Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6812z ostatnich 7 dni
27761z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wymiana wykładzin w wybranych pomieszczeniach biurowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wymiana wykładzin w wybranych pomieszczeniach biurowych

Data zamieszczenia: 2024-06-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
ul. Dr. Emila Warmińskiego 18
85-950 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
tel. 48 52 58 56 384, tel. +48 52-58-56-390
budynki.IAS.Bydgoszcz@mf.gov.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 48 52 58 56 384
Termin składania ofert: 2024-06-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Prace remontowe pn. ,,Wymiana wykładzin w wybranych pomieszczeniach biurowych w budynku Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu".
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienie obejmuje zakres prac remontowych obejmujący:
Część I wymiana wykładziny w pomieszczeniu biurowym o powierzchni 11 m2 nr 37 w Drugim Urzędzie
Skarbowym w Toruniu przy Ul. Mazowieckiej 63, Część II wymiana wykładziny w pomieszczeniu biurowym o powierzchni 15 m2 nr 418 w Drugim Urzędzie
Skarbowym w Toruniu przy Ul. Mazowieckiej 63, Część III wymiana wykładziny w pomieszczeniu biurowym o powierzchni 15 m2 nr 419 w Drugim Urzędzie
Skarbowym w Toruniu przy Ul. Mazowieckiej 63, Część IV wymiana wykładziny w pomieszczeniu biurowym o powierzchni 32 m2 nr 118c w Drugim Urzędzie
Skarbowym w Toruniu przy Ul. Mazowieckiej 63, Część V wymiana wykładziny w pomieszczeniu biurowym o powierzchni 11 m2 nr 37 w Drugim Urzędzie
Skarbowym w Toruniu przy Ul. Mazowieckiej 63, Część VI wymiana wykładziny w pomieszczeniu biurowym o powierzchni 44 m2 nr 231 w Drugim Urzędzie
Skarbowym w Toruniu przy Ul. Mazowieckiej 63, Część VII wymiana wykładziny w pomieszczeniu biurowym o powierzchni 31 m2 nr 431 w Drugim Urzędzie
Skarbowym w Toruniu przy Ul. Mazowieckiej 63, Część VIII wymiana wykładziny w pomieszczeniu biurowym o powierzchni 30 m2 nr 432 w Drugim Urzędzie
Skarbowym w Toruniu przy Ul. Mazowieckiej 63, Część IX wymiana wykładziny w pomieszczeniu biurowym o powierzchni 42 m2 nr 433 w Drugim Urzędzie
Skarbowym w Toruniu przy Ul. Mazowieckiej 63, Część X wymiana wykładziny w pomieszczeniu biurowym o powierzchni 21 m2 nr 234 w Drugim Urzędzie
Skarbowym w Toruniu przy Ul. Mazowieckiej 63.
Zakres prac remontowych obejmuje w szczególności:
a) przygotowanie poszczególnych pomieszczeń to jest wyniesienie mebli, demontaż listew, zerwanie istniejących wykładzin,
b) przygotowanie podłoża zgodnie z zaleceniami i sposobem montażu zalecanym w instrukcji montażu producenta wykładziny w tym szlifowanie, odpylenie, ułożenie masy samopoziomującej i gruntowanie
c) dostawę wykładziny PVC Tarkett topaz 70 lub inny zamienny o parametrach nie gorszych niż wymienione, uzgodniony z zamawiającym oraz materiałów pomocniczych i systemowych niezbędnych do prawidłowej instalacji wykładziny,
d) montaż wykładziny zgodnie z instrukcją montażu producenta wykładziny oraz przy użyciu materiałów i sprzętu zalecanego przez producenta wykładziny,
e) wywinięcie wykładziny na ścianę na wysokość do 10 cm,
f) sprzątnięcie pomieszczenia,
g) wniesienie i ustawienie wcześniej wyniesionych mebli,
h) utylizacja zerwanych wykładzin oraz pozostałych materiałów poremontowych.

