektu Budowlanego (c-KOB) Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (https://c-kob.gunb.gov.pl/ ) załączając odpowiednie protokoły pomiarowe
10) dodatkowo, Wykonawca w nieprzekraczalnym terminie do końca roku 2025 oraz końca roku 2026 i do końca roku 2027, dostarczy Zamawiającemu wszystkie protokoły kontrolne w wersji elektronicznej, tj. na nośniku CD lub DVD (bądź też pendrive);
11) wykonawca musi zapewnić, iż w razie takiej konieczności własnymi siłami uporządkuje pomieszczenia, w których przeprowadzano badania i prace pomiarowe, a w szczególności przesunie meble na ich poprzednie miejsca;
12) w przypadku realizacji przedmiotu zamówienia, przez podmiot lub podmioty,
na których zasoby powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, określonych Rozdziale VI w ust. 4.1 i 4.2 SWZ, zamawiający zastrzega obowiązek wykonania przedmiotu zamówienia, wyłącznie dla tych podmiotów,
które spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie w jakim ich dotyczą.

CPV: 50324200-4, 50411300-2,50711000-2

Dokument nr: 2024/BZP 00368633, 80.272.140.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-07-08 10:10

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/transakcja/941740
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/941740
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe określenie wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zawarto w rozdziale IX SWZ, tj. informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów wraz ze wskazaniem osób uprawnionych do kontaktów z wykonawcami
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto w rozdziale XXI SWZ, tj. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto w rozdziale XXI SWZ, tj. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/941740
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-07-08 10:00
Miejsce składania ofert: Miejsce składania ofert określone w są w Rozdziale IX SWZ ust. 2 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem narzędzia komercyjnego https://platformazakupowa.pl - adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu. Składanie i otwarcie ofert odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem wyżej wymienionej platformy zakupowej, na zasadach określonych w SWZ

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2025-01-01 do 2027-12-31

Wymagania:
1. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości wynoszącej kwotę 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100) i utrzymać go nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 5.2 lub 5.3 lub w ust. 6 poniżej.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
2.1 pieniądzu;
2.2 gwarancjach bankowych;
2.3 gwarancjach ubezpieczeniowych;
2.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto Zamawiającego IBAN: PL nr 98 1240 2294 1111 0010 3561 9764, SWIFT: PKO PP LPW. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się datę uznania środków na koncie Zamawiającego (dzień, godzina).
4. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
5.1 upływu terminu związania ofertą;
5.2 zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
5.3 unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
6. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
6.1 który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
6.2 którego oferta została odrzucona;
6.3 po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
6.4 po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
7. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 6 powyżej, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w rozdziale XIX SWZ.
8. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
9. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w okolicznościach wskazanych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 80.272.140.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badań i pomiarów instalacji elektrycznych:
1.1 w zakresie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji przewodów obwodów 1 i 3-fazowych, instalacji odgromowej oraz wyłączników różnicowo-prądowych
w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w latach 2025-2027 zgodnie
z harmonogramem pomiarów instalacji elektrycznych w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego, który stanowi załącznik A do SWZ, szczegółowy zakres prac, w tym rodzaj
i liczba badań i pomiarów w poszczególnych obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego,
do których wykonania zobowiązany będzie wykonawca został określony w przedmiarze robót, który stanowi załącznik C do SWZ.
