Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6812z ostatnich 7 dni
27761z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Przebudowa linii ogrodzenia zewnętrznego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Przebudowa linii ogrodzenia zewnętrznego

Data zamieszczenia: 2024-06-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Karny w Gębarzewie
Żydowo
62-241 Żydowo
powiat: gnieźnieński
61 429-23-00, Faks: 61 426 -24-53, tel.: 61 429-23-30, 693 731 240, 61 429-23-32
zk_gebarzewo@sw.gov.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Żydowo
Wadium: ---
Nr telefonu: 61 429-23-00, Faks:
Termin składania ofert: 2024-07-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa linii ogrodzenia zewnętrznego od strony południowo-zachodniejw Zakładzie Karnym w Gębarzewie

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa linii ogrodzenia zewnętrznego od strony południowo-zachodniejw Zakładzie Karnym w Gębarzewie, 62-241 Żydowo.
Szczegółowy zakres robót został wyszczególniony w załączniku nr 1 do zaproszenia- opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 2 Przedmiar robót (Architektura i konstrukcja) oraz w załączniku nr 3 Przedmiar robót (Instalacje teletechniczne).

CPV: 45000000-7, 45111100-9, 45340000-2

Dokument nr: D/Kw.2233.43.2024

Składanie ofert:
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zakładu Karnego w Gębarzewie lub przesłać na adres korespondencyjny:

Zakład Karny w Gębarzewie, 62-241 Żydowo.

TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 05.07.2024 r. do godz. 8.00

Miejsce i termin realizacji:
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy na wykonanie prac do dnia dokonania odbioru końcowego.

Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren, na którym realizowana będzie umowa w terminie uzgodnionym z wykonawcą jednak nie dłuższym niż 21 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę 130 000 zł netto

oraz poniżej równowartości kwoty 5 538 000,00 euro
NA PODSTAWIE art. 11 ust. 5 pkt. 8 USTAWY Z DNIA 11.09.2019 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZWANEJ

,,ustawą"(Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.)
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

W związku z art. 11 ust. 5 pkt. 8 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający prowadzi postępowanie mające na celu udzielenie zamówienia publicznego przywięziennym zakładom pracy, prowadzonym jako przedsiębiorstwa państwowe albo instytucje gospodarki budżetowej, związanych z zatrudnieniem osób pozbawionych wolności, jeżeli zasadnicza część działalności przywięziennego zakładu pracy dotyczy wykonywania zadań powierzonych mu przez Ministra Sprawiedliwości lub jednostki organizacyjne mu podległe lub przez niego nadzorowane.
IV. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI

Zamawiający określa minimalny procentowy wskaźnik odpłatnego zatrudnienia osób pozbawionych wolności w strukturach Wykonawcy na dzień złożenia oferty nie mniejszy niż 30 % .

Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany będzie do zatrudnienia osób pozbawionych wolności. Warunki oraz zasady zatrudnienia, uzgodniona ilość zatrudnionych osób i zasady rozliczania osób pozbawionych wolności zostaną zawarte w odrębnej umowie pomiędzy wykonawcą a Zakładem Karnym w Gębarzewie.

Wykonawca jest zobowiązany do comiesięcznego raportowania o ilości osiągniętego wskaźnika zatrudnienia osadzonych oraz o liczbie osadzonych na podstawie karty pracy lub lity płac.
V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Podmioty składające ofertę muszą wykazać, iż posiadają status zgodny z art. 11 ust. 5 pkt. 8 ustawy PZPtj.: zasadnicza część działalności przywięziennego zakładu pracy, prowadzonego jako przedsiębiorstwo państwowe albo instytucja gospodarki budżetowej, związanych z zatrudnieniem osób pozbawionych wolności, dotyczy wykonywania zadań powierzonych mu przez Ministra Sprawiedliwości lub jednostki organizacyjne mu podległe lub przez niego nadzorowane.

W celu potwierdzenia spełnienia wymagań wskazanych powyżej Wykonawcy wraz z ofertą muszą złożyć dokument potwierdzający zakres działalności podstawowej przywięziennego zakładu pracy (STATUT) -oryginał lub potwierdzony za zgodność z oryginałem.

