Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6812z ostatnich 7 dni
26440z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zagospodarowanie terenu wokół budynków szpitala etap II

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zagospodarowanie terenu wokół budynków szpitala etap II

Data zamieszczenia: 2024-06-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Opolski
Lubelska 4
24-300 Opole Lubelskie
powiat: opolski (lubelski)
81 827 22 36, faks 81 827 22 60
starostwo@opole.lublin.pl
https://opole-lublin.ezamawiajacy.pl/
Województwo: lubelskie
Miasto: Opole Lubelskie
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 81 827 22 36, faks 8
Termin składania ofert: 2024-07-03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zagospodarowanie terenu wokół budynków szpitala w ramach utworzenia wojewódzkiego centrum opieki nad osobami starszymi w Opolu Lubelskim etap II
Krótki opis przedmiotu zamówienia
I. Przedmiotem zamówienia jest Zagospodarowanie terenu wokół budynków szpitala w ramach utworzenie wojewódzkiego centrum opieki nad osobami starszymi w Opolu Lubelskim etap II. Inwestycja stanowi kontynuację/ drugi etap, zadania ,,Budowy pawilonu szpitalnego zakładu opiekuńczo-leczniczego w Opolu Lubelskim". W zakresie robót jest kompleksowe zagospodarowanie działki. Do realizacji są drogi wewnętrzne w tym przeciwpożarowe w kompleksie budynków szpitalnych i miejsca parkingowe. Dla osób przebywających na terenie planowana jest przebudowa chodników i pochylni w celu dostosowania i poprawy funkcjonalności dla osób ze szczególnymi potrzebami. W ramach rewitalizacji terenów zielonych planowane są nowe nasadzenia z utworzeniem miejsc spoczynku - ławeczek. Teren zostanie oświetlony nowymi lampami parkowymi. W zakresie obiektów towarzyszących pawilonowi szpitalnemu do realizacji są roboty w budynku związane z zabezpieczeniem obiektów szpitalnych w dodatkowe źródło wody, dodatkowe źródło energii oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na konstrukcji wsporczej. W zakresie infrastruktury podziemnej do realizacji jest rozbudowa i modernizacja odcinków wewnętrznej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej i kanalizacji deszczowej. Realizacja tej inwestycji pozwoli na oddanie do użytku pawilonu szpitalnego zakładu opiekuńczo-leczniczego w Opolu Lubelskim będącego w realizacji. Zagospodarowanie terenu działki znacznie wpłynie na jakość życia nie tylko mieszkańców Opola Lubelskiego, ale całego powiatu opolskiego. Inwestycja ta przyczyni się do znacznej poprawy życia mieszkańców całego powiatu, na terenie którego funkcjonowały zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej.
II. Postępowanie dotyczy ETAP II inwestycji w zakresie którego wchodzi:
1. Zbiorcze zestawienie robót:
1). Zagospodarowanie terenu:
a. Wykonanie nowych utwardzeń, chodników, dróg z murem oporowym oraz parkingów wraz z remontem istniejących dróg wewnętrznych i chodników, opasek odwadniających.
b. Wykonanie instalacji oświetlenia terenu - wymiana istniejących słupów oświetleniowych, montaż nowych wraz z okablowaniem, wykonanie zasilania kablowe do dwóch kamer, linie nN zasilania ZOL-szlaban, ZOL-brama.
c. Wycinka drzew wg. PZT wraz z uporządkowaniem terenów zielonych, montażem elementów małej architektury, ogrodzenia i balustrad oraz wykonanie pielęgnacji istniejącego drzewostanu z wycinką wg. odrębnego opracowania.
d. budowy przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej etap II, na terenach przyległych wg. PZT.
e. remont chodnika w Ul. Szpitalnej oraz budowa zjazdu zwykłego z drogi powiatowej na dz. 24/2.
2). Przebudowa schodów zewnętrznych i pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku poradni specjalistycznych:
a. przebudowa schodów zewnętrznych i pochylni dla osób niepełnosprawnych na elewacji południowej budynku Poradni Specjalistycznych
b. przebudowa schodów zewnętrznych na elewacji wschodniej budynku Poradni Specjalistycznych
c. wymiana obudowy złącza energetycznego przy schodach i wykonanie wewnętrznej linii zasilającej do budynku
d. oficyny.
