Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6812z ostatnich 7 dni
27761z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Budowa ciągów komunikacyjnych i dróg pożarowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa ciągów komunikacyjnych i dróg pożarowych

Data zamieszczenia: 2024-06-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA RADOMYŚL NAD SANEM
ul. Rynek Duży 7
37-455 Radomyśl nad Sanem
powiat: stalowowolski
158454302, faks 158454328
sekretariat@radomysl.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Radomyśl nad Sanem
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 158454302, faks 1584
Termin składania ofert: 2024-07-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa ciągów komunikacyjnych i dróg pożarowych do żłobko-przedszkola w miejscowości Chwałowice
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ciągów komunikacyjnych i dróg pożarowych do żłobko-przedszkola w miejscowości Chwałowice, Gmina Radomyśl nad Sanem.
1.1. Zakres zadania obejmuje:
- roboty ziemne
- wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych
- korytowanie
- wykonanie konstrukcji nawierzchni utwardzonej
- ułożenie obrzeży betonowych
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej - droga dojazdowa
- wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych - droga manewrowa
Szczegółowe rozwiązania sytuacyjne przedstawiono w załączonej dokumentacji stanowiącej integralną część SWZ.
1.2. Roboty budowlane prowadzone będą w bezpośrednim sąsiedztwie budynku użyteczności publicznej w miejscowości Chwałowice, w sąsiedztwie Gminnego Centrum Kultury wraz z Gminną Biblioteką Publiczną, Publicznej Szkoły Podstawowej, przedszkola i placu zabaw, remizy i garażu OSP. Budynek i obiekty w trakcie prowadzenia robót będą użytkowane przez mieszkańców gminy.
Ponadto na tym terenie prowadzone będą prace związane z budową żłobko-przedszkola. Wykonawca zobowiązany jest do zaplanowania prac w taki sposób, aby nie utrudniać komunikacji wykonawcy realizującemu budowę nowego obiektu.
Wykonawca zobowiązany jest również do zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób postronnych, prowadzenia prac w sposób umożliwiający wykonywanie zadań użytkowników przez cały okres prowadzenia robót oraz uporządkowania terenu nieruchomości.
2. Termin realizacji zamówienia: do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy
3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy również:
- przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy, likwidacja placu budowy po wykonaniu przedmiotu zamówienia,
- organizacja zaplecza budowy, wykonywanie wszelkich prac porządkowych między innymi usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów i odpadów, segregowanie, składowanie i unieszkodliwianie odpadów,
- wykonywanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w przedmiarze robót, w tym prac wynikając ze specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej,
- wykonywanie wszelkich innych robót, czynności, obowiązków i wymogów wynikających ze SWZ, specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, a także nie ujętych w w/w dokumentacji, a wynikające ze specyfiki przedmiotu zamówienia,
- wykonanie zasilania placu budowy w energię elektryczną, wodę, ciepło i inne niezbędne do wykonania zamówienia media wraz z ponoszeniem kosztów ich poboru dla potrzeb budowy, w tym również kosztów odprowadzenia nieczystości stałych i ciekłych,
- uzyskanie dopuszczenia do eksploatacji zainstalowanych urządzeń (w tym odbioru UDT jeśli jest wymagany),
- uzyskanie wszelkich pozwoleń, decyzji i dokumentów koniecznych dla Zamawiającego do użytkowania obiektu,
- przeprowadzenie prób, sprawdzeń i badań, uzyskanie warunków, zgód i opinii niezbędnych do wykonania robót,
- wykonanie innych robót i czynności, które były do przewidzenia na etapie przygotowania oferty, wynikających z Prawa Budowlanego, Polskich Norm, zasad wiedzy i sztuki budowlanej,
- prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiarów zrealizowanych robót,
- przygotowanie rozliczenia końcowego robót,
- wykonanie prac geodezyjnych i geotechnicznych,
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej obiektu - 2 egz.,
- sporządzenie i przedłożenie dokumentacji odbiorowej powykonawczej - 2 egz.

CPV: 45233120-6, 45233140-2,45233200-1,45233226-9

Dokument nr: 2024/BZP 00375248, IN.271.6.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-07-08 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a07a06a0-2ed8-11ef-b373-0e435a8a43bc
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://www.radomysl.biuletyn.net/bip=1&cid=1568&bsc=N
https://ezamowienia.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/
10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
13. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści ,,Formularza do komunikacji").
15. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce ,,Formularze" (,,Formularze do komunikacji"). Za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk ,,dodaj załącznik").
16. Możliwość korzystania w postępowaniu z ,,Formularzy do komunikacji" w pełnym zakresie wymaga posiadania konta ,,Wykonawcy" na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z ,,Formularzy do komunikacji" służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
17. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce ,,Komunikacja".
18. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
19. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
23. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformę e-Zamówienia lub na adres e-mail: sekretariat@radomysl.pl.
25. Zamawiający, zgodnie z treścią rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem https://ezamowienia.gov.pl/ , tj.: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., włączona obsługa JavaScript, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,Rozporządzenie", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Radomyśl nad Sanem, której jednostką organizacyjną jest Urząd Gminy w Radomyślu nad Sanem, Ul. Rynek Duży 7, 37-455 Radomyśl nad Sanem; tel. 15 845 43 02;
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminie Radomyśl nad Sanem jest Pan Dawid Wąsikowski, tel. 15 845 43 02, e-mail: informatyk@radomysl.pl;
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Budowa ciągów komunikacyjnych i dróg pożarowych do żłobko-przedszkola w miejscowości Chwałowice" Nr sprawy: IN.271.6.2024;
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp oraz podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
9. Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Oranem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-07-08 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę poprzez platformę e-zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/ za pośrednictwem zakładki ,,Oferty/wnioski", widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

Wymagania:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r., poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Zaleszanach Oddział w Radomyślu nad Sanem nr 53 9439 1017 2001 0000 0882 0001. Dokument stanowiący dowód wniesienia wadium powinien zawierać zapis ,,Wadium - postępowanie nr IN.271.6.2024".
Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Kserokopię dokumentu stanowiącego dowód poświadczenia o wniesieniu wadium, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty.
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Jeżeli wadium wniesione jest w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IN.271.6.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ciągów komunikacyjnych i dróg pożarowych do żłobko-przedszkola w miejscowości Chwałowice, Gmina Radomyśl nad Sanem.
1.1. Zakres zadania obejmuje:
- roboty ziemne
- wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych
- korytowanie
- wykonanie konstrukcji nawierzchni utwardzonej
- ułożenie obrzeży betonowych
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej - droga dojazdowa
- wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych - droga manewrowa
Szczegółowe rozwiązania sytuacyjne przedstawiono w załączonej dokumentacji stanowiącej integralną część SWZ.
1.2. Roboty budowlane prowadzone będą w bezpośrednim sąsiedztwie budynku użyteczności publicznej w miejscowości Chwałowice, w sąsiedztwie Gminnego Centrum Kultury wraz z Gminną Biblioteką Publiczną, Publicznej Szkoły Podstawowej, przedszkola i placu zabaw, remizy i garażu OSP. Budynek i obiekty w trakcie prowadzenia robót będą użytkowane przez mieszkańców gminy.
Ponadto na tym terenie prowadzone będą prace związane z budową żłobko-przedszkola. Wykonawca zobowiązany jest do zaplanowania prac w taki sposób, aby nie utrudniać komunikacji wykonawcy realizującemu budowę nowego obiektu.
Wykonawca zobowiązany jest również do zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób postronnych, prowadzenia prac w sposób umożliwiający wykonywanie zadań użytkowników przez cały okres prowadzenia robót oraz uporządkowania terenu nieruchomości.
2. Termin realizacji zamówienia: do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy
3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy również:
- przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy, likwidacja placu budowy po wykonaniu przedmiotu zamówienia,
- organizacja zaplecza budowy, wykonywanie wszelkich prac porządkowych między innymi usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów i odpadów, segregowanie, składowanie i unieszkodliwianie odpadów,
- wykonywanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w przedmiarze robót, w tym prac wynikając ze specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej,
- wykonywanie wszelkich innych robót, czynności, obowiązków i wymogów wynikających ze SWZ, specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, a także nie ujętych w w/w dokumentacji, a wynikające ze specyfiki przedmiotu zamówienia,
- wykonanie zasilania placu budowy w energię elektryczną, wodę, ciepło i inne niezbędne do wykonania zamówienia media wraz z ponoszeniem kosztów ich poboru dla potrzeb budowy, w tym również kosztów odprowadzenia nieczystości stałych i ciekłych,
- uzyskanie dopuszczenia do eksploatacji zainstalowanych urządzeń (w tym odbioru UDT jeśli jest wymagany),
- uzyskanie wszelkich pozwoleń, decyzji i dokumentów koniecznych dla Zamawiającego do użytkowania obiektu,
- przeprowadzenie prób, sprawdzeń i badań, uzyskanie warunków, zgód i opinii niezbędnych do wykonania robót,
- wykonanie innych robót i czynności, które były do przewidzenia na etapie przygotowania oferty, wynikających z Prawa Budowlanego, Polskich Norm, zasad wiedzy i sztuki budowlanej,
- prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiarów zrealizowanych robót,
- przygotowanie rozliczenia końcowego robót,
- wykonanie prac geodezyjnych i geotechnicznych,
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej obiektu - 2 egz.,
- sporządzenie i przedłożenie dokumentacji odbiorowej powykonawczej - 2 egz.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45233140-2 - Roboty drogowe
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, z przypisaniem im odpowiednio wag
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji i rękojmi za wady
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w SWZ,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ w zakresie:
a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
d) Zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca:
- wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. budowy i/lub przebudowy dróg i/lub ciągów komunikacyjnych i/lub dróg manewrowych o nawierzchni z kostki betonowej i/lub z płyt drogowych żelbetowych i wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto każda,
- wykaże, że dysponuje kadrą techniczną posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej w zakresie umożliwiającym kierowanie robotami objętymi przedmiotem zamówienia - kierownik budowy.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia Wykonawcy, że w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 11 do SWZ,
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (wzór wykazu robót stanowi - Załącznik nr 5 do SWZ,
4) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 6 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
8. Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środk ów dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) Formularz ofertowy - Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na platformie e-Zamówienia.
2) Oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp według wzorów stanowiących odpowiednio Załącznik Nr 2 i Nr 3 do SWZ;
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy);
4) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy:
a) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit. a), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
c) jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit. a), Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy;
5) zobowiązanie o którym mowa w rozdziale V pkt. 4. (jeżeli dotyczy);
6) dowód wniesienia wadium;
7) oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 12 do SWZ (jeżeli dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r., poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Zaleszanach Oddział w Radomyślu nad Sanem nr 53 9439 1017 2001 0000 0882 0001. Dokument stanowiący dowód wniesienia wadium powinien zawierać zapis ,,Wadium - postępowanie nr IN.271.6.2024".
Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Kserokopię dokumentu stanowiącego dowód poświadczenia o wniesieniu wadium, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty.
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Jeżeli wadium wniesione jest w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
12. WYKONAWCY MOGĄ WSPÓLNIE UBIEGAĆ SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: oświadczenie, o którym mowa w pkt. IX.5.2) SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
14. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
15. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. IX.5.2), także oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby - załączniki nr 2 i 3 do SWZ, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
2. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu (wzór - Załącznik nr 4 SWZ) udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
19. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak
7.2.) Informacje na temat zaliczek:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości 15% wynagrodzenia brutto.
15% wynagrodzenia w formie zaliczki rozliczone zostanie protokołem odbioru potwierdzonym rzez Inspektora Nadzoru, po wykonaniu zakresu robót
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 10 do SWZ.
2. Zamawiający poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie zawartych artykułów 454 i 455 ustawy Pzp dopuszcza dokonanie zmian w umowie w następujących przypadkach:
2.1. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej.
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne.
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych
e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę.
2.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów związanych z realizacją zamówienia (waloryzacja). Zamawiający określa, że:
- wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany cen materiałów użytych,
- wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji począwszy od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego od złożenia kosztorysu, gdy wartość zmiany cen ww. materiałów przekroczy 10% w stosunku do stawek przyjętych w ww. kosztorysie,
- waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik wzrostu cen produkcji budowlano - montażowej,
- przez zmianę ceny materiałów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, względem ceny przyjętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,
- Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji maksymalnie do 5% wynagrodzenia, o którym mowa w §8 umowy,
- postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa powyżej,
- zmiana wysokości wynagrodzenia opisana w niniejszym ustępie następuje w przypadku ziszczenia się powyższych warunków.
2.3. Inne zmiany postanowień umowy, w przypadku:
a) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mających wpływ na cenę, zakres lub termin wykonania przedmiotu umowy,
b) wystąpienia przedłużenia w stosunku do terminów określonych przepisami prawa, czasu trwania procedur administracyjnych mających wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia, a nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
c) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie,
d) przerwy w wykonywaniu robót budowlanych, spowodowanej wyjątkowo niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru,
e) wystąpienia wad ukrytych dokumentacji projektowej
f) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,
g) złożenia przez Wykonawcę propozycji, które przyśpieszą ukończenie robót, zmniejszą koszty, poprawią sprawność lub jakość robót lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego,
h) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, uzasadnionych z powodów technologicznych,
i) wstrzymania robót budowlanych przez uprawniony organ,
j) zaistnienia sytuacji niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
k) wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych i innych niewymienionych robót jeśli będzie potrzebny dodatkowy czas na ich wykonanie i spowoduje to konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.
l) dopuszcza się zmianę kierownika budowy,
3. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie.
4. Nie stanowi zmiany umowy:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,
b) zmiana danych teleadresowych.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, z przypisaniem im odpowiednio wag
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji i rękojmi za wady
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.