Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1044z dziś
6797z ostatnich 7 dni
25572z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wyposażenie Szkoły Podstawowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wyposażenie Szkoły Podstawowej

Data zamieszczenia: 2024-06-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Ożarów Mazowiecki
Kolejowa 2
05-850 Ożarów Mazowiecki
powiat: warszawski zachodni
227313200
um@ozarow-mazowiecki.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Ożarów Mazowiecki
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 227313200
Termin składania ofert: 2024-06-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Umiastowie przy ulicy Umiastowskiej 74, gm. Ożarów Mazowiecki
Krótki opis przedmiotu zamówienia
4.1 Przedmiot zamówienia obejmuje wyposażenie Szkoły Podstawowej w Umiastowie przy ulicy Umiastowskiej 74, gm. Ożarów Mazowiecki z uwzględnieniem podziału zamówienia na części - część A - zakup wraz z montażem wyposażenia meblowego.
4.2 Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą wyposażenia meblowego do Szkoły Podstawowej w Umiastowie.
Wspólny słownik zamówień
Część A:
39160000-1 Meble szkolne
39161000-8 Meble
391300000-2 Meble biurowe
391500000-8 Różne meble i wyposażenie
4.3 Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia dotyczący obydwu części zawarty został w załączniku Nr 1 do SWZ.
4.4 Przedmiot zamówienia powinien być zrealizowany zgodnie z wymogami producenta, obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz z zachowaniem przepisów BHP i PPOŻ.
4.5 Przedmiot zamówienia musi być oznakowany przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.
4.6 Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w załączniku Nr 1 do SWZ oraz wszelkie inne wymagania wynikające z obowiązujących przepisów i być dopuszczony do obrotu na terenie UE.
4.7 Przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, w oryginalnych opakowaniach (o ile posiadają), nieużywany, wolny od wad i uszkodzeń, niebędący przedmiotem praw osób trzecich oraz nie będący przedmiotem wystaw, targów i prezentacji, wykonany w ramach bezpiecznych technologii.
4.8 Wykonawca zobowiązany jest, przed dostarczeniem przedmiotu zamówienia okazać stosowne wymagane prawem: atesty, świadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności oraz dostarczyć Zamawiającemu kserokopie tych dokumentów. Przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania norm UE.
4.9 Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Szkoły Podstawowej w Umiastowie, Ul. Umiastowska 74, 05-850 Ożarów Mazowiecki.
UWAGA: Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia zakupionych towarów łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego oraz ich montażem, na koszt własny i ryzyko Wykonawcy, w godz.ch i dniach uzgodnionych z Zamawiającym.
4.10 Wykonawca pozyska we własnym zakresie i na swój koszt zaplecze prac montażowych urządzeń oraz ubezpieczy prace w niezbędnym zakresie.
4.11 Informacje dotyczące zastosowania wyrobów, materiałów i technologii równoważnych.
4.11.1 Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający odnosi się do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych oraz innych systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, to jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy lub ,,równoważne".
Wymienione w jakiejkolwiek części dokumentacji ( załącznik Nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia SWZ): nazwy własne, marki wyrobów, materiałów, technologii nie są obligatoryjne dla wykonawców.
Wykonawca ma prawo do zaoferowania innych wyrobów, materiałów, technologii pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych co najmniej identycznych z parametrami określonymi w dokumentacji zamówienia.
Jeżeli dokumentacja stanowiąca zał. Nr 1 do SWZ wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów, wyrobów i technologii znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, w tym w szczególności podane zostały - nazwa własna materiału, wyrobu czy technologii, numer katalogowy lub producent, należy to traktować jako rozwiązanie przykładowe, określające standardy, wygląd oraz wymagania techniczne. Wszelkie materiały, urządzenia i technologie, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, urządzenia i technologie, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia, nie mają na celu uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Tak zastosowane zapisy są tylko w sytuacjach, gdy zamawiający nie był w stanie opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń - w tych wypadkach należy zawsze przyjąć sformułowanie - " lub równoważny" Zastosowane przez Wykonawcę materiały, wyroby i rozwiązania równoważne, muszą być co najmniej:
- o tej samej wytrzymałości i trwałości, o tym samym poziomie estetyki (wyroby) ,
- o parametrach technicznych opisanych w dokumentacji przetargowej,
- kompatybilne z istniejącą i projektowaną infrastrukturą,
- spełniać: te same funkcje, wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i p. poż,
- posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie (atesty i aprobaty techniczne).
Wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, że proponowany materiał, wyrób, technologia lub rozwiązanie jest równoważne, przedstawiając np. wszelkie dokumenty, obliczenia, opinie etc. potwierdzające równoważność.
4.12 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.
4.13 Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
4.14 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części: A - B. Każdy z wykonawców ma prawo złożenia po jednej ofercie na dowolną liczbę części.
4.15 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4.16 Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
4.17 Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, mających status zakładów pracy chronionej, spółdzielni socjalnych oraz innych Wykonawców, których głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.
4.18 Zgodnie z art. 310 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający może unieważnić przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
4.1 Przedmiot zamówienia obejmuje wyposażenie Szkoły Podstawowej w Umiastowie przy ulicy Umiastowskiej 74, gm. Ożarów Mazowiecki z uwzględnieniem podziału zamówienia na części - część B - zakup pomocy dydaktycznych.
4.2 Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą wyposażenia multimedialnego / pomocy edukacyjnych do Szkoły Podstawowej w Umiastowie.