Aktualne dokumenty rejestrowe stanowiące podstawę działalności wykonawcy, złożone w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Oświadczenie o zobowiązaniu Wykonawcy do zatrudnienia osób pozbawionych wolności przy realizacji niniejszego zamówienia na zasadach określonych w zaproszeniu.

Oświadczenie potwierdzające, że zasadnicza część działalności przywięziennego zakładu pracy dotyczy wykonywania zadań powierzonych mu przez Ministra Sprawiedliwości lub jednostek organizacyjnych mu podległych lub przez niego nadzorowanych.

Oświadczenie potwierdzające, że przedmiot zamówienia opisany w niniejszym zaproszeniu należy do zakresu działalności podstawowej przywięziennego zakładu pracy prowadzonego jako przedsiębiorstwa państwowe albo instytucje gospodarki budżetowej, związanych z zatrudnieniem osób pozbawionych wolności.

Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca zatrudnia w swoich strukturach osoby pozbawione wolności, których minimalny procentowy wskaźnik na dzień złożenia oferty nie jest mniejszy niż 30 % oraz że spełni ten warunek przez okres realizowania zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany do comiesięcznego raportowania o ilości osiągniętego wskaźnika zatrudnienia osadzonych oraz o liczbie osadzonych.
VII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY ORAZ ZAKRES ZMIAN

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jakie zostaną wprowadzone do treści umowyokreślone są w załączniku nr 3 do SWZ - wzór umowy.

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian i warunków ich wprowadzenia w zawartej umowie w sprawie zamówienia publicznego:

1) Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:

wstrzymania robót lub przerw w pracy powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, a wynikających z działań sił wyższych i nieprzewidywalnych,

w uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a zmiany wynikły w trakcie realizacji zamówienia,

przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada wykonawca,

działania sił natury, zdarzeń losowych, niekorzystne warunki atmosferyczne.
2) Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach:

a) zmiana stawki urzędowej podatku VAT,

3) Warunki zmian:

a) inicjowanie zmian -na wniosek wykonawcy lub zamawiającego,

b) uzasadnienie zmian,

c) forma zmian -aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI

W niniejszym postępowaniu strony (Zamawiający i Wykonawcy) porozumiewają się pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania dokumentu/informacji.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zaproszenia. Dokonaną zmianę zaproszenia zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano zaproszenie.

IX. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres nie dłuższy niż 30 dni.

Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
X. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, napisana pismem maszynowym, komputerowym lub odręcznie - trwałą i czytelna techniką.

Oferta musi być własnoręcznie podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (czytelny podpis albo podpis skrócony i czytelnie napisane imię i nazwisko, np. pieczęć imienna).

Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego Zaproszenia.

Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana i parafowana oraz aby całość była trwale spięta lub oprawiona.

Ewentualne poprawki w treści oferty muszą być naniesione w czytelny sposób, a każda z nich musi być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty.

Jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z dokumentów dołączonych do oferty, załączyć należy pełnomocnictwo do podpisania oferty podpisane przez Wykonawcę (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność przez Wykonawcę lub notariusza).

W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika

Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę, która nie może zawierać rozwiązań wariantowych,
w szczególności więcej niż jednej ceny.

Ewentualne koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w niniejszym postępowaniu, które poniósł Wykonawca obciążają wyłącznie jego.

Zamawiający zwraca uwagę, że ze względu na zamknięty charakter obiektu, należy liczyć się z utrudnieniami w ruchu ludzi i sprzętu oraz magazynowaniu materiałów potrzebnych do wykonania zamówienia w miejscu wykonania zamówienia, a także innymi utrudnieniami i dodatkowymi pracami mogącymi mieć wpływ na wartość zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia jednostka penitencjarna - Zakład Karny w Gębarzewie będzie funkcjonowała bez żadnych przerw. W związku z powyższym zalecane jest, przed złożeniem oferty, sprawdzenie warunków realizacji zamówienia w terenie, na miejscu realizacji zamówienia, tj. w Zakładzie Karnym w Gębarzewie, 62-241 Żydowo. W tym celu na wniosek wykonawcy Zamawiający zorganizuje spotkanie, w trakcie którego możliwe będzie zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania jednostki. Wniosek winien być złożony do sekretariatu jednostki przed upływem terminu składani ofert.

