Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6812z ostatnich 7 dni
27761z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup chemii przemysłowej dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup chemii przemysłowej dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole

Data zamieszczenia: 2024-06-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE GiEK SA/Centrala/Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELO
ul. Elektrowniana 25
45-920 Opole
powiat: Opole
+48 77 423 5339
Halina.Olejniczak@gkpge.pl
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/87645/details
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 77 423 5339
Termin składania ofert: 2024-06-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup chemii przemysłowej dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole
Opis zamówienia:
zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dokument nr: POST/GEK/CSS/PWO-ELO/04301/2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert:
24-06-2024 12:31

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/87645/details

TERMIN SKŁADANIA ofert:
24-06-2024 12:31

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole, Ul. Elektrowniana 25, 45-920 Opole.

Uwagi:
Dodatkowe informacje:
1. Nazwa postępowania: ,,Zakup chemii przemysłowej dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole".
2. Numer postępowania: POST/GEK/CSS/IZE-ELO/04301/2024.
3. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.
4. Rodzaj zamówienia: dostawa.
5. Opis Przedmiotu zamówienia: zgodnie z załącznikiem nr 2.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający nie dopuszcza produktów równoważnych.
10. Zamawiający dopuszcza jedynie towar nowy, oryginalnie zapakowany.
11. Miejsce realizacji zamówienia: PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole, ul. Elektrowniana 25, 45-920 Opole.
12. Termin realizacji zamówienia: do 4 tygodni od wystawienia zamówienia.
13. Warunki gwarancji zostały określone w ,,OWZ" (Ogólne Warunki Zamówienia) - dostępne na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe
14. Termin składania Ofert: do 24-06-2024r. do godz. 13:00.
15. Podstawy do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
14.1. O udzielenie Zakupu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
14.1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j.Dz. U. z 2024 r., poz. 507 z późn. zm ). oraz z art. 5 k rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.)
14.1.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanki wskazanej w pkt. 6.3.4.2. lit. o Procedury Zakupy w PGE GiEK S.A. PROC 10032/G, tj. Wykonawca został umieszczony na liście LWZW (Lista Wykonawców, z którymi współpraca została czasowo zawieszona).
14.2. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, określonych w pkt. 14.1.1. powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z Ofertą:
14.2.1. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania zakupowego o udzielenie zamówienia na podstawie przesłanek z art. 5 k rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.), a także nie zachodzi w odniesieniu do Wykonawcy (a jeśli dotyczy również Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie Zamówienia) żadna z przesłanek z art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( t.j.Dz. U. z 2024 r., poz. 507 z późn. zm ).- zawarte w Formularzu ofertowym składanym na Platformie Zakupowej SWPP2.
UWAGA: W celu weryfikacji przesłanek wykluczenia, o których mowa w pkt. 8. Ogłoszenia jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej na wezwanie Zamawiającego złoży dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujących odpowiednio skład organów zarządzających, jednostkę dominującą Wykonawcy oraz beneficjentów rzeczywistych Wykonawcy.
Identyfikacji beneficjenta rzeczywistego dokonuje się na podstawie złożonej przez Wykonawcę informacji z odpowiedniego rejestru zawierającego informację o jego beneficjentach rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określający jego beneficjentów rzeczywistych. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy o beneficjentach rzeczywistych Wykonawcy, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
Postanowienia niniejszego punktu dotyczą również Podmiotów udostępniających zasoby, podwykonawców, dostawców gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.
14.3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca oświadczył i zagwarantował, że w ramach realizacji przedmiotu zamówienia ani Wykonawca (w tym żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia), ani żaden z jego Podwykonawców/Dostawców/Podmiotów udostępniających zasoby, nie naruszą określonych w Rozporządzeniu (UE) 833/2014, Rozporządzeniu (UE) 765/2006 lub innych aktach prawnych obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej zakazów nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych znajdujących się w lub pochodzących z Białorusi lub Rosji oraz zakazów przywozu lub transportowania produktów pochodzących lub wywożonych z Białorusi lub Rosji.
Na potwierdzenie powyższego wymogu Wykonawca złoży stosowne Oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym dostępnym w Systemie Zakupowym GK PGE.
