Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1044z dziś
6797z ostatnich 7 dni
25572z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Rozbiórka budynku

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Rozbiórka budynku

Data zamieszczenia: 2024-06-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA WYRY
ul. Główna 133
43-175 Wyry
powiat: mikołowski
032 3256831
przetargi@wyry.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Wyry
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 032 3256831
Termin składania ofert: 2024-07-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbiórka budynku byłego Domu Kultury w Wyrach
Krótki opis przedmiotu zamówienia
A. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: ,,Rozbiórka budynku byłego Domu Kultury w Wyrach". W ramach inwestycji wykonać należy prace opisane w dokumentacji rozbiórki sporządzonej przez Biuro Projektowe "KONSTAR" Patrycja Sinka, Ul. Szczygłów 5a, Rybnik.
Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje w szczególności:
1) rozbiórkę istniejącego budynku, o powierzchni zabudowy ok. 698,00 m2,
2) demontaż istniejącego utwardzenia terenu, podestów i schodów zewnętrznych, itp.,
3) uporządkowanie i rekultywacja terenu po zakończeniu robót.
Budynek zostanie rozebrany całkowicie.
Teren działek jest częściowo ogrodzony. Znaczną część powierzchni działek stanowi zieleń niska - trawnik, częściowo dojścia i dojazdy utwardzone kostką betonową oraz płytami chodnikowymi. Od strony południowej działki nr 269/54 zlokalizowany jest parking z nawierzchnią z kostki ażurowej. Od strony Ul. Ks. F. Bojdoła zlokalizowane są drzewa przeznaczone do wycinki - podjęta zostanie przez Inwestora odrębna procedura dotycząca wydania zgody na wycinkę drzew.
Teren działki jest płaski z niewielką skarpą od strony Ul. Ks. F. Bojdoła.
Na terenie działek znajdują się sieci i przyłącza infrastruktury technicznej: elektroenergetyczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz teletechniczne, ponadto znajdują się linie napowietrzne: elektroenergetyczna i telekomunikacyjna.
Przedmiotowy budynek posiada przyłącza: elektroenergetyczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz teletechniczne. W budynku podlegającym rozbiórce znajduje się centrala sieci Orange. Na działkę nr 268/54 prowadzi istniejący zjazd z ulicy Głównej, na działkę nr 269/54 prowadzi istniejący zjazd z Ul. Ks. F. Bojdoła.
Parametry techniczne budynku podlegającego rozbiórce:
1) długość - 39,5 m
2) szerokość - 26,69 m
3) wysokość budynku - ok. 7,4 m (wysokość budynku przyjęta zgodnie z § 6 warunków technicznych)
4) powierzchnia zabudowy - Pz = 698 m2
5) kubatura V = ~ 6627 m3
B. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załącznikach do SWZ: Przedmiarze robót, Projekcie rozbiórki, Załączniku A do SWZ - Szczegółowym opis przedmiotu zamówienia oraz projektowanych postanowieniach umownych.
C. Kod przedmiotu zamówienia zgodnie z klasyfikacją Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
Główny kod:
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne
D. Informacja o finansowaniu ze środków zewnętrznych:
1. Inwestycja jest współfinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja szósta w wysokości 2.000.000,00 zł, zgodnie ze wstępną promesą Nr Edycja6PGR/2023/2120/PolskiLad. Ostateczna kwota dofinasowania zostanie ustalona po wybraniu najkorzystniejszej oferty i wyłonieniu Wykonawcy robót budowlanych. Pozostała część wynagrodzenia będzie stanowić wkład własny Zamawiającego.
2. Zamawiający informuje, iż na mocy art. 310 pkt. 1 Pzp może unieważnić postępowanie, jeżeli środki z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja szósta, nr wstępnej promesy Nr Edycja6PGR/2023/2120/PolskiLad, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. Możliwość unieważnienia postepowania została przewidziana w Ogłoszeniu o zamówieniu.
E. Rozwiązania równoważne:
1. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
2. W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Pzp Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne".