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane, muszą być oznaczone klauzulą ,,Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji" i wydzielone w formie załącznika. Zastrzeżenie to winno być dokonane nie później niż w terminie składania ofert. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy.

Zawartość oferty:

Formularz ofertowy- przygotowany zgodnie z wzorem podanym w załączniku nr 4 do Zaproszenia,
z wypełnionymi wszystkimi rubrykami,

Dokumenty - o którym mowa w rozdziale 5 pkt. 2 zaproszenia,

Oświadczenie - o którym mowa w rozdziale 5 pkt. 3 zaproszenia,

Oświadczenie - o którym mowa w rozdziale 5 pkt. 4 zaproszenia,

Oświadczenie - o którym mowa w rozdziale 5 pkt. 5 zaproszenia,

Oświadczenie - o którym mowa w rozdziale 5 w pkt. 6 zaproszenia,

Wykaz wykonanych robót budowlanych - załącznik nr 6 do zaproszenia

Dokument potwierdzający zakres działalności podstawowej przywięziennego zakładu pracy (statut),
o którym mowa w rozdziale 5,

Aktualny wypis z rejestru

Ewentualne pełnomocnictwa

Oświadczenie RODO - załącznik nr 7do zaproszenia

Oświadczenie O BRAKU WYKLUCZENIA - załącznik nr 8do zaproszenia
XI. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki o których mowa
w rozdz. 5 Zaproszenia zostaną spełnione wyłącznie jeżeli co najmniej jeden z wykonawców spełnia warunki określone w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej i ten wykonawca będzie faktycznie realizował tę część zamówienia, w której wykazał spełnianie warunku udziału. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia np. łącząc się w konsorcja albo tworząc spółki cywilne. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. członkowie konsorcjum, przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej) są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. W przypadku o którym mowa powyżej wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale do złożenia oferty. Dołączone do oferty pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania.

Uwaga: Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem ze skutkiem dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
Oferta musi fizycznie dotrzeć do Zamawiającego przed tym terminem. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek od towarów i usług (VAT), wypełniając wszystkie rubryki w formularzu oferty, wpisując ostateczny wynik cyfrowo i słownie. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak wyliczona cena brutto (zawierająca VAT i wszystkie koszty) będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

Podana w ofercie cena za wykonanie całości zamówienia powinna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie
i pośrednie oraz zysk i powinna uwzględniać wszystkie uwarunkowania zawarte w zaproszeniu. W cenie powinny być również uwzględnione wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty, itp., związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Podana cena będzie obowiązywała w całym okresie ważności oferty i obowiązywania umowy.

Cena oferty obejmująca podatek od towarów i usług (VAT) musi być wyrażona w złotych z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (grosze). Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty, jeżeli w jego ocenie zawierać ona będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. W celu ustalenia zaistnienia takiej okoliczności Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, a budzących obiektywne wątpliwości Zamawiającego.
XIV. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Lp.

KRYTERIUM OCENY OFERT

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość

punktów, jakie może

otrzymać oferta za dane kryterium

1

Cena oferty brutto ( C )

60%

60 pkt.

2

Okres gwarancji i rękojmi (G)

40 %

40 pkt.

ŁĄCZNIE

100%

100 pkt.

Każda z ofert otrzyma łączną liczbę punktów, jaka wynika ze wzoru:

L = C + G

gdzie:

L - Całkowita liczba punktów przyznanych ofercie badanej

C - Liczba punktów, jakie otrzyma oferta badana w kryterium ,,Cena"

G - Liczba punktów, jakie otrzyma oferta badana w kryterium ,, Okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane"

KRYTERIUM 1.

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

CN

C = ----- x Zc

CB

gdzie poszczególne litery oznaczają:

C - liczba punktów w kryterium ,,cena ofertowa",

CN - cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,

CB - cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),

Zc - znaczenie (waga) kryterium ,,cena ofertowa" wyrażone w punktach - 60 pkt.

KRYTERIUM 2.

