Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1168z dziś
7801z ostatnich 7 dni
28691z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Kompleksowa usługa techniczna związana z organizacją cyklu wydarzeń

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Kompleksowa usługa techniczna związana z organizacją cyklu wydarzeń

Data zamieszczenia: 2024-06-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Zielonka
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
powiat: wołomiński
tel. 22 761 39 07, 500 051 088
m.ufnal@zielonka.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Zielonka
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22 761 39 07, 5
Termin składania ofert: 2024-06-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
dostawy i/lub usługi z zakresu działalności kulturalnej
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa techniczna związana z organizacją cyklu 3 wydarzeń pn. ,,Wieczór w dechę", zwanych dalej Wydarzeniami, organizowanych przez Zamawiającego, obejmująca: 1) najem, montaż, demontaż i transport:
a) sceny plenerowej z zadaszeniem o wymiarach 8x4 m,
b) barierek ochronnych w ilości min. 20 mb,
c) trzech parkietów w postaci drewnianej podłogi o wymiarach 6x8 m każdy,
d) zadaszenia jednego parkietu,
e) nagłośnienia spełniającego wymagania riderów technicznych wykonawców, stanowiących załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu oraz dostosowane do charakteru Wydarzeń,
f) oświetlenia sceny oraz parkietów, tj. głowice ruchome typu wash 12 szt., głowice ruchome typu beam 8 szt., 60 m girland oświetleniowych;
g) dodatkowej konstrukcji, tzw. towery do oświetlenia trzeciego parkietu,
h) agregatu prądotwórczego pozwalającego na zasilenie nagłośnienia i oświetlenia Wydarzenia,
i) niezbędnego okablowania oraz zabezpieczenia przewodów, w szczególności przebiegających w ciągu komunikacyjnym,
j) 60 kompletów ławostołów biesiadnych (60 stołów i 120 ławek);
2) montażu dostarczonego przez Zamawiającego oświetlenia obejmującego 25 szt. lampionów wraz z okablowaniem pod zadaszonym parkietem;
3) realizacji dźwięku i światła podczas prób zespołów artystycznych oraz w trakcie Wydarzeń;
4) realizacji przez DJ-a setów muzyki rozrywkowo-tanecznej w przerwie między setami zespołów artystycznych wraz z opłatą na rzecz ZAiKS;
5) zapewnieniu pokazów tanecznych oraz animacji tanecznych polegających na nauce prostego układu tanecznego przez
5) zapewnieniu pokazów tanecznych oraz animacji tanecznych polegających na nauce prostego układu tanecznego przez profesjonalnych tancerzy, trwających łącznie do 15 minut podczas każdego z Wydarzeń.
2. Wydarzenia odbędą się na terenie Miejskiego Parku Dębinki w dniach 29 czerwca, 27 lipca, 24 sierpnia 2024 r. Dokładną lokalizację sceny i zaplecza technicznego wskaże Zamawiający.
3. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z zespołami artystycznymi w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności nagłośnienia i realizacji dźwięku.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia i przestrzegania wszelkich wymogów i pozwoleń prawnych, technicznych i budowalnych obowiązujących dla poszczególnych rodzajów świadczonych robót i usług.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP i jakością wymaganą w tego rodzaju działalności.

Otwarcie ofert: VII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Miejsce otwarcia ofert: Urząd Miasta Zielonka, Ul. Lipowa 5, Zielonka (Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji - II piętro, pokój nr 205)
2. Termin otwarcia ofert: 24.06.2024 r., godz. 14.15

Składanie ofert:
VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Miejsce złożenia oferty: Urząd Miasta Zielonka, Ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka, pokój nr 1 - Biuro Obsługi Interesanta.
2. Termin złożenia oferty: do 24 czerwca 2024 r., do godz. 14:00.

