Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6812z ostatnich 7 dni
27761z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Przebudowa i modernizacja budynków OSP

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Przebudowa i modernizacja budynków OSP

Data zamieszczenia: 2024-06-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Liszki
Mały Rynek 2
32-060 Liszki
powiat: krakowski
ug@liszki.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Liszki
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-07-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Przebudowa i modernizacja budynków OSP w Mnikowie i Kryspinowie, Gmina Liszki - część I" oraz ,,Przebudowa i modernizacja budynków OSP w Mnikowie i Kryspinowie, Gmina Liszki - część II".
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Zakres zamówienia pn. ,,Przebudowa i modernizacja budynków OSP w Mnikowie i Kryspinowie, Gmina Liszki - część I" oraz ,,Przebudowa i modernizacja budynków OSP w Mnikowie i Kryspinowie, Gmina Liszki - część II".
2. Zakres zamówienia dotyczy przebudowy i modernizacji budynku OSP w Mnikowie:
1) Przebudowę, nadbudowę i zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń w istniejącym budynku nr 249 użyteczności publicznej - Ochotniczej Straży Pożarnej w Mnikowie, na poziomie parteru na cele społeczne z częścią usługową oraz zmianą sposobu użytkowania części poddasza na cele społeczne wraz z budową wewnętrznych instalacji w budynku: wod.-kan. c.o., gazu, enn, went. mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła (rekuperacja), budowa instalacji oświetlenia terenu wokół budynku, budowa podjazdu dla niepełnosprawnych na dz. nr 1068, rozbiórka fragmentu istniejącej linii napowietrznej sieci teletechnicznej wraz z budową fragmentu kanalizacji teletechnicznej z studniami telekomunikacyjnymi na dz. drogowych nr 1073/1, dz.nr 25512 i dz. nr 1068 w m. Mników, gm. Liszki.
2) Prace budowlane polegać będą na: przebudowie, nadbudowie istniejącego budynku nr 249 użyteczności publicznej w tym nadbudowie istniejącego budynku z wykonaniem więźby dachu z uwzględnieniem budowy poddasza (w stanie surowym zamkniętym) oraz przebudowy na poziomie parteru na cele społeczne z częścią usługową wraz z budową wewnętrznych instalacji w budynku: wod.-kan. c.o., gazu, enn, went. mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła (rekuperacja), budowy instalacji oświetlenia terenu wokół budynku, budowy podjazdu dla niepełnosprawnych na dz. nr 1068, rozbiórki fragmentu istniejącej linii napowietrznej sieci teletechnicznej wraz z budową fragmentu kanalizacji teletechnicznej z studniami telekomunikacyjnymi na dz. drogowych nr 1073/1, dz.nr 25512 i dz. nr 1068 w m. Mników, gm. Liszki.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna, która stanowi załącznik nr 9 do SWZ. Zakres zamówienia zgodnie z opisem do przedmiaru robót.
4.Zakres zamówienia dotyczy przebudowy i modernizacji budynku OSP w Kryspinowie:
1) Roboty rozbiórkowe: demontaż:
- ściany łazienki pod schodami;
- przewody wentylacyjne w postaci rur wychodzących ponad połać dachu.
- okno na poddaszu na elewacji południowo-zachodniej zostanie zamurowane. Natomiast będzie wyburzony otwór okienny o wymiarach 150x150cm na elewacji północno wschodniej.
- roboty rozbiórkowe ścian wewnętrznych w garażu (w zakresie wg koncepcji).
2) Roboty konstrukcyjne
3) Ściany zewnętrzne: istniejące ściany zewnętrzne należy ocieplić od zewnątrz styropianem, o następnych parametrach: grubość - 10 cm, współczynnik przewodzenia ciepła max 40W/mK; - wytrzymałość mechaniczna - min 80 kPa.
4) Ściany wewnętrzne: ściany łazienek oraz kuchni są działowe z cegły silikatowej, ściany i sufity należy malować farbami do zastosowań wewnętrznych. Powierzchnie ścian wolne od okładzin w pomieszczeniach higienicznosanitarnych oraz kuchni malowane farbami przeznaczonymi do zastosowań w warunkach podwyższonej odporności, zapobiegającymi powstawaniu grzybów pleśniowych.
5) Stropy: istniejący strop nie podlega zmianie.
6) Podłogi: w sali wiejskiej, kuchni, hallu i na spocznikach, stopniach klatki schodowej stosować posadzkę z płyt ceramicznych ryflowanych drewnopodobnych. W łazienkach - płyty ceramiczne ryflowane kamieniopodobne.
