Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1044z dziś
6797z ostatnich 7 dni
25572z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Modernizacja sieci wodociągowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Modernizacja sieci wodociągowej

Data zamieszczenia: 2024-06-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Świerklany
Kościelna 85
44-266 Świerklany
powiat: rybnicki
324327521
przetargi@swierklany.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Świerklany
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 324327521
Termin składania ofert: 2024-07-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Świerklany
Krótki opis przedmiotu zamówienia
4.2. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja polegająca na przebudowie sieci wodociągowej w Gminie Świerklany, w nw. ulicach:
4.2.1. Jankowice, Ul. Górnicza:
wodociąg główny z rur PE RC o średnicy O 110 mm - 310,50 m
wodociąg główny z rur PE RC o średnicy O 63 mm - 49,00 m
przyłącza do budynków rur PE RC o średnicy O 32 mm - 311,50 m
przyłącza do budynków rur PE RC o średnicy O 40 mm - 38,00 m
przyłącza do budynków rur PE RC o średnicy O 63 mm - 25,50 m
4.2.2. Jankowice, Ul. Nowa:
wodociąg główny z rur PE RC o średnicy O 110 mm - 604,50 m
wodociąg główny z rur PE RC o średnicy O 90 mm - 113,00 m
przyłącza do budynków rur PE RC o średnicy O 32 mm - 355,00 m
przyłącza do budynków rur PE RC o średnicy O 40 mm - 38,00 m
przyłącza do budynków rur PE RC o średnicy O 63 mm - 14,00 m
4.2.3. Jankowice, Ul. Świerklańska:
wodociąg główny z rur PE RC o średnicy O 110 mm - 355,00 m
wodociąg główny z rur PE RC o średnicy O 63 mm - 1,00 m
wodociąg główny z rur PE RC o średnicy O 32 mm - 10,00 m
przyłącza do budynków rur PE RC o średnicy O 32 mm - 179,50 m
przyłącza do budynków rur PE RC o średnicy O 63 mm - 3,00 m
4.2.4. Jankowice, Ul. Wesoła, Radosna, Spokojna:
wodociąg główny z rur PE RC o średnicy O 110 mm - 948,00 m
wodociąg główny z rur PE RC o średnicy O 90 mm - 5,00 m
przyłącza do budynków rur PE RC o średnicy O 32 mm - 542,50 m
przyłącza do budynków rur PE RC o średnicy O 40 mm - 65,00 m
przyłącza do budynków rur PE RC o średnicy O 63 mm - 38,50 m
4.2.5. Jankowice, Ul. Wolności, Świerklańska:
wodociąg główny z rur PE RC o średnicy O 110 mm - 561,00 m
wodociąg główny z rur PE RC o średnicy O 40 mm - 25,00 m
przyłącza do budynków rur PE RC o średnicy O 32 mm - 187,00 m
4.2.6. Świerklany, Ul. Kościelna, Boryńska, Szkolna:
wodociąg główny z rur PE RC o średnicy O 160 mm - 536,50 m
wodociąg główny z rur PE RC o średnicy O 110 mm - 98,00 m
przyłącza do budynków rur PE RC o średnicy O 32 mm - 161,50 m
przyłącza do budynków rur PE RC o średnicy O 63 mm - 22,00 m
Roboty ziemne wykonywane będą przewiertem sterowanym horyzontalnym oraz metodą wykopu otwartego.
Zakres zamówienia obejmuje również odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, w tym wykonanie w miejscach naruszenia nawierzchni asfaltowych:
badania gruntu sondą dynamiczną,
badania konstrukcji pod nawierzchnię mineralno-bitumiczną płytą dynamiczną.
4.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załącznikach do niniejszej SWZ:
4.3.1. dokumentacji projektowej,
4.3.2. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dalej: STWiOR,
4.3.3. projektowanych postanowieniach umowy.