CPV: 45110000-1

Dokument nr: 2024/BZP 00373508, IZP.271.9.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-07-18 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b8923576-2e22-11ef-86d2-4e696a6d8c25
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@wyry.pl (nie dotyczy składnia ofert).
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce ,,Centrum Pomocy".
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
3. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem:
1) formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce ,,Formularze" (,,Formularze do komunikacji"). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk ,,dodaj załącznik").
2) poczty elektronicznej: przetargi@wyry.pl.
Podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiający lub Wykonawca na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania wiadomości. W przypadku niepotwierdzenia ze strony Wykonawcy odbioru przesłanych wiadomości (pomimo takiego żądania ze strony Zamawiającego) Zamawiający uzna, że wiadomość została skutecznie przekazana Wykonawcy.
UWAGA:
W celu skrócenia czasu udzielania odpowiedzi na pytania, przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji sugeruje się, aby Wykonawcy kierowali korespondencję do Zamawiającego na adres: przetargi@wyry.pl.
Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom wezwania, zawiadomienia i informacje na adres e-mail Wykonawcy, wskazany przez niego w Formularzu Oferty.
Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania poczty elektronicznej wskazanej przez niego w Formularzu Oferty, gdyż korespondencja od Zamawiającego może trafić do folderu SPAM.
4. Możliwość korzystania w postępowaniu z ,,Formularzy do komunikacji" w pełnym zakresie wymaga posiadania konta ,,Wykonawcy" na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z ,,Formularzy do komunikacji" służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
5. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce ,,Komunikacja".
6. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/regulamin/#regulamin-serwisu.
7. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce ,,Zgłoś problem".
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w:
1) rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.2020.2452),
2) rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U.2020.2415).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy z siedzibą przy Ul. Głównej 133, 43-175 Wyry, reprezentowany przez Wójta Gminy Wyry, email: urzad@wyry.pl; 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem e-mail: inspektorodo@wyry.pl lub pod nr telefonu: (32) 325 68 00; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Rozbiórka budynku byłego Domu Kultury w Wyrach". Inwestycja jest współfinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Nr postępowania IZP.271.9.2024, prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej ,,ustawa Pzp"; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz gwarancji i rękojmi udzielonych przez Wykonawcę. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjne, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych; 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp; 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. Posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. Nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; -na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): klauzula informacyjna została zawarta jak wyżej

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-07-18 09:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę poprze Platformę e-Zamówienia, adres: https://ezamowienia.gov.pl,

