Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1168z dziś
7801z ostatnich 7 dni
28691z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie okresowych przeglądów budynków

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie okresowych przeglądów budynków

Data zamieszczenia: 2024-06-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bełchatów
ul. Lipowa 175
97-400 Bełchatów
powiat: bełchatowski
tel. 44-635-72-03
belchatow@lodz.lasy.gov.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Bełchatów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 44-635-72-03
Termin składania ofert: 2024-06-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa zamówienia:
Wykonanie okresowych przeglądów budynków w Nadleśnictwie
Bełchatów"
III.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
W ramach wykonania przeglądów Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania
pełnego zakresu czynności określonych w przepisach: Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
- Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 725), Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225),
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych
(Dz.U. 1994, nr 74, poz. 836 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2023 poz. 822).
Szczegółowy zakres przeglądów:
?
(5 letnie) - polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do
użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego
otoczenia (przyłącza WOD-KAN, przyłącza gazowe*, urządzenia służące
ochronie środowiska).
(5 letnie) - polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do
użytkowania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu
sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń,
oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
(5 letnie) - polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do
użytkowania obiektów edukacyjnych.
* Z uwagi na konieczność przeprowadzania okresowego - rocznego przeglądu instalacji gazowych,
przeglądy te można wykonać w trakcie przeprowadzania przeglądów 5 letnich (zapis w jednym protokole).
Zakres przeglądów:
1.
Przeprowadzenie przeglądów budowlanych pięcioletnich budynków
mieszkalnych, nie mieszkalnych i infrastruktury towarzyszącej oraz obiektów
edukacyjnych, które obejmą określenie:
a. Stanu technicznego elementów obiektów objętych kontrolą narażonych na
szkodliwe
wpływy
atmosferyczne
i
niszczące
działania
czynników
występujących podczas użytkowania obiektu wraz z czterostopniową
klasyfikacją stanu technicznego (stan: dobry, zadawalający, średni, zły).
b. Rozmiarów zużycia lub uszkodzenia elementów,
c. Zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonywania,
d. Sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego,
e. Estetyki obiektu oraz jego otoczenia.
f. Przeprowadzenie przeglądu gazowego w zakresie:
?
sprawdzenie stanu technicznego i prawidłowości usytuowania kurków
głównych, skrzynek gazowych oraz zaworów odcinających,
?
sprawdzenie stanu technicznego, powłoki malarskiej, prawidłowości
prowadzenia i mocowania rurociągów gazowych (przewody gazowe
w piwnicach, piony gazowe i instalacje lokalowe wraz z oględzinami
przejść przewodów przez przegrody budowlane),
?sprawdzenie prawidłowości podłączeń przewodów spalinowych,
?sprawdzenie
prawidłowości
podłączeń
wentylacji
grawitacyjnej
nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach z urządzeniami gazowymi,
?
sprawdzenie czy nie wprowadzono samowolnych zmian w instalacji
i sposobie użytkowania pomieszczeń,
kontrolę szczelności głównych przewodów gazowych (poziomy i piony
gazowe),
?
kontrolę
szczelności
instalacjigazowych
podłączeniakurków
w
poszczególnych
pomieszczeniach,
?
kontrolę
szczelności
głównych,
zaworów
odcinających,
?kontrolę szczelności podłączenia gazomierzy,
?kontrolę szczelności urządzeń i aparatów gazowych.
?gazowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych podpisuje użytkownik
lokalu i otrzymuje jego kopię),
?
usuwanie nieszczelności na częściach wspólnych instalacji oraz
w poszczególnych lokalach mieszkalnych i użytkowych,
?
2.
niezwłoczne informowanie o nieszczelnościach na instalacji.
Przeprowadzenie przeglądów elektrycznych pięcioletnich budynków
mieszkalnych i gospodarczych, których zakres przeglądu obejmuje:
a. przegląd instalacji elektrycznych w zakresie stanu sprawności połączeń,
osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń;
b. badania rezystancji izolacji obwodów elektrycznych (obwody oświetleniowe,
gniazd wtyczkowych i WLZ);
c. badania urządzeń różnicowo-prądowych;
d. przeglądu rozdzielnic elektrycznych wraz z ich wyposażeniem:
- dokręcenie zacisków przewodów fazowych i ochronnych;
- sprawdzenie poprawności działania włączników głównych;
- oczyszczenie utleniających się styków;
- mocowanie obluzowanych gniazd bezpiecznikowych;
e. sprawdzenia pozostałych elementów obwodów elektrycznych instalacji
i określenie ich przydatności do eksploatacji.
f. sprawdzenie działania wyłączników pożarowych PWP jeżeli są w obiekcie,
g. oględziny przewodów, elementów łączeniowych, wsporników, uziomów,
h. określenie stanu korozji elementów instalacji,
i.odstęp pomiędzy instalacją a konstrukcją obiektu,
j.pomiary rezystancji uziemienia,
k. badanie i pomiar ciągłości przewodów ochrony odgromowej,
l.
3.
sporządzenie metryki instalacji odgromowej.
Przeprowadzenie przeglądów budowlanych pięcioletnich budynków
obiektów edukacyjnych, które określą:
a. Stan techniczny elementów obiektów objętych kontrolą narażonych na
szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników
występujących podczas użytkowania obiektu wraz z czterostopniową
klasyfikacją stanu technicznego (stan: dobry, zadawalający, średni, zły),
b. Rozmiar zużycia lub uszkodzenia elementów,
c. Zakres robót remontowych i kolejności ich wykonywania,
d. Skalę sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu
budowlanego,
e. Estetykę obiektu oraz jego otoczenia.
Z wykonywanych przeglądów Wykonawca sporządzi protokół z przeglądów,
osobno dla każdego numeru inwentarzowego zgodnie z wykazem budynków
stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - Tabela budynków,
w przypadku lokalu wielorodzinnego z podziałem na lokale mieszkalne i użytkowe
oraz pozostałą częścią stanowiącą współwłasność.
Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Dokument nr: SA.270.19.2024

