Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1168z dziś
7801z ostatnich 7 dni
28691z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie usługi w zakresie przeglądu i kontroli urządzeń klimatyzacyjnych oraz...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie usługi w zakresie przeglądu i kontroli urządzeń klimatyzacyjnych oraz urządzeń wentylacyjnych

Data zamieszczenia: 2024-06-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Zielonogórski
Licealna 9
65-417 Zielona Góra
powiat: Zielona Góra
bzp@uz.zgora.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Zielona Góra
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-07-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie usługi w zakresie przeglądu i kontroli urządzeń klimatyzacyjnych oraz urządzeń wentylacyjnych
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie przeglądu i kontroli urządzeń klimatyzacyjnych
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie przeglądu i kontroli urządzeń wentylacyjnych

CPV: 50730000-1, 50712000-9

Dokument nr: 2024/BZP 00377040, RA-ZP.2611.15.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-07-09 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-70aef7e8-2a36-11ef-86d2-4e696a6d8c25
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-70aef7e8-2a36-11ef-86d2-4e696a6d8c25
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Dokumenty elektroniczne przekazuje się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych przez Zamawiającego w niniejszym punkcie, odpowiednio dla danych czynności. (art. 67) (RE 3.1)
1. Informacje ogólne:
1) komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl, z zastrzeżeniem pkt. 5) poniżej;
2) korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne;
3) adres strony internetowej przedmiotowego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia) znajduje się na pierwszej stronie niniejszej SWZ; Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk ,,przeglądaj postępowania/konkursy");
4) Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: znajduje się na pierwszej stronie niniejszej SWZ;
5) po wyborze oferty najkorzystniejszej, komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą prowadzona będzie za pomocą poczty elektronicznej; pocztę do Zamawiającego należy wysyłać na następujący email: bzp@uz.zgora.pl ; poczta do wykonawców wysyłana będzie z imiennych służbowych adresów pracowników Biura Zamówień Publicznych ,,(nazwisko)@bzp.uz.zgora.pl". Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: mgr Monika Wesołowska, tel. 683282600, a w przypadku jej nieobecności inny pracownik Biura Zamówień Publicznych;
pocztę do Wykonawcy, Zamawiający będzie wysyłał na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę wskazując ten adres w ofercie i zobowiązuje się do utrzymywania jego funkcjonalności przez cały czas trwania postępowania; Przyjmuje się, że dokumenty, oświadczenia i wnioski przekazane na adres poczty elektronicznej wskazanej w formularzu ofertowym zostały doręczone skutecznie, a Wykonawca zapoznał się z ich treścią;
6) Wykonawca zamierzający wziąć udział w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać/zarejestrować swoje konto (konto podmiotu ,,Wykonawca") na Platformie e-Zamówienia;
7) Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów, zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia, wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu są opisane w Regulaminie Platformy e-Zamówienia, dostępnym na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl , w instrukcjach zamieszczonych na Platformie e-zamówienia, a w szczególności w zakładce ,,Centrum Pomocy"; Wykonawca zainteresowany złożeniem oferty winien zapoznać się ze wszystkimi aktualnymi wytycznymi technicznymi i organizacyjnymi Platformy e-Zamówienia; Przystąpienie do postępowania jest równoznaczne z akceptacją warunków korzystania z Platformy e-Zamówienia; W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia, użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce ,,Zgłoś problem";
8) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania;
9) maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB;
10) strona internetowa przedmiotowego postępowania (wskazana na pierwszej stronie niniejszej SWZ) jest jednocześnie stroną, na której udostępniane będą Dokumenty zamówienia, w tym również zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne Dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem.
Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentach zamówienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. W postępowaniu obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO" oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i innych obowiązujących Zamawiającego przepisów prawnych.
2. Udział Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest dobrowolny, a przystępując do tego postępowania Wykonawca akceptuje wszystkie obowiązki i konsekwencje wynikające z obowiązujących przepisów prawnych.
3. Wszystkie dane osobowe przekazywane Zamawiającemu w trakcie przedmiotowej procedury Wykonawca zobowiązany jest uzyskiwać zgodnie z przepisami RODO.
4. Wykonawca, w zakresie danych osobowych przekazywanych Zamawiającemu w trakcie przedmiotowej procedury, zobowiązany jest wykonać wszystkie obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13/ w art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskuje w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu, w tym w szczególności w zakresie wszystkich obowiązków informacyjnych i uzyskania zgód. Obowiązek ten dotyczy wszystkich dokumentów i wszystkich osób (Wykonawcy, pracowników Wykonawcy, pracowników i członków uczestników konsorcjów, podmiotów trzecich, itp.), w całym okresie trwania procedury.
5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu:
1) administratorem danych osobowych jest Zamawiający - Uniwersytet Zielonogórski, 65-417 Zielona Góra, Ul. Licealna 9; REGON 977924147; tel. 68-328-2000, fax: 68-327-0735; www.uz.zgora.pl;
2) inspektorem danych osobowych u Zamawiającego jest Pan Jerzy Rybicki; IOD@adm.uz.zgora.pl tel. 603474724.
Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentach zamówienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-07-09 09:00
Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-70aef7e8-2a36-11ef-86d2-4e696a6d8c25

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.