Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6812z ostatnich 7 dni
26440z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2024-06-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Gorlicach
ul. Biecka 3
38-300 Gorlice
powiat: gorlicki
tel. 018/ 354-87-49, tel 018/ 354-87-91
zamowienia@powiatgorlicki.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Gorlice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 018/ 354-87-49,
Termin składania ofert: 2024-06-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
działając na podstawie Zarządzenia Starosty Gorlickiego nr 2 z dnia 05.01.2021 r.
w sprawie Zasad wydatkowania środków finansowych w Starostwie Powiatowym w Gorlicach
dla zamówień, do których nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych
ZAPRASZA
do składania ofert na realizację zadania pn.
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zagospodarowania
poscaleniowego polegającego na budowie i przebudowie dróg, dojazdowych do pól we wsi
Racławice, Gmina Biecz, Powiat Gorlicki
Zadanie realizowane w ramach projektu pn.
,,Scalanie gruntów wsi Racławice, Gmina Biecz, Powiat Gorlice" współfinansowane ze środków objętych
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania ,,Wsparcie na
inwestycję związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa".
2. Opis przedmiotu zamówienia
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 1 oraz w istotnych
postanowieniach umowy - załącznik nr 2.
2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

CPV: 71520000-9

Dokument nr: ZP.271.4.2024

Otwarcie ofert: 18. Miejsce i termin otwarcia ofert
Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 24.06.2024 r. o godz. 12:30 w Starostwie
Powiatowym w Gorlicach przy Ul. Bieckiej 3, pok. nr 104 lub 202.

Składanie ofert:
317. Składanie ofert
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Gorlicach przy
ul. Bieckiej 3, Dziennik Podawczy pok nr 1, w terminie do dnia 24.06.2024 r. do godz.
12:00.
Godziny pracy Urzędu: od poniedziałku do piątku od 730 do 1530,

Miejsce i termin realizacji:
6. Wymagany termin realizacji zamówienia: 260 dni od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem,
iż Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w okresie od dnia podpisania umowy do dnia
odbioru końcowego nadzorowanych robót budowlanych.

Wymagania:
3. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki
udziału w postępowaniu:
Zdolność zawodowa
określenie warunku:
- za spełnienie warunku, zamawiający uzna dysponowanie potencjałem kadrowym niezbędnym do
realizacji zamówienia, posiadającym aktualne uprawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami
Ustawy Prawo budowlane, tj.
? 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej
drogowej - bez ograniczeń.
Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunków metodą ,,spełnia/nie spełnia" na
podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę.
Uwaga !
- Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę
upełnomocnioną.
- Przez uprawnienia należy rozumieć uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji I Rozwoju z dnia 29kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa.
14. Zawartość oferty
dokumenty wymagane od wykonawców w przedmiotowym postępowaniu:
1) Oferta, złożona na formularzu ofertowym, wypełniona i podpisana przez Wykonawcę, o
treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 3,
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, wypełnione i
podpisane przez Wykonawcę, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym
załącznik nr 4,
3) Wykaz kadry - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę, o treści zgodnej z określoną
we wzorze stanowiącym załącznik nr 5 - potwierdzający warunek określony w ust.3
niniejszego zaproszenia.
5. Opis sposobu przygotowania oferty
1) Oferta wraz z dokumentami winna być podpisana przez wykonawcę i złożona w formie
pisemnej w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób: oferta dotycząca: ...
(wpisać tytuł zamówienia). W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty lub
kuriera zaleca się złożenie oferty w dwóch zamkniętych kopertach zewnętrznej i
wewnętrznej.
2) Cena określona w ofercie ma być wyrażona cyfrowo i słownie,
3) Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką,
4) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 20 dni.
5) Oferta ma być przygotowana zgodnie z zakresem niniejszego postępowania,
6) Wykonawca odpowiada za kompletność oferty i jej zgodność z wymaganiami
określonymi w niniejszym postępowaniu.
7. Prawa Zamawiającego
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od
Wykonawców dotyczących wszystkich elementów złożonej oferty, w tym również złożonych
dokumentów,
2) W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie przewiduje zwrotu
Wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu.
8. Język postępowania oraz czytelność dokumentów
1) Językiem obowiązującym w toku postępowania jest język polski.
2) Oferta oraz każdy inny dokument składany w postępowaniu musi być czytelny i zapisany
techniką nieścieralną. W przypadku, gdy dokument będzie nieczytelny Zamawiający wezwie
Wykonawcę do jego uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień co do jego treści.
9. Zmiana treści zamówienia
1) Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przed wyznaczonym terminem składania
ofert dokonać zmiany treści dokumentów postępowania.
2) W związku ze zmianą o której mowa wyżej, Zamawiający może przedłużyć termin
składania i otwarcia ofert o czas niezbędny na wprowadzenie przez Wykonawców zmian w
ofertach.
3) Zmiany treści dokumentów postępowania oraz udzielone przez Zamawiającego
wyjaśnienia, o których mowa w pkt.1, są wiążące dla Wykonawców.
10. Wycofanie oferty
Wykonawca może wycofać ofertę.
1) O wycofaniu powinien powiadomić Zamawiającego przed upływem terminu składania oferty -
na piśmie, pod rygorem nieważności.
2) Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno
zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ,,WYCOFANIE".
211. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Najniższa Cena - 100 % wagi. Oferta z najniższą ceną, spełniająca wszystkie warunki
wymagane przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, zostanie uznana przez
Zamawiającego jako oferta najkorzystniejsza.
12. Rażąco niska cena
Jeżeli zaoferowana w ofercie cena będzie budziła wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach
zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może żądać od Wykonawcy
wyjaśnień w zakresie wyliczenia ceny lub jej istotnych części składowych.
Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub
jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z ewentualnymi dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny.
13. Opis sposobu obliczania ceny ofertowej:
1) Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu
ofertowym - zał. nr 3, ceny łącznej brutto,
2) Cena podana przez wykonawcę w formularzu ofertowym, będzie obowiązująca przez cały
okres ważności umowy (za wyjątkiem przypadków określonych w umowie),
3) Cena łączna przedstawiona przez Wykonawcę obejmuje wszystkie czynności określone w
przedmiocie zamówienia, a także materiały potrzebne do jego wykonania,
4) Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji do
Formularza ofertowego,
5) Wynagrodzenie obejmuje wszystkie obowiązki wykonawcy, niezbędne do zrealizowania
zamówienia i wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności:
należny podatek VAT, koszty niezbędnych czynności, a także wszelkich innych prac w
okresie gwarancji i rękojmi.
14. Wykluczenie wykonawcy z postępowania
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie złoży oświadczenia lub podlega
wykluczeniu na podstawie:
- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
(Dz. U. z 2024 poz.507 ze zm.) - zał. nr 4.
15. Odrzucenie ofert z postępowania
Odrzuceniu podlega oferta:
1) której treść nie odpowiada warunkom i wymaganiom określonym w niniejszym
postępowaniu,
2) której treść nie potwierdza spełnienia warunków określonych w niniejszym
postępowaniu,
3) złożona po terminie składania ofert określonym w niniejszym postępowaniu,
4) Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę,
5) która zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
6) Wykonawcy wykluczonego z postępowania.
16. Wybór najkorzystniejszej oferty, udzielenie zamówienia (umowa)
1) Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spełniającej wszystkie postawione
warunki i wymagania określone w niniejszym zaproszeniu, w oparciu o podane kryterium
oceny ofert,
2) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na fakt, że dwie
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert
dodatkowych,
3) Zamawiający powiadomi wszystkich uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej
oferty lub unieważnieniu postępowania,
4) Wybrany wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie i miejscu
wyznaczonym przez zamawiającego.
5) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
przedmiotowego zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny,
6) Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w uzasadnionych
przypadkach.
2) Inny sposób składania oferty jest niedopuszczalny,
3) W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby
Zamawiającego.
4) Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie wyznaczonym na ich składanie zostaną
odrzucone i nie będą rozpatrywane w przedmiotowym postępowaniu.
19. Poprawa złożonych ofert
Zamawiający może poprawić w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie (widoczne, wbrew zamierzeniu niewłaściwe użycie wyrazu,
widocznie mylna pisownia albo widoczne niezamierzone opuszczenie jednego wyrazu),
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek.

