Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6812z ostatnich 7 dni
26440z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa kruszywa drogowo budowlanego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa kruszywa drogowo budowlanego

Data zamieszczenia: 2024-06-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Sienkiewicza 91
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
powiat: ostrowiecki
telefon: (41) 266 12 00
biuro@mwikostrowiec.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Ostrowiec Świętokrzyski
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: telefon: (41) 266 12
Termin składania ofert: 2024-06-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

,,DOSTAWA kruszywa drogowo budowlanego w ilości 2000 ton:
kruszywa drogowo-budowlanego 31,5-63 mm w ilości 500 ton oraz kruszywa drogowo-budowlanego 4-31 mm w ilości 1 500 ton"
5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa ogólnobudowlanego w ilości łącznej 2 000 ton, z uwzględnieniem następujących warunków:
1) Kruszywo stosowane będzie do nawierzchni drogowych po awariach wodociągowych
i kanalizacyjnych oraz na budowy nowych sieci wodociągowo-kanalizacyjnych,
2) Właściwości kruszywa mają być zgodne z normą PN - B - 11112, klasa I, gatunek I,
3) Wykonawca zrealizuje dostawę kruszywa drogowo-budowlanego w ilości:
- 500 ton o uziarnieniu: 31,5-63 mm,
- 1 500 ton o uziarnieniu: 4-31 mm.
3) Środek transportu do wyznaczonego przez Zamawiającego poniżej miejsca dostawy
zabezpiecza Wykonawca,
4) Termin dostawy każdorazowo będzie ustalany z jednodniowym wyprzedzeniem,|
5) Miejsce dostawy kruszywa:
a) MAGAZYN Spółki MWiK, Ul. Długa 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, lub
b) BAZA TRANSPOTU Spółki MWiK, Ul. Mostowa 72, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
6) Wynagrodzenie ma charakter obmiarowy.

Dokument nr: 12 ZPs/2024

Otwarcie ofert: 12.2. Otwarcie ofert nastąpi w terminie 24.06.2024 r., o godz. 11:15 w siedzibie wskazanej
w ust. 1.
12.3. Otwarcie ofert jest jawne.
12.4. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia.
12.5. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania,
z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
12.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
12.7. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
12.8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.

Składanie ofert:
12.1. Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Ul. Sienkiewicza 91, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
w terminie do 24.06.2024 r., do godz. 11:00.

Miejsce i termin realizacji:
6. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy realizować w terminie do dnia 31 maja 2025 roku.

Wymagania:
2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie oznaczone jest znakiem 12 ZPs/2024
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
3. TRYB POSTĘPOWANIA

Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia sektorowego o wartości poniżej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 443 000 EURO na dostawy.
4. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Zamówienie jest przewidziane do sfinansowana ze środków własnych Zamawiającego.
2.2. Sposób rozliczenia dostaw
2.2.1. Zamówienia cząstkowe z określeniem ilości, terminu i sprecyzowanego miejsca dostawy, Zamawiający będzie składał pocztą elektroniczną lub telefonicznie do godziny 1400 dnia poprzedzającego dzień dostawy.
2.2.2. Rozliczenie przedmiotu umowy następować będzie co miesiąc, w oparciu o dostawy faktycznie wykonane w danym miesiącu, potwierdzone pokwitowaniem odbioru, podpisanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Pokwitowania stanowią podstawę do wystawienia faktury cząstkowej za dany miesiąc.

Pozostałe informacje:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia ilości zamawianych materiałów o wartość nie przekraczającą 20 % zamówienia podstawowego, wskazanego w §1 wzoru umowy (Załącznik Nr 7 do SWZ).
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1610 z dnia 14.08.2023 r.).

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
7.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający odstępuje od opisu szczegółów warunku.
7.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiający odstępuje od opisu szczegółów warunku.
7.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej:
a) zdolności technicznej:
Wykonawca powinien dysponować odpowiednim sprzętem do realizacji zamówienia:
o samochodem ciężarowym typu wywrotka.
Wykonawca może polegać na potencjale technicznym. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
b) zdolności zawodowej:
Zamawiający odstępuje od opisu szczegółów warunku.
7.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

8. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w Rozdziale VIII § 9 ust. 11 regulaminu:
1) który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
2) z którym Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia albo odstąpił od umowy, z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,
3) który został zobowiązany do zapłaty kary umownej, w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, o ile zostało to przewidziane w SWZ,
4) który wykonując dotychczasowe zamówienie działał na szkodę Zamawiającego, dopuszczając się czynów noszących znamiona przestępstwa, o czym Zamawiający zawiadomił policję lub prokuraturę,
5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275. Z dnia 11.02.2021 r.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie,
6) bezpośrednio lub pośrednio powiązanego kapitałowo i/lub osobowo z Wykonawcą, który podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie pkt 2) i/lub 4) powyżej, chyba, że wykażą, że istniejące pomiędzy nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzieleniu zamówienia,
7) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
8.2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
9. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

9.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu - oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SWZ,
b) spełnia warunku udziału w postępowaniu - oświadczenie Wykonawcy potwierdzające
spełnienie wymagań, określonych w Rozdziale VII § 8 ust. 3 regulaminu - sporządzone
według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SWZ,
9.2. Wykonawca, w terminie 2 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w Rozdziale VIII § 9 ust. 11 pkt 5) regulaminu (Załącznik Nr 4). W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć powyższe oświadczenie wraz z ofertą. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
9.3. Zamawiający, zgodnie z rozdziałem VIII § 15 ust. 18 regulaminu, dokona w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.

9.4.Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału
w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.

9.5. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku określonego w pkt. 9.1 b) SWZ
Wykonawca złoży:
a) wykaz sprzętu i środków transportu dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia (dostawy) wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami oraz pisemnym zobowiązaniem podmiotu udostępniającego Wykonawcy te narzędzia
i urządzenia do dyspozycji na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
(wg Załącznika Nr 5),
2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
9.6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których polega wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność
z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
9.7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawidłowości.
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Rozdziale VIII § 9 ust. 2 regulaminu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 57z dnia 09.01.2023r.).

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

10.1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
10.2. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
10.3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
10.4. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.
10.5. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o liczbie stron.
10.6. Zamawiający informuje, iż nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
10.7. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w 1 oryginale. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 91
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski oraz opisane:
OFERTA na:
,,Dostawa kruszywa drogowo budowlanego w ilości 2000 ton: kruszywa
drogowo-budowlanego 31,5-63 mm w ilości 500 ton oraz kruszywa drogowo-budowlanego
4-31 mm w ilości 1 500 ton"
Nr sprawy: 12 ZPs/2024
Nie otwierać przed dniem 24.06.2024 roku godz. 11:15.

10.8. Wymagania określone w pkt 14.10. - 14.12 SWZ nie stanowią o treści oferty i ich
niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne konsekwencje
mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.
10.9. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do
złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu
oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed
upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a
opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: ,,ZMIANA" lub ,,WYCOFANIE".
11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
13.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.
13.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
14. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

14.1 Oferty ważne i nie odrzucone będą oceniane celem wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryterium najniższej ceny.
14.2 Znaczenie procentowe kryterium ,,Najniższa Cena" - 100%. Porównywaną ceną będzie cena brutto.
14.3 W przypadku kryterium "Najniższa Cena" oferta otrzyma podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

gdzie:

14.4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
14.5. Ilekroć w ustawie jest mowa o cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów
i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 168 z dnia 23.01.2023 r.). W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.
14.6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
14.7. W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczania podatku od towarów i usług VAT lub ceł na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i który w druku ,,Oferty ostatecznej" poda cenę z zerową
stawką VAT, Zamawiający na etapie oceny i porównywania ofert doliczy do ceny
ofertowej podatek VAT lub cło.
15. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
15.1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie przez Wykonawcę (cena brutto).
15.2. Wybrany w zamówieniu Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed zawarciem umowy i przed upływem terminu związania Ofertą.
15.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 299 z poźn. zm.).
15.4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
PEKAO S.A. 79 1240 4416 1111 0000 4956 4828
15.5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
15.6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji i/lub poręczeniu, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji i/lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta i/lub poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji i/lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
b) dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, numer zamówienia nadany przez Zamawiającego oraz datę ogłoszenia przetargu,
c) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją i/lub poręczeniem,
d) kwotę gwarancji i/lub poręczenia,
e) zobowiązania gwaranta i/lub poręczyciela do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji i/lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,
f) zapewnienia wykonalności na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
g) określenia miejsca rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.
15.7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż w pieniądzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poręczenia.
15.8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania całości przedmiotu zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
15.9. Jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą Ofertę spośród pozostałych Ofert stosownie z Rozdziałem VIII § 15 ust. 36 regulaminu.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.