CPV: 45231300-8

Dokument nr: 2024/BZP 00374946, RI.271.3.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-07-08 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e1a5342a-2d3d-11ef-b373-0e435a8a43bc
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 15.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:
15.2.1. platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
15.2.2. poczty elektronicznej: przetargi@swierklany.pl (nie dotyczy składania ofert)
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 15.4. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia (z wyłączeniem składania ofert) odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem:
15.4.1. ,,Formularzy do komunikacji" dostępnych na Platformie e-Zamówienia w zakładce ,,Formularze". Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza), lub:
15.4.2. poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@swierklany.pl Podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiający lub Wykonawca na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania wiadomości. W przypadku niepotwierdzenia ze strony Wykonawcy odbioru przesłanych wiadomości (pomimo takiego żądania ze strony Zamawiającego) Zamawiający uzna, że wiadomość została skutecznie przekazania do Wykonawcy.
Wykonawca, jako podmiot profesjonalny, ma obowiązek sprawdzania poczty elektronicznej wskazanej przez niego w Formularzu Oferty, gdyż korespondencja od Zamawiającego może trafić do folderu SPAM.
15.5. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu
15.6. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony w zakładce ,,Zgłoś problem" https://ezamowienia.gov.pl/soz/latest-faq
15.7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w:
15.7.1. rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.2020.2452),
15.7.2. rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U.2020.2415 ze zm.).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): klauzula informacyjna zawarta została w pkt. 28.11. SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): klauzula informacyjna zawarta została w pkt. 28.11. SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-07-08 09:00
Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-e1a5342a-2d3d-11ef-b373-0e435a8a43bc

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Wymagania:
17.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 50000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na okres co najmniej równoważny okresowi związania ofertą.
17.2. Wadium musi być wniesione do upływu terminu składania ofert.
17.3. Wadium może być wnoszone wg wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
17.3.1. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju
nr 39 8470 0001 2001 0012 9323 0005 z dopiskiem: wadium w postępowaniu pn.:
Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Świerklany,
17.3.2. gwarancjach bankowych,
17.3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
17.3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
17.4. Wadium wniesione w pieniądzu uważa się za wniesione w terminie, jeżeli do upływu terminu składania ofert przelew zostanie zrealizowany i kwota wadium zostanie uznana na wskazanym w pkt. 17.3.1. rachunku bankowym Zamawiającego.
17.5. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej złożyć w polu ,,Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę".
Uwaga:
Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadium (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej bądź e-poręczenia) opatrzonego podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym Wykonawcy.
17.6. W przypadku składania wadium w formie niepieniężnej:
17.6.1. gwarancja lub poręczenie musi mieć datę początkową ważności równą co najmniej ostatecznemu terminowi składania ofert, a datę końcową ważności upływającą najwcześniej w ostatnim dniu związania ofertą, wskazanym w pkt. 18.3. SWZ,
17.6.2. z treści dokumentu gwarancji lub poręczenia powinno wynikać jednoznaczne gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie w ciągu 14 dni od otrzymania przez zobowiązanego wezwania w tym zakresie, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanej w art. 98 ust. 6 Pzp,
17.6.3. wnoszonego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), w treści tego dokumentu winni zostać wymienieni wszyscy wykonawcy tworzący konsorcjum.
17.7. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej nie może zawierać:
17.7.1. postanowień warunkujących wykonanie świadczenia pieniężnego przez gwaranta/poręczyciela od:
a) uwierzytelnienia w jakiejkolwiek formie przez osobę trzecią pisemnego żądania zapłaty Zamawiającego (beneficjenta),
b) dokonania jakichkolwiek dodatkowych czynności przez Zamawiającego (beneficjenta),
c) przedstawienia oryginału gwarancji/poręczenia wraz z żądaniem zapłaty Zamawiającego (beneficjenta),
17.7.2. klauzuli identyfikującej, tzn. wprowadzającej wymóg, aby autentyczność osób podpisanych pod żądaniem wypłaty sumy gwarancyjnej została dodatkowo potwierdzona przez bank prowadzący rachunek bankowy Beneficjenta lub przez radcę prawnego, adwokata bądź notariusza.