3). Przebudowa i remont Budynku technicznego wraz z infrastrukturą :
a. budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku hydroforni oraz zewnętrznej instalacji wodociągowej stanowiącej drugie źródło zasilania dla budynków na terenie szpitala
b. wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do studzienki kanalizacyjnej etapu 1.
c. wykonanie linii kablowych zasilania z agregatu prądotwórczego do budynku ZOL i istniejącej RG.
d. remont i przebudowa budynku w zakresie wykonania robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych związanych z montażem zbiornika zapasowego wody oraz agregatu wraz z instalacjami elektrycznymi, sanitarnymi, wentylacyjnymi.
4). Budowa konstrukcji stalowej z montażem instalacji fotowoltaicznej do 50 kWp wraz z infrastrukturą :
a. budowa konstrukcji stalowej
b. wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu konstrukcji stalowej do 50kWp
c. montaż dwóch inwerterów dla paneli fotowoltaicznych
d. wykonanie linii kablowej dla zasilania inwerterów paneli fotowoltaicznych
e. wykonanie linii zasilającej oświetlenie miejsc parkingowych na konstrukcji stalowej ze słupa nr o3/7 do konstrukcji
f. wykonanie linii kablowej sterowniczej do ZOL
g. wykonanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych z zasilaniem.
h. wykonanie miejsc parkingowych wraz z utwardzeniami i odwodnieniem- wg. projektu drogowego,
2. W zakresie przedmiotu zamówienia Wykonawca robót zobowiązany jest:
1). Do realizacji robót budowlanych pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalnościach konstrukcyjno-budowlanych, sanitarnych, elektrycznych tj. Kierownika budowy i kierowników robót.
2). Do obsługi geodezyjnej wykonywanych robot i ich inwentaryzacji.
3). Do prowadzenie badań w formie nadzoru archeologicznego na podstawie decyzji konserwatora zabytków przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.
4). Do prowadzenie robot przy zabytkowej zieleni przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.
5). Sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku technicznego wraz z oznakowaniem i wyposażeniem w niezbędny sprzęt.
6). Sporządzenie świadectwa energetycznego dla budynku technicznego.
7). Sporządzenie dokumentacji do odbioru zbiornika przez UDT, dokumentacji do odbioru paneli fotowoltaicznych, rozruchu agregatu, pokrycie kosztów odbiorów i rozruchu.
8). Sporządzenie instrukcji obsługi zamontowanych urządzeń.
3. Uwaga: Etap I jest w realizacji: Budowa pawilonu szpitalnego kompleksowo wykończonego ,,pod klucz". Wykonanie robót budowlanych w ramach I etapu związane są z budową budynku dwukondygnacyjnego z poddaszem użytkowym połączonego z istniejącym pawilonem szpitalnym za pomocą nadwieszonego łącznika. Wykonanie przyłączy i instalacji zewnętrznych wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, w tym z usunięciem kolizji uzbrojenia technicznego, instalacji kanalizacji deszczowej znajdujących się bezpośrednio przy budynku. Wykonanie robót budowlanych, rozbiórkowych, modernizacyjnych i montażowych, instalacyjnych wewnętrznych i wykończeniowych związanych z budową Pawilonu Szpitalnego połączonego łącznikiem.
III. Szczegółowe warunki realizacji Umowy i jej zakres przedmiotowy robót określa DOKUMENTACJA oraz Projekt umowy - Załącznik Nr 1 do SWZ.
UWAGA: W związku z tym, że postępowanie niniejsze jest kolejnym postępowaniem i w poprzednim postępowaniu (Znak postępowania: IGM.272.6.2024) wpłynęły zapytania, Zamawiający przytacza jako wiążące odpowiedzi na te pytania. Przedmiotowe pytania wraz z odpowiedziami zawarte są w Załączniku nr 9 do SWZ.

CPV: 45111291-4, 45233120-6,45233250-6, 45100000-8,45110000-1,45111200-0,45112000-5,45112700-2,45112710-5,45000000-7

Dokument nr: 2024/BZP 00372239, IGM.272.7.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-07-03 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://opole-lublin.ezamawiajacy.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej: https://opole-lublin.ezamawiajacy.pl lub poczty elektronicznej: starostwo@opole.lublin.pl
2. Zamawiający wyznacza osoby do kontaktu z Wykonawcami: Cezary Gajowiak, tel. (81) 827 61 22, e-mail.: cezary.gajowiak@opole.lublin.pl
Beata Gałek, e-mail: koordynator.zol@opole.lublin.pl
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu przyjmuje się datę ich rejestracji na Platformie.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy.
5. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający zamieści na stronie prowadzonego postępowania.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
- podłączenie do Internetu: min 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe);
- komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
- wybrana przeglądarka wpierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
2. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
- zainstalowaną bezpłatną wersję oprogramowania Oracle JAVA w wersji co najmniej 1.8.0_202 lub użycie JAVA w wersji oprogramowania OpenJDK wydanej na licencji GPL. Rekomendowaną wersją jest AdoptOpenJDK, dostępną na stronie https://adoptopenjdk.net;
- podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę;
- certyfikat kwalifikowany zainstalowany na komputerze, na którym Wykonawca będzie się logował do konta (certyfikat musi być widoczny w magazynie logicznym certyfikatów systemu Windows o nazwie ,,Osobisty").
3. Zamawiający wskazuje, że dopuszczalne formaty przesyłanych plików (o wielkości do 100 MB) ujęte są w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 ze zm.), tj. w rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 9.11.2017 r. w sprawie krajowych ram interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych( t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2247 ze zm.) - z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
4. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
- plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
- znaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Zagospodarowanie terenu wokół budynków szpitala w ramach utworzenie wojewódzkiego centrum opieki nad osobami starszymi w Opolu Lubelskim etap II" prowadzonym w trybie podstawowym;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp";
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.
5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7) Wykonawca posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) Wykonawcy nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://opole-lublin.ezamawiajacy.pl/
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-07-03 10:00
Miejsce składania ofert: https://opole-lublin.ezamawiajacy.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 19 miesiące

Wymagania:
1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy zł 00/100).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Pekao S.A.
numer rachunku 44 1240 5497 1111 0010 4156 3220
z adnotacją ,,Wadium - Znak sprawy: IGM.272.6.2024".
4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej - przed upływem terminu składania ofert.
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji /poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę wadium,
c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: ,,od dnia .......- do dnia .........",
d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy Pzp.
7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IGM.272.7.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
I. Przedmiotem zamówienia jest Zagospodarowanie terenu wokół budynków szpitala w ramach utworzenie wojewódzkiego centrum opieki nad osobami starszymi w Opolu Lubelskim etap II. Inwestycja stanowi kontynuację/ drugi etap, zadania ,,Budowy pawilonu szpitalnego zakładu opiekuńczo-leczniczego w Opolu Lubelskim". W zakresie robót jest kompleksowe zagospodarowanie działki. Do realizacji są drogi wewnętrzne w tym przeciwpożarowe w kompleksie budynków szpitalnych i miejsca parkingowe. Dla osób przebywających na terenie planowana jest przebudowa chodników i pochylni w celu dostosowania i poprawy funkcjonalności dla osób ze szczególnymi potrzebami. W ramach rewitalizacji terenów zielonych planowane są nowe nasadzenia z utworzeniem miejsc spoczynku - ławeczek. Teren zostanie oświetlony nowymi lampami parkowymi. W zakresie obiektów towarzyszących pawilonowi szpitalnemu do realizacji są roboty w budynku związane z zabezpieczeniem obiektów szpitalnych w dodatkowe źródło wody, dodatkowe źródło energii oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na konstrukcji wsporczej. W zakresie infrastruktury podziemnej do realizacji jest rozbudowa i modernizacja odcinków wewnętrznej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej i kanalizacji deszczowej. Realizacja tej inwestycji pozwoli na oddanie do użytku pawilonu szpitalnego zakładu opiekuńczo-leczniczego w Opolu Lubelskim będącego w realizacji. Zagospodarowanie terenu działki znacznie wpłynie na jakość życia nie tylko mieszkańców Opola Lubelskiego, ale całego powiatu opolskiego. Inwestycja ta przyczyni się do znacznej poprawy życia mieszkańców całego powiatu, na terenie którego funkcjonowały zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej.