1.2 w zakresie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji przewodów obwodów 1 i 3-fazowych oraz wyłączników różnicowo-prądowych w kotłowniach
i wymiennikowniach Uniwersytetu Jagiellońskiego wskazanych w wykazie kotłowni
i wymiennikowni, który stanowi załącznik B do SWZ, jeden raz w 2025 roku, jeden raz w 2026 roku i jeden raz w 2027 roku w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia każdego roku,
wraz ze sporządzeniem protokołów kontrolnych pomiarów, schematów i szkiców
z rozmieszczeniem badanych punktów pomiarowych w budynkach z rozbiciem na kondygnacje, kotłownie i wymiennikownie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,
w tym postanowieniami art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(t. j. Dz. U. 2023 poz. 682 ze zm.), dalej ,,pr. bud." oraz dyrektywami Unii Europejskiej.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie niezbędnych prac naprawczych w przypadku stwierdzenia w toku badań i pomiarów elektrycznych objawów świadczących o występowaniu zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników zamawiającego, bezpieczeństwa mienia
lub środowiska, a w szczególności w przypadku zagrożenia katastrofą budowlaną, pożarem, wybuchem lub porażenia prądem elektrycznym.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonawcy dodatkowych badań, pomiarów
i napraw instalacji elektrycznych nie ujętych w harmonogramie, o którym mowa w ust. 1.1
powyżej oraz nie ujętych w wykazie kotłowni i wymienników, o którym mowa w ust. 1.2 powyżej, w przypadku np. po uderzeniu wyładowania atmosferycznego, w następstwie awarii instalacji elektrycznych lub w wyniku innych zdarzeń losowych. Dodatkowe prace zostaną rozliczone powykonawczo według stawek, które wykonawca zaoferuje w złożonej ofercie.
4. Wymagania ogólne dla całości zamówienia:
4.1 Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego, określonymi w SWZ, a w szczególności:
1) wykonawca musi zapewnić, iż wszelkie badania i pomiary elektryczne, schematy i szkice z pomiarów zostaną sporządzone zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,
w tym postanowieniami art. 62 ust. 1 pkt 2 pr. bud. oraz zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej;
2) wykonawca musi dedykować do realizacji przedmiotowego zamówienia każdorazowo co najmniej dwóch pracowników, przy czym do prac i czynności, do których wymagane są uprawnienia elektryczne lub budowlane, o których mowa w rozdziale VI ust. 4.1
pkt 1), 2) i 3) mogą zostać delegowane jedynie te osoby, które posiadają wymagane uprawnienia oraz zostały wykazane w wykazie osób złożonym przez wykonawcę
na wezwanie zamawiającego,
3) wykonawca musi zapewnić, iż do realizacji usługi zostanie użyta wyłącznie aparatura posiadająca aktualną legalizację tj. opatrzona atestami stwierdzającymi zgodność użytego sprzętu z obowiązującymi normami;
4) wykonawca musi zapewnić, iż wszelkie badania i prace pomiarowe będą wykonywane
w sposób zapewniający ciągłą dostawę energii elektrycznej w pomieszczeniach zamawiającego - jedynie w uzasadnionych wypadkach, zamawiający dopuszcza możliwość czasowego wyłączenia energii elektrycznej:
a) w dni powszednie - w godzinach popołudniowych,
b) w dni wolne od pracy określone w art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t. j. Dz. U. 2020, poz. 1920 ze zm.);
5) wykonawca musi zapewnić, iż wszelkie badania i prace pomiarowe będą wykonywane
w terminach i w czasie uzgodnionym z koordynatorem wyznaczonym
przez zamawiającego, przy założeniu, iż będą to godziny popołudniowe i nocne, dopuszcza się możliwość wykonywania prac w ciągu dnia wyłącznie w uzgodnionym
z zamawiającym zakresie;
6) wykonawca musi zapewnić, iż w razie stwierdzenia w toku badań i prac pomiarowych objawów świadczących o występowaniu zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników zamawiającego, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności zagrożenia katastrofą budowlaną, pożarem, wybuchem lub porażenia prądem elektrycznym, podejmie prace naprawcze związane z usunięciem zagrożenia, odnotowując ten fakt
w protokole kontrolnym, osoba dokonująca badań i pomiarów zobowiązana jest
do niezwłocznego wykonania niezbędnych prac naprawczych, tj. usunięcia przerwy
w gniazdku, dokręcenia przewodów, zerowania gniazda w celu zapewnienia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, zakres prac naprawczych każdorazowo wymaga uzgodnienia z upoważnionym pracownikiem zamawiającego;
7) wykonawca musi wykonać pomiary termograficzne badanych rozdzielni wraz z oceną;
8) wykonawca musi zapewnić, iż przekazywane protokoły z pomiarów i badań będą
w wersji papierowej w 2 (dwóch) kopiach oraz w wersji elektronicznej w formacie *.pdf, szkice i schematy *.dwg, termografia *.jpeg;
