Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1044z dziś
6797z ostatnich 7 dni
25572z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Remont loggi wraz z robotami towarzyszącymi

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont loggi wraz z robotami towarzyszącymi

Data zamieszczenia: 2024-06-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,ZGODA" w Brzegu
ul. Robotnicza 5
49-300 Brzeg
powiat: brzeski (opolski)
t., 77-448 -20 -11 lub 77-448-20-10
Województwo: opolskie
Miasto: Brzeg
Wadium: ---
Nr telefonu: t., 77-448 -20 -11 l
Termin składania ofert: 2024-07-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,ZGODA" w Brzegu
zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu przetargowym,
na zadanie: ,,Remont 11 szt. loggi wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym, przy Ul. Chocimskiej 3, w Brzegu"
UWAGI OGÓLNE :
Dokumentacja - przed złożeniem oferty każdy oferent jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentacją projektową w zakresie planowanych robót, a także dokonać wizji lokalnej terenu budowy. Ewentualne nieścisłości, wątpliwości czy zastrzeżenia należy zgłaszać Inwestorowi do czasu złożenia oferty. Po złożeniu oferty nie dopuszcza się do zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do zakresu robót, wyceny, błędów projektowych itp.
Nadzór - Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia na budowie Kierownika Robót posiadającego uprawnienia
budowlane właściwe dla planowanego zakresu robót i będącego czynnym członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. Ze strony Inwestora ustanowiony będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Transport, wywóz oraz utylizacja gruzu po pracach remontowych - Wykonawca robót musi być zarejestrowany w
BDO (Baza Danych o Odpadach) i utylizację wszystkich materiałów po demontażach i powstałych w trakcie
wykonywania robót prowadzić musi zgodnie z przepisami związanymi z ochroną środowiska.
Plac budowy - ze względu na istniejące dojścia do budynku oraz brak szerokiego zaplecza terenowego, plac budowy musi być ograniczony do minimum co oznacza konieczność wywozu gruzu i dostaw materiałów w systemie ,,na bieżąco". Zapewnić należy bezpieczeństwo osób poruszających się wokół budynku i placu budowy.
Odpowiedzialność Wykonawcy - Podczas prowadzenia robót Wykonawca w całości odpowiada za wszelkie szkody
wyrządzone tak w mieniu jak i wobec osób postronnych, przez swoich pracowników jak i ewentualnych
Podwykonawców, dostawców i inne osoby związane prowadzonymi robotami.
Ubezpieczenie - Wykonawca robót, posiadać musi ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności obejmujące w/w szkody na kwotę min. 300 000 PLN.
Podwykonawcy - Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania Inwestorowi każdego Podwykonawcy, który będzie brał udział w wykonywaniu robót.
Fotodokumentacja - Wykonawca zobowiązany jest do robienia fotodokumentacji wszystkich wykonywanych etapów remontu.
OGÓLNY ZAKRES ROBÓT :
Rusztowania - do wykonywania planowanych robót konieczne będzie ustawienie rusztowań. Po ustawieniu rusztowań przekazać należy Inwestorowi protokół odbioru i przekazania do użytkowania rusztowania, a na każde wezwanie protokoły z wymaganych przeglądów okresowych. Zwrócić należy uwagę na fakt, że część rusztowań będzie musiałabyć ustawiona na dachach użytkowych przybudówek do budynku. W związku z tym należy tak zaprojektować rusztowania by zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji tych przybudówek (np. płyt stropowych dachu) a także pokrycia dachu. Ustawione rusztowania muszą zostać w całości zabezpieczone siatką ochronną.
Zabezpieczenia stolarki - przed rozpoczęciem robót należy wykonać właściwe zabezpieczenie istniejącej stolarki
okiennej i drzwiowej przed porysowaniem i uszkodzeniem.
Rozbiórki - wykonać należy rozbiórki istniejących posadzek balkonów i loggi wraz z izolacją poziomą, warstwą
wyrównawczą i wszystkimi pozostałymi warstwami - aż do płyt konstrukcyjnych balkonów i loggii.
Skucie - usunąć należy łuszczące się i odpadające warstwy betonu płyty konstrukcyjnej oraz odbić wszystkie tynki na czołach i spodach płyt balkonowych, a także na słupach balkonowych.
Wycięcie - rozbiórka obróbek blacharskich oraz skucie pasa tynku ściany nad posadzką balkonów o szerokości około 20 cm, co jest konieczne do prawidłowego wykonania izolacji poziomej płyty balkonowej i pasa izolacji na ścianie, wraz z robotami towarzyszącymi.
Demontaż - demontaż istniejących balustrad balkonowych (bez demontażu górnego ceownika balustrady) i ich
transport pionowy wraz z ich wywozem - złom pozostaje do dyspozycji Wykonawcy.
Czyszczenie - należy oczyścić wszystkie powierzchnie płyt balkonowych z brudu i kurzu.
Oczyszczenie - należy oczyścić z rdzy, do uzyskania metalicznego połysku, odkryte i widoczne zbrojenie płyt i zbrojenia i opasek słupów balkonowych oraz wykonać właściwe ich zabezpieczenie antykorozyjne.
Uzupełnienia - wszelkie ubytki elementów konstrukcyjnych należy uzupełnić wg uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego systemem napraw betonu.