II. Postępowanie dotyczy ETAP II inwestycji w zakresie którego wchodzi:
1. Zbiorcze zestawienie robót:
1). Zagospodarowanie terenu:
a. Wykonanie nowych utwardzeń, chodników, dróg z murem oporowym oraz parkingów wraz z remontem istniejących dróg wewnętrznych i chodników, opasek odwadniających.
b. Wykonanie instalacji oświetlenia terenu - wymiana istniejących słupów oświetleniowych, montaż nowych wraz z okablowaniem, wykonanie zasilania kablowe do dwóch kamer, linie nN zasilania ZOL-szlaban, ZOL-brama.
c. Wycinka drzew wg. PZT wraz z uporządkowaniem terenów zielonych, montażem elementów małej architektury, ogrodzenia i balustrad oraz wykonanie pielęgnacji istniejącego drzewostanu z wycinką wg. odrębnego opracowania.
d. budowy przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej etap II, na terenach przyległych wg. PZT.
e. remont chodnika w ul. Szpitalnej oraz budowa zjazdu zwykłego z drogi powiatowej na dz. 24/2.
2). Przebudowa schodów zewnętrznych i pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku poradni specjalistycznych:
a. przebudowa schodów zewnętrznych i pochylni dla osób niepełnosprawnych na elewacji południowej budynku Poradni Specjalistycznych
b. przebudowa schodów zewnętrznych na elewacji wschodniej budynku Poradni Specjalistycznych
c. wymiana obudowy złącza energetycznego przy schodach i wykonanie wewnętrznej linii zasilającej do budynku
d. oficyny.
3). Przebudowa i remont Budynku technicznego wraz z infrastrukturą :
a. budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku hydroforni oraz zewnętrznej instalacji wodociągowej stanowiącej drugie źródło zasilania dla budynków na terenie szpitala
b. wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do studzienki kanalizacyjnej etapu 1.
c. wykonanie linii kablowych zasilania z agregatu prądotwórczego do budynku ZOL i istniejącej RG.
d. remont i przebudowa budynku w zakresie wykonania robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych związanych z montażem zbiornika zapasowego wody oraz agregatu wraz z instalacjami elektrycznymi, sanitarnymi, wentylacyjnymi.
4). Budowa konstrukcji stalowej z montażem instalacji fotowoltaicznej do 50 kWp wraz z infrastrukturą :
a. budowa konstrukcji stalowej
b. wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu konstrukcji stalowej do 50kWp
c. montaż dwóch inwerterów dla paneli fotowoltaicznych
d. wykonanie linii kablowej dla zasilania inwerterów paneli fotowoltaicznych
e. wykonanie linii zasilającej oświetlenie miejsc parkingowych na konstrukcji stalowej ze słupa nr o3/7 do konstrukcji
f. wykonanie linii kablowej sterowniczej do ZOL
g. wykonanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych z zasilaniem.
h. wykonanie miejsc parkingowych wraz z utwardzeniami i odwodnieniem- wg. projektu drogowego,
2. W zakresie przedmiotu zamówienia Wykonawca robót zobowiązany jest:
1). Do realizacji robót budowlanych pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalnościach konstrukcyjno-budowlanych, sanitarnych, elektrycznych tj. Kierownika budowy i kierowników robót.
2). Do obsługi geodezyjnej wykonywanych robot i ich inwentaryzacji.
3). Do prowadzenie badań w formie nadzoru archeologicznego na podstawie decyzji konserwatora zabytków przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.
4). Do prowadzenie robot przy zabytkowej zieleni przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.
5). Sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku technicznego wraz z oznakowaniem i wyposażeniem w niezbędny sprzęt.
6). Sporządzenie świadectwa energetycznego dla budynku technicznego.
7). Sporządzenie dokumentacji do odbioru zbiornika przez UDT, dokumentacji do odbioru paneli fotowoltaicznych, rozruchu agregatu, pokrycie kosztów odbiorów i rozruchu.
8). Sporządzenie instrukcji obsługi zamontowanych urządzeń.
3. Uwaga: Etap I jest w realizacji: Budowa pawilonu szpitalnego kompleksowo wykończonego ,,pod klucz". Wykonanie robót budowlanych w ramach I etapu związane są z budową budynku dwukondygnacyjnego z poddaszem użytkowym połączonego z istniejącym pawilonem szpitalnym za pomocą nadwieszonego łącznika. Wykonanie przyłączy i instalacji zewnętrznych wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, w tym z usunięciem kolizji uzbrojenia technicznego, instalacji kanalizacji deszczowej znajdujących się bezpośrednio przy budynku. Wykonanie robót budowlanych, rozbiórkowych, modernizacyjnych i montażowych, instalacyjnych wewnętrznych i wykończeniowych związanych z budową Pawilonu Szpitalnego połączonego łącznikiem.