CPV: 45432111-5

Dokument nr: 0401-ILN.261.15.2024.1

Składanie ofert:
10. SKŁADANIE OFERT
10.1. Wykonawca składa ofertę w wersji elektronicznej w formacie pdf na adres e-mail: budynki.IAS.Bydgoszcz@mf.gov.pl do dnia 28.06.2024 roku do godz. 13.00,

Miejsce i termin realizacji:
13. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
13.1. Terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia jest dzień podpisania Umowy.
13.2. Termin wykonanie przedmiotu zamówienia do 31.10.2024 roku

Wymagania:
PROCEDURA
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) z uwagi na fakt, że kwota umowy nie przekracza 130.000 złotych netto do umowy nie stosuje się przepisów tejże ustawy.
3. WYNAGRODZENIE
3.1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia ma charakter ryczałtowy.
4. PODSTAWA PRAWNA
4.1. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.);
4.2. Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057, z 2023 r. poz. 1088. z późn. zm.);
4.3. Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.);
4.4. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U z 2022 r., poz. 1225 z późn. zm.);
5. UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
5.1. Warunkiem wykonania przedmiotu zamówienia jest podpisanie protokołu odbioru końcowego wykonanych prac remontowych przez każdą ze stron.
5.2. Dostarczenie zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej karty materiałowe wbudowanych materiałów.
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6.1. Złożenie przez Wykonawcę prawidłowej oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.
6.2. Dysponowanie personelem z odpowiednimi uprawnieniami od prowadzenia zamówionych robót budowlanych. Na potwierdzenie tego faktu Wykonawca składa wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.
6.3. Niezaleganie z opłatami z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Na potwierdzenie tego faktu Wykonawca składa wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące Załącznika nr 4 do niniejszego zaproszenia.
6.4. Brak powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą. Na potwierdzenie tego faktu Wykonawca składa wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące Załącznik nr 5 do niniejszego zaproszenia.
7. KRYTERIA WYBORU OFERTY
7.1. Znaczenie kryterium: cena - 100 % oceny (łączna cena z podatkiem VAT) dla całości zamówienia. Oferty będą oceniane poprzez porównanie cen brutto. Oferta o najniższej cenie całkowitej otrzyma 100 punktów. Pozostałym ofertom zostanie przypisana proporcjonalnie mniejsza liczba punktów wyliczona zgodnie ze wzorem, obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku:
Cmin.
C =------------x 100 pkt
Cbad.
gdzie:
C - ilość punktów oferty badanej;
Cmin. - cena minimalna (brutto) spośród wszystkich ofert ważnych; Cbad. - cena oferty badanej (brutto).
7.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.
7.3. W przypadku dwóch lub więcej ofert, które spełniły warunki i uzyskały taką samą ilość punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia dodatkowych ofert cenowych w terminie określonym przez Zamawiającego. Wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych, niż zaproponowali w złożonych ofertach.
7.4. Oferty niepełne nie będą brane pod uwagę chyba że możliwe będzie wyjaśnienie lub uzupełnienie powstałego braku po terminie składnia ofert w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.
8. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
8.1. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową za wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia opisanego we wszystkich dokumentach do niniejszego postępowania.
8.2. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty wykonania, utylizacji odpadów, opłaty i należne podatki i inne koszty związane z realizacją oferty.
8.3. Cena oferty powinna być kompletna i ostateczna oraz wyrażona w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku.
8.4. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia określona w ofercie, jest ostateczna i nie może ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy.
9. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
9.1. W ofercie należy przedstawić wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
9.2. Wykonawca składa ofertę na formularzu cenowo-ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1, podpisaną przez Siebie lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
9.3. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie lub tylko na wybrane część przedmiotu zamówienia.
9.4. Jeżeli osoba/y podpisująca/e ofertę działa/działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
9.5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności w 1 egzemplarzu. (Załącznik nr 1),
9.6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9.7. Oferta musi być ważna przynajmniej 30 dni.
9.8. Do oferty należy dołączyć:
9.8.1. wydruk z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
9.8.2. oświadczenia stanowiące Załączniki nr 3, 4, 5 do niniejszego zaproszenia.
10.2. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane,
10.3. Złożone przez Wykonawcę dokumenty nie podlegają zwrotowi.
11. UDZIELENIE WYJAŚNIEŃ I INFORMACJI
11.1. Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu, którego dotyczy przedmiot zaproszenia do złożenia oferty cenowej. Dokonanie wizji lokalnej będzie możliwe w dniu 24.06.2024 roku, w godzinach od 1230 do 1330. Wykonawca zainteresowany wizją lokalną winien złożyć w tej sprawie wniosek do Zamawiającego do dnia 21.06.2024 o godziny 14.00 roku z wykazem osób (imię i nazwisko) biorących w niej udział, pocztą elektroniczną na adres e-mail: budynki.IAS.Bydgoszcz@mf.gov.pl. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi Oferent.
11.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia do złożenia oferty. Wszelkie zapytania i odpowiedzi dotyczące wyjaśnień treści zaproszenia do złożenia oferty przekazywane będą telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
13.3. Za terminy wykonania przedmiotu zamówienia uważać się będzie dzień protokołu odbioru wykonanego montażu nowych gazowych kotłów kondensacyjnych przez każdą ze stron.
14. REALIZACJA
14.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z realizacji zamówienia w całości lub tylko wybranych części bez podania przyczyny.
14.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru całości lub tylko wybranych części zamówienia do realizacji, uwzględniając posiadane środki finansowe.
14.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w obszarze przedmiotu zamówienia oraz złożonych ofert przez Wykonawców (pisemnie, papierowo lub za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji).
14.4. Zamawiający wymaga, aby przez cały czas realizacji prac Wykonawca zatrudniał co najmniej jednego pracownika realizującego zadanie na podstawie umowy o pracę. Powyższy zapis nie dotyczy Wykonawców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (którzy nie zatrudniają Pracowników) oraz spółek cywilnych i jawnych nie zatrudniających żadnych pracowników (dotyczy zarówno umów cywilnoprawnych tzn. umów zleceń, jak i umów o pracę).
14.5. Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie poproszony o podpisanie umowy, której projekt stanowi Załącznik nr 8, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
15. TERMIN I SPOSÓB PŁATNOŚCI
15.1. Zamawiający dokona płatności za przedmiot zamówienia, przelewam na konto wskazane na fakturze, w terminie 14 dni od daty prawidłowo wystawionej i dostarczonej zamawiającemu faktury.
15.2. Wykonawca wystawi fakturę niezwłocznie po podpisaniu protokołu odbioru wykonanego montażu nowych gazowych kotłów kondensacyjnych bez zastrzeżeń.