Gruntowanie - przed prowadzeniem dalszych robót wszelkie powierzchnie należy gruntować właściwym środkiem
gruntującym, odpowiednim dla dalszego zakresu prac
Warstwa spadkowa - należy wykonać warstwy wyrównawczej (wylewka) na powierzchni płyt balkonu z zaprawy
cementowej popiołowej klasy M 20 (lub właściwych zapraw systemowych) o grubości dopasowanej do poziomu wejścia na balkon, w kierunku od ściany ze spadkiem na zewnątrz płyty. Należy pozostawić odkryte otwory odpływowe z drzwi balkonowych.
Obróbki krawędziowe balkonów - wykonać należy montaż systemowych listew okapowych, aluminiowych malowanych proszkowo, na krawędzi zewnętrznej płyty balkonowej - wg zaleceń producenta. Krawędź obróbki musi wystawać poza płytę balkonową min. 2,5 cm.
Taśmy uszczelniające - wykonać należy montaż taśm uszczelniających WIM na połączeniu obróbek okapowych z
warstwą wyrównawczą oraz wzdłuż połączenia warstwy wyrównawczej ze ścianami oraz na załamaniach ściany
dodatkowo zastosować narożniki systemowe (np firmy Renoplast).
Gruntowanie - powierzchnię warstwy wyrównawczej należy zagruntować poprzez powlekanie środkiem gruntującym systemu WIM.
Hydroizolacja - wykonanie hydroizolacji poziomej, bezszwowej na powierzchni płyty żelbetowej, poprzez powlekanie dwukrotnie pędzlem, o gr. 2 mm ze środka dwuskładnikowego WIMOLASTIC systemu WIM (na ścianach pas około 15-20 cm).
Płytki posadzkowe - ułożenie płytek posadzkowych, gresowych, mrozoodpornych, antypoślizgowych w gatunku
pierwszym (w kolorach szarości) w rozmiarze 30x30cm bądź 33x33cm na kleju wysokoplastycznym, ze spadkiem na zewnątrz płyty balkonowej, wraz z cokolikami na ścianach i słupach balkonowych.
Uzupełnienie tynków - na cokolikami ścian balkonowych należy uzupełnić tynki - z dopasowaniem do tynków
istniejących. Na spodach i czołach płyt balkonowych należy wykonać nowe tynki.
Listwa okapowa - osadzenie na krawędzi zewnętrznej, dolnej płyty balkonowej listwy okapowej PCV z siatką
zabezpieczającej przed zaciekaniem wód opadowych na sufit balkonu.
Słupy balkonowe - w pierwszej kolejności odkuć i sprawdzić mocowanie górnego ceownika balustrady balkonowej
który zostaje. Po odkuciu i sprawdzeniu stanu połączenia, należy element który będzie zakryty zaimpregnować
antykorozyjnie. Słupy te należy ocieplić wełną mineralną o gr. min. 2 cm (zakryte powinny być elementy montażowe nowych balustrad balkonowych) układaną na zaprawie klejowej do wełny mineralnej oraz kotwioną do podłoża łącznikami mechanicznymi.
Wyprawy elewacyjne - ułożenie siatki zatopionej w kleju na spodzie i czołach płyt balkonowych oraz powierzchniach słupów balkonowych. Wszelkie naroża należy zabezpieczyć systemowymi narożnikami ochronnymi. Następnie powierzchnie te należy zagruntować i ułożyć na nich warstwę mineralnej wyprawy elewacyjnej o kolorze białym i strukturze ,,baranek"-i gr. 1,50 - 2,00 mm.
Malowanie - całość powierzchni należy końcowo pomalować silikonową farbą elewacyjną biobójczą lub z dodatkami biobójczymi, - wszystkie prace ociepleniowe, wyprawy elewacyjne oraz malarskie należy wykonywać w systemie
,,BOLIX". Nadzór na tymi pracami prowadził będzie Doradca Techniczny firmy ,,BOLIX"
Balustrady balkonowe - wykonać i zamontować należy nowe balustrady balkonowe w konstrukcji stalowej. Ramy
balustrad wykonane z profili zamkniętych 50x50x4mm, pochwyt balustrady z profila ?50mm. Ramy balustrad
2wypełnione blachą stalową o gr. 2 mm. Całe balustrady mają przed montażem zostać ocynkowane i malowane
proszkowo w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. Balustrady mają być wykonane wg załączonego rysuknu.
Mocowania balustrad - nowe balustrady należy mocować doczołowo do czół płyt balkonowych za pomocą wsporników balustrad. Wsporniki balustrad wykonane mają być z profili zamkniętych 50x50x4mm i zakończone blachą czołową, stalową 150x150x10mm. Blacha ta ma być mocowana do czół płyt balkonowych za pomocą kołków Hilti HVU-Hit M10x120mm (4 szt. na każdą blachę czołową).Wsporniki balustrad należy wykonać i rozmieścić zgodnie z projektem.
Górne mocowania balustrad należy wykonać do istniejącego ceownika ze starej balustrady balkonowej ścian słupów balkonowych i ścian budynku za pomocą analogicznych kotew (wg załączonego rysunku). Wsporniki i górne mocowania balustrad mają być spawane do balustrad balkonowych i wraz z nimi cynkowane i malowane proszkowo.
Uwaga ! Po zamontowaniu wysokość balustrady musi wynosić min. 110 cm (a nie więcej niż 115 cm) od gotowego
podłoża, a żadna ze szczelin przy balustradzie nie może być szersza niż 12 cm !
Roboty porządkowe - w trakcie prowadzonych prac Wykonawca zobowiązany jest do stałego utrzymywania porządku i czystości na terenie budowy oraz bezzwłocznego usuwania wszelkich zanieczyszczeń, które przedostaną się poza teren placu budowy. Po zakończeniu robót teren placu budowy i tereny przyległe muszą zostać przywrócone do stanu pierwotnego i przekazane Inwestorowi w stanie niepogorszonym - wg protokołu przekazania placu budowy.
2. Przy wykonywanym remoncie należy stosować wyroby wprowadzone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych( Dz.U 2004 nr 92 poz 881).

