Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1168z dziś
7801z ostatnich 7 dni
28691z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Sukcesywne dostawy armatury wodociągowo-kanalizacyjnej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Sukcesywne dostawy armatury wodociągowo-kanalizacyjnej

Data zamieszczenia: 2024-06-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Radziszowska 11
32-050 Skawina
powiat: krakowski
Telefon kontaktowy: (12) 276-12-89, (12) 276-12-91
biuro@zwik.skawina.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Skawina
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: Telefon kontaktowy:
Termin składania ofert: 2024-06-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Nazwa zamówienia: ,,Sukcesywne dostawy armatury wodociągowo-kanalizacyjnej dla potrzeb ZWiK Spółka z o.o. w Skawinie przez okres 12 miesięcy"
3. Rodzaj zamówienia: dostawy
4. Wersja ogłoszenia: 01.
5. Czy zamówienie udzielane jest w częściach: nie
6. Czy w ramach zamówienia możliwe jest składanie ofert częściowych: nie
7. Tryb udzjelenia zamówienia wraz z podstawą prawną: przetarg cywilny § 14 ust. 2 pkt 3 oraz § 18 i następne regulaminu udzielania zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skawinie
8. Czy przetarg prowadzony jest w ramach procedury odwróconej: nie
9. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy armatury wodociągowo-kanalizacyjnej dla potrzeb ZWiK Sp. z o.o w Skawinie przez okres 12 miesięcy.
Zakres zamówienia obejmować będzie dostawę armatury wodociągowo-kanalizacyjnej wg zestawienia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SWZ w ilościach wg rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Poszczególne dostawy cząstkowe będą następować sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego do siedziby Zamawiającego w Skawinie Ul. Radziszowska 11.
Podane w Formularzu cenowym ilości należy traktować jako orientacyjne dla przedstawienia zakresu rzeczowego i porównania cen w złożonych ofertach.
Rzeczywista ilość dostarczanego towaru wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia większej lub mniejszej ilości towarów, może także nie zamówić niektórych spośród wymienionych towarów przez cały okres obowiązywania umowy. Dostawy odbywać się będą wg. cen jednostkowych z oferty wybranego Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w pkt IV SWZ.
12. Wartość szacunkowa zamówienia (opcjonalnie):

CPV: 42131148-5; 42131160-5; 44163200-2; 44163230-1; 44163240-4

Dokument nr: ZWiK/TS/ZP-31/2024

Otwarcie ofert: 3. Termin otwarcia ofert: 25.06.2024r. godz.9:30

Składanie ofert:
1. TERMIN SKŁADANIA ofert: 25.06.2024r. godz.9:00
2. Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Ul. Radziszowska 11, 32-050 Skawina, Dziennik podawczy

Miejsce i termin realizacji:
11. Miejsce świadczenia: Skawina, Ul. Radziszowska 11
13. Okres realizacji zamówienia: 12 miesięcy od podpisania umowy.