7) Dach: drewniana konstrukcja dachu zostanie zachowana. Istniejący ustrój nośny płatwiowo-kleszczowy. Płatwie należy wzmocnić. Dla zabezpieczenia elementów drewnianych pod względem ppoż, wszystkie elementy drewniane odsłonięte należy zabezpieczyć farba reaktywną. Dach należy ocieplić wełną mineralną gr. 30 cm, Dach pokryć blachą na rąbek w kolorze RAL 3009.
8) Trzony kominowe: kominy wykonać z cegły pustaków wentylacyjnych. Stosować zaprawę cementowo-wapienną marki 1,5-3,0 MPa. Przewód wprowadzić do kształtek wentylacyjnych, dylatować matą wełniana. Fragment komina nad dachem ocieplić styropianem FS15, gr. min 5cm, na powierzchni ułożyć tynk mozaikowy. W pomieszczeniu garażu został zaprojektowany bębnowy wyciąg spalin do pracy w warunkach występujących w serwisach samochodowych.
9) Stolarka: stolarka okienna i drzwiowa, nawiązuje do form tradycyjnych. Stolarka PCV, szyby w zestawie - dwukomorowe o współczynniku U= 1,10 W/m2K. Kolor stolarki okiennej RAL 9010. Kolor drzwi wejściowych RAL 3011.
10) Stolarka drzwiowa wewnętrzna. Drzwi wewnętrzne drewniane (kolor naturalny) gr. 45mm. W przypadku drzwi łazienkowych stosować otwory lub podcięcie wentylacyjne. Wymiary 80x215 cm.
11) Wykonanie instalacji:
- instalacja oświetlenia podstawowego wewnętrznego i zewnętrznego budynku,
- instalacja oświetlenia awaryjnego,
- instalacja oświetlenia kierunkowego,
- instalacja gniazd wtykowych 230 V,
- instalacja ogrzewania w części istniejącej i nadbudowanej,
- instalacja zasilania urządzeń technologicznych,
- zasilanie istniejących urządzeń związanych z ochroną pożarową OSP ochrona przed porażeniem ? ochrona przepięciowa budynku,
- instalacja odgromowa
- bilans mocy
- wykonanie Instalacji wewnętrznej wod.-kan.
- parter - wew. inst. wod.-kan,
- poddasze- wew. inst. wod.- kan
12) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty dokumentacji technicznej , która stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

CPV: 45210000-2, 45421130-4,45262500-6,45300000-0,45330000-9-,45332400-7,45310000-3,45320000-6,45420000-7,45400000-1

Dokument nr: 2024/BZP 00376510, ZP.271.14.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-07-10 13:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-06b02870-2e1a-11ef-86d2-4e696a6d8c25
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej (ug@liszki.pl) z zastrzeżeniem że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu Platformy e-zamówienia.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej (ug@liszki.pl) z zastrzeżeniem że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu Platformy.
2. Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://ezamowienia.gov.pl.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce ,,Centrum Pomocy".
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
5. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Liszki jest Wójt Gminy Liszki, Ul. Mały Rynek 2, 32-060 Liszki;
2) Zamawiający wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem: iod@liszki.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami Pzp, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.,,Przebudowa i modernizacja budynków OSP w Mnikowie i Kryspinowie, Gmina Liszki - część I" oraz ,,Przebudowa i modernizacja budynków OSP w Mnikowie i Kryspinowie, Gmina Liszki - część II". Oznaczenie sprawy: ZP.271.14.2024.
4) Zamówieniem publicznym na potrzeby którego będą przetwarzane Pana/Pani dane osobowe jest zamówienie publiczne, któremu towarzyszy niniejsza klauzula (dalej: ,,Zamówienie");
5) Dane osobowe i kategorie Pani/Pana danych osobowych przetwarzane na potrzeby postępowania wynikają bezpośrednio z SWZ zamówienia, Zamawiający przetwarza w szczególności imię, nazwisko, dane teleadresowe, informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, dane zawarte w rejestrach publicznych (KRS, CEIDG);
6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych przede wszystkim będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp, a także podmioty przetwarzające działające na zlecenie Zamawiającego (np. dostawcy usług IT, kancelarie prawne) oraz pracownicy i współpracownicy Zamawiającego;
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, minimum przez okres trwałości projektu, czyli 5 lat od daty ostatniej płatności, która zostanie przekazana przez instytucję;
8) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp;
9) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych* (*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmiana wyniku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmiana postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu i jego załączników),
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO* (*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony prawnej innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W szczególności nie przysługuje Panu/Pani:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-07-10 12:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e -Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.14.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Zakres zamówienia pn. ,,Przebudowa i modernizacja budynków OSP w Mnikowie i Kryspinowie, Gmina Liszki - część I" oraz ,,Przebudowa i modernizacja budynków OSP w Mnikowie i Kryspinowie, Gmina Liszki - część II".