17.8. Zamawiający zwraca wadium w trybie i na warunkach określonych w art. 98 ust. 1, 2, 4 i 5 Pzp.
17.9. Zamawiający zatrzymuje wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Pzp.
17.10. Beneficjentem wniesionego wadium jest: Gmina Świerklany, ul. Kościelna 85, 44-266 Świerklany
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.3.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
4.2. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja polegająca na przebudowie sieci wodociągowej w Gminie Świerklany, w nw. ulicach:
4.2.1. Jankowice, ul. Górnicza:
wodociąg główny z rur PE RC o średnicy O 110 mm - 310,50 m
wodociąg główny z rur PE RC o średnicy O 63 mm - 49,00 m
przyłącza do budynków rur PE RC o średnicy O 32 mm - 311,50 m
przyłącza do budynków rur PE RC o średnicy O 40 mm - 38,00 m
przyłącza do budynków rur PE RC o średnicy O 63 mm - 25,50 m
4.2.2. Jankowice, ul. Nowa:
wodociąg główny z rur PE RC o średnicy O 110 mm - 604,50 m
wodociąg główny z rur PE RC o średnicy O 90 mm - 113,00 m
przyłącza do budynków rur PE RC o średnicy O 32 mm - 355,00 m
przyłącza do budynków rur PE RC o średnicy O 40 mm - 38,00 m
przyłącza do budynków rur PE RC o średnicy O 63 mm - 14,00 m
4.2.3. Jankowice, ul. Świerklańska:
wodociąg główny z rur PE RC o średnicy O 110 mm - 355,00 m
wodociąg główny z rur PE RC o średnicy O 63 mm - 1,00 m
wodociąg główny z rur PE RC o średnicy O 32 mm - 10,00 m
przyłącza do budynków rur PE RC o średnicy O 32 mm - 179,50 m
przyłącza do budynków rur PE RC o średnicy O 63 mm - 3,00 m
4.2.4. Jankowice, ul. Wesoła, Radosna, Spokojna:
wodociąg główny z rur PE RC o średnicy O 110 mm - 948,00 m
wodociąg główny z rur PE RC o średnicy O 90 mm - 5,00 m
przyłącza do budynków rur PE RC o średnicy O 32 mm - 542,50 m
przyłącza do budynków rur PE RC o średnicy O 40 mm - 65,00 m
przyłącza do budynków rur PE RC o średnicy O 63 mm - 38,50 m
4.2.5. Jankowice, ul. Wolności, Świerklańska:
wodociąg główny z rur PE RC o średnicy O 110 mm - 561,00 m
wodociąg główny z rur PE RC o średnicy O 40 mm - 25,00 m
przyłącza do budynków rur PE RC o średnicy O 32 mm - 187,00 m
4.2.6. Świerklany, ul. Kościelna, Boryńska, Szkolna:
wodociąg główny z rur PE RC o średnicy O 160 mm - 536,50 m
wodociąg główny z rur PE RC o średnicy O 110 mm - 98,00 m
przyłącza do budynków rur PE RC o średnicy O 32 mm - 161,50 m
przyłącza do budynków rur PE RC o średnicy O 63 mm - 22,00 m
Roboty ziemne wykonywane będą przewiertem sterowanym horyzontalnym oraz metodą wykopu otwartego.
Zakres zamówienia obejmuje również odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, w tym wykonanie w miejscach naruszenia nawierzchni asfaltowych:
badania gruntu sondą dynamiczną,
badania konstrukcji pod nawierzchnię mineralno-bitumiczną płytą dynamiczną.
4.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załącznikach do niniejszej SWZ:
4.3.1. dokumentacji projektowej,
4.3.2. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dalej: STWiOR,
4.3.3. projektowanych postanowieniach umowy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 23.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 Pzp.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 98
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: rozszerzona gwarancja i rękojmia
4.3.6.) Waga: 2
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
6.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy w dniu składania ofert oraz przez czasokres do dnia zawarcia umowy:
6.1.1. nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w pkt. 7 i 8 SWZ,
6.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
b) zdolności zawodowej (doświadczenia).
Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, że Wykonawca wykonał (zakończył) w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane (każda winna zostać zrealizowana na podstawie odrębnej Umowy) polegające na:
budowie, rozbudowie lub przebudowie (modernizacji) sieci wodociągowej) o długości co najmniej 2 000 m każda.
Uwaga:
1) potwierdzenie powyższego nastąpi w Wykazie wykonanych robót budowlanych (Załączniku nr 6 do SWZ) w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu,
2) w przypadku, gdy roboty budowlane, o których mowa powyżej, są częścią zamówienia obejmującego szerszy zakres robót, należy podać w Wykazie wykonanych robót budowlanych tylko informacje potwierdzające spełnienie ww. warunku udziału w postepowaniu,
3) jako wykonanie (zakończenie) należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia końcowego protokołu odbioru robót lub innego równoważnego dokumentu,
4) Wykonawca winien załączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty,
5) -----
6) Zamawiający nie uzna spełnienia warunku udziału, jeśli Wykonawca przedstawi na potwierdzenie spełniania tego warunku udziału w postępowaniu sumę długości zadań referencyjnych,
7) warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej (doświadczenia) dotyczący wykonanych robót, musi być spełniony:
przez Wykonawcę samodzielnie, lub:
przez jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie,
w przypadku Wykonawców występujących wspólnie: samodzielnie przez jednego z Wykonawców występujących wspólnie.
8) W przypadku zadań referencyjnych wykonanych przez konsorcjum firm, warunek zdolności zawodowej spełnia wyłącznie ten członek tegoż konsorcjum, który zrealizował w przeszłości wymagany w pkt. 6.1.2. lit. b) SWZ zakres robót. Wykonawca/podmiot udostępniający zasoby może powołać się jedynie na zakres, w którego wykonaniu faktycznie i konkretnie uczestniczył.
6.2. Poleganie na zasobach innych podmiotów, zgodnie z Odziałem 3 Pzp:
6.2.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 6.1.2. lit. b) SWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolności zawodowej (doświadczeniu) podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
6.2.2. Wykonawca może polegać na zdolnościach zawodowych (doświadczeniu) podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6.2.3. Wykonawca, który polega na zdolności zawodowej podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą:
a) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia (Załącznik nr 5 do SWZ) lub inny środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
b) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp jest umocowana do jego reprezentowania.
6.2.4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności zawodowe (doświadczenie) pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 6.1.2., a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy (pkt 7 i 8 SWZ).
6.2.5. Jeżeli zdolności zawodowe (doświadczenie) podmiotu udostępniającego nie potwierdzą spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6.2.6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 9.1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących, aktualnych na dzień ich złożenia, podmiotowych środków dowodowych:
9.1.4. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (Załącznik nr 7 do SWZ)
Uwaga:
Wykonawca nie będzie zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli w załączniku nr 3 do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp bądź w załączniku nr 3a - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp wskaże, że Zamawiający posiada te środki dowodowe, i potwierdzi, że są one prawidłowe i aktualne.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących, aktualnych na dzień ich złożenia, podmiotowych środków dowodowych:
9.1.2. wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (Załącznik nr 6 do SWZ)
9.1.3. dowodów określających, czy te roboty budowlane wykazane w załączniku nr 6 zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty
9.1.4. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (Załącznik nr 7 do SWZ)
Uwaga:
Wykonawca nie będzie zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli w załączniku nr 3 do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp bądź w załączniku nr 3a - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp wskaże, że Zamawiający posiada te środki dowodowe, i potwierdzi, że są one prawidłowe i aktualne.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
16.3. W terminie składania ofert określonym w pkt. 19.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu Ofertę zawierającą:
16.3.1. Formularz Oferty (wg załącznika nr 1 do SWZ)
16.3.2. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby, jest umocowana do jego reprezentowania.
