Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1168z dziś
7801z ostatnich 7 dni
28691z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Urządzenia klimatyzacyjne

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Urządzenia klimatyzacyjne

Data zamieszczenia: 2024-06-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowskiej 178A
33-100 Tarnów
powiat: Tarnów
tel. 14 631-57-90
wjarosz@lukasz.med.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Tarnów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 14 631-57-90
Termin składania ofert: 2024-06-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPRASZAMY
DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.:
,, Urządzenia klimatyzacyjne"
2. Opis przedmiotu zamówienia: według załącznika Nr 2.

Dokument nr: 580/2024

Otwarcie ofert: 9. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:

Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 28 czerwiec 2024r. o godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie Ul. Lwowskiej 178a 33-100 Tarnów, pok. nr 21, II piętro budynek główny D.

Składanie ofert:
8. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 28 czerwiec 2024r. do godz. 10.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. w Kancelarii Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy Ul. Lwowskiej 178a 33-100 Tarnów.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis : Propozycja cenowa na zadanie pn.:

,, Urządzenia klimatyzacyjne ,,
Nr Spr. 580/2024

Miejsce i termin realizacji:
3. Wymagany termin realizacji umowy: do 30 dni od daty zawarcia umowy

Wymagania:
1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn. :

,,Urządzenia klimatyzacyjne ,,
Nr spr. 580/2024

c) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
d) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
e) ma obejmować całość zamówienia.
4. Realizacja odbędzie się na podstawie podpisanej umowy .

5. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena - 100%

6. Wykonawca składając propozycję cenową składa następujące dokumenty:

1) formularz propozycji wg załączonego wzoru, (zał Nr 1)
2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
3) kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego zleceniobiorcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez zleceniobiorcę), Regon NIP
4) wypełniony i zaparafowany wzór umowy. ( zał. Nr 3)
5) Zaparafowany Opis Przedmiotu Zamówienia
6) Wypełnione i podpisane oświadczenie RODO zał Nr 5
7) Wypełnione potwierdzenie danych technicznych

7. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:
W cenę propozycji należy wliczyć:
a) wartość towaru, transport , opłaty parkingowe ( 4 PLN/h) i inne koszty, określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,
Zaoferowana przez Wykonawcę cena jest obowiązujące przez okres ważności umowy i nie będzie podlegało waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i najniższej cenie.
Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona wykonawcy nie otwarta.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jego składania.
11. Informacje dotyczące zawarcia umowy:

Niezwłocznie po dokonaniu wyboru zostanie zawarta umowa z wybranym Wykonawcą. Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

Kontakt:
10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

St. Referent Działu Logistyki - Wiesław Jarosz ul. Lwowska 178A tel. 14 631-57-90.
Wszelkie zapytania dotyczące w/w postępowania można składać drogą e-mail, w wersji edytowalnej na adres wjarosz@lukasz.med.pl , do dnia 24 czerwiec 2024r

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.