Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1044z dziś
6797z ostatnich 7 dni
25572z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Gruntowna termomodernizacja budynku mieszkalnego, wymiana oświetlenia: nowe źródła...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Gruntowna termomodernizacja budynku mieszkalnego, wymiana oświetlenia: nowe źródła światła, Modernizacja systemu c.w.u i systemu grzewczego

Data zamieszczenia: 2024-06-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA WYSZYŃSKIEGO
marsz. Józefa Piłsudskiego 9
59-500 Złotoryja
powiat: złotoryjski
792454725
jarekklonowski@wp.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/192016
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Złotoryja
Wadium: ---
Nr telefonu: 792454725
Termin składania ofert: 2024-07-11 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Kopia Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej Wyszyńskiego 36-36A
Jawor
Powstaje w kontekście projektu
FEDS.02.02-IP.01-0020/23 - Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej Wyszyńskiego 36-36A Jawor

Część 1
gruntowna termomodernizacja

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Przedmiotem podstawowym zamówienia jest gruntowna termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego, usytuowanego przy Ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego nr 36-36A w Jaworze.
Roboty należy wykonać zgodnie z audytem energetycznym oraz przedmiarami robót (pełniących funkcje pomocnicze). Wykonawca jest zobowiązany stosować materiały dociepleniowe/budowlane zgodnie z zaplanowanymi w audycie energetycznym, chyba że po zmianie uzgodnionej z Inwestorem, współczynnik przenikania ciepła dla danej przegrody budowlanej W/(m2*K), stan po termomodernizacji, będzie miał wartość korzystniejszą lub nie zmienioną od zaplanowanej w audycie.
Dodatkowo, przedmiot zamówienia obejmuje pozostałe roboty budowlane, w tym: remont klatki schodowej (zgodnie z przedmiarami) oraz elementy ułatwiające swobodną orientację, przystosowanie obiektu do poruszania się osób z niepełnosprawnościami (zgodnie z załącznikiem pn. Elementy ułatwiające swobodną orientację, przystosowanie obiektu do poruszania się osób z niepełnosprawnościami).
Okres gwarancji
24

Część 2
wymiana oświetlenia: nowe źródła światła

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Wymiana oświetlenia: nowe źródła światła/modernizacja instalacji elektrycznej. Należy wykonać zgodnie z danymi z audytu energetycznego (część 6.5 Ocena opłacalności wymiany instalacji oświetlenia wbudowanego) oraz przedmiarami (dział 7 MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ).
Okres gwarancji
24

Część 3
Modernizacja systemu c.w.u i systemu grzewczego

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Modernizacja systemu c.w.u i systemu grzewczego. Należy wykonać zgodnie z założeniami w audycie energetycznym (6.3 Ocena opłacalności i wybór wariantu prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na
przygotowanie ciepłej wody użytkowej; 6.4. Ocena opłacalności i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
poprawiającego sprawność cieplną systemu grzewczego) oraz przedmiarami.
Okres gwarancji
24

CPV: 45000000-7, 45310000-3, 39370000-6, 39715200-9, 39715210-2, 45331000-6, 45331100-7, 45332000-3

Dokument nr: 2024-17264-192016, FEDS.02.02-IP.01-0020/23

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2024-07-11

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
złotoryjski
Gmina
Złotoryja
Miejscowość
Złotoryja
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2024-07-15
Koniec realizacji
2024-07-15
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
podpisanie umowy
Etap 2
Początek realizacji
2024-09-02
Koniec realizacji
2024-09-09
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
odbiór częściowy
Etap 3
Początek realizacji
2024-07-15
Koniec realizacji
2025-08-15
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
termin wykonania robót

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
złotoryjski
Gmina
Złotoryja
Miejscowość
Złotoryja

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
złotoryjski
Gmina
Złotoryja
Miejscowość
Złotoryja