Uwagi:
21. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych RODO:
1) Zamawiający, realizując obowiązek informacyjny z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. EU nr 119 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), zwanego dalej RODO oświadcza, że jest administratorem danych osobowych Wykonawcy lub
osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy oraz osób biorących udział w realizacji umowy po stronie
Wykonawcy.
2) Zamawiający wyznaczył inspektora ochrony danych oraz osobę zastępującą inspektora, z którymi w
sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować kierując
korespondencję na adres e- mail: iod@powiatgorlicki.pl.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań dążących do zawarcia umowy, określenia
reprezentacji i kontaktu związanego z jej realizacją zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.b RODO, wykonania prawnych
obowiązków ciążących na administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w celu realizacji prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora związanych z ustaleniem, dochodzeniem i
obroną przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi powstać lub wyniknąć z działań zmierzających do
zawarcia i realizacji umowy lub innego dokumentu prawnego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4) Odbiorcami danych osobowych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów wykonują na rzecz
Zamawiającego zadania związane z utrzymaniem systemów informatycznych uczestniczących w
przetwarzaniu danych, a także inne podmioty uprawnione do pozyskania danych na podstawie przepisów
prawa.
5) Dane osobowe pochodzą od Wykonawcy.
6) Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia realizacji celów, dla których zostały pobrane, upływu
okresu archiwizacyjnego ustalonego zgodnie z ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach oraz aktami wykonawczymi oraz upływu okresu przedawnienia roszczeń, w zależności która z
tych dat nastąpi później.
7) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od Zamawiającego dostępu do danych osobowych
i ich sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Szczegółowe informacje w zakresie realizacji
poszczególnych praw można uzyskać na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem
www.powiatgorlicki.pl w zakładce Ochrona Danych Osobowych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie podmiotowej Zamawiającego pod adresem https://bip.malopolska.pl/spgorlice w zakładce Ochrona
Danych Osobowych.
8) Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy, a odmowa ich podania może skutkować
niemożnością zawarcia i realizacji umowy.
49) Na działania Zamawiającego sprzeczne z przepisami o ochronie danych osobowych przysługuje skarga do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Kontakt:
20. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami
- Justyna Gocek, Monika Starczyńska - Wydział Gospodarki Nieruchomościami - tel. 018/
354-87-49
- Jarosław Górski - Referat zamówień publicznych - tel 018/ 354-87-91
email: zamowienia@powiatgorlicki.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.