W przypadku, gdy powyższy wymóg zawarty w niniejszym punkcie nie zostanie spełniony, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie pkt. 6.3.5.1 lit. e PROC 10032/G.
14.4. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku metodą spełnia/nie spełnia.
15. Opis sposobu przygotowania oferty:
Ofertę należy złożyć w 1 (jednym) egzemplarzu - w formie elektronicznej
na Platformie Zakupowej SWPP2, za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty.
Na kompletną Ofertę składają się:
15.1. Formularz ofertowy wypełniony za pośrednictwem Platformy Zakupowej SWPP2,
15.2. Dokumenty, Oświadczenia/Wykazy zostały określone w określone w ,,OWZ" (Ogólne Warunki Zamówienia) - dostępne na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe .
16. Wyjaśnienia i modyfikaja Ogłoszenia:
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia oraz o zmianę terminu do złożenia oferty. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem,
że wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż 3 dni robocze przed upływem terminu składania ofert.
Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące treści Ogłoszenia należy kierować poprzez platformę zakupową SWPP2, w zakładce "Pytania i odpowiedzi".
17. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami:
Korespondencję należy kierować drogą elektroniczną poprzez Platformę Zakupową SWPP2 lub na podany poniżej adres e-mail; Osobą uprawnioną do kontaktu jest Halina Ewa Olejniczak tel. 77 423 53 39, e-mail: halina.olejniczak(at)gkpge.pl
18. Miejsce składania ofert:
18.1. Zamawiający informuje, że udział w postępowaniach zakupowych prowadzonych przez PGE GiEK S.A. jest możliwy wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej obsługiwanej, na zlecenie PGE S.A., przez firmę Market Planet dostępną pod adresem helpdesk.zakupy@gkpge.pl
Dostępność:
Usługa świadczona jest od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00
(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
18.2. Aby uzyskać pełen dostęp do procesów zakupowych PGE, umożliwiający składanie ofert, niezbędne jest dokonanie rejestracji na platformie, pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl/rejestracja?supplier=PGE Kontakt z biurem obsługi klienta OnePlace pod numerem +48 22 576 87 87 lub adresem e-mail: helpdesk.zakupy@gkpge.pl, gdzie konsultanci poinformują Państwa o możliwościach platformy.
18.3. Moment złożenia oferty następuje wraz z zakończeniem procesu składania, tj. kliknięciu na przycisk ,,Złóż wniosek/ofertę" i wyświetleniu przez system komunikatu ,,Oferta złożona poprawnie".
18.4. UWAGA - za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty na serwer, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę.
18.5. Po upływie terminu wskazanego powyżej nie będzie możliwe złożenie Oferty, dlatego Zamawiający rekomenduje, aby Oferty składać odpowiednim wyprzedzeniem.
19. Termin związania z ofertą: Preferowany termin związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od daty upływu terminu składania ofert.
20. Kryterium oceny ofert: Kryterium oceny ofert stanowi cena netto - waga 100% liczona dla każdej części oddzielnie.
21. Informacje dotyczące zawarcia Umowy/udzielenia Zamówienia:
21.1. Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, Zamawiający udzieli Zamówienia, na warunkach określonych w niniejszym Postępowaniu.
21.2. Wykonawca posiada i będzie utrzymywał przez cały okres realizacji Zamówienia ważne ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej ogólnej oraz odpowiedzialności zawodowej wymaganych w związku z pracami wynikającymi z Zamówienia.
21.3. Zamawiający udostępnia Ogólne Warunki Zamówienia dostępne na stronie: https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe , w którym zawarte są wszystkie zapisy formalno-prawne.
Zamawiający zmienia zapisy w punktach:
§ 3. Warunki realizacji Zamówienia:
6. Dostawy będą realizowane według Incoterms 2020 (wraz z rozładunkiem
w magazynie Zamawiającego lub miejscu wskazanym przez Zamawiającego), na podstawie reguły DDP.
21.4. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji w dniu jego przekazania przez Zamawiającego. Brak przyjęcia zamówienia do realizacji w w/w terminie może być przez Zamawiającego uznane za uchylanie od zawarcia zamówienia co skutkować może umieszczeniem Wykonawcy na liście Wykonawców niekwalifikowanych. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w w/w terminie może skutkować odmową przyjęcia dostawy/wykonania zamówienia przez Zamawiającego.
21.5. Niedotrzymanie w/w terminu może zostać potraktowane, jako uchylanie się od zawarcia Umowy/Zamówienia.
21.6. Jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana jako Najkorzystniejsza Oferta uchyla się od zawarcia Umowy zakupowej/podpisania Zamówienia, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych Ofert, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia Postępowania zakupowego.
21.7. Płatność: Fakturowanie jednoetapowe.
21.8. Podstawą do wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru podpisany obustronnie przez Wykonawcę i Zamawiającego.
