Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6812z ostatnich 7 dni
26440z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Opracowanie dokumentacji projektowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2024-06-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Szydłowo
ul. Mazowiecka 61
06-516 Szydłowo
powiat: mławski
Tel. 23 655-40-19, Fax 23 654-93-28
gmina@szydlowo-maz.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Szydłowo
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 23 655-40-19, F
Termin składania ofert: 2024-06-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa garażu wraz z pomieszczeniami gospodarczymi w miejscowości Szydłowo"
II. Informacje podstawowe:
Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa garażu wraz z pomieszczeniami gospodarczymi w miejscowości Szydłowo"
2. Rodzaj zamówienia: Usługi
4. Krótki opis przedmiotu zamówienia : Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa garażu wraz z pomieszczeniami gospodarczymi w miejscowości Szydłowo". Zakres zamówienia został opisany w Załączniku nr 3 ,,Opis przedmiotu zamówienia" do niniejszego Zapytania Ofertowego.

CPV: 71220000-6

Dokument nr: IGK.271.1.4.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 28.06.2024 godz. 10:30.

Składanie ofert:
1. TERMIN SKŁADANIA ofert:28.06.2024 godz. 10:00.
2. Miejsce składania ofert: osobiście w Urzędzie Gminy Szydłowo, Ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo, pok. nr 1 Sekretariat lub pocztą na adres Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
6. Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: cztery miesiące licząc od dnia podpisania Umowy.

Wymagania:
Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej: NIE

7. Kryteria oceny ofert:
Nazwa kryterium: Cena,
Waga: 100,00.
IV. Kwalifikacja wykonawców
1. Warunki udziału w postępowaniu: Nie
2. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
o w zakresie uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Opis warunku: nie.
o w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Opis warunku: nie
o w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Opis warunku: nie
V. Warunki zamówienia oraz projektowane postanowienia umowy: Warunki zostały opisane w projekcie umowy
1. Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
2. Zamawiający wymaga wadium: Nie
3. Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
4. Zamawiający przewiduje udzjelenia zaliczek: Nie
5. Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania bez wyboru żadnej z ofert.
7. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu lub powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o których mowa w art. 43a ust. 4 ustawy, lub została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
8. Zamawiający wymaga co najmniej 36 miesięcznego okresu gwarancji,
3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej oznaczeniem firmy oraz napisem : ,,Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa garażu wraz z pomieszczeniami gospodarczymi w miejscowości Szydłowo". Nie otwierać przed 28.06.2024 r. godzina 10:30.
5. Termin związania ofertą: 30 dni.
6. Do zamówienia mogą przystąpić wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. póz. 835), art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz,UE.L Nr 229, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE nr L III, str. 1);

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.