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Zamówienie realizowane będzie zgodnie z poniższym harmonogramem:
1) montaż nagłośnienia, oświetlenia, sceny, parkietów oraz barierek:
a) 29 czerwca 2024 r. w godz.ch 7:00-16:30;
b) 27 lipca r. w godz.ch 7:00-16:30;
c) 24 sierpnia 2024 r. w godz.ch 7:00-16:30;
2) gotowość techniczna sprzętu - każdorazowo do godz. 16:30;
3) gotowość przeprowadzenia prób nagłośnieniowo-oświetleniowych z artystami - każdorazowo od godz. 17:00;
4) realizacja dźwięku, światła oraz muzyki w godz. 19:00-00:00;
5) demontaż wszystkich elementów - każdorazowo po zakończeniu Wydarzenia, jednak nie później niż do godz. 8:00 kolejnego dnia.
2. Najpóźniej 7 dni przed Wydarzeniem, należy uzgodnić szczegóły techniczne z realizatorem zespołu artystycznego.

Wymagania:
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIANIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego realizowane jest na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Oferta winna uwzględnić wszystkie koszty związane ze świadczeniem usługi stanowiącej przedmiot zamówienia.
V. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY
1. Ofertę sporządza się w języku polskim, w formie pisemnej (osobiście lub listownie) na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia wraz z wymienionymi tam załącznikami. Na zewnętrznej stronie zamkniętej koperty należy podać nazwę i dokładny adres oferenta oraz dopisek ,,Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu publicznym - usługa techniczna podczas cyklu 3 wydarzeń plenerowych pn. Wieczór w Dechę".
2. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego) lub jego upełnomocnionego przedstawiciela (pełnomocnictwo winno zostać złożone wraz ofertą).
3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu jej składania. Zmiana lub wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej.
. Za termin złożenia oferty uważa się dzień jej faktycznego dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
3. Oferta złożona po terminie, nie będzie rozpatrywana.
VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał do wykonania zamówienia. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w obsłudze co najmniej 2 wydarzeń plenerowych o charakterze rozrywkowym (np. koncert plenerowy), w tym w zakresie wynajmu i obsługi sceny, oświetlenia i nagłośnienia, w ciągu ostatnich 3 lat oraz dysponować personelem posiadającym umiejętności lub uprawnienia do wykonania usługi. Wymagane są zaświadczenia - referencje lub kopie dokumentów księgowych, zawierające wartość przedmiotu umowy, nazwy wykonawców oraz uwagi związane z realizacją zamówienia / zlecenia / umowy.
2. Posiadają aktualne, opłacone ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego ogłoszenia o udzielanym zamówieniu publicznym.
3. Posiadają deklarację zgodności lub atest sceny.
4. Dysponują minimum jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń elektrycznych (SEP).
IX. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, KTÓRE OFERENCI ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ:
1. pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza), jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika;
2. oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, stanowiące załącznik nr 2 do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu publicznym;
3. oświadczenie Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu publicznym;
4. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5. kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego ogłoszenia o udzielanym zamówieniu publicznym;
6. zaświadczenia lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dwóch rekomendacji od ośrodków kultury, jednostek samorządu terytorialnego lub agencji, zespołów/artystów, innych podmiotów, wystawionych w ciągu 3 ostatnich lat lub dokumenty księgowe, o których mowa w pkt. VIII ust. 1 ogłoszenia o udzielanym zamówieniu publicznym;
7. kopia świadectwa kwalifikacyjnego minimum jednej osoby uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń elektrycznych (SEP) (dołączony skan);
8. deklarację zgodności lub atesty sceny;
X. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty określone zostały następująco:
1) cena (C) -waga 60%,
2) doświadczenie w obsłudze imprez (D) -waga 40%.
2. W ramach każdego kryterium przyznane zostaną punkty obliczone według wzorów określonych następująco:
1) Kryterium cena.
C = [(CN/ CR) x 60%] x 100 C - liczba punktów dla kryterium ,,cena" CN - najniższa oferowana cena CR - cena oferty rozpatrywanej
Wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
2) Kryterium doświadczenie w obsłudze imprez.
Ocenie poddane zostaną 2 przedstawione zaświadczenia dot. zrealizowanych zadań obsługi technicznej imprez w ciągu 3 ostatnich lat (w zakresie wynajmu i obsługi sceny, oświetlenia, nagłośnienia):
a) obsługa techniczna imprezy o wartości zamówienia w przedziale powyżej 60 000 zł - 3 punkty,
b) obsługa techniczna imprezy o wartości zamówienia w przedziale 15 000-60 000 zł - 2 punkty,
c) obsługa techniczna imprezy o wartości zamówienia w przedziale do 15 000 zł - 1 pkt.
Sposób obliczania liczby punktów w kryterium ,,doświadczenie
w obsłudze imprez":
D = [(DR/DN)x40%]x100
D - liczba punktów dla kryterium ,,doświadczenie"
DN - liczba punktów dla oferty o największej liczbie punktów w tym
kryterium
DR - liczba punktów w tym kryterium dla rozpatrywanej oferty
3. Całkowita liczba punktów rozpatrywanej oferty obliczona zostanie, jako suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty: P = C + D
P - całkowita liczba punktów dla rozpatrywanej oferty
C - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,cena"
D - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,doświadczenie w obsłudze imprez"
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów z końcowej oceny ofert. Maksymalna oferta może uzyskać 100 punktów.
5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej ocenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
XI. WZÓR UMOWY
Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i ofert wariantowych.
3. Niniejsze ogłoszenie o zamówieniu publicznym nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia i nie stanowi podstawy do roszczenia praw ze strony oferenta do zawarcia umowy.
XIII. PRAWO ZAMAWIAJĄCEGO
1. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może bez podania przyczyny:
1) zmienić warunki udzielanego zamówienia, w szczególności wydłużyć termin składania ofert lub dokonać zmiany lub uchylenia poszczególnych postanowień ogłoszenia o udzielanym zamówieniu;
2) prostować błędy pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste omyłki w treści ogłoszenia o udzielanym zamówieniu.
2. Zamawiający ma prawo do:
1) odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub części w każdym czasie bez podania przyczyny;
2) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty;
3) zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu;
4) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania;
5) wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników;
6) swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów postępowania lub uznania, że postępowanie nie dało rezultatu.
3. O odwołaniu lub zmianie warunków postępowania, jak i o sprostowaniu treści ogłoszenia, Zamawiający upubliczni informację w takiej samej formie, w jakiej upublicznione zostało ogłoszenie o udzielanym zamówieniu publicznym.

