Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6812z ostatnich 7 dni
27761z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup wyposażenia garderób i charakteryzatorni w hali zdjęciowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup wyposażenia garderób i charakteryzatorni w hali zdjęciowej

Data zamieszczenia: 2024-06-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Telewizja Polska S.A. w likwidacji
J.P. Woronicza 17
00-999 Warszawa
powiat: Warszawa
sekretariatbzizp@tvp.pl
https://tvp.eb2b.com.pl/
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-06-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup wyposażenia garderób i charakteryzatorni w hali z zdjęciowej zlokalizowanej na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji przy Ul. J. P. Woronicza 17 w Warszawie
Krótki opis przedmiotu zamówienia
4.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia garderób i charakteryzatorni w hali z zdjęciowej zlokalizowanej na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji przy Ul. J. P. Woronicza 17 w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SWZ

CPV: 39100000-3

Dokument nr: 2024/BZP 00369896, ZP/TPTV/40/2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-06-28 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://tvp.eb2b.com.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://tvp.eb2b.com.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: : 1 Z zastrzeżeniem wyjątków, o których
mowa w SWZ, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej - zwanej
dalej ,,Platformą" - pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/
2 Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne.
3 Korzystanie z Platformy wymaga zarejestrowania konta na Platformie. Instrukcja rejestracji konta znajduje się pod adresem:
https://tvp.eb2b.com.pl/files/manuals/instrukcja%20rejestracja%20TVP.pdf
4 Wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie znajdują się pod adresem: https://przetargi.tvp.pl/
5 Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza w zakładce ,,Załączniki".
6 Zakładka ,,Załączniki" służy również Wykonawcom do złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą.
7 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu - po zalogowaniu się na Platformie - musi uruchomić polecenie ,,Zgłoś się
do udziału w postępowaniu".
8 Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem
z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 14.1-14.5 SWZ), Wykonawca korzysta z zakładki
,,Komunikacja/Korespondencja". Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
9 Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych
razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: RODO
- informuje się, iż:
1 Administratorem danych osobowych Wykonawcy, udostępnionych w treści dokumentów złożonych w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego jest Telewizja Polska S.A. w likwidacji (TVP) z siedzibą w Warszawie, Ul. J. P. Woronicza 17, 00-999
Warszawa. Jeżeli Wykonawca jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osoby prawnej, dalej używane
określenie ,,Wykonawca" ma zastosowanie do osób reprezentujących tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną.
2 Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z uczestnictwem w
postępowaniu.
3 Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania, a następnie będą przechowywane, zgodnie
z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
4 Wykonawca posiada następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych jego dotyczących:
4.1 prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy wykonanie przez TVP obowiązków, o
których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, TVP może żądać od Wykonawcy wskazania
dodatkowych informacji:
4.1.1 mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu,
4.1.2 mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
4.2 prawo do sprostowania danych osobowych jego dotyczących oraz żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
4.3 prawo do usunięcia danych (,,prawo do bycia zapomnianym");
4.4 prawo do ograniczenia przetwarzania, z zastrzeżeniem, że wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu;
4.5 prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Jego
dotyczących narusza przepisy RODO.
5 Z Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym przez TVP można kontaktować się mailowo, pod adresem rodo@tvp.pl, a także
pocztą tradycyjną pod adresem Telewizja Polska S.A. w likwidacji Ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, z dopiskiem ,,do
Inspektora Ochrony Danych".
6 Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z przepisów tej ustawy.
7 Dane Wykonawcy nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
8 TVP nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9 Dane osobowe Wykonawcy mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, osobom i podmiotom na podstawie przepisów Ustawy oraz podmiotom świadczącym usługi dla TVP z zakresu
pomocy prawnej, a także powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie zgodnie z art. 28 RODO podmiotom
świadczącym usługi na zlecenie TVP.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://tvp.eb2b.com.pl/
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-06-28 11:00
Miejsce składania ofert: Platforma: https://tvp.eb2b.com.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Wymagania:
8.1 Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100).
8.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