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
zgodnie ze wzorem umowy
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Typ: Wiedza i doświadczenie. Opis: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w przeciągu 2 lat przed terminem składania ofert, wykonali w sposób należyty co najmniej 1 robotę budowlaną lub więcej, polegające na dociepleniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Wymaga się od wykonawcy przedstawienia wykazu wykonanych usług zawierającego co najmniej nazwę lub przedmiot wykonanej usługi, termin wykonania usługi, liczbę, nazwę podmiotu, na rzecz którego wykonano usługę, dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi (np. referencje, protokoły odbioru usługi lub inne, z których będzie jednoznacznie wynikać należyte wykonanie usługi). Dokument wymagany po wyborze oferty Wykonawcy, na wezwanie Zamawiającego.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Typ: Sytuacja ekonomiczna i finansowa. Opis: Wymaga się od wykonawcy przedstawienia opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej lub innego równoważnego dokumentu na kwotę adekwatną do wartości zamówienia (nie mniejszej od ceny ofertowej). Dokument wymagany po wyborze oferty Wykonawcy, na wezwanie Zamawiającego.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Typ: Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń. Opis: Wymaga się złożenie oferty na formularzu wskazanym przez Zamawiającego.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Typ: Dodatkowe warunki udziału. Opis: Brak podstaw do wykluczenia - powiązania osobowo - kapitałowe z Zamawiającym. W celu uniknięcia konfliktu interesów, w przypadku Zamawiającego, który nie jest zamawiającym w rozumieniu Pzp, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Dodatkowo, czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. Powiązania osobowe lub kapitałowe z wykonawcami wpływające na bezstronność postępowania, polegają na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia; c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2024-06-17
Data ostatniej zmiany
2024-06-17 17:17:43

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
kryterium ceny będzie oceniane zgodnie z formułą: A=(B/C)*80%, gdzie A oznacza "Ilość punktów", B "cena
najtańszej ze złożonych ofert", C "cena badanej oferty", 80% waga punktowa. Szczegółowe informacje w
załączniku pn. Ogłoszenie.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium gwarancji będzie oceniane zgodnie z formułą: A=(B/C)*20%, gdzie A to "Ilość punktów"; B "okres
gwarancji w ofercie ocenianej (miesiące)"; C "60 miesięcy, tj. limit okresu gwarancji ustalony z góry przez
zamawiającego", 20% waga punktowa. Szczegółowe informacje w załączniku pn. Ogłoszenie

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium gwarancji będzie oceniane zgodnie z formułą: A=(B/C)*20%, gdzie A to "Ilość punktów"; B "okres
gwarancji w ofercie ocenianej (miesiące)"; C "60 miesięcy, tj. limit okresu gwarancji ustalony z góry przez
zamawiającego", 20% waga punktowa. Szczegółowe informacje w załączniku pn. Ogłoszenie
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium gwarancji będzie oceniane zgodnie z formułą: A=(B/C)*20%, gdzie A to "Ilość punktów"; B "okres
gwarancji w ofercie ocenianej (miesiące)"; C "60 miesięcy, tj. limit okresu gwarancji ustalony z góry przez
zamawiającego", 20% waga punktowa. Szczegółowe informacje w załączniku pn. Ogłoszenie

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
kryterium ceny będzie oceniane zgodnie z formułą: A=(B/C)*80%, gdzie A oznacza "Ilość punktów", B "cena
najtańszej ze złożonych ofert", C "cena badanej oferty", 80% waga punktowa. Szczegółowe informacje w
załączniku pn. Ogłoszenie.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium gwarancji będzie oceniane zgodnie z formułą: A=(B/C)*20%, gdzie A to "Ilość punktów"; B "okres
gwarancji w ofercie ocenianej (miesiące)"; C "60 miesięcy, tj. limit okresu gwarancji ustalony z góry przez
zamawiającego", 20% waga punktowa. Szczegółowe informacje w załączniku pn. Ogłoszenie

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Jarosław Klonowski
tel.: 792454725
e-mail: jarekklonowski@wp.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.