Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6812z ostatnich 7 dni
27761z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Modernizacja nawierzchni dojazdu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Modernizacja nawierzchni dojazdu

Data zamieszczenia: 2024-06-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Rędziny
Wolności 87
42-242 Rędziny
powiat: częstochowski
ug@redziny.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Rędziny
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-07-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Modernizacja nawierzchni dojazdu na terenie zabytkowego Dworu Wereszczyńskich"
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót i prac :
1. roboty rozbiórkowe i demontażowe ;
2. roboty ziemne ;
3. montaż krawężników i obrzeży;
4. wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej POLBRUK
5. roboty instalacyjne elektryczne - montaż oświetlenia zewnętrznego;
6. roboty instalacyjne elektryczne - montaż instalacji PV na gruncie.

CPV: 45100000-8, 45111300-1,45233300-2, 45233123-7,45233252-0,45233253-7

Dokument nr: 2024/BZP 00373869, ZP.271.09.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-07-05 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8044c861-2e2a-11ef-86d2-4e696a6d8c25
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem referencyjnym sprawy, tj. ZP.271.09.2024.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania
kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce ,,Centrum Pomocy".
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
4. Dokumenty elektroniczne o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
5. Informacje, oświadczenia lub dokumenty inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
5.1 w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
5.2 jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści ,,Formularza do komunikacji").
6. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku ,,Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa".
7. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce ,,Formularze" (,,Formularze do komunikacji").
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Rędziny z siedzibą 42-242 Rędziny, Ul. Wolności 87, tel. 34 3279014, e-mail: ug@redziny.pl .
2. Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest e-mailowo inspektor@odocn.pl
3. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.2019 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
5. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
7. Wykonawca posiada:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
8. Wykonawcy nie przysługuje:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-07-05 09:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy Formularza ofertowego (zał. nr 1) udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-10-31