2. Zakres zamówienia dotyczy przebudowy i modernizacji budynku OSP w Mnikowie:
1) Przebudowę, nadbudowę i zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń w istniejącym budynku nr 249 użyteczności publicznej - Ochotniczej Straży Pożarnej w Mnikowie, na poziomie parteru na cele społeczne z częścią usługową oraz zmianą sposobu użytkowania części poddasza na cele społeczne wraz z budową wewnętrznych instalacji w budynku: wod.-kan. c.o., gazu, enn, went. mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła (rekuperacja), budowa instalacji oświetlenia terenu wokół budynku, budowa podjazdu dla niepełnosprawnych na dz. nr 1068, rozbiórka fragmentu istniejącej linii napowietrznej sieci teletechnicznej wraz z budową fragmentu kanalizacji teletechnicznej z studniami telekomunikacyjnymi na dz. drogowych nr 1073/1, dz.nr 25512 i dz. nr 1068 w m. Mników, gm. Liszki.
2) Prace budowlane polegać będą na: przebudowie, nadbudowie istniejącego budynku nr 249 użyteczności publicznej w tym nadbudowie istniejącego budynku z wykonaniem więźby dachu z uwzględnieniem budowy poddasza (w stanie surowym zamkniętym) oraz przebudowy na poziomie parteru na cele społeczne z częścią usługową wraz z budową wewnętrznych instalacji w budynku: wod.-kan. c.o., gazu, enn, went. mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła (rekuperacja), budowy instalacji oświetlenia terenu wokół budynku, budowy podjazdu dla niepełnosprawnych na dz. nr 1068, rozbiórki fragmentu istniejącej linii napowietrznej sieci teletechnicznej wraz z budową fragmentu kanalizacji teletechnicznej z studniami telekomunikacyjnymi na dz. drogowych nr 1073/1, dz.nr 25512 i dz. nr 1068 w m. Mników, gm. Liszki.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna, która stanowi załącznik nr 9 do SWZ. Zakres zamówienia zgodnie z opisem do przedmiaru robót.
4.Zakres zamówienia dotyczy przebudowy i modernizacji budynku OSP w Kryspinowie:
1) Roboty rozbiórkowe: demontaż:
- ściany łazienki pod schodami;
- przewody wentylacyjne w postaci rur wychodzących ponad połać dachu.
- okno na poddaszu na elewacji południowo-zachodniej zostanie zamurowane. Natomiast będzie wyburzony otwór okienny o wymiarach 150x150cm na elewacji północno wschodniej.
- roboty rozbiórkowe ścian wewnętrznych w garażu (w zakresie wg koncepcji).
2) Roboty konstrukcyjne
3) Ściany zewnętrzne: istniejące ściany zewnętrzne należy ocieplić od zewnątrz styropianem, o następnych parametrach: grubość - 10 cm, współczynnik przewodzenia ciepła max 40W/mK; - wytrzymałość mechaniczna - min 80 kPa.
4) Ściany wewnętrzne: ściany łazienek oraz kuchni są działowe z cegły silikatowej, ściany i sufity należy malować farbami do zastosowań wewnętrznych. Powierzchnie ścian wolne od okładzin w pomieszczeniach higienicznosanitarnych oraz kuchni malowane farbami przeznaczonymi do zastosowań w warunkach podwyższonej odporności, zapobiegającymi powstawaniu grzybów pleśniowych.
5) Stropy: istniejący strop nie podlega zmianie.
6) Podłogi: w sali wiejskiej, kuchni, hallu i na spocznikach, stopniach klatki schodowej stosować posadzkę z płyt ceramicznych ryflowanych drewnopodobnych. W łazienkach - płyty ceramiczne ryflowane kamieniopodobne.
7) Dach: drewniana konstrukcja dachu zostanie zachowana. Istniejący ustrój nośny płatwiowo-kleszczowy. Płatwie należy wzmocnić. Dla zabezpieczenia elementów drewnianych pod względem ppoż, wszystkie elementy drewniane odsłonięte należy zabezpieczyć farba reaktywną. Dach należy ocieplić wełną mineralną gr. 30 cm, Dach pokryć blachą na rąbek w kolorze RAL 3009.
8) Trzony kominowe: kominy wykonać z cegły pustaków wentylacyjnych. Stosować zaprawę cementowo-wapienną marki 1,5-3,0 MPa. Przewód wprowadzić do kształtek wentylacyjnych, dylatować matą wełniana. Fragment komina nad dachem ocieplić styropianem FS15, gr. min 5cm, na powierzchni ułożyć tynk mozaikowy. W pomieszczeniu garażu został zaprojektowany bębnowy wyciąg spalin do pracy w warunkach występujących w serwisach samochodowych.
9) Stolarka: stolarka okienna i drzwiowa, nawiązuje do form tradycyjnych. Stolarka PCV, szyby w zestawie - dwukomorowe o współczynniku U= 1,10 W/m2K. Kolor stolarki okiennej RAL 9010. Kolor drzwi wejściowych RAL 3011.
