Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1044z dziś
6797z ostatnich 7 dni
25572z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie robót budowlanych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2024-06-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II
Prądnicka 80
31-202 Kraków
powiat: Kraków
przetargi@szpitaljp2.krakow.pl
https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-07-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie robót budowlanych:
Zad. 1: Wykon. robót modern.-bud. na I Oddz. Anest. i Intens. Terapii; Zad. 2: Wykon. robót remont. - bud.na Odd. Klin. Kardiol. Interw. z Pododdz. Intens. Nadz. Kardiol.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie robót budowlanych w zakresie:
Zadanie 1: Wykonanie robót modernizacyjno - budowlanych na I Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Pawilon M-V
Zadanie 2: Wykonanie robót remontowo - budowlanych na Oddziale Klinicznym Kardiologii Interwencyjnej z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego - Pawilon M-V
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ

CPV: 45000000-7, 45310000-3,45215140-0,45315100-9,45312100-8,45330000-9

Dokument nr: 2024/BZP 00375135, DZ.271.58.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-07-09 09:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta powinna być :a) sporządzona na
podstawie załączników SWZ w języku polskim.b) złożona w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego. Wykonawca jest zobligowany do
złożenia ofert, oświadczeń, informacji oraz dokumentów w sposób zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, 1.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako
,,Platforma") pod adresem: https://platformazakupowa.pl 2. Komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i
formularza ,,wyślij wiadomość". Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się
datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez klikniecie przycisku ,,wyślij wiadomość" po których pojawi się komunikat, ze
wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 3. Zamawiający z Wykonawcami będzie przekazywał informacje w formie
elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i
otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami
adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do tego
konkretnego Wykonawcy.4. Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające prace na Platformie Zakupowej, tj.:a) stały
dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej
konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS
Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje.c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10 0.,d) włączona obsługa JavaScript,e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny
obsługujący format plików .pdf.5. Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB. - Zalecany format: pdf.
Zamawiający dopuszcza również inne powszechnie stosowane formaty takie jak na przykład: doc, docx, xls, jpg, zip, 7Z.6. Zalecany
format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:a) dokumenty w formacie pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;b)
dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć formatu XAdES.7. Zamawiający informuje,
ze instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków
o wyjaśnienie treści swz, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy
Zakupowej znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy
kliknąć przycisk ,,Przejdź do podsumowania". W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy Wykonawca może złożyć
podpis w następujący sposób: - bezpośrednio na dokumencie przesłanym do Platformy lub/i - dla całego pakietu dokumentów w
kroku 2 Formularza składania oferty (po kliknięciu w przycisk ,,Przejdź do podsumowania".
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zawarto w pkt. 40 SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje zawarto w pkt. 40 SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-07-09 09:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DZ.271.58.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie robót budowlanych w zakresie:
Zadanie 1: Wykonanie robót modernizacyjno - budowlanych na I Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Pawilon M-V
Zadanie 2: Wykonanie robót remontowo - budowlanych na Oddziale Klinicznym Kardiologii Interwencyjnej z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego - Pawilon M-V
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty i zamontowane urządzenia i materiały
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. W tym zakresie Wykonawca musi wykazać, że:
A. Wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
- minimum jedno zamówienie na roboty budowlane związane z pracami ogólnobudowlanymi w obiektach Służby Zdrowia o wartości minimum 200 000 zł brutto (wartość jednego zamówienia to wartość jednej umowy)
- Jeżeli umowa obejmuje oprócz elementów opisanych w ww. pkt A także inne czynności Wykonawca dla wykazania warunków zobowiązany jest do podania wartości kosztorysowej zadań wymienionych w pkt A.
B. Najpóźniej w chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia będzie dysponował następującymi skierowanymi do realizacji zamówienia osobami:
a) jedną osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika robót budowlanych posiadającą:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub inne równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodne z prawem polskim uprawniają one do kierowania robotami budowlanymi w zakresie ww. specjalności.
b) jedną osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych posiadającą:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodne z prawem polskim uprawniają one do prac w zakresie ww. specjalności.
c) jedną osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych posiadającą:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodne z prawem polskim uprawniają one do prac w zakresie ww. specjalności.
- Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez jedną lub więcej osób w przypadku posiadania przez nią/nie kilku rodzajów wymaganych uprawnień podanych w punktach a - c
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga
złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż
5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu,
aktualnych na dzień ich złożenia:
1) Na potwierdzenie spełnienia warunku o którym mowa w punkcie 5.4.A ogłoszenia Wykonawca złoży wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty wg załącznika 6 SWZ.
2) Na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w punkcie 5.4.B ogłoszenia Wykonawca złoży: Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg załącznika nr 7 SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Zamawiający żąda wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w punkcie 5.5 niniejszego ogłoszenia. W wypadku, gdy
wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na podstawie art. 118 ustawy PZP dodatkowo
zamieszcza informacje o podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Dodatkowo dołącza
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania oraz spełniania
warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art 125 ust. 5 ustawy PZP oraz dołącza zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
A. W wypadkach, o których mowa w art. 117 ust. 2 oraz 3 ustawy PZP, należy wraz z ofertą dołączyć oświadczenie
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy PZP.
B. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W powyższym przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy
dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.
Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający może żądać
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców. W
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt 5.5
niniejszego ogłoszenia składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiany przewidziane we wzorze umowy m. in.
Zmiany dot. terminu - paragraf 2:
ust. 6. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wskazanego w §2 pkt.1 w następujących przypadkach:
a) w przypadku gdy funkcjonowanie Oddziału będzie wymagało wstrzymania prac,
b) z przyczyn uzależnionych od panującej pandemii COVID (lub innej pandemii),
c) W przypadku konieczności wykonania dodatkowych prac nieobjętych przedmiarami i specyfikacją
d) W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie uprawnionych organów i instytucji, termin wydania przez nich wymaganych dokumentów lub decyzji administracyjnych ulegnie przedłużeniu ponad terminy na ich wydanie przewidziane przepisami prawa (dotyczy np. uzyskania pozwolenia na użytkowanie),
e) gdy rzeczywisty stan techniczny przedmiotu prac będzie odmienny od ujętego w przedmiotu zamówienia,
f) konieczności wykonania robót zamiennych, które z obiektywnych przyczyn technicznych lub spowodowanych dłuższym okresem produkcji wymagają dłuższego okresu realizacji prac budowlanych,
g) gdy nastąpi wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub uprawniony organ
z przyczyn niewynikających z winy Wykonawcy.
Zmiana terminu zostanie wprowadzona w formie pisemnej aneksu do niniejszej umowy, przy czym zmiana terminu będzie adekwatna do zaistniałego zdarzenia i jego wpływu na możliwość prowadzenia prac. W przypadku gdy nie będzie możliwe udostępnienie frontu robót spowodowanych sytuacją związaną z panującą pandemią COVID (lub inną pandemią) strony rozwiążą umowy za porozumieniem stron. Przy czym Wykonawca nie może ubiegać się o otrzymanie wynagrodzenia wskazanego w §5 pkt.1.
Inne zmiany dot. wynagrodzenia - paragraf 5:
ust. 5. Zmiana wynagrodzenia jest możliwa w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, przy czym:
a) Roboty dodatkowe lub zamienne skutkujące zmianą wynagrodzenia Wykonawcy są dopuszczalne w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
b) Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu robót dodatkowych lub zamiennych winno odpowiadać wzrostowi kosztów Wykonawcy w związku z tymi robotami, z uwzględnieniem innych postanowień umowy oraz oszczędności poczynionych przez Wykonawcę,
c) W przypadku, gdy zadanie które wykonuje Wykonawca wymaga wykonania robót dodatkowych lub zamiennych (dla prawidłowego wykonania zadania), a które nie mogą zostać wykonane/ukończone w oparciu - o dostarczoną do postępowania przetargowego - dokumentację przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobligowany do opracowania i przedstawienia ekspertyz, opinii technicznych, kosztorysów, pism/uzgodnień i innych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia, iż brak wykonania prac dodatkowych lub zamiennych warunkuje ukończenie realizowanego zadania.
d) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z uwagi na roboty zamienne lub dodatkowe wymaga zawarcia przez Strony pisemnego, pod rygorem nieważności aneksu do niniejszej umowy.
e) Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty dodatkowe/zamienne przy zachowaniu tych samych norm i standardów, jakie obowiązują dla przedmiotowej umowy.
f) Wystąpienie o zawarcie aneksu do umowy na wykonanie robót dodatkowych/zamiennych wymaga wcześniejszego pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym w protokole konieczności na roboty dodatkowe pod rygorem nieważności, który stanowi podstawę przedłożenia kosztorysu ofertowego na roboty dodatkowe/zamienne.
g) Wycena robót dodatkowych/zamiennych przedstawiona przez Wykonawcę powinna opierać się o cennik czynników produkcji (R, M , S, Ko, Kp). Dopuszcza się stosowanie cen jednostkowych materiałów na podstawie cen średnich cennika Sekocenbud za kwartał poprzedzający udzielenie zamówienia dodatkowego lub robót zamiennych.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty i zamontowane urządzenia i materiały
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-08-07

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.