Uwagi:
XIV KLAUZULA INFORMACYJNA W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Zielonka tel. 22 761 -39-01, dane kontaktowe: um@zielonka.pl, www.zielonka.pl, Urząd Miasta Zielonka, 05-220 Zielonka, ul. Lipowa 5;
2. wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: IOD@zielonka.pl lub adres Zamawiającego Urząd Miasta Zielonka, 05-220 Zielonka, ul. Lipowa 5;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest kompleksowa obsługa techniczna i logistyczna cyklu 3 plenerowych wydarzeń kulturalno-rozrywkowych pn. ,,Wieczór w Dechę"
2) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z realizacją umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania;
4. Pani/Pana dane osobowe są jawne i podlegają publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Zielonka (BIP).
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa, organy kontrolne, a także odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom uprawnionym do obsługi doręczeń, podmiotom z którymi Administrator zawarł umowę świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w urzędzie systemów informatycznych;
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest warunkiem koniecznym do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
8. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu;
9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
10. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami Kodeksu cywilnego,
3) na podstawie art. 18 ust. 1 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, a więc prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego,
4) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
11. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i e RODO.

Kontakt:
XII. INFORMACJE DODATKOWE
1. Osoba upoważniona do kontaktów - Anna Głuch; nr telefonu 500 051 088, e-mail: a.sliwa@zielonka.pl.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.