Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1168z dziś
7801z ostatnich 7 dni
28691z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

REMONT STRZELNICY GARNIZONOWEJ NA TERENIE JEDNOSTKI WOJSKOWEJ W WĘGORZEWIE

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

REMONT STRZELNICY GARNIZONOWEJ NA TERENIE JEDNOSTKI WOJSKOWEJ W WĘGORZEWIE

Data zamieszczenia: 2024-06-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Nowowiejska 20
11-500 Giżycko
powiat: giżycki
24wog.zam@ron.mil.pl
https://portal.smartpzp.pl/24wog
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Giżycko
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-07-04 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
REMONT STRZELNICY GARNIZONOWEJ NA TERENIE JEDNOSTKI WOJSKOWEJ W WĘGORZEWIE.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
o Przebudowa stanowisk strzeleckich nr 1 i 4 do postawy stojącej zgodnie z nowym programem strzelań PSBS
o Montaż blach stalowych gr 10 mm na przesłonie nr 1
o Wymiana belek na przesłonie nr 1;
o Wymiana obicia ścian i słupów na przesłonach z desek gr 50 mm;
o Wymiana geokraty na kulochwycie głównym i przednim
o Uzupełnienie piasku sianego o frakcji 2 mm na podporach, przesłonach
kulochwycie głównym i przednim
o Zakup i montaż wiatki konstrukcji stalowej
o Wykonanie pomiarów geodezyjnych oraz atestu strzelnicy zgodnie z Ramową Instrukcją Eksploatacji i Konserwacji Garnizonowych Strzelnic Szkolnych ,,Kwat. Bud nr 111/90

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 2024/BZP 00371009, 31/2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-07-04 08:05

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://portal.smartpzp.pl/24wog
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/24wog
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/24wog
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-07-04 08:00
Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/24wog

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-08-01 do 2024-09-22

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 31/2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
o Przebudowa stanowisk strzeleckich nr 1 i 4 do postawy stojącej zgodnie z nowym programem strzelań PSBS
o Montaż blach stalowych gr 10 mm na przesłonie nr 1
o Wymiana belek na przesłonie nr 1;
o Wymiana obicia ścian i słupów na przesłonach z desek gr 50 mm;
o Wymiana geokraty na kulochwycie głównym i przednim
o Uzupełnienie piasku sianego o frakcji 2 mm na podporach, przesłonach
kulochwycie głównym i przednim
o Zakup i montaż wiatki konstrukcji stalowej
o Wykonanie pomiarów geodezyjnych oraz atestu strzelnicy zgodnie z Ramową Instrukcją Eksploatacji i Konserwacji Garnizonowych Strzelnic Szkolnych ,,Kwat. Bud nr 111/90
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-08-01 do 2024-09-22
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z par. 12 Projektu umowy- złącznik nr 3 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-08-02

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.