Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1044z dziś
6797z ostatnich 7 dni
25572z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa urządzeń kompensacyjnych mocy biernej oraz materiałów elektrycznych do...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa urządzeń kompensacyjnych mocy biernej oraz materiałów elektrycznych do doposażenia istniejących urządzeń

Data zamieszczenia: 2024-06-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ,,NEUROMED"
ul. Białowieska 74a
54-235 Wrocław
powiat: Wrocław
(71) 350-17-30 wew. 32, tel.604586014, tel. 609223902
jadwiga.dul@neuropsychiatria.com
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: (71) 350-17-30 wew.
Termin składania ofert: 2024-06-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej na potrzeby optymalizacji kosztów energii elektrycznej w budynku Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED SP ZOZ we Wrocławiu
3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń kompensacyjnych mocy biernej oraz materiałów elektrycznych do doposażenia istniejących urządzeń na potrzeby optymalizacji kosztów energii elektrycznej w budynku Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED SP ZOZ we Wrocławiu przy Ul. Białowieskiej 74a
Lp.
Nazwa
Szczegółowy opis
Ilość
Jednostka miary
2.
Kompensator energoelektroniczny
- optymalna kompensacjamocy biernej pojemnościowej i indukcyjnej , w trybie automatycznym bez konieczności zmian ustawień programowych,
- płynna regulacja
- możliwość indywidualnej kompensacji w każdej fazie
- szybki czas reakcji - do 50 ?s, odpowiedź całkowita - poniżej 1ms
- zakres napięć AC 400V ( +,- 10%)
- odporność na zmiany napięcia sieciowego
-współczynnik kompensacji mocy biernej > 95% - sprawność kompensacji > 97%
Poziom hałasu < 50 dB
- instalacja wisząca
- stopień ochrony IP20
- minimalne wymagania dotyczące obsługi i konserwacji H147
Gwarancja:12 miesięcy, liczonych od dnia odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeżeń lub jeżeli producent ustali dłuższy okres gwarancji, gwarancji na okres zgodny z okresem gwarancji udzielonej przez producenta.
Oferowany produkt ma być oryginalny, fabrycznie nowy, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy odpowiednimi przekładnikami prądowymi, a także musi spełniać normy jakościowe i niezbędne certyfikaty.

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert:
1) Ofertę na załączonym Formularzu Ofertowym należy złożyć w siedzibie Centrum Neuropsychiatrii ,,NEUROMED" SP ZOZ, Ul. Białowieska 74a, Wrocław
- sekretariat gabinet nr 13 w terminie do dnia : 28.06.2024r. do godz. 14:00. W zaklejonej kopercie z napisem: ,,DOSTAWA i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej na potrzeby optymalizacji kosztów energii elektrycznej w budynku Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED SP ZOZ we Wrocławiu"
2) Dopuszcza się przesłanie oferty w formie elektronicznej na adres: jadwiga.dul@neuropsychiatria.com jako skan dokumentu - oferty. W tytule wiadomości należy wpisać: ,,DOSTAWA i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej na potrzeby optymalizacji kosztów energii elektrycznej w budynku Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED SP ZOZ we Wrocławiu"
do dnia 28.06.2024r. do godz. 14:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin dostawy: do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy
4. Termin wykonania zamówienia:
do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2019, poz.2019) o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
6. Termin związania ofertą:
Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
7. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorcowym formularzem oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert (Załącznik nr 2), w zależności od część postępowania.
2) Oferta musi zostać złożona w formie pisemnej oraz winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów rejestrowych lub ewidencyjnych).
3) Do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo do podpisania oferty o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
4) Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
5) Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę
6) Zamawiający wymaga, by Wykonawca dysponował zespołem składającym się z osób posiadających wiedzę merytoryczną w zakresie technicznym
7) Koszty wizji lokalnej, opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
8. Wyjaśnienia treści złożonych ofert, dokumentów, oświadczeń, wezwanie do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów oraz poprawianie omyłek:
Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz treści złożonych oświadczeń i dokumentów, a także wzywać do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów.
2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4) O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty.
10. Kryteria oceny ofert:
1) Kryterium wyboru oferty jest cena 100% (ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania Zamawiającego).
2) Cena brutto podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
4) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
5) Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
11. Zawarcie umowy:
1) Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku nr 3 z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
2) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia i unieważnienia postępowania, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
13. W sprawach nieuregulowanych zaproszeniem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. oraz inne przepisy właściwe dla przedmiotu zamówienia.
14. W niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kontakt:
5. Osoby upoważnione do kontaktu:
W sprawach merytorycznych: Andrzej Furmańczyk, tel.604586014
W sprawach formalnych: Jadwiga Dul, tel. 609223902 e-mail: jadwiga.dul@neuropsychiatria.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.