Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1168z dziś
7801z ostatnich 7 dni
28691z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Opracowanie przeglądów okresowych rocznych i 5-letnich: dróg publicznych, wewnętrznych,...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie przeglądów okresowych rocznych i 5-letnich: dróg publicznych, wewnętrznych, wiat przystankowych, torowisk tramwajowych, obiektów inżynierskich oraz konstrukcji Przystanku Przesiadkowego

Data zamieszczenia: 2024-06-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
powiat: Łódź
zamowienia@uml.lodz.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-06-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie przeglądów okresowych rocznych i 5-letnich:dróg publicznych,wewnętrznych,wiat przystankowych,torowisk tramwajowych,obiektów inżynierskich oraz konstrukcji Przystanku Przesiadkowego Centrum
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie przeglądu okresowego rocznego i 5 letniego dróg publicznych (krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych) położonych na terenie miasta Łodzi, dróg wewnętrznych położonych na terenach zrządzanych przez miasto Łódź oraz wiat przystankowych i torowisk tramwajowych w pasach drogowych oraz obiektów znajdujących się na terenach ww. dróg
Wykonanie przeglądu okresowego rocznego i 5-letniego obiektów inżynierskich znajdujących się w pasach dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych położonych na terenie miasta Łodzi oraz dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto Łódź.
Wykonanie przeglądu okresowego rocznego i 5-letniego konstrukcji stalowej - Przystanku Przesiadkowego Centrum zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ulic Al. Mickiewicza i Piotrkowskiej.

CPV: 71631480-8, 34941300-8, 71631450-9, 71631400-4

Dokument nr: 2024/BZP 00369621, DSR-ZP-II.271.47.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-06-25 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-48a0c8df-294a-11ef-87ba-8eb060fd7bb8
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-48a0c8df-294a-11ef-87ba-8eb060fd7bb8 Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk ,,Przeglądaj postępowania/konkursy").Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-48a0c8df-294a-11ef-87ba-8eb060fd7bb8 .Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Przeglądanie i pobieranie publicznej
treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji
dostępnych w zakładce ,,Formularze" (,,Formularze do komunikacji"). Za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" odbywa się w
szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji
umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk ,,dodaj załącznik").
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu
udostępniającego zasoby podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny,
wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z
wszytym podpisem (typ wewnętrzny).Możliwość korzystania w postępowaniu z ,,Formularzy do komunikacji" w pełnym zakresie
wymaga posiadania konta ,,Wykonawcy" na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do
korzystania z ,,Formularzy do komunikacji" służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia (w
szczególności SWZ) wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. Wszystkie wysłane i
odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce
,,Komunikacja".Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" wynosi 150 MB (wielkość
ta dotyczy plików przesyłanych, jako załączniki do jednego formularza).Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu
używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia16.1.16 W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy
e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88999 lub drogą
elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce ,,Zgłoś problem".
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@uml.lodz.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Numeracja zgodna z SWZ: 35.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Zamawiający informuje, że:
35.1.1 Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy Ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź,
tel.: +48 (42) 638-44-44, fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl
35.1.2 Administrator wyznaczył inspektora oraz zastępcę inspektora ochrony danych osobowych, z którymi może się Pani/Pan
skontaktować poprzez e-mail iod@uml.lodz.pl Z inspektorem ochrony danych i jego zastępcą można się kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta Łodzi oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych.
35.1.3 Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy
w Urzędzie Miasta Łodzi.
35.1.4 Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 10 ogólnego rozporządzenia.
35.1.5 Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach 35.1.5.1 ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych;
35.1.5.2 ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
35.1.5.3 ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
35.1.5.4 ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
35.1.6 Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
35.1.6.1 przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
i wyłonienie wykonawcy;
35.1.6.2 zawarcia umowy;
35.1.6.3 rozliczenia finansowo- księgowego.
35.1.7 Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym
do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. na podstawie art. 18 i art. 74 Prawa zamówień publicznych a
ponadto odbiorcom danych
w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi
informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, osobom i podmiotom zainteresowanym prowadzonym postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego, a także podmiotom korzystającym z Biuletynu Informacji Publicznej, Biuletynu Zamówień Publicznych,
Bazy konkurencyjności oraz internetowej platformy zakupowej - eKatalogi, będącej w gestii Urzędu Zamówień Publicznych. Dane
osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów
międzynarodowych.
35.1.8 Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 4 lat, licząc od pierwszego stycznia roku
następującego po roku, w którym sprawa została zakończona, a następnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez okres 5 lat, zgodnie kategorią B5, w przypadku dokumentacji postępowania
oraz 10 lat w związku z zawartą umową, zgodnie z kategorią archiwalną B10, a w przypadku zmiany kategorii archiwalnej
dokumentacji przez okres zgodny ze zmienioną kategorią archiwalną dokumentacji. W przypadku zamówień finansowanych ze
środków funduszy europejskich lub innych środków niż pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na podstawie odrębnych przepisów
tym zakresie do 25 lat.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Numeracja zgodna z SWZ: 35.1.9 W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na
podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
35.1.9.1 dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia;
35.1.9.2 sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia
35.1.9.3 ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.
35.1.10 Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
35.1.11 Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
35.1.12 Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
35.2 Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu
składa stosowne oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SWZ)

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-06-25 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki ,,Oferty/wnioski", widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku ,,Złóż ofertę" system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop (,,przeciągnij" i ,,upuść") służące do dodawania plików

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.