Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6812z ostatnich 7 dni
26440z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Ustalenie przebiegu granic działki

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Ustalenie przebiegu granic działki

Data zamieszczenia: 2024-06-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
ul. Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
powiat: nowotomyski
tel. 614426700, fax 614423589, tel. 614426747, tel. 614426750
starostwo@powiatnowotomyski.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Nowy Tomyśl
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 614426700, fax
Termin składania ofert: 2024-06-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
zapraszamy do udziału w postępowaniu na ustalenie przebiegu granic działki nr 186 położonej w Michorzewie z działkami przyległymi, podział działki nr 186, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
2. Opis przedmiotu zamówienia: ustalenie przebiegu granic działki nr 186 położonej w Michorzewie z działkami przyległymi, podział działki nr 186 w celu wyodrębnienia części nieruchomości zajętej pod drogę powiatową, drogę gminną i wodę płynącą. W ramach zadania należy ustalić granice działki nr 186 w Michorzewie z przyległymi, wykonać wstępny projekt podziału i projekt podziału działki.

Dokument nr: GN.272.13.2024

Składanie ofert:
7. Opis sposobu przygotowania oferty, informacje dotyczące złożenia niezbędnych dokumentów i oświadczeń: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opisanej wg wzoru wskazanego poniżej:
Nazwa i adres wykonawcy
Starostwo Powiatowe Ul. Poznańska 33 64-300 Nowy Tomyśl
OFERTA
Zapytanie ofertowe - ,,Ustalenie przebiegu granic działki nr 186 w Michorzewie z działkami przyległymi, podział działki nr 186"
NIE OTWIERAĆ PRZED 28.06.2024 r. godz. 10.00
9. Miejsce i termin składania oferty: Ofertę złożyć można osobiście u Zamawiającego budynek ,,B" Kancelaria Powiatu - Biuro podawcze lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, Ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl.
Ofertę cenową należy złożyć do dnia 28 czerwca 2024 r. godz. 10.00 w kopercie oznaczonej Zapytanie ofertowe - ,,Ustalenie przebiegu granic działki nr 186 w Michorzewie z działkami przyległymi, podział działki nr 186".

Miejsce i termin realizacji:
3. Wymagany termin wykonania zamówienia: I etap ustalenie przebiegu granic działki nr 186 w Michorzewie z działkami przyległymi w terminie jednego miesiąca od dnia zawarcia umowy, II etap wstępny projekt podziału działki wymienionej powyżej - do dnia 30 sierpnia 2024 r., III etap projekt podziału działki nr 186 - do dnia 15 grudnia 2024 r. (w tej dacie operat geodezyjny winien być pozytywnie zweryfikowany i przyjęty do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej).

Wymagania:
4. Warunki udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy) oraz sposób ich weryfikacji (wymagane
dokumenty -jeżeli dotyczy):
Posiadanie stosownych uprawnień przez Wykonawcę bądź osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia przez Wykonawcę, prowadzenie działalności gospodarczej przez Wykonawcę. Do oferty należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia zawodowe.
5. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej: Cena ofertowa brutto 100%.
6. Sposób obliczenia ceny: Cena oferty to cena ofertowa brutto. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i zawierać wszystkie niezbędne składniki związane z wykonaniem zamówienia.
Oferta złożona po terminie będzie zwrócona Oferentowi bez jej otwierania.
8. Warunki, zasady płatności:
Zapłata zostanie dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, przelewem do dnia 31 grudnia 2024 r. po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy wykonawcy podany na fakturze. Jeżeli wskazany przez wykonawcę na fakturze rachunek bankowy nie jest rachunkiem rozliczeniowym i nie został umieszczony na białej liście podatników VAT, zamawiający informuje wykonawcę o wstrzymaniu płatności do czasu przedłożenia prawidłowego numeru rachunku rozliczeniowego.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za płatność po terminie określonym w zamówieniu spowodowaną brakiem możliwości dokonania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w szczególności związanym z brakiem właściwego rachunku rozliczeniowego na fakturze. Termin płatności uważa się za zachowany w dniu obciążenia rachunku bankowego zamawiającego. Treść § 6 umowy ulegnie zmianie w przypadku gdy Wykonawca nie będzie płatnikiem VAT.
11. Informacje dodatkowe: Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji zaproszenia do składania ofert, unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, jak również do zakończenia niniejszego postępowania bez wybrania oferty i bez podania przyczyny. Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, ani uprawnienia wobec Zamawiającego. Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wstępny projekt podziału jak i projekt podziału wraz z dokumentami wymienionymi w art. 97 ust. la pkt 5-7 ustawy o gospodarce nieruchomościami należy przedłożyć Zamawiającemu w formie papierowej.
Wykonawca we własnym zakresie uzyska dokumenty niezbędne do realizacji zamówienia. Zamawiający udostępni Wykonawcy mapę do celów poglądowych ze wskazaną proponowaną linią podziału.
12. Informacje o podpisaniu umowy / zlecenia: Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zleci wykonanie przedmiotu umowy.

Uwagi:
13. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Nowotomyski ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl e-mail: starostwo@powiatnowotomyski.pl.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwa zamawiającego/ jest Pani Marlena Galas e-mail: iod@powiatnowotomyski.pl tel. 61 44 26 705
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym wynikającego z art. 43 i 44 ustawy o finansach publicznych, tj. wybór najkorzystniejszej oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza 130 000,00 złotych.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane
d) żądania usunięcia danych, gdy:
o dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
o dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
o po wniesieniu sprzeciwu, jeśli nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania
e) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
o osoby te kwestionują prawidłowość danych
o przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
o Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
o osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów Administratora nad podstawę takiego sprzeciwu.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem wzięcia udziału w postępowania o udzielenie zamówienia, którego wartość jest mniejsza niż 130 000,00. Niepodanie danych będzie skutkowało niemożliwością uczestnictwa ww. postępowaniu.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów z administratorem, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora.

Kontakt:
10. Wskazanie osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktu z wykonawcami: Jolanta Budzisz - Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - tel. 614426747 lub Emilia Silska -Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami - tel. 614426750

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.