Uwagi:
16. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, że:
16.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (IAS w Bydgoszczy) z siedzibą przy ul. Dr. E. Warmińskiego 18, 85-950 Bydgoszcz, nr tel. 52 32-56-161, adres e-mail: ias.bydgoszcz@mf.gov.pl.
16.2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod.bydgoszcz@mf.gov.pl lub listownie na adres Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, ul. Dr. E. Warmińskiego 18, 85-950 Bydgoszcz z dopiskiem IOD,
16.3. IAS w Bydgoszczy może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
16.3.1. zawarcia i realizacji umowy, której jesteście Państwo stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
16.3.2. spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
16.4. Przetwarzane kategorie danych osobowych to dane, które pochodzą bezpośrednio od Państwa lub zostały przekazane w Pani/Pana imieniu, są to m. in. podstawowe dane identyfikacyjne, dane kontaktowe,
16.5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez IAS w Bydgoszczy w formie papierowej i elektronicznej przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji,
16.5.1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych określonych w umowie, nie będzie możliwe jej zawarcie,
16.5.2. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie podlega zautomatyzowaniu, a więc nie wiąże się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem,
16.6. W związku z przetwarzaniem przez IAS w Bydgoszczy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
16.6.1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest IAS w Bydgoszczy
16.6.2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
16.6.3. usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 RODO, jeśli IAS w Bydgoszczy nie będzie zobligowana przepisami prawa do ich przetwarzania;
16.6.4. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO.
16.7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez IAS w Bydgoszczy Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
16.8. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, Wykonawca składa oświadczenie, którego treść została zamieszczona w ust. 2 pkt 6 formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

Kontakt:
12. OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTÓW ZE W SPRAWIE WIZJI LOKALNEJ STRONY ZAMAWIAJĄCEGO
Krzysztof Lewandowski ,tel. +48 52-58-56-384, e-mail: krzysztof.lewandowski4@mf.gov.pl Mariola Wosicka-Sztylka, tel. +48 52-58-56-390, e-mail: mariola.wosicka-sztylka@mf.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.