Wymagania:
14. Kryteria oceny ofert:
1) sposób oceny: Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty oraz na podstawie kryteriów oceny ofert opisanych w pkt IX SWZ.
2) stosowane kryteria oceny: cena i termin realizacji
3) sposób określenia wagi kryteriów: cena - 80%; termin realizacji - 20%
III. DOKUMENTY ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest dokumentacja: www.zwik.skawina.pl
2. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej: strona internetowa www.zwik.skawina.pl
3. Wymagania techniczne dotyczące korespondencji elektronicznej: szczegółowe określenie wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zawarto w pkt XIV SWZ, tj. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
4. Języki w jakich może być składana dokumentacja: polski
5. Kanał elektronicznej komunikacji: e-mail
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia lub specyfikacji warunków zamówienia za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: przetargi@zwik.skawina.pl lub pisemnie.
7. Przekazywanie informacji ze strony Zamawiającego odbywać się będzie poprzez stronę internetową zamawiającego oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
9. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Ofertę stanowią:
a) wypełnione i należycie podpisane: druk oferty oraz oświadczenia i formularze wg załączonych do SWZ wzorów;
b) pozostałe oświadczenia, dokumenty i inne elementy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz dotyczące przedmiotu zamówienia, wymienione w pkt. VII SWZ p.Ł: Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz pozostałe wymagane załączniki - należycie podpisane lub potwierdzone za zgodność z oryginałem.
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej;
3) Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
4) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Interpretacja treści dokumentów składanych w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, będzie realizowana w oparciu o przedmiotowe tłumaczenie;
5) Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Warunków Zamówienia;
6) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa
(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby;
7) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi wynikać z właściwego rejestru. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z właściwego rejestru stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa wystawiony przez osoby do tego upoważnione lub potwierdzoną notarialnie kopię pełnomocnictwa;
8) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do specyfikacji warunków zamówienia powinny mieć formę wydruku komputerowego, maszynopisu lub uzupełnionych ręcznie pismem czytelnym oraz odpowiadać co do treści wzorom załączonym do Specyfikacji Warunków Zamówienia;
9) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) powinny być parafowane przez Wykonawcę;
10) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert;
11) Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty;
12) W przypadku oferty wspólnej kilku podmiotów podpisy na ofercie mają złożyć wszyscy wykonawcy (wszyscy wspólnicy) lub wyznaczony przez nich wszystkich pełnomocnik;
13) Sposób zaadresowania oferty:
a) Obowiązkiem wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta, zamknięta koperta).
b) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
Oferta - Przetarg cywilny nr ZWiK/TS/ZP-31/2024 ,,Sukcesywne dostawy armatury wodociągowo-kanalizacyjnej dla potrzeb ZWiK Spółka z o.o w
Skawinie przez okres 12 miesięcy"
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I WYKLUCZENIA WYKONAWCY
O udzielenie zamówienia, może ubiegać się Wykonawca, który: spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.
1. Opis warunków udziału w postępowaniu:
1) kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności:
a) Odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z właściwego rejestru / ewidencji - zawierające dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzające prawo wykonawcy do występowania w obrocie prawnym i stwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, chyba że po ogłoszeniu upadłości wykonawca zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, a układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, a także wskazujące osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy;
b) Wyłącznie dla spółek cywilnych: @ umowa spółki oraz (b) wskazane powyżej dokumenty rejestracyjne dla każdego ze wspólników.
2) sytuacja finansowa lub ekonomiczna:
a) ma zawartą umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.
3) zdolność techniczna lub zawodowa:
a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych nadal, głównych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których je wykonano, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dla celów niniejszego zamówienia głównymi dostawami, które musi obejmować ww. wykaz, są co najmniej dwie dostawy odpowiadające przedmiotowi zamówienia o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto każda, przy czym brak w Załączniku nr 4 wykonanych dostaw o powyższych cechach będzie równoznaczny z brakiem wymaganego doświadczenia;
b) poświadczenia, referencje (lub oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia) potwierdzające, że dostawy wykazane przez Wykonawcę w Załączniku nr 4 zostały wykonane lub są wykonywane należycie z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. Przesłanki wykluczenia Wykluczeniu podlega wykonawca:
1) będący osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7) Na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (poz. 835) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
3. Wykaz środków dowodowych wymaganych do wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu, stanowiące załącznik nr 3 do ogłoszenia;
2) wykaz dostaw - załącznik nr 4 do SWZ;
3) odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z właściwego rejestru / ewidencji;
4) polisa potwierdzająca zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;
5) karty katalogowe z opisem technicznym i specyfikacją materiałową oferowanych wyrobów w zakresie wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia, przy czym dla każdego wyrobu (artykułu) należy załączyć kartę katalogową tylko jednego wybranego producenta;
6) Atesty Państwowego Zakładu Higieny dopuszczające do kontaktu z wodą pitną;
7) Krajowa deklaracja właściwości użytkowych lub dokument równoważny. Wydane na podstawie PN lub KOT. Dla wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy powinna być wydana Krajowa Ocena Techniczna.
4. Wspólne ubieganie się o zamówienie
1) Czy wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o wykonanie zamówienia: tak
2) Warunki wspólnego ubiegania się o zamówienie:
a) Oferta winna zawierać informacje formalne, tj.: odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej (jeżeli jednym z wykonawców jest spółka cywilna), Oświadczenie o którym mowa w pkt. VII.2. ppkt.l SWZ) oddzielnie dla każdego wykonawcy.
b) Wykonawcy składający ofertę wspólnie muszą wyznaczyć pełnomocnika (lidera, partnera wiodącego) do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnik jest upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich wykonawców, którzy udzielili mu pełnomocnictwa, a realizacja umowy będzie prowadzona wyłącznie we współpracy z nim (dotyczy to również płatności).
c) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie oraz do zawarcia umowy winno być załączone do oferty w oryginale lub należycie potwierdzonej kopii, przy czym pełnomocnik nie może sam potwierdzić za zgodność z oryginałem kopii udzielonego mu pełnomocnictwa.
d) Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. W trakcie realizacji umowy do występowania w imieniu konsorcjum (w tym do wystawiania faktur) uprawniony będzie wyłącznie lider konsorcjum (podmiot wiodący). Obydwa te warunki muszą być określone w umowie regulującej ich współpracę, którą należy dostarczyć po ewentualnym wyborze oferty złożonej przez takich wykonawców.
4. Termin związania ofertą: 30 dni
1) ustala się termin związania ofertą do dnia 24.07.2024r.
2) w przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany okres, nie dłuższy niż 30 dni,
3) przedłużenie terminu związania ofertą o którym mowa w ust. 4 pkt 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
4) brak zgody, bądź niewyrażenie jej w przepisanej formie, prowadzi do odrzucenia oferty. 5. Czy Zamawiający żąda wniesienia wadium:
1) Informacja na temat wadium: nie
VI. POSTANOWIENIA UMOWY
1. Czy Zamawiający przewiduje wypłatę zaliczek: nie
2. Czy zamawiający przewiduje zmiany umowy: tak
3. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Dopuszcza się zmiany umowy na podstawie § 26 Regulaminu udzielania zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skawinie.
2. Każda zmiana umowy musi być dokonana zgodnie z prawem, poprzez sporządzenie aneksu do umowy. Aneks do umowy wejdzie w życie wyłącznie po podpisaniu go przez Zamawiającego i Wykonawcę.
3. Każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy. Wniosek powinien zawierać w szczególności:
1) opis proponowanej zmiany umowy;
2) uzasadnienie zmiany umowy i jej wpływu na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy;
3) wpływ proponowanej zmiany umowy na termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy;
4) koszty zmiany umowy, w tym wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie, ze wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy, uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Działając na podstawie § 26 ust. 3 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skawinie podaje się zakres zmian w umowie przewidzianych w ogłoszeniu.
5. Zmiana umowy powinna pozostawać w bezpośrednim związku przyczynowo - skutkowym z wystąpieniem okoliczności, o których mowa poniżej w ust. 6 pkt 1-11 i zostanie ograniczona jedynie do działań koniecznych w celu należytego wykonania umowy.
6. Przed wprowadzeniem zmiany do umowy, Zamawiający każdorazowo ustali, czy wystąpiła co najmniej jedna z poniższych okoliczności, uzasadniająca zmianę umowy:
1) rezygnacji z realizacji części dostaw objętych przedmiotem umowy;
2) wycofania z dystrybucji przedmiotu umowy i zastąpienia go produktem o parametrach nie gorszych niż oferowany, za cenę taką jaka została ustalona w niniejszej umowie, po wcześniejszym pisemnym uzyskaniu zgody Zamawiającego;
3) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;
4) zmiany uwarunkowań prawnych, administracyjnych lub technicznych wykonywanej umowy spowodowanych działaniami osób trzecich;
5) zmian będących następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień, pod warunkiem iż opóźnienie nie wynika z niedochowania należytej staranności przez Wykonawcę przy realizowaniu umowy;