10) Stolarka drzwiowa wewnętrzna. Drzwi wewnętrzne drewniane (kolor naturalny) gr. 45mm. W przypadku drzwi łazienkowych stosować otwory lub podcięcie wentylacyjne. Wymiary 80x215 cm.
11) Wykonanie instalacji:
- instalacja oświetlenia podstawowego wewnętrznego i zewnętrznego budynku,
- instalacja oświetlenia awaryjnego,
- instalacja oświetlenia kierunkowego,
- instalacja gniazd wtykowych 230 V,
- instalacja ogrzewania w części istniejącej i nadbudowanej,
- instalacja zasilania urządzeń technologicznych,
- zasilanie istniejących urządzeń związanych z ochroną pożarową OSP ochrona przed porażeniem ? ochrona przepięciowa budynku,
- instalacja odgromowa
- bilans mocy
- wykonanie Instalacji wewnętrznej wod.-kan.
- parter - wew. inst. wod.-kan,
- poddasze- wew. inst. wod.- kan
12) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty dokumentacji technicznej , która stanowi załącznik nr 9 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien
45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45320000-6 - Roboty izolacyjne
45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień powtarzających, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp polegających na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli wyłonionemu Wykonawcy w tym postępowaniu zamówień polegających na powtórzeniu robót objętych zakresem zamówienia stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie cen podanych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa
w art. 112 ust. 2 Pzp dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, jeżeli wykonawca wykaże posiadanie dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej wpisanej do rejestru zawodowego lub handlowego prowadzonego w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem (KRS, CEIDG);
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli wykaże, że:
a) posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną, która polegała na budowie lub rozbudowie lub przebudowie budynku o kubaturze 3000 m3.
Uwaga 1: Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac.
Uwaga 2: Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków.
Uwaga 3: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - warunek wskazany w pkt. 4 a) musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców ubiegających się o zamówienie (wymagane doświadczenie wskazane w pkt. 4 lit. a) musi posiadać co najmniej jeden z konsorcjantów);
b) dysponuje lub będzie dysponować osobami do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w tym minimum:
Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (lub równoważne umożliwiające pełnienie tej funkcji na przedmiotowej inwestycji);
Kierownikiem robót wod.-kan., posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych (lub inne umożliwiające pełnienie tej funkcji na przedmiotowej inwestycji);
Kierownikiem robót elektrycznych, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych (lub inne umożliwiające pełnienie tej funkcji na przedmiotowej inwestycji).
Uwaga: Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 831 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodne z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 220 z późn. zm.) do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w Rozdziale VI SWZ:
a) Oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ;
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V SWZ dotyczących zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, zamawiający żąda od wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą lub zawodową dokumentu potwierdzającego, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem (KRS, CEIDG).
2) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V SWZ dotyczących zdolności zawodowej i technicznej:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ;
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Wykonawca w terminie wyznaczonym do składania ofert składa:
1) Ofertę na ,,Formularzu Ofertowym" - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.
2) Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy i pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
3) Kosztorys ofertowy szczegółowy sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiaru robót. Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym i uzupełniającym do dokumentacji projektowej. W przypadku przebudowy i modernizacji OSP w Mnikowie zakres robót zgodnie z opisem do przedmiaru robót.
4) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, aktualne na dzień składania ofert - załącznik nr 2 do SWZ.
5) Zobowiązanie podmiotu udostepniającego Wykonawcy zasoby - jeżeli dotyczy;
W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - załącznik nr 6 do SWZ. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby, gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
6) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu - składa oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do SWZ.
7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp stanowiące załącznik nr 7 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia są zobowiązani:
1) ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy;
2) do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika, o którym mowa w pkt 1. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, stanowiące załączniki nr 2 do SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału potwierdza jego spełnienie.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonują poszczególni Wykonawcy stanowiące załącznik nr 7 do SWZ.
6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postepowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia (podmiotowe środki dowodowe).
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę, zawierającą w swojej treści następujące postanowienia:
1) Wykonawcy wspólnie realizujący umowę wyznaczą spośród siebie podmiot (Lidera) upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę. Lider będzie upoważniony także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę;
2) Wykonawcy muszą zadeklarować solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy, w tym wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) umowa musi zostać zawarta na czas nie krótszy niż czas trwania umowy w sprawie niniejszego zamówienia z Zamawiającym;
4) zakaz zmian postanowień umowy bez zgody Zamawiającego;
5) wskazanie rachunku bankowego, na który będą dokonywane płatności za roboty budowlane.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartych w umowie na podstawie art. 455 ust. 1 Pzp na warunkach określonych w projekcie umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-08-08

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.