Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1044z dziś
6797z ostatnich 7 dni
25572z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie i dostawa osłon z siatki ogrodzeniowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie i dostawa osłon z siatki ogrodzeniowej

Data zamieszczenia: 2024-06-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
ul. Chmielna 54/57
80-748 Gdańsk
powiat: Gdańsk
tel.: 58 68-36-800 fax: 58 68-36-803, tel.: 58 688 00 42, tel.: 58 683 68 57
zapytania.ofertowe@gdansk.rdos.gov.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 58 68-36-800 f
Termin składania ofert: 2024-06-26 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie i dostawa osłon z siatki ogrodzeniowej w ilości 100 sztuk
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapraszamy do złożenia oferty na ,,Wykonanie i dostawę osłon z siatki ogrodzeniowej w ilości 100 sztuk".
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Dokument nr: SA.III.261.2.44.2024.AG

Składanie ofert:
VII. Miejsce i termin składania ofert:
1. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 26.06.2024 r.
2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
zapytania.ofertowe@gdansk.rdos.gov.pl lub dostarczona na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, Ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk. 3.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia:
Przedmiot zamówienia należy wykonać i dostarczyć najpóźniej do 16.09.2024 r.

Wymagania:
IV.Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy
a) złożą ważną ofertę w terminie wyznaczonym do składania ofert - załącznik nr 2.
V. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
Oferty oceniane będą w oparciu o następujące kryterium: Kryterium ,,CENA" - 100%
VI.Opis sposobu przygotowania i składania oferty:
1. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto całości zakresu objętego zamówieniem.
Oferty przesłane lub doręczone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
VIII. Zamawiający informuje, że:
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.
3. O wyborze wykonawca zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
IX. Warunki płatności:
Przelew w terminie 14 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku po zrealizowaniu zamówienia. Faktura wystawiona zostanie po podpisaniu protokołu potwierdzającego bezusterkowe wykonanie zamówienia.

Kontakt:
4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
- sprawy merytoryczne: Aleksandra Wysocka, tel.: 58 688 00 42, e-mail: aleksandra.wysocka@gdansk.rdos.gov.pl
- sprawy proceduralne: Anna Grotha, tel.: 58 683 68 57, e-mail: anna.grotha@gdansk.rdos.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.