8.2.1 pieniądzu,
8.2.2 gwarancjach bankowych,
8.2.3 gwarancjach ubezpieczeniowych,
8.2.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz.U. z 2024 r. poz. 419).
8.3 W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 34 1030 1508 0000 0008 1726 2384. W tytule przelewu należy wpisać sformułowanie ,,wadium w sprawie nr ZP/TPTV/40/2024.
8.4 Wadium wnoszone w pieniądzu jest wniesione skutecznie jeżeli zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
8.5 W przypadku wnoszenia wadium w jednej z form wymienionych w pkt 8.2.2-8.2.4 SWZ, dokument musi być sporządzony w języku polskim, a jego beneficjentem musi być Telewizja Polska S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, adres: ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa.
8.6 Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 98 ust. 6 pkt 1, pkt 2 lit. a) oraz pkt 3 ustawy Pzp.
8.7 Z wyłączeniem gwarancji bankowych w formie komunikatu SWIFT, dokument potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form wymienionych w pkt 8.2.2-8.2.4 SWZ musi być złożony wraz z ofertą w formie oryginału, w postaci elektronicznej. Zamawiający nie dopuszcza złożenia tego dokumentu w jakiejkolwiek innej formie, np. pisemnej.
8.8 Wadium wniesione w gwarancji bankowej w formie komunikatu SWIFT jest wniesione skutecznie jeżeli przed upływem terminu składania ofert komunikat SWIFT zostanie odebrany przez bank prowadzący rachunek bankowy Zamawiającego, o którym mowa w pkt 8.3 SWZ.
8.9 Dowód wniesienia wadium w pieniądzu albo w gwarancji bankowej w formie komunikatu SWIFT Zamawiający zaleca załączyć do oferty
8.10 Zwrot bądź zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 98 ustawy Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TPTV/40/2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
4.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia garderób i charakteryzatorni w hali z zdjęciowej zlokalizowanej na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji przy ul. J. P. Woronicza 17 w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SWZ
4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
8.1 Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100).
8.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
8.2.1 pieniądzu,
8.2.2 gwarancjach bankowych,
8.2.3 gwarancjach ubezpieczeniowych,
8.2.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz.U. z 2024 r. poz. 419).
8.3 W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 34 1030 1508 0000 0008 1726 2384. W tytule przelewu należy wpisać sformułowanie ,,wadium w sprawie nr ZP/TPTV/40/2024.
8.4 Wadium wnoszone w pieniądzu jest wniesione skutecznie jeżeli zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
8.5 W przypadku wnoszenia wadium w jednej z form wymienionych w pkt 8.2.2-8.2.4 SWZ, dokument musi być sporządzony w języku polskim, a jego beneficjentem musi być Telewizja Polska S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, adres: ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa.
8.6 Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 98 ust. 6 pkt 1, pkt 2 lit. a) oraz pkt 3 ustawy Pzp.
8.7 Z wyłączeniem gwarancji bankowych w formie komunikatu SWIFT, dokument potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form wymienionych w pkt 8.2.2-8.2.4 SWZ musi być złożony wraz z ofertą w formie oryginału, w postaci elektronicznej. Zamawiający nie dopuszcza złożenia tego dokumentu w jakiejkolwiek innej formie, np. pisemnej.
8.8 Wadium wniesione w gwarancji bankowej w formie komunikatu SWIFT jest wniesione skutecznie jeżeli przed upływem terminu składania ofert komunikat SWIFT zostanie odebrany przez bank prowadzący rachunek bankowy Zamawiającego, o którym mowa w pkt 8.3 SWZ.
8.9 Dowód wniesienia wadium w pieniądzu albo w gwarancji bankowej w formie komunikatu SWIFT Zamawiający zaleca załączyć do oferty
8.10 Zwrot bądź zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 98 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zamawiający, dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w
rozumieniu art. 58 ustawy Pzp) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
1 Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu, albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia
publicznego.
2 Pełnomocnictwo albo inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania w postępowaniu albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego należy złożyć
razem z ofertą w formie określonej w pkt 9.4 SWZ.
3 Każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 10.3
SWZ, celem potwierdzenia, że na dzień składania ofert każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie
podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w pkt 7.1 SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia do Umowy zmian opisanych w ustępach poniżej:
1) w przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy lub świadczenia jednej lub obu Stron;
2) w przypadku wstrzymania albo zaprzestania produkcji Wyposażenia zaoferowanych przez Wykonawcę, określonych w Załączniku Nr 1 do Umowy - Zamawiający dopuszcza zmianę na Wyposażenie o parametrach technicznych i funkcjonalnych co najmniej takich, jak zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie, bez zwiększenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 Umowy.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowie, jako niewymagających pisemnego aneksu.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-07-26

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.