Kryterium ,,Okres gwarancji i rękojmi" (G) będzie liczone w następujący sposób:

za okres 48 miesięcy - 0 punktów;

za okres 60 miesięcy - 20 punktów;

za okres 72 miesięcy - 40 punktów;

Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną

w powyższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego.

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

Wynik - oferta, która ma najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu
o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie
z ilością uzyskanych punktów.

Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

XV. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu

O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego mogą ubiegać się wyłącznie podmioty określone w art. 11 ust. 5 pkt. 8 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) , którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia, spełnienia warunków udziału dotyczących (art. 112 ust. 2 ustawy Pzp.):

Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie wyznacza szczegółowychwarunków w tym zakresie;

Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnychprzepisów - Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie;

Sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

Wykonawca musi posiadać informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed złożeniem, na kwotę minimum 1 200 000,00 zł;

Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych niniejszą umową. Wykonawca stosowną polisę przedstawi Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy. Wartość polisy musi wynosić co najmniej 1.500.000,00 zł.

Zdolności technicznej lub zawodowej do należytego wykonania zamówienia:

Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - zrealizował co najmniej 2 roboty budowlane, o wartości przekraczającej 1.000.000 zł netto każda. Wykonawca załączy dowody - referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, określające, że roboty zostały wykonane należycie, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - składa oświadczenie Wykonawcy. Wzór wykazu wykonanych robót określa załącznik nr 6 do zaproszenia.

W przypadku wykazania kilku robót za kwoty mniejsze niż wymagana, kwoty wynikające z poświadczeń/referencji nie będą sumowane w celu potwierdzenia spełnienia postawionego warunku.

W przypadku gdy uprzednio wykonane zamówienie na roboty budowlane obejmowało szerszy zakres prac od wskazanego powyżej, Zamawiający wymaga, aby wyodrębniona została wartość faktycznie wykonanych robót w zakresie jak wyżej brutto. Tak wyliczona wartość zrealizowanych robót winna spełniać w/w warunek.

zdolność zawodowa - Wykonawca nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - załącznik nr 5.
XVI. Informacje o podmiotowych środkach dowodowych

Zamawiający żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym

terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia (art. 274 ust. 1 ustawy Pzp) tj.:

aktualnego odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tego dokumentu, jeżeli Zamawiający może ten dokument uzyskać z pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca dostarczył daneumożliwiające dostęp do tych dokumentów (§ 13 rozp., rop którym mowa w art. 128 ust. 6 ustawy Pzp);

informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed złożeniem, na kwotę minimum 1 200 000,00 zł;

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robótze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, na kwotę co najmniej 1 500 000,00 zł;

wykazu robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane, o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł netto każda wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - wykaz robót budowlanych stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

Kosztorys ofertowy - sporządzić należy w oparciu o dostarczone przedmiary, składający się
z zestawienia pozycji kosztorysowych i tabelarycznego zestawienia materiałów. Zestawienie pozycji kosztorysowych powinno obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia wynikający z opisu przedmiotu zamówienia i posiadać pozycje, układ i działy kosztorysowe ustalone w dostarczonym przedmiarze.

Kosztorys ma mieć pokazane zastosowane stawki i czynniki kalkulacyjne t. j. stawka r- g, koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk. Tabelaryczne zestawienie materiałów powinno zawierać wszystkie materiały, które wykonawca zamierza zużyć do realizacji przedmiotu zamówienia z podaniem ich nazwy, ilości, ceny jednostkowej i wartości sumarycznej. Końcowa wartość kosztorysu ofertowego musi być zgodna z wartością podaną w formularzu ofertowym ,,wartość brutto za całość zamówienia" określoną przez wykonawcę w złożonej ofercie.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniaj w/w warunki.

W niniejszym postępowaniu zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).
XVII. Informacje dotyczące ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

XVIII. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp., jeżeli Zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów

W celu właściwego wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej

w pomieszczeniach Zamawiającego będących przedmiotem zamówienia.

Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z Zamawiającym. Zgłoszenie do przeprowadzenia wizji w niniejszympostępowaniu należy przesłać za pośrednictwem maila zk_gebarzewo@sw.gov.pl.

