Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1168z dziś
7801z ostatnich 7 dni
28691z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Poprawa infrastruktury turystyczno - sportowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Poprawa infrastruktury turystyczno - sportowej

Data zamieszczenia: 2024-06-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Dębica
Stefana Batorego 13
39-200 Dębica
powiat: dębicki
146803310 , 146803342, faks 146803336
urzad@ugdebica.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Dębica
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 146803310 , 14680334
Termin składania ofert: 2024-07-03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Poprawa infrastruktury turystyczno - sportowej w m. Głobikowa, Zawada, Stobierna, Kędzierz, Brzeźnica.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane:
Poprawa infrastruktury turystyczno- sportowej w m. Głobikowa, Zawada, Stobierna, Kędzierz, Brzeźnica.
Zakres zamówienia obejmuje: Poprawę infrastruktury turystyczno-sportowej poprzez:
1) Budowę obiektów małej architektury w miejscowości Zawada.
2) Budowę obiektów małej architektury wraz z przebudową ogrodzenia w miejscowości Stobierna.
3) Rozbudowę i przebudowę istniejącego ogrodzenia w miejscowości Kędzierz.
4) Wymianę nawierzchni bezpiecznej w miejscowości Głobikowa.
5) Budowę obiektów małej architektury w miejscowości Brzeźnica, Ul. Leszczynowa.
6) Budowę obiektów małej architektury w miejscowości Brzeźnica, Ul. Wałowa.
Do postępowania zostały załączone kompletne projekty zagospodarowania terenu, jednak zamówienie obejmuje wykonanie prac wykazanych w przedmiarach robót.
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi:
1) Dokumentacja projektowa:
a) Projekty zagospodarowania terenu - opracowane przez: Firma Usługowa KL Kamil Niemiec, Ul. Słoneczna 29, 39-206 Pustków - Osiedle; Firma Usługowa ,,MATNIE", Ul. Osiedlowa 9, 39-207 Brzeźnica,
b) przedmiary robót - opracowane przez: Firma Usługowa KL Kamil Niemiec, Ul. Słoneczna 29, 39-206 Pustków - Osiedle; Firma Usługowa ,,MATNIE", Ul. Osiedlowa 9, 39-207 Brzeźnica oraz przez pracownika Wydziału
Inwestycji Urzędu Gminy Dębica.
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
- opracowane przez pracownika Wydziału Inwestycji Urzędu Gminy Dębica.

CPV: 45000000-7, 37535200-9

Dokument nr: 2024/BZP 00370311, WI.271.14.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-07-03 08:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cb4ce917-2c91-11ef-b373-0e435a8a43bc
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu
Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl .
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-
Zamówienia) : - jak wyżej w pkt 3.1.)
3. Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: januszbech@ugdebica.pl lub urzad@ugdebica.pl (nie dotyczy składania ofert).
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce ,,Centrum Pomocy".
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO .
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dębica reprezentowana przez Wójta Gminy, adres: Ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica, tel. 14 680 33 10, e-mail: urzad@ugdebica.pl
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Dębica jest Pani Joanna Kurgan, kontakt: iod@ugdebica.pl , tel.: 14 680 33 10
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ : WI.271.14.2024: Poprawa infrastruktury turystyczno- sportowej w m. Głobikowa, Zawada, Stobierna, Kędzierz, Brzeźnica - prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z zm.) - dalej ,,ustawa Pzp".
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z zm.), dalej ,,ustawa Pzp";
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w ogłoszeniu o zamówieniu.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-07-03 08:00
Miejsce składania ofert: Sposób składania oferty został szczegółowo opisany w Rozdziale XIII i XIV SWZ. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego ,,Formularza ofertowego" udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e- Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce ,,Informacje podstawowe"