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.09.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót i prac :
1. roboty rozbiórkowe i demontażowe ;
2. roboty ziemne ;
3. montaż krawężników i obrzeży;
4. wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej POLBRUK
5. roboty instalacyjne elektryczne - montaż oświetlenia zewnętrznego;
6. roboty instalacyjne elektryczne - montaż instalacji PV na gruncie.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-10-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej będą:
1.1 Cena ryczałtowa oferty brutto =60 %
1.2. Termin udzielonej rękojmi oraz gwarancji jakości =40%
2. Oferty nieodrzucone oceniane będą według wzoru:
2.1 w kryterium ,,Cena ryczałtowa oferty" zostanie zastosowana następująca punktacja :
Liczba Cn
zdobytych (C) = ----------- x 100 x waga kryterium 60 %
punktów Cb
Gdzie:
Cn - cena ryczałtowa najniższa wśród ofert nie odrzuconych
Cb - cena ryczałtowa oferty badanej
100 - wskaźnik stały
60 - procentowe znaczenie kryterium ceny
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium cena obliczona zostanie przez podzielenie ceny najniższej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 punktów i wagę kryterium, którą ustalono na 60%.
2.2. w kryterium ,,Termin udzielanej rękojmi oraz gwarancji jakości" przyznana zostanie następująca punktacja:
Liczba Gn
zdobytych (G) = ----------- x 100 x waga kryterium 40 %
punktów Gb
Gdzie:
Gb - termin udzielanej rękojmi oraz gwarancji jakości oferty badanej
Gn - termin udzielanej rękojmi oraz gwarancji jakości najdłuższy wśród ofert nieodrzuconych
100 - wskaźnik stały
40 - procentowe znaczenie kryterium
Uwaga 1.
o Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie termin udzielonej rękojmi oraz gwarancji jakości wyrażony w pełnych miesiącach.
o Zamawiający zastrzega, iż minimalny termin udzielonej rękojmi oraz gwarancji jakości wynosi 60 miesięcy = 5 lat.
o Zamawiający zastrzega, iż maxymalny termin udzielonej rękojmi oraz gwarancji jakości wynosi 120 miesięcy = 10 lat.
o W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę w ofercie terminu udzielanej gwarancji i rękojmi krótszej niż 60 miesięcy , Zamawiający traktować będzie taką ofertę jako niezgodną z siwz co skutkować będzie odrzuceniem oferty.
o Termin udzielanej gwarancji jakości i rękojmi jest liczony od daty odbioru końcowego bezusterkowego.
o W przypadku niewskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji, Zamawiający traktować będzie taką ofertę jako niezgodną z siwz co skutkować będzie odrzuceniem oferty.
o Szczegółowe wymagania dot. gwarancji określone zostały w załączniku do projektu umowy.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + G
Gdzie:
P - łączna liczba punktów oferty ocenianej
C - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,cena ryczałtowa oferty";
G - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,termin udzielanej rękojmi oraz gwarancji jakości ".
4. Liczba punktów obliczona wg powyższego wzoru zostanie przyznana poszczególnym ofertom przez każdego z członków komisji przetargowej. Końcowa ocena oferty powstanie poprzez zsumowanie liczby punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji przetargowej.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin udzielanej rękojmi i gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 6
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 9
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa tego warunku.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa tego warunku.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej :
Zamawiający nie określa tego warunku.
4. Zdolności technicznej lub zawodowej :
4.1 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. wykonanie / zakończenie (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu remontu, przebudowy, modernizacji nawierzchni na terenie objętym strefą konserwatorską o charakterze równoważnym do przedmiotowego zadania o wartości robót brutto co najmniej 150.000,00 zł brutto.
W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku
robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).
UWAGA:
W związku z art. 118 ust. 2 ustawy Pzp: ,,W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane."
4.2 Dysponowanie osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie następującymi osobami :
o 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy branży konstrukcyjno-budowlanej z uprawnieniami do wykonywania robót budowlanych na obiektach zabytkowych.
o 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót branży instalacyjnej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
UWAGA:
Kierownik budowy oraz kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. z 2020, poz. 220).
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia , wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców , którzy wykonają roboty budowlane lub usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W przypadku, o którym mowa w pkt 12.5, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie , z którego wynika , że roboty budowlane, dostawy usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Formularz oświadczenia stanowi zał. do swz.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia na obiektach zabytkowych i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wykonywane - z wykorzystaniem wzoru określonego w zał. nr 5;
b) wykaz robót budowlanych wykonanych na obiektach zabytkowych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane - z wykorzystaniem wzoru określonego w zał. nr 6;
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 13.1 swz., składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te dołączone do oferty potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W przypadku określenia przez Zamawiającego warunku dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym lub zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6. W zakresie rodzajów, okresu ważności i formy, w jakiej mogą być składane oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w SWZ obowiązują przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U z 2020 r. poz. 2415).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
zgodnie z zapisami w projekcie umowy - zał. nr 4 do swz.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej będą:
1.1 Cena ryczałtowa oferty brutto =60 %
1.2. Termin udzielonej rękojmi oraz gwarancji jakości =40%
2. Oferty nieodrzucone oceniane będą według wzoru:
2.1 w kryterium ,,Cena ryczałtowa oferty" zostanie zastosowana następująca punktacja :
Liczba Cn
zdobytych (C) = ----------- x 100 x waga kryterium 60 %
punktów Cb
Gdzie:
Cn - cena ryczałtowa najniższa wśród ofert nie odrzuconych
Cb - cena ryczałtowa oferty badanej
100 - wskaźnik stały
60 - procentowe znaczenie kryterium ceny
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium cena obliczona zostanie przez podzielenie ceny najniższej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 punktów i wagę kryterium, którą ustalono na 60%.
2.2. w kryterium ,,Termin udzielanej rękojmi oraz gwarancji jakości" przyznana zostanie następująca punktacja:
Liczba Gn
zdobytych (G) = ----------- x 100 x waga kryterium 40 %
punktów Gb
Gdzie:
Gb - termin udzielanej rękojmi oraz gwarancji jakości oferty badanej
Gn - termin udzielanej rękojmi oraz gwarancji jakości najdłuższy wśród ofert nieodrzuconych
100 - wskaźnik stały
40 - procentowe znaczenie kryterium
Uwaga 1.
o Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie termin udzielonej rękojmi oraz gwarancji jakości wyrażony w pełnych miesiącach.
o Zamawiający zastrzega, iż minimalny termin udzielonej rękojmi oraz gwarancji jakości wynosi 60 miesięcy = 5 lat.
o Zamawiający zastrzega, iż maxymalny termin udzielonej rękojmi oraz gwarancji jakości wynosi 120 miesięcy = 10 lat.
o W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę w ofercie terminu udzielanej gwarancji i rękojmi krótszej niż 60 miesięcy , Zamawiający traktować będzie taką ofertę jako niezgodną z siwz co skutkować będzie odrzuceniem oferty.
o Termin udzielanej gwarancji jakości i rękojmi jest liczony od daty odbioru końcowego bezusterkowego.
o W przypadku niewskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji, Zamawiający traktować będzie taką ofertę jako niezgodną z siwz co skutkować będzie odrzuceniem oferty.
o Szczegółowe wymagania dot. gwarancji określone zostały w załączniku do projektu umowy.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + G
Gdzie:
P - łączna liczba punktów oferty ocenianej
C - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,cena ryczałtowa oferty";
G - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,termin udzielanej rękojmi oraz gwarancji jakości ".
4. Liczba punktów obliczona wg powyższego wzoru zostanie przyznana poszczególnym ofertom przez każdego z członków komisji przetargowej. Końcowa ocena oferty powstanie poprzez zsumowanie liczby punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji przetargowej.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin udzielanej rękojmi i gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.