9) wykonawca w ciągu 7 dni od podpisania protokołu częściowego odbioru musi dokonywać wpisów w Cyfrowej Książce Obiektu Budowlanego (c-KOB) Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (https://c-kob.gunb.gov.pl/ ) załączając odpowiednie protokoły pomiarowe
10) dodatkowo, Wykonawca w nieprzekraczalnym terminie do końca roku 2025 oraz końca roku 2026 i do końca roku 2027, dostarczy Zamawiającemu wszystkie protokoły kontrolne w wersji elektronicznej, tj. na nośniku CD lub DVD (bądź też pendrive);
11) wykonawca musi zapewnić, iż w razie takiej konieczności własnymi siłami uporządkuje pomieszczenia, w których przeprowadzano badania i prace pomiarowe, a w szczególności przesunie meble na ich poprzednie miejsca;
12) w przypadku realizacji przedmiotu zamówienia, przez podmiot lub podmioty,
na których zasoby powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, określonych Rozdziale VI w ust. 4.1 i 4.2 SWZ, zamawiający zastrzega obowiązek wykonania przedmiotu zamówienia, wyłącznie dla tych podmiotów,
które spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie w jakim ich dotyczą.
4.2.6.) Główny kod CPV: 50324200-4 - Zapobiegawcze usługi konserwacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
50411300-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji mierników elektryczności
50711000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2025-01-01 do 2027-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 9
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym - zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów - zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa - zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
4. Zdolność techniczna lub zawodowa - o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, że:
4.1 dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, które skierują do realizacji zamówienia tj.:
1) co najmniej 2 (dwiema) osobami posiadającymi uprawnienia elektryczne tj. świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania prac na stanowisku EKSPLOATACJI
w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno-pomiarowych urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV,
2) co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia elektryczne tj. świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do wykonywania prac na stanowisku DOZORU w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno-pomiarowych urządzeń, instalacji i sieci elektrycznej o napięciu nie wyższym niż 1kV,
3) co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Wskazane w pkt. 1) i 2) powyżej napięcie nie wyższe niż 1 kV, jest warunkiem minimalnym, dlatego zamawiający zaakceptuje osoby posiadające uprawnienia elektryczne
do wykonywania prac na wskazanym stanowisku i w tym samym zakresie dla urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych o napięciu wyższym niż wskazane w warunku.
Zamawiający dopuszcza, aby ta sama osoba posiadała różne uprawnienia wskazane w pkt 1), 2) i 3) powyżej, przy czym liczba tych osób nie może być mniejsza niż 2 (dwie).
4.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, licząc od dnia upływu terminu składania ofert, wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje co najmniej 2 (dwie) odrębne usługi, obejmujące swoim zakresem wykonywanie kontrolnych pomiarów instalacji elektrycznej, przy czym suma wartości wykazanych usług nie może być niższa niż 400 000,00 zł, a usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Zamawiający przez ,,odrębną usługę" rozumie pisemnie zawartą umowę odpłatną
- a nie np. sumę pojedynczych ustnych bądź pisemnych zleceń realizowanych na rzecz tego samego podmiotu.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą:
1.1 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale VII SWZ, Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Formularza oferty.
1.2 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w Rozdziale VI SWZ, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Formularza oferty.
1.3 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, o którym mowa w punkcie 1) w części dotyczącej podwykonawców.
1.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w punkcie 1) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. Dodatkowe oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
2.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
3. Dodatkowe oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą wymagane przy poleganiu na zasobach podmiotów je udostępniających:
3.1 Wykonawca polegający na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz odpowiednio spełniania przez nich warunków udziału
w postępowaniu, jest zobowiązany do złożenia oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającego brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Formularza oferty.
