Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1168z dziś
7801z ostatnich 7 dni
28691z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Modernizacja oświetlania

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Modernizacja oświetlania

Data zamieszczenia: 2024-06-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 13 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO
Skrajna 14A
41-907 Bytom
powiat: Bytom
zoss@zoss.bytom.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/192117
Województwo: śląskie
Miasto: Bytom
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-07-03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja oświetlania w Społecznej Szkole Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Bytomiu
Powstaje w kontekście projektu
FESL.10.06-IZ.00-0197/23 - Słońce świeci dla bytomskiej społecznej - instalacja fotowoltaiczna wraz z kampanią edukacyjną

Część 1
Modernizacja oświetlania w Społecznej Szkole Podstawowej

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pomiarów i projektu dla modernizacji systemu oświetlania z istniejącego na technologię LED w Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Bytomiu. W ramach zamówienia należ także wykonać demontaż istniejących punktów świetlnych wraz z utylizacją oraz dostarczyć i zainstalować oświetlenia LED w budynku zgodnie z wcześniej zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem. Zmodernizowane oświetlenie składać się będzie z 240 punktów świetlnych wewnętrznych - wewnątrz budynku Szkoły. Dotychczasowe oświetlenie w szkole jest starego typu. Zakłada się wymianę oświetlenia w całej szkole (we wszystkich pomieszczeniach nadziemnych, za wyjątkiem głównej sali gimnastycznej) na nowoczesne i energooszczędne oświetlenie typu LED.
Projekt
Zakres prac należy wykonać w oparciu o własny projekt techniczny obejmujący każdy element inwestycji związany z modernizacją oświetlenia LED przygotowane przez osoby do tego uprawnione. Wykonanie projektu musi być poprzedzone wykonaniem pomiarów, które przekazane zostaną Zamawiającemu jako załączniki do projektu.
UWAGA! Projekt techniczny podlega akceptacji przez Zamawiającego.
Minimalne wymagania dla projektu:
- dokładne pomiary wszystkich obszarów, które mają być oświetlone.
- zidentyfikowanie miejsc, które wymagają dodatkowego oświetlenia oraz miejsc, które są już naturalnie dobrze oświetlone.
- wybór paneli LED: określenie rodzaju, mocy i barwy światła paneli LED, które będą używane.
- zaprojektowanie układu opraw LED w sposób zapewniający równomierne oświetlenie.
- stworzenie szczegółowego schematu okablowania, uwzględniającego zasilanie oraz zabezpieczenia.
- wykorzystanie oprogramowania do symulacji rozkładu światła w projektowanej przestrzeni.
- należy uwzględnić w projekcie montaż systemu kompensacji mocy biernej który polega na instalacji urządzeń, które wytwarzają moc bierną przeciwną do tej generowanej przez instalację, co prowadzi do zrównoważenia mocy biernej w systemie.
- wykonanie szczegółowych rysunków układu oświetlenia, instalacji elektrycznej i montażu opraw.
- dokładne opisy wszystkich użytych komponentów, w tym panel LED, zasilaczy, sterowników i elementów montażowych.
- określenie zasad i harmonogramu konserwacji systemu oświetleniowego.
Zakładane wymagania techniczne oświetlenia LED:
- Panel LED 600cm X 600cm + Ramka - Montaż natynkowy
- Panel LED 1200cm X 300cm + Ramka - Montaż natynkowy
- Temperatura barwowa 4000k
- Wskaźnik cri min 80%
- Skuteczność świetlna min 130lm/watt
- Wskaźnik ugr>19
- Certyfikat Państwowego Zakładu Higieny lub równoważny
- Oprawy hermetyczne do pomieszczeń sanitarnych - współczynnik szczelności min. ip65
- Wykonawca zobowiązuje się do demontażu istniejących opraw świetlówkowych oraz przekazania odpadów do recyklingu.
Równoważność
W stosunku do użytych w opisie przedmiotu zamówienia ewentualnych znaków towarowych, patentów, norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych czy pochodzenia należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne o parametrach techniczno/ eksploatacyjno/ użytkowych takich jak podane w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, w tym odnośnie właściwości fizycznych wymaganych materiałów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
Wszelkie odniesienia w opisie przedmiotu zamówienia, do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Należy odczytywać to w ten sposób, iż każdorazowo odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne".
Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy - koszty jego urządzenia obciążają Wykonawcę. Należy uwzględnić, iż Szkoła będzie normalnie funkcjonować w trakcie wykonywania prac montażowych - nie przewiduje się zamknięcia budynku czy jego części na czas robót.

Okres gwarancji
Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu 7 letniej gwarancji na panele LED i 2 letniej na pozostałe oprawy liczonej od dnia odbioru końcowego robót.

CPV: 31520000-7, 31524000-5, 45316000-5

Dokument nr: 2024-70493-192117, 2/202

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2024-07-03

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2024-07
Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Bytomiu
Województwo: śląskie
Gmina: Bytom
adres: Ul. Skrajna 14A 41-907 Bytom
Zamówienie należy wykonać w następującym terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2024r., przy czym projekty techniczne należy wykonać nie później niż w terminie 3 tygodnie od podpisania umowy
Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Bytom
Gmina
Bytom
Miejscowość
Bytom

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy może nastąpić w następujących przypadkach:
a) Zmian nie dotyczących treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
b) Zmian korzystnych dla Zamawiającego, których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
c) Braku możliwości dotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
d) Przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy ze względu na konieczność wykonania robót (prac) dodatkowych lub zamiennych. Przesunięcie terminu wykonania umowy możliwe jest o czas potrzebny na wykonanie robót dodatkowych/zamiennych.
e) Przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy ze względu na wstrzymanie prac przez Zamawiającego. Przesunięcie terminu wykonania umowy możliwe jest o czas na jaki zostały one wstrzymane.
f) Przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy ze względu na wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych. Przesunięcie terminu wykonania umowy możliwe jest o czas potrzebny na wykonanie robót które nie zostały wykonane z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych.
g) Przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy ze względu na wydłużenie realizacji projektu przez Instytucję Zarządzającą.
h) Zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług.
i) Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa.
j) Wynagrodzenie umowne może ulec zmianie w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
k) Wystąpienia siły wyższej, w tym okoliczności związanych z pandemią COVID19.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunki za spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zadania obejmujące modernizację oświetlania na oświetlenie typu LED o wartości równej lub większej od 80 000,00 zł brutto każda.
UWAGA: W przypadku, gdy wartość zamówień wykazanych przez wykonawcę celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
UWAGA: W przypadku, gdy ww. zakres robót budowlanych/dostaw będzie stanowił część robót o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo roboty, o których mowa powyżej. Zamawiający uzna również, że Wykonawca wykazał spełnienie powyższych warunków, jeżeli wykaże się wykonaniem ww. robót budowlanych w ramach jednego kontraktu.
W celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków udziału w postępowaniu w formularzu ofertowym należy wypełnić w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia:
- wykaz wykonanych robót budowlanych/dostaw oraz dołączyć do oferty referencje lub inny dokumentem potwierdzający, że roboty te zostały wykonane należycie.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy:
a) w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;
b) którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy,
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
b. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
c. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
d) którzy są wpisani na listę sankcyjną lub których beneficjent rzeczywisty albo podmiot dominujący jest na takiej liście - zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku należy złożyć stosowne oświadczenie, które znajduje się we wzorze formularza ofertowego (załącznik nr 1)

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2024-06-18
Data ostatniej zmiany
2024-06-18 22:56:04

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena 100%

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Andrzej Gawenda
tel.:
e-mail: zoss@zoss.bytom.pl

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.