III. Szczegółowe warunki realizacji Umowy i jej zakres przedmiotowy robót określa DOKUMENTACJA oraz Projekt umowy - Załącznik Nr 1 do SWZ.
UWAGA: W związku z tym, że postępowanie niniejsze jest kolejnym postępowaniem i w poprzednim postępowaniu (Znak postępowania: IGM.272.6.2024) wpłynęły zapytania, Zamawiający przytacza jako wiążące odpowiedzi na te pytania. Przedmiotowe pytania wraz z odpowiedziami zawarte są w Załączniku nr 9 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45000000-7 - Roboty budowlane
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223200-8 - Roboty konstrukcyjne
45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe
45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania
45314310-7 - Układanie kabli
45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego
45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia
45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych
45320000-6 - Roboty izolacyjne
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45321000-3 - Izolacja cieplna
45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45343200-5 - Instalowanie sprzętu gaśniczego
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 - Tynkowanie
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
77211400-6 - Usługi wycinania drzew
77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew
77211600-8 - Sadzenie drzew
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 19 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 9
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
4 zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane, z których każda:
- polegała na zagospodarowaniu terenu przy budynku/ach, lub obiektach kubaturowych o powierzchni terenu objętego robotami min. 1800 m2 (bez powierzchni zabudowy budynków i obiektów kubaturowych) w zakresie którego były tereny zielone (tereny biologicznie czynne) i budowa i/lub przebudowa i/lub remont dróg i/lub placów i/lub chodników o łącznej pow. utwardzeń min. 1500 m2 i miała wartość w ramach jednej umowy (zagospodarowanie terenu i roboty drogowe) min. 1 000 000,00 zł brutto (dwa milionów złotych).
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji:
a) min. jedną osobą (która będzie pełnić funkcję kierownika budowy w branży konstrukcyjno-budowlanej) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (przez uprawienia równoważne zamawiający uznaje uprawnienia pozwalające na kierowanie przedmiotową robotą budowlaną zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami i treścią wydanej decyzji o nadaniu uprawnień), a w przypadku Wykonawców zagranicznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych,
b) min. jedną osobą (która będzie pełnić funkcję kierownika robót w branży drogowej) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowe lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (przez uprawienia równoważne zamawiający uznaje uprawnienia pozwalające na kierowanie przedmiotową robotą budowlaną zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami i treścią wydanej decyzji o nadaniu uprawnień), a w przypadku Wykonawców zagranicznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych,
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. ppkt. 1) SWZ,
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SWZ - w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. ppkt. 2) SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) Formularz ofertowy - do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach).
2) Oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1 SWZ;
3) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.2 SWZ (jeżeli dotyczy),
4) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 9.4 SWZ (jeżeli dotyczy).
5) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
a) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
c) jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), Zamawiający żąda od Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
6) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy zł 00/100).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Pekao S.A.
numer rachunku 44 1240 5497 1111 0010 4156 3220
z adnotacją ,,Wadium - Znak sprawy: IGM.272.6.2024".
4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej - przed upływem terminu składania ofert.
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji /poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę wadium,
c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: ,,od dnia .......- do dnia .........",
d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy Pzp.
7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 6 do SWZ.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamówień publicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, a także stany epidemii lub pandemii, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej;
2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia w związku z działaniami wykonawcy robót etapu 1 lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej lub eksploatorów infrastruktury lub w związku ze zmianą terminu realizacji etapu 1, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenia robót budowlanych;
3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami, instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawcę, lub prowadzonymi badaniami archeologicznymi przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z obiektami, instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót, badań przez innego wykonawcę - o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji;
4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 3 do umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1;
5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej i powodujących konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań technicznych, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem,
Z powodu ograniczonej ilości znaków pozostałe zapisy na temat zmian umowy można znaleźć w projekcie umowy § 18 Zmiany umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-08-01

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.