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WI.271.14.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 537464,37 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane:
Poprawa infrastruktury turystyczno- sportowej w m. Głobikowa, Zawada, Stobierna, Kędzierz, Brzeźnica.
Zakres zamówienia obejmuje: Poprawę infrastruktury turystyczno-sportowej poprzez:
1) Budowę obiektów małej architektury w miejscowości Zawada.
2) Budowę obiektów małej architektury wraz z przebudową ogrodzenia w miejscowości Stobierna.
3) Rozbudowę i przebudowę istniejącego ogrodzenia w miejscowości Kędzierz.
4) Wymianę nawierzchni bezpiecznej w miejscowości Głobikowa.
5) Budowę obiektów małej architektury w miejscowości Brzeźnica, ul. Leszczynowa.
6) Budowę obiektów małej architektury w miejscowości Brzeźnica, ul. Wałowa.
Do postępowania zostały załączone kompletne projekty zagospodarowania terenu, jednak zamówienie obejmuje wykonanie prac wykazanych w przedmiarach robót.
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi:
1) Dokumentacja projektowa:
a) Projekty zagospodarowania terenu - opracowane przez: Firma Usługowa KL Kamil Niemiec, ul. Słoneczna 29, 39-206 Pustków - Osiedle; Firma Usługowa ,,MATNIE", ul. Osiedlowa 9, 39-207 Brzeźnica,
b) przedmiary robót - opracowane przez: Firma Usługowa KL Kamil Niemiec, ul. Słoneczna 29, 39-206 Pustków - Osiedle; Firma Usługowa ,,MATNIE", ul. Osiedlowa 9, 39-207 Brzeźnica oraz przez pracownika Wydziału
Inwestycji Urzędu Gminy Dębica.
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
- opracowane przez pracownika Wydziału Inwestycji Urzędu Gminy Dębica.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: SPOSÓB OCENY OFERT w kryterium CENA:
Wartość punktowa w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:
(cena oferty najtańszej brutto : cena oferty badanej brutto) x waga 80
SPOSÓB OCENY OFERT w kryterium :TERMIN UDZIELONEJ GWARANCJI:
Wartość punktowa w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:
(ilość miesięcy udzielonej gwarancji w ofercie ocenianej : największa ilość miesięcy udzielonej gwarancji w złożonych ofertach) x waga 20 .
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN UDZIELONEJ GWARANCJI w miesiącach od daty odbioru przedmiotu zamówienia.
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Warunek dotyczący: Zdolności technicznej lub zawodowej.
Na podstawie art. 116 ustawy Pzp, Zamawiający oceniając zdolność techniczną lub zawodową, określa minimalne warunki dotyczące doświadczenia Wykonawcy umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.
Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) - wykonał minimum jedną robotę budowlaną polegającą na:
wykonaniu robót budowlanych tj. budowa lub przebudowa obiektów małej architektury o wartości minimum 200 000,00 zł oraz załączyć dowód określający: czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA.
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp, Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3, Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835).
3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie dotyczy.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty- jeżeli ofertę składa pełnomocnik;
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) Pozostałe dokumenty:
a) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp dotyczące wykonania zamówienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- jeżeli dotyczy;
b) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - jeżeli dotyczy.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy - art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz opinia UZP:
https://www.gov.pl
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania i spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz w zakresie wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia opisane są w Projektowanych postanowieniach umowy (Załącznik nr 4 do SWZ) w § 17 pn. ZMIANY W UMOWIE.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: SPOSÓB OCENY OFERT w kryterium CENA:
Wartość punktowa w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:
(cena oferty najtańszej brutto : cena oferty badanej brutto) x waga 80
SPOSÓB OCENY OFERT w kryterium :TERMIN UDZIELONEJ GWARANCJI:
Wartość punktowa w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:
(ilość miesięcy udzielonej gwarancji w ofercie ocenianej : największa ilość miesięcy udzielonej gwarancji w złożonych ofertach) x waga 20 .
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN UDZIELONEJ GWARANCJI w miesiącach od daty odbioru przedmiotu zamówienia.
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-08-01

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.