16.3.3. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile prawo osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy nie wynika wprost z odpisu właściwego rejestru, ewidencji lub statutu (jeśli dotyczy)
16.3.4. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (jeśli dotyczy). Pełnomocnik może być umocowany do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy
16.3.5. oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp (wg załącznika nr 2 do SWZ) (jeśli dotyczy)
16.3.6. oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp (wg załącznika nr 3 do SWZ)
16.3.7. oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 5 Pzp (wg załącznika nr 3a do SWZ) (jeśli dotyczy)
16.3.9. zobowiązanie podmiotu trzeciego w trybie art. 118 ust. 3 Pzp służące wykazaniu udostępnienia Wykonawcy zdolności zawodowej (doświadczenia) (wg załącznika nr 5 do SWZ) (jeśli dotyczy)
16.3.10. kosztorysy ofertowe uproszczone:
1) Jankowice, ul. Górnicza
2) Jankowice, ul. Nowa
3) Jankowice, ul. Świerklańska
4) Jankowice, ul. Wesoła, Radosna, Spokojna
5) Jankowice, ul. Wolności, Świerklańska
6) Świerklany, ul. Kościelna, Boryńska, Szkolna
16.3.11. dokument wadium, w przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej. (Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania dokumentu wadium, przed upływem terminu składania ofert, na adres e-mail: przetargi@swierklany.pl)
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
17.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 50000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na okres co najmniej równoważny okresowi związania ofertą.
17.2. Wadium musi być wniesione do upływu terminu składania ofert.
17.3. Wadium może być wnoszone wg wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
17.3.1. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju
nr 39 8470 0001 2001 0012 9323 0005 z dopiskiem: wadium w postępowaniu pn.:
Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Świerklany,
17.3.2. gwarancjach bankowych,
17.3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
17.3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
17.4. Wadium wniesione w pieniądzu uważa się za wniesione w terminie, jeżeli do upływu terminu składania ofert przelew zostanie zrealizowany i kwota wadium zostanie uznana na wskazanym w pkt. 17.3.1. rachunku bankowym Zamawiającego.
17.5. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej złożyć w polu ,,Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę".
Uwaga:
Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadium (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej bądź e-poręczenia) opatrzonego podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym Wykonawcy.
17.6. W przypadku składania wadium w formie niepieniężnej:
17.6.1. gwarancja lub poręczenie musi mieć datę początkową ważności równą co najmniej ostatecznemu terminowi składania ofert, a datę końcową ważności upływającą najwcześniej w ostatnim dniu związania ofertą, wskazanym w pkt. 18.3. SWZ,
17.6.2. z treści dokumentu gwarancji lub poręczenia powinno wynikać jednoznaczne gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie w ciągu 14 dni od otrzymania przez zobowiązanego wezwania w tym zakresie, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanej w art. 98 ust. 6 Pzp,
17.6.3. wnoszonego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), w treści tego dokumentu winni zostać wymienieni wszyscy wykonawcy tworzący konsorcjum.
17.7. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej nie może zawierać:
17.7.1. postanowień warunkujących wykonanie świadczenia pieniężnego przez gwaranta/poręczyciela od:
a) uwierzytelnienia w jakiejkolwiek formie przez osobę trzecią pisemnego żądania zapłaty Zamawiającego (beneficjenta),
b) dokonania jakichkolwiek dodatkowych czynności przez Zamawiającego (beneficjenta),
c) przedstawienia oryginału gwarancji/poręczenia wraz z żądaniem zapłaty Zamawiającego (beneficjenta),
17.7.2. klauzuli identyfikującej, tzn. wprowadzającej wymóg, aby autentyczność osób podpisanych pod żądaniem wypłaty sumy gwarancyjnej została dodatkowo potwierdzona przez bank prowadzący rachunek bankowy Beneficjenta lub przez radcę prawnego, adwokata bądź notariusza.
17.8. Zamawiający zwraca wadium w trybie i na warunkach określonych w art. 98 ust. 1, 2, 4 i 5 Pzp.
17.9. Zamawiający zatrzymuje wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Pzp.
17.10. Beneficjentem wniesionego wadium jest: Gmina Świerklany, ul. Kościelna 85, 44-266 Świerklany.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
16.19. Oferta wspólna składana w rozumieniu art. 58 Pzp przez dwóch lub więcej Wykonawców:
16.19.1. Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku spółki cywilnej do oferty należy dołączyć aktualną umowę spółki cywilnej bądź uchwałę wspólników spółki cywilnej, z której wynikać będzie sposób reprezentacji spółki.
