Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6812z ostatnich 7 dni
26440z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Budowa, przebudowa i remont infrastruktury turystycznej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa, przebudowa i remont infrastruktury turystycznej

Data zamieszczenia: 2024-06-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZWIĄZEK GMIN TURYSTYCZNYCH POGÓRZA DYNOWSKIEGO
Rynek 2
36-065 Dynów
powiat: rzeszowski
zwiazek@pogorzedynowskie.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Dynów
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-07-03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa, przebudowa i remont infrastruktury turystycznej na terenie Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przebudowa istniejącego budynku magazynowo-składowego ze zmianą sposobu użytkowania na wypożyczalnię sprzętu turystycznego oraz sanitariaty ogólnodostępne - etap I.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje część robót budowlanych ujętych w załączonej dokumentacji projektowej tj.:
roboty rozbiórkowe;
roboty murowe;
roboty betonowe;
posadzki;
dach;
instalacje elektryczne (bez fotowoltaiki i oświetlenia terenu);
instalacje sanitarne (roboty ziemne, kanalizacja, C.O.).
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Hyżne - etap II.
1. Zakres robót zakłada wykonanie części z opracowanej dokumentacji, która dotyczy zakresu:
obiekty małej architektury (użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku): ławki, leżaki, hamaki, kosze na śmieci, obiekty architektury ogrodowej: pergole na pnącza i pergolę z mgiełką;
wiaty z ławo-stołami;
ścieżki;
chodniki z kostki;
zagospodarowanie terenu zielenią: trawniki;
przyłącz wodociągowy.
Budowa otwartej strefy aktywności na działkach nr 1775/1 i 1775/2 w Jaworniku Polskim.
1. Przedmiotem zadnia jest budowa następujących obiektów:
skatepark - z gotowych elementów;
boisko do piłki nożnej i siatkówki plażowej z piłkochwytami;
chodniki dojściowe i spacerowe;
ławki parkowe i kosze na śmieci;
lampy oświetleniowe solarne;
zieleń wysoka i niska.
Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 220, 2681, 2708 w Warze, dz. nr ewid. 2239 w Nozdrzcu, dz. nr ewid. 2805, 2953 w Hłudnie (Perczówka - Gacówki).
1. W ramach inwestycji planuje się wykonać remont drogi gminnej po śladzie istniejącej drogi i w granicy istniejącego pasa drogowego.
2. Nawierzchnia jezdni:
nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 4/31,5 gr. 10 cm;
podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/62 gr. 15 cm;
istniejąca nawierzchnia z kruszywa naturalnego po profilowaniu i zagęszczeniu.
3. Nawierzchnia poboczy:
kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm.
4. Odwodnienie
Odwodnienie powierzchniowe realizowane jest przez odpowiednie ukształtowanie pochyleń poprzecznych oraz podłużnych jezdni i poboczy oraz przez istniejące rowy drogowe, które zostaną odtworzone w ramach przedmiotowego zadania celem stworzenia trasy rowerowej.

CPV: 45210000-2, 45111300-1, 45262500-6, 45262300-4, 45261000-4, 45421000-4, 45330000-9, 45311000-0, 45212140-9, 45112710-5

Dokument nr: 2024/BZP 00372185, ZGTPD.271.04.2024.2

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-07-03 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8bccc51a-2d6e-11ef-b373-0e435a8a43bc
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia (zwanej dalej Platformą) dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia.
3. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy określa Regulamin, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce ,,Centrum Pomocy".
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie ani logowania.
5. Komunikacja w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce ,,Formularze" (,,Formularze do komunikacji"). Za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk ,,dodaj załącznik").
6. Możliwość korzystania w postępowaniu z ,,Formularzy do komunikacji" w pełnym zakresie wymaga posiadania konta ,,Wykonawcy" na Platformie oraz zalogowania się na Platformie. Do korzystania z ,,Formularzy do komunikacji" służących do zadawania pytań dotyczących treści specyfikacji warunków zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie.
7. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce ,,Komunikacja".
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
9. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku ,,Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa". Wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji winien wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.
W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnice przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane za jawne.
10. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
11. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce ,,Zgłoś problem".
12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zwiazek@pogorzedynowskie.pl z zastrzeżeniem, że nie dotyczy składania ofert w postępowaniu.
13. W korespondencji należy posługiwać się nazwą niniejszego postępowania.
14. W ofercie należy podać adres poczty elektronicznej (email), na który będzie przesyłana korespondencja dla Wykonawcy związana z niniejszym postępowaniem w przypadku awarii uniemożliwiającej korzystanie z Platformy.
15. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez Zamawiającego bezpośrednio na Platformie oraz na podany w formularzu oferty adres poczty elektronicznej.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8bccc51a-2d6e-11ef-b373-0e435a8a43bc
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego jest Prezes Zarządu Związku z siedzibą w Dynowie (36-065) przy Ul. Rynek 2.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych osobowych jest możliwy telefonicznie 16 652 19 90, listownie na adres Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego oraz osobiście w siedzibie Związku w Dynowie.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji w związku z ustawą Pzp oraz art. 5-6 Ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2020.164 ze zm.).
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych:
4.1. będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18, art. 74, art. 253 i art. 260 ustawy Pzp
- ograniczenie dostępu do Pani/Pana danych osobowych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 18 ust. 5 ustawy Pzp,
4.2. będą upoważnieni pracownicy Administratora Danych Osobowych,
4.3. mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcy związani z Administratorem Danych umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy), a następnie według kategorii archiwalnej dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw poza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa w art. 18 ust. 5 ustawy Pzp.
9. Administrator danych osobowych będzie przetwarzał dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
10. Posiada Pani/Pan:
10.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących ;
10.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
10.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO - zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
10.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
11. Nie przysługuje Pani/Panu:
11.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
11.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
11.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-07-03 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8bccc51a-2d6e-11ef-b373-0e435a8a43bc

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.