CPV: 39150000-8, 39160000-1,39161000-8,39130000-2, 39162110-9, 39162200-7,39162000-5

Dokument nr: 2024/BZP 00369837, RZP.271.25.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-06-25 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dd67df3d-2c81-11ef-b373-0e435a8a43bc
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
Szczegółowe zasady komunikacji elektronicznej zostały określone w Rozdziale 9 SWZ.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na ściśle określony adres e-mail: zampub@ozarow-mazowiecki.pl (nie dotyczy składania ofert w postępowaniu). Skorzystanie z tego adresu w sytuacji gdy platforma
działa poprawnie spowoduje zignorowanie przesłanej wiadomości.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowo w Regulaminie Platformy e-Zamówienia, dostępnym na stronie internetowej ttps://ezamowienia.gov.pl
oraz w ,,Centrum Pomocy".
2. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub cyfrowego odwzorowania i poświadczania za zgodność musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452), dalej w treści jako: ,,rozporządzenie'' oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 23 grudnia 20220 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. 2020 poz. 2415)
4. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia, których wykaz dla przedmiotowego postępowania jest podany w rozdziale 11, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki do formularzy komunikacyjnych.
5. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacji nie będą miały bezpośredniego zastosowania, (o ile dotyczy)
6. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
- w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
- jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści ,,Formularza do komunikacji").
7. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem dedykowanych formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce ,,Formularze" (,,Formularze do komunikacji"). Za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.
Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk ,,dodaj załącznik"). W przypadku załączników, które są, zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym
(otaczającym). W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
8. Możliwość korzystania w postępowaniu z ,,Formularzy do komunikacji" w pełnym zakresie wymaga posiadania konta ,,Wykonawcy" na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z ,,Formularzy do komunikacji" służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza)
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych od Wykonawcy w ramach wykonywania Umowy jest Zamawiający.
2. W ramach wykonania obowiązku informacyjnego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) - dalej
RODO, Wykonawca poinformuje osoby, których jakiekolwiek dane osobowe zostały przekazane Zamawiającemu, o posiadaniu i przetwarzaniu danych osobowych tych osób przez Zamawiającego w celu wykonywania Umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest także poinformować osoby, o których mowa powyżej, o prawie dostępu do treści danych, ich poprawiania, modyfikacji oraz możliwości skorzystania z innych uprawnień przewidzianych unormowaniami RODO.
4. Dane identyfikujące Wykonawcę,przedmiot umowy i wysokość
wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429),która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-06-25 11:00
Miejsce składania ofert: Platforma e-zamówienia

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.