3.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Formularza oferty.
3.3 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 2, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia: następujących podmiotowych środków dowodowych:
wykazu osób dedykowanych do realizacji zamówienia zawierającego informacje pozwalające na potwierdzenie spełnienia warunków udziału opisanych w Rozdziale VI SWZ,
wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane,
dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - pozwalający na potwierdzenie spełnienia warunków udziału opisanych w Rozdziale VI SWZ,
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
6. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez wykonawcę według treści postanowień niniejszej SWZ oraz według jego załączników, w szczególności oferta winna zawierać wypełniony i podpisany formularz oferty (Załącznik nr 1 do SWZ) wraz z co najmniej następującymi załącznikami (wypełnionymi i uzupełnionymi lub sporządzonymi zgodnie z ich treścią):
6.1 oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców,
6.2 oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
6.3 kalkulacja cenowa oferty - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ,
6.4 pełnomocnictwo (zgodnie z ust. 4 i 5 powyżej) lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy,
6.5 wykaz podwykonawców (o ile dotyczy),
6.6 oświadczenie podmiotu udostępniającego swoje zasoby do dyspozycji Wykonawcy
(o ile dotyczy),
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości wynoszącej kwotę 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100) i utrzymać go nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 5.2 lub 5.3 lub w ust. 6 poniżej.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
2.1 pieniądzu;
2.2 gwarancjach bankowych;
2.3 gwarancjach ubezpieczeniowych;
2.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto Zamawiającego IBAN: PL nr 98 1240 2294 1111 0010 3561 9764, SWIFT: PKO PP LPW. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się datę uznania środków na koncie Zamawiającego (dzień, godzina).
4. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
5.1 upływu terminu związania ofertą;
5.2 zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
5.3 unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
6. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
6.1 który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
6.2 którego oferta została odrzucona;
6.3 po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
6.4 po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
7. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 6 powyżej, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w rozdziale XIX SWZ.
8. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
9. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w okolicznościach wskazanych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Szczegółowo określone w rozdziale VIII SWZ ust. 2.1. - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy
Szczegółowo określone w rozdziale XII ust. 5 - W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w sytuacji reprezentowania wykonawcy przez pełnomocnika do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo. Wraz z pełnomocnictwem winien być złożony dokument potwierdzający możliwość udzielania pełnomocnictwa.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z paragrafem 9 projektu umowy (załącznik nr 2 do SWZ):
1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie aneksu zawartego w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności.
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy przy zachowaniu wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 4 ust. 2 umowy, poprzez podpisanie aneksu do umowy, zgodnie z treścią
art. 455 ust. 1 pkt 2 - 4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy PZP, oraz w poniżej wskazanych przypadkach:
2.1 zmiany terminu realizacji zamówienia ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące np. braku przygotowania/przekazania miejsca realizacji usługi
oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny spowodowane przez tzw. siłę wyższą
w rozumieniu § 8,
2.2 poprawy jakości wykonywanej usługi wskutek postępu technicznego,
2.3 zmiany zakresu ilościowego obiektów objętych przedmiotem umowy, w przypadku nabycia bądź zbycia, najmu lub dzierżawy nowych budynków bądź posiadanych
przez Zamawiającego,
2.4 z innych niezawinionych przez Strony przyczyn spowodowanych przez tzw. siłę wyższą
w rozumieniu § 8,
2.5 zmiany podwykonawcy ze względów losowych, o ile zostali przewidziani lub w innym korzystnym dla Zamawiającego przypadku zadeklarowanym przez Wykonawcę
- jeśli Wykonawca w toku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w wyniku, którego zawarto niniejszą umowę, powoływał się na zasoby innych podmiotów będących jego podwykonawcami, w zakresie wskazanym w art. 118 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać,
że proponowany inny podwykonawca lub on samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż dotychczasowy podmiot (podwykonawca).
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.