Wizja lokalna może być przeprowadzona nie później niż do dnia 2 lipca2024 r. tylko w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku od godz. 8.00-12.00.
XIX. Informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym
a Wykonawcą

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

XX. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
z zastrzeżeniem art. 261 ustawy Pzp.

XXI. Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań

(art. 60 i art. 121 ustawy Pzp.)

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań
w niniejszym postępowaniu.

Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy spełnieniu warunku zatrudnieniu min. 30 % osadzonych proporcjonalnie do wykonywanego zadania.

Wykonawca może zlecić wykonania pracy budowlanej podwykonawcom. Wykonanie robót, usług lub dostaw przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca zlecający roboty podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 6471 Kodeksu cywilnego.
XXII. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXIII. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy Pzp.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

XXIV. Wymóg lub możliwość złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego.
XXV. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 3% zadeklarowanej ceny ofertowej (brutto).

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie w formach wymienionych w pkt. 2 b-e musi być wystawione na Zakład Karny w Gębarzewie.
Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że pisemne żądanie zapłaty musi być przedstawione za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek zamawiającego, w celu potwierdzenia, że podpisy złożone na pisemnym żądaniu należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu zamawiającego. Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że odpowiedzialność gwaranta (poręczyciela) z tytułu gwarancji (poręczenia) jest wyłączona w stosunku do jakiejkolwiek zmiany umowy objętej gwarancją (poręczeniem), jeżeli zmiana ta nie została zaakceptowana przez gwaranta (poręczyciela).

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem narachunek bankowy zamawiającego:

25 1010 1469 0013 0013 9120 1000

Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.

Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione w następujący sposób:

70% wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego - nie zawierającego usterek i wad lub od dnia podpisania protokołu usunięcia usterek i wad,

30% wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub

nienależytego wykonania umowy.
XXVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w zakresie ceny, zmiany warunków płatności, nowatorskich rozwiązań oraz zmiany terminu realizacji zamówienia.

Oferty złożone po terminie wyznaczonym jako termin składania ofert nie będą podlegały otwarciu oraz badaniu a także zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Procedura udzielenia zamówienia publicznego może być unieważniona przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn.

Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia w części dotyczącej wykonania robót budowlanych, zobowiązany będzie do zatrudnienia osób pozbawionych wolności. Warunki oraz zasady zatrudnienia, uzgodniona ilość zatrudnionych osób i zasady rozliczania osób pozbawionych wolności zostaną zawarte w odrębnej umowie pomiędzy wykonawcą a Zakładem Karnym w Gębarzewie.

Wraz z zakończeniem przez Wykonawcęrealizacji umowy, Wykonawcaprzedłoży Zamawiającemuoświadczenia złożone przez jego podwykonawców, z których wynikać będzie, że należność z tytułu realizacji powierzonych im części niniejszego zamówienia, została uregulowana w całości.

Poprzez złożenie oferty Wykonawca wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Wykonawców szczegółów oferty. Wykonawca ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania ofertowego.

W przypadkach, o których mowa w pkt. 4, 8 Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu
o ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

Uwagi:
XXVII. Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:

Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Zakład Karny w Gębarzewie 62-241 Żydowo, tel. 61 429 23 30, reprezentowany przez Dyrektora Zakładu Karnego - ppłk Zbigniewa Dolatę.

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych w Zakładzie Karnym
w Gębarzewie - dane kontaktowe, e-mail: zk_gebarzewo@sw.gov.pl, tel. 61 429 23 09.

Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.

Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

Obowiązek podania przez Panią/Pana/Państwo danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana/Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

W odniesieniu do Pani/Pana/Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan/Państwo:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana/Państwo dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana/Państwo danych osobowych;

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/Państwo dotyczących narusza przepisy RODO.

Nie przysługuje Pani/Panu/Państwu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana/Państwo danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są :

Pan Krzysztof Gromacki, Pan Jarosław Szmagaj, Pan Mariusz Splitt - w sprawach formalnych postępowania (tel.: 61 429-23-30 kom. 693 731 240 , 61 429-23-32 , 61 429-23-31)

e-mail: krzysztof.gromacki@sw.gov.pl

e-mail: jaroslaw.szmagaj@sw.gov.pl

e-mail: mariusz.splitt@sw.gov.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.