Otwarcie ofert: Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.07.2024r. o godz. 930

Składanie ofert:
Ofertę cenową należy złożyć do dnia 05.07.2024r. do godz. 9 00
w sekretariacie Zamawiającego, z napisem:
,,Remont 11 szt. loggi wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym, przy Ul. Chocimska 3 w Brzegu"

Wymagania:
1. Opis sposobu obliczenia ceny zadania :
Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu, bez podatku VAT. Ten rodzaj wynagrodzenia określa art. 632 Kodeksu
Cywilnego( Dz. U. Z 1964r. Nr 16 poz.93 z późniejszymi zmianami). Przyjmujący zamówienie w trakcie realizacji
umowy nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia.
W związku z powyższym oferowana cena - musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia,
uwzględniające wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien zapoznać się z przyszłym placem budowy oraz
jego otoczeniem w celu oceny, na własną odpowiedzialność kosztów i czynników koniecznych do przygotowania jego oferty i podpisania umowy na roboty objęte zadaniem.
Podstawą obliczenia ceny oferty jest, zakres robót wyszczególniony poniżej (bez przedmiaru robót
kosztorysowych) oraz dokumentacja techniczna i warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.
Zadanie: ,,Remont 11 szt. loggi wraz z robotami towarzyszącymi musi obejmować jak poniżej :
Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty (załącznik nr 1).
Kryterium oceny: cena i wiarygodność techniczna
5. Obecność oferentów nie jest obowiązkowa.
6. W przypadku wątpliwości, co do wyceny złożonej oferty, Zamawiający ma prawo zażądać
dodatkowych wyjaśnień od oferenta.
7. Oferent składający ofertę musi wykazać się, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania
zamówienia. Do oferty należy załączyć:
1) Oświadczenie oferenta, o zapoznaniu się z faktycznym zakresem ogłoszonego
do wykonania remontu , w szczególności ze stanem technicznym , dokumentacją
techniczną i warunkami lokalnymi, zapewnia że posiada niezbędną wiedzę fachową,
kwalifikacje, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy (załącznik nr 2)
2) referencje z lat 2019-2023 ( potwierdzone za zgodność z oryginałem) o wykonaniu robót o podobnym
zakresie, z podaniem wartości wykonanych robót. Nie dotyczy Wykonawców, którzy w tym okresie wykonywali
prace na rzecz S.M ,,Zgoda"
8. Warunki płatności : 14 dni od daty odbioru robót i wystawienia prawidłowo sporządzonej i dostarczonej
Zamawiającemu faktury.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, bez podania przyczyn.

Kontakt:
Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 77-448 -20 -11 lub 77-448-20-10.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.