Składanie ofert:
VIII. Termin i miejsce złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 28.06.2024 r. do godz. 13:00, za pomocą
poczty
elektronicznej
na
adres
e-mail:
belchatow@lodz.lasy.gov.pl
z adnotacją w tytule ,,Wykonanie okresowych przeglądów budynków
w Nadleśnictwie Bełchatów ,,

Miejsce i termin realizacji:
Termin (okres) realizacji zamówienia:
Prace zawarte w zamówieniu należy wykonać do 30.09.2024 r.

Wymagania:
Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami i ich wagą: Cena oferty - 100 %.
VII.
Sposób przygotowania oferty:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy złożyć w języku polskim, w sposób czytelny.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
4. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom wskazanym w treści zapytania
ofertowego.
5. Oferta musi być kompletna i jednoznaczna.
6. Oferta musi zawierać:
?Podpisany ,,Formularz ofertowy", którego wzór stanowi załącznik nr 1,
?Stosowne pełnomocnictwa - jeśli wymagane.
7. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy
(Wykonawców
wspólnie
ubiegających
się
o
udzielenie
zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentów określających status prawny
Wykonawcy/-ów
lub
pełnomocnictwa
(pełnomocnictw)
wynika,

do
reprezentowania Wykonawcy/-ów upoważnionych jest łącznie kilka osób,
dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie
te osoby.
8. Oferta złożona przez Wykonawcę jest jawna, z wyjątkiem informacji
stanowiących
tajemnicę
przedsiębiorstwa
w
rozumieniu
przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca w prawidłowy sposób
zastrzegł w złożonej ofercie.
9. Wykluczenie z udziału w postępowaniu
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835),
z postępowania wyklucza się:
a. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3
ustawy;
b. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem
rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia
24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot
wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Pytania dotyczące treści zapytania ofertowego mogą być kierowane
wyłącznie
drogą
mailową
na
adres:
belchatow@lodz.lasy.gov.pl
Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi telefonicznych, a jedynie
e-mailowe
wraz
z
równoczesnym
poinformowaniem
pozostałych
uczestników postępowania.
IX.
Postanowienie dodatkowe
1. Termin związania ofertą: Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od
upływu terminu składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na
każdym jego etapie bez podania przyczyny.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie dopuszcza się
prowadzenia
między
Zamawiającym
a
Wykonawcą
negocjacji
dotyczących złożonej oferty oraz dokonywania jakiejkolwiek zmiany w jej
treści.

Uwagi:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Bełchatów ul. Lipowa 175, 97-400 Bełchatów
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego
,,Wykonanie
okresowych
przeglądów
budynków
w Nadleśnictwie Bełchatów". Zn.spr. SA.270.19.2024 prowadzonym
w trybie zapytania ofertowego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych *;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
ODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą
Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
IV. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami, dane kontaktowe:
Barbara Janik - 660-414-908, email: barbara.janik@lodz.lasy.gov.pl

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.