6) zmian będących następstwem wystąpienia siły wyższej, przy czym siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność na którą strona nie ma wpływu, przeciw której strona nie mogła w racjonalny sposób zabezpieczyć się lub jej uniknąć lub ją przezwyciężyć. Siła wyższa obejmuje w szczególności wojnę, działania wojenne, inwazję, działanie nieprzyjaciół zewnętrznych, bunt, akty terroryzmu, rewolucję, powstanie, przewrót cywilny lub wojskowy, wojnę domową, zamieszki, rozruchy, katastrofy żywiołowe, jak: trzęsienia ziemi, huragany, tajfuny, powodzie, ulewne deszcze, ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego;
7) w sprawach formalnych (np. zmiany prawne po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy, zmiany adresu, zmiany osób pełniących funkcje określone w umowie;
8) Po upływie półrocznego okresu obowiązywania umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości cen jednostkowych, w przypadku wzrostu cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia niezależnych od Wykonawcy.
9) Zamawiający określa następujące zasady zmiany cen jednostkowych:
a) z wnioskiem o zmianę występuje Wykonawca i przedstawia uzasadnienie zmiany ceny poprzez wskazanie wzrostu składników cenotwórczych lub kosztów mających wpływ na zmianę ceny w stosunku do podanej w ofercie oraz przedkłada dokumenty potwierdzające tę zmianę i jej wpływ na realizację zamówienia;
b) zmiana cen jednostkowych może być wnioskowana zgodnie z pkt.9a, gdy wzrost ich w stosunku do ceny podanej w umowie wynosi co najmniej 40 %;
c) wysokość waloryzacji cen jednostkowych zostanie ustalona w oparciu o kwartalny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego po zatwierdzeniu wniosku z pkt.9a powyżej;
d) kwartalny wskaźnik, o którym mowa w pkt. 9c dotyczył będzie kwartału poprzedzającego złożenie wniosku, o którym mowa w pkt. 9a powyżej;
e) wniosek, o którym mowa w pkt. 9a powyżej Wnioskodawca może złożyć raz nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy;
f) wniosek rozpatrzony zostanie przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty złożenia;
g) zmiana cen jednostkowych wymaga aneksu do umowy;
h) zmienione ceny jednostkowe obowiązywały będą od pierwszej dostawy po zawarciu aneksu.
10) W przypadku stwierdzenia braku podstaw do zmiany ceny, wiążące będą do końca umowy ceny jednostkowe podane w formularzu cenowym.
11) W przypadku określonym w pkt. 10 odmowa dostaw armatury po cenach jednostkowych podanych w umowie, skutkować będzie odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
7. O ile, którakolwiek z okoliczności, o których mowa powyżej w ust. 6, będzie miała miejsce, Strony zastrzegają sobie prawo odpowiedniej zmiany terminu realizacji umowy i/lub innych postanowień umowy uzasadnionych zaistniałymi okolicznościami lub uzasadnionych zmianą terminu, w tym również w uzasadnionych przypadkach zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.
8. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian umowy, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.
4. Czy Zamawiający przewiduje zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie
1) Forma zabezpieczenia:
2) Wysokość zabezpieczenia:
VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1. Ofertę, oświadczenia i inne załączniki należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.
2. Ofertę, oświadczenia i inne załączniki muszą zostać wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji wykonawcy.
VIII. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
1. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany/sprostowania treści ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert przez ogłoszenie zmiany/sprostowania na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego. Dokonanie istotnej zmiany powoduje konieczność przedłużenia terminu składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia lub specyfikacji warunków zamówienia w terminie do dnia 20.06.2024r. przed terminem składania ofert. Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom bez ujawniania źródła zapytania. Na skutek otrzymanych zapytań, Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia lub specyfikacji warunków zamówienia, o czym niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców. Zamawiający może wydłużyć termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian wynikających z modyfikacji treści ogłoszenia lub specyfikacji warunków zamówienia.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Na podstawie złożonych przez Wykonawcę wyjaśnień, Zamawiający może dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. O dokonanych poprawkach Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, wyznaczając mu odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie oferty lub zakwestionowanie wprowadzonych zmian. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.
4. Podstawy do unieważnienia postępowania:
1) Postępowanie unieważnia się jeśli:
a) nie wpłynie żadna oferta;
b) wszystkie oferty zostaną odrzucone;
c) kwota przeznaczona przez Zamawiającego na dane zamówienie, jest niższa niż najniższa kwota podana w najkorzystniejszej ofercie;
d) prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;
e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.
2) Kierownik Zamawiającego może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.
3) O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia drogą elektroniczną Wykonawców, którzy złożyli oferty przed powzięciem decyzji o unieważnieniu postępowania.
5. Informacje dotyczące RODO wraz z określeniem szczegółowych zasad zawarto w pkt. III ppkt. 6 SWZ.
6. Inne: -

Kontakt:
8. Osoba do kontaktu:
sprawy merytoryczne: Daniel Kociszewski tel. 12 276-12-89 wew.16 sprawy formalne: Monika Najder tel. 12 276-12-89 wew.49

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.