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.9.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
A. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: ,,Rozbiórka budynku byłego Domu Kultury w Wyrach". W ramach inwestycji wykonać należy prace opisane w dokumentacji rozbiórki sporządzonej przez Biuro Projektowe "KONSTAR" Patrycja Sinka, ul. Szczygłów 5a, Rybnik.
Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje w szczególności:
1) rozbiórkę istniejącego budynku, o powierzchni zabudowy ok. 698,00 m2,
2) demontaż istniejącego utwardzenia terenu, podestów i schodów zewnętrznych, itp.,
3) uporządkowanie i rekultywacja terenu po zakończeniu robót.
Budynek zostanie rozebrany całkowicie.
Teren działek jest częściowo ogrodzony. Znaczną część powierzchni działek stanowi zieleń niska - trawnik, częściowo dojścia i dojazdy utwardzone kostką betonową oraz płytami chodnikowymi. Od strony południowej działki nr 269/54 zlokalizowany jest parking z nawierzchnią z kostki ażurowej. Od strony ul. Ks. F. Bojdoła zlokalizowane są drzewa przeznaczone do wycinki - podjęta zostanie przez Inwestora odrębna procedura dotycząca wydania zgody na wycinkę drzew.
Teren działki jest płaski z niewielką skarpą od strony ul. Ks. F. Bojdoła.
Na terenie działek znajdują się sieci i przyłącza infrastruktury technicznej: elektroenergetyczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz teletechniczne, ponadto znajdują się linie napowietrzne: elektroenergetyczna i telekomunikacyjna.
Przedmiotowy budynek posiada przyłącza: elektroenergetyczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz teletechniczne. W budynku podlegającym rozbiórce znajduje się centrala sieci Orange. Na działkę nr 268/54 prowadzi istniejący zjazd z ulicy Głównej, na działkę nr 269/54 prowadzi istniejący zjazd z ul. Ks. F. Bojdoła.
Parametry techniczne budynku podlegającego rozbiórce:
1) długość - 39,5 m
2) szerokość - 26,69 m
3) wysokość budynku - ok. 7,4 m (wysokość budynku przyjęta zgodnie z § 6 warunków technicznych)
4) powierzchnia zabudowy - Pz = 698 m2
5) kubatura V = ~ 6627 m3
B. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załącznikach do SWZ: Przedmiarze robót, Projekcie rozbiórki, Załączniku A do SWZ - Szczegółowym opis przedmiotu zamówienia oraz projektowanych postanowieniach umownych.
C. Kod przedmiotu zamówienia zgodnie z klasyfikacją Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
Główny kod:
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne
D. Informacja o finansowaniu ze środków zewnętrznych:
1. Inwestycja jest współfinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja szósta w wysokości 2.000.000,00 zł, zgodnie ze wstępną promesą Nr Edycja6PGR/2023/2120/PolskiLad. Ostateczna kwota dofinasowania zostanie ustalona po wybraniu najkorzystniejszej oferty i wyłonieniu Wykonawcy robót budowlanych. Pozostała część wynagrodzenia będzie stanowić wkład własny Zamawiającego.
2. Zamawiający informuje, iż na mocy art. 310 pkt. 1 Pzp może unieważnić postępowanie, jeżeli środki z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja szósta, nr wstępnej promesy Nr Edycja6PGR/2023/2120/PolskiLad, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. Możliwość unieważnienia postepowania została przewidziana w Ogłoszeniu o zamówieniu.
E. Rozwiązania równoważne:
1. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
2. W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Pzp Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne".
4.2.6.) Główny kod CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 Pzp.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy w dniu składania ofert oraz przez czasokres do dnia zawarcia umowy:
a) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdz. XII i XIII SWZ,
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w niniejszym rozdziale.
2. Na podstawie art. 112 Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie),
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie),
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej (Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie),
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował minimum 1 zamówienie w zakresie rozbiórki budynku i uporządkowania terenu o wartości co najmniej 500.000,00 zł brutto, lub zrealizował minimum 2 zamówienia w zakresie rozbiórki budynków i uporządkowania terenu każdy o wartości co najmniej 250.000,00 zł brutto.
3. Potwierdzenie warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej
1) Potwierdzenie spełniania warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej nastąpi w Wykazie robót budowlanych (Załączniku nr 5 do SWZ).
2) Wykonawca winien załączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informację o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
3) Jako wykonanie (zakończenie) należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia końcowego protokołu odbioru robót lub innego równoważnego dokumentu.
4) Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez zamawiającego należy w wykazie robót budowlanych podać zakres rzeczowy robót odpowiadający zakresowi warunku.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: B. Oświadczenia i dokumenty Wykonawcy składane na wezwanie Zamawiającego:
1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
4) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym - Załącznik nr 6 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: B. Oświadczenia i dokumenty Wykonawcy składane na wezwanie Zamawiającego:
1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane. Wzór wykazu robót stanowi - Załącznik nr 5 do SWZ,
2) dowodów określających, czy te roboty budowlane wykazane w Załączniku nr 5 zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty,
3) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym - Załącznik nr 6 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
A. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą:
1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym: Załącznik 1 do SWZ,
2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdz. X, XII, XIII SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdz. XV pkt. B SWZ. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym: Załącznik 2 do SWZ,
1) Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2 składają odrębnie:
a) Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
b) podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym: Załącznik 3 do SWZ.
3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w pkt. 3. 1),
3) zobowiązanie, o którym mowa w rozdz. XI SWZ w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasób Wykonawcy,
4) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) pełnomocnictwo, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publicznego, którego dotyczy,
- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,
b) oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VIII pkt. 6 SWZ składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp (oświadczenie, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia): Załącznik 4 do SWZ.
4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 3.1), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
5. Zapisy pkt. pkt. 3.2) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Zapisy pkt. 3.1), pkt. 3.2) i pkt. 4 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Zamawiający dopuszcza wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Zgodnie z art. 58 Pzp podmioty występujące wspólnie (np. spółka cywilna, konsorcjum) muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo. Powinno ono jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania i wskazywać pełnomocnika (może to być lider).
4. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2) Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4 i 5, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
7. Wszelka korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego Pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców.
8. W sytuacji gdyby została wybrana jako najkorzystniejsza oferta podmiotów występujących wspólnie Pełnomocnik zobowiązany jest przed terminem zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego dostarczyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów tj.:
a) przedsiębiorcy występujący jako spółka cywilna zobowiązani są do przedstawienia umowy spółki cywilnej,
b) podmioty występujące wspólnie jako konsorcjum zobowiązane są do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych podmiotów.
9. Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.
10. W przypadku składania jednej oferty przez podmioty występujące wspólnie (np. spółka cywilna, konsorcjum) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wszelkie zmiany i uzupełniania umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany mogą być dokonywane jedynie w granicach określonych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy zgodnie z warunkami podanymi w projektowanych postanowieniach umownych stanowiących załączniki nr 7 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 Pzp.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-08-16

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.