21.9. Faktura będzie płatna w ciągu 30 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego. Za 30-sty dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia konta Zamawiającego.
21.10. Faktura, rachunek lub faktura, rachunek korygujący wystawiony winien być: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna, ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów, Oddział Elektrownia Opole, ul. Elektrowniana 25, 45-920 Opole, NIP: 769-050-24-95.
21.11. Faktura, rachunek lub faktura, rachunek korygujący wysłany winien być na adres : ArchiDoc S.A. ul. Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów lub efaktura.giek@archidoc.pl
21.12. Zamawiający nie udziela zaliczek.
21.13. Szczegółowe zasady płatności zostały ujęte w ,,OWZ" (Ogólne Warunki Zamówienia) dostępne na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe
21.14. Rozliczenie z Wykonawcą prowadzone będzie w polskich złotych (PLN).
21.15. Zamawiający informuje, że najpierw dokona oceny Ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego Oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu i czy zawiera Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania. Jeżeli wobec Wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia lub Wykonawca ten nie załączył Oświadczenia o niepodleganiu wykluczenia z postępowania, Zamawiający dokonuje ponownego badania i oceny Ofert pozostałych Wykonawców, a następnie dokonuje badania kolejnego Wykonawcy, którego Oferta została najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw wykluczenia i załączonego Oświadczenia o niepodleganiu wykluczenia z postępowania. Zamawiający kontynuuje procedurę ponownego badania i oceny Ofert, do momentu wyboru Najkorzystniejszej Oferty albo unieważnienia Postępowania zakupowego.
22. Negocjacje handlowe:
22.1. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie negocjacji handlowych, ofert które nie podlegają odrzuceniu.
22.2. Termin i miejsce negocjacji zostaną uzgodnione drogą elektroniczną lub telefoniczną. Negocjacje i aukacja elektroniczna prowadzone są przez platformę zakupowa SWPP.
22.3. Negocjacje mają charakter poufny. Żadna ze Stron nie może bez zgody drugiej Strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami
23. Informacje dodatkowe:
23.1. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ,,Rozporządzenie" lub ,,RODO"), informujemy, że komunikat dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny jest na stronie internetowej https://pgegiek.pl/ochrona-danych-osobowych. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią tego komunikatu.
23.2. Zamawiający informuje, że stosuje tzw. ,,procedurę odwróconą" tzn. najpierw dokona oceny Ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego Oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunek udziału w postępowaniu zakupowym.
23.3. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.
23.4. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia Postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.
23.5. Warunkiem zakończenia Postępowania zakupowego i udzielenia zamówienia jest uzyskanie wymaganej zgody organów GiEK, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed przekazaniem zaproszenia.
23.6. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również treść i warunki projektu Zamówienia, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.
23.7. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A. (PROC 10032/G) obowiązującej od dnia 01.10.2022 r. oraz Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://pgegiek.pl/przetargi/Przetargi-zakupowe jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego. Wykonawca przystępując do udziału w Postępowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że w swojej działalności będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów, ponadto dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osób przy pomocy których będzie świadczył usługi/dostawy/roboty.
23.8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił i zagwarantował, że w ramach wykonywania umowy ani Wykonawca (w tym żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia), ani żaden z jego Podwykonawców/Dostawców/Podmiotów udostępniających zasoby, nie naruszą określonych w Rozporządzeniu UE 833/2014, Rozporządzeniu UE 765/2006 lub w innych aktach prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, zakazów nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych znajdujących się w lub pochodzących z Białorusi lub Rosji oraz zakazów przywozu lub transportowania produktów pochodzących lub wywożonych z Białorusi lub Rosji.
Na potwierdzenie powyższego wymogu Wykonawca złoży stosowne Oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym dostępnym w Systemie Zakupowym GK PGE.
W przypadku, gdy powyższy wymóg zawarty w niniejszym punkcie nie zostanie spełniony, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie pkt. 6.3.5.1 lit e PROC 10032/G.
Załączniki:
Załącznik nr 1 - Wzór Protokołu odbioru.
Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Halina Olejniczak
Adres mailowy do osoby kontaktowej:
Halina.Olejniczak@gkpge.pl
Telefon do osoby kontaktowej:
+48 77 423 5339

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.