Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1044z dziś
6797z ostatnich 7 dni
25572z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Rewitalizacja centrum wraz z modernizacją placu targowego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Rewitalizacja centrum wraz z modernizacją placu targowego

Data zamieszczenia: 2024-06-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Głuszyca
ul. Parkowa 9
58-340 Głuszyca
powiat: wałbrzyski
sekretariat@gluszyca.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/943873
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Głuszyca
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-07-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rewitalizacja centrum Głuszycy wraz z modernizacją placu targowego.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Zadanie współfinansowane ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych - Promesa NR Edycja6PGR/2023/2164/PolskiLad.
2. Przedmiotem zadania jest wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj roboty budowlanej tj. dokumentacji projektowej oraz prac polegających na rewitalizacji centrum Głuszycy wraz z modernizacją placu targowego..
3. Zakres zadania obejmuje:
a. modernizacja nawierzchni placu targowego, budowa zadaszonych miejsc handlowych, wyznaczenie miejsc postojowych wzdłuż ulicy Dolnej,
b. budowa sceny oraz montaż siedzisk,
c. modernizacja placów postojowych wzdłuż ulicy Leśnej,
d. montaż oświetlenia ulicznego,
e. elementy małej architektury - ławki parkowe, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, boks śmietnikowy
f. zagospodarowanie zieleni - wycinka drzew, nowe nasadzenia drzew ozdobnych, krzewów, trawniki, skarpy.
Szczegółowy zakres robót do zrealizowania w ramach zamówienia przedstawiają załącznik nr 4 do SWZ - program funkcjonalno użytkowy wraz z załącznikami.

CPV: 45000000-7, 45112720-8

Dokument nr: 2024/BZP 00376589, NIBITZKiZP.271.3.11.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-07-09 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/transakcja/943873
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/943873
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (dokument z podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem Platformy Zakupowej w sposób określony w instrukcji dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl
3. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Za skutecznie złożoną zmianę lub wycofanie oferty Zamawiający uzna tylko tą, która została złożona zgodnie z instrukcją dostępną pod adresem przywołanym w zdaniu pierwszym.
4.Komunikacja w postępowaniu odbywa się w formie elektronicznej przy użyciu platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://www.platformazakupowa.pl za pośrednictwem formularza ,,Wyślij wiadomość do Zamawiającego". Moduł "Wyślij wiadomość" nie służy do składania ofert
5. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/943873
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-07-09 11:00
Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy Zakupowej Open nexus

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: NIBITZKiZP.271.3.11.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:
Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Zadanie współfinansowane ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych - Promesa NR Edycja6PGR/2023/2164/PolskiLad.
2. Przedmiotem zadania jest wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj roboty budowlanej tj. dokumentacji projektowej oraz prac polegających na rewitalizacji centrum Głuszycy wraz z modernizacją placu targowego..
3. Zakres zadania obejmuje:
a. modernizacja nawierzchni placu targowego, budowa zadaszonych miejsc handlowych, wyznaczenie miejsc postojowych wzdłuż ulicy Dolnej,
b. budowa sceny oraz montaż siedzisk,
c. modernizacja placów postojowych wzdłuż ulicy Leśnej,
d. montaż oświetlenia ulicznego,
e. elementy małej architektury - ławki parkowe, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, boks śmietnikowy
f. zagospodarowanie zieleni - wycinka drzew, nowe nasadzenia drzew ozdobnych, krzewów, trawniki, skarpy.
Szczegółowy zakres robót do zrealizowania w ramach zamówienia przedstawiają załącznik nr 4 do SWZ - program funkcjonalno użytkowy wraz z załącznikami.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia warunku
w niniejszym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia warunku w niniejszym zakresie,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - - Zamawiający nie stawia warunku w niniejszym zakresie
4) zdolności technicznej lub zawodowej - o udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się może Wykonawca, który wykaże, że :
A. nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie- wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia i prawidłowo ukończoną. Za taki sam rodzaj robót budowlanych Zamawiający uzna wykonanie robót w zakresie zagospodarowania parku lub terenu zieleni, zawierające elementy małej architektury, tereny utwardzone, chodniki.
UWAGA: Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie, konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów, np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktu.
7.Warunek udziału w postępowaniu o którym mowa w pkt 6 4.A musi być spełniony przez Wykonawcę samodzielnie, lub w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, samodzielnie przez jednego z Wykonawców występujących wspólnie, lub przez podmiot udostępniający samodzielnie.
8. zdolności technicznej lub zawodowej - o udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się może Wykonawca, który wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia osoby posiadające uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w wydanymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi lub im odpowiadające uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów tj.:
A. dysponuje 1 (jedną) osobą - kierownikiem budowy- posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń upoważniające do sprawowania funkcji kierownika budowy;
B. dysponuje 1 (jedną) osobą - kierownikiem robót - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;
C. dysponuje 1 (jedną) osobą - projektantem - w branży architektonicznej - posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w ww. specjalności bez ograniczeń;;
9. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą funkcję wszystkich warunków wymaganych dla tych funkcji.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 6 do SWZ;
2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 7 do SWZ.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3. Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
a. oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI.1 SWZ (z uwzględnieniem zapisów Rozdziału VII.7 i Rozdziału VIII.2 SWZ),
b. zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale VII.3 (jeżeli dotyczy),
c. dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy),
d. dowód wniesienia wadium (jeżeli dotyczy),
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,
o których mowa w Rozdziale VI punkcie 1 niniejszej SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi, roboty budowlane, dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy (pkt 8 formularza oferty).
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w projekcie umowy stanowiący załącznik do niniejszej SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.