16.19.2. dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez mocodawcę/mocodawców. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze,
16.19.3. oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika),
16.19.4. oświadczenie, o którym mowa w art. 125 Pzp (wg załącznika nr 3):
a) w zakresie braku podstaw wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
b) w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu składa odpowiednio Wykonawca, który ten warunek spełnia,
16.19.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wskazują w oświadczeniu, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp (załącznik nr 2 do SWZ), które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki, oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt,
16.19.6. wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem,
16.19.7. jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający żąda przed zawarciem Umowy w sprawie zamówienia publicznego złożenia kopii Umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,
16.19.8. umowa regulująca współpracę Wykonawców składających wspólnie ofertę powinna określać co najmniej:
a) podmioty składające ofertę wspólną,
b) wskazanie Lidera do reprezentowania partnerów (współwykonawców) przy wykonywaniu zamówienia,
c) oświadczenie, że Lider jest upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich partnerów (współwykonawców) razem i każdego z osobna. Dokonanie płatności należnych na podstawie umowy do rąk Lidera konsorcjum, na rachunek wskazany w wystawionej przez niego faktury, zwalnia Zamawiającego z zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia w stosunku do pozostałych Wykonawców.
d) oświadczenie, że Lider Konsorcjum jest jedynym podmiotem, na którego wystawiane będą faktury podwykonawców. Zamawiający nie będzie honorował rozwiązań polegających na wystawianiu faktur przez podwykonawców na rzecz członka konsorcjum,
e) cel gospodarczy, dla którego została zawarta umowa,
f) oznaczenie czasu trwania Umowy,
g) wytypowania Lidera konsorcjum jako podmiotu wyłącznie uprawnionego do występowania w imieniu własnym jak i w imieniu drugiego członka konsorcjum (konsorcjanta) do sądu powszechnego z żądaniem zapłaty wynagrodzenia lub innego świadczenia umowy, także po rozwiązaniu (wykonaniu) umowy konsorcjum.
16.19.9. umowa konsorcjum nie może być umową przedwstępną ani umową zawartą pod warunkiem zawieszającym,
16.19.10. wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jako wykonawcy składający ofertę wspólną, i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt. 16.19.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak
7.2.) Informacje na temat zaliczek:
1) Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki do wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT, płatnej z udziału własnego Zamawiającego. Podstawą wystawienia faktury zaliczkowej przez Wykonawcę będzie Promesa udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego,
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Strony zobowiązane są zmienić postanowienia zawartej umowy w zakresie wartości umowy, w przypadku zmiany:
1) wystąpienia zamówień dodatkowych, o których mowa w § 13 umowy.
2. Strony mogą zmienić postanowienia zawartej umowy w zakresie terminu wykonania lub zmiany sposobu wykonania świadczenia w przypadku:
1) zwłoki w przekazaniu przez Zamawiającego dokumentacji projektowej i STWiOR oraz placu budowy o ponad określone dni w § 4. ust. 1 pkt 1 umowy, o czasokres tego opóźnienia,
2) wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy,
3) wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej i powodujących konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań technicznych, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem,
4) wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawcę, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego wykonawcę - o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji,
5) skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej lub eksploratorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenia robót budowlanych,
6) konieczności wykonania robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 Pzp,
7) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia lub zakres świadczeń stron Umowy lub sposób jej wykonania,
8) konieczności zagwarantowania zgodności Umowy z wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu Umowy przepisami prawa,
9) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych bądź robót w wyniku zmian nieistotnych do projektu mających wpływ na termin realizacji udzielonego zamówienia,
10) wystąpienia konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych wykonywanych przez dotychczasowego Wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym (zamówień dodatkowych),
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 23.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 Pzp.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 98
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: rozszerzona gwarancja i rękojmia
4.3.6.) Waga: 2
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-08-06

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.