Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1168z dziś
7801z ostatnich 7 dni
28691z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz wewnętrznej instalacji gazowej...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz wewnętrznej instalacji gazowej budynku

Data zamieszczenia: 2024-06-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Słaboszów
Słaboszów 57
32-218 Słaboszów
powiat: miechowski
tel. 41 384 79 14
gmina@slaboszow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Słaboszów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 41 384 79 14
Termin składania ofert: 2024-06-27 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi:
,,Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz wewnętrznej instalacji gazowej budynku użyteczności publicznej zlokalizowanym na dz. ewid. nr 299/2, 299/3 w miejscowości Słaboszów, gmina Słaboszów"
II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem niniejszego zapytania jest robota budowlana polegająca na budowie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz wewnętrznej instalacji gazowej budynku użyteczności publicznej zlokalizowanym na dz. ewid. nr 299/2, 299/3 w miejscowości Słaboszów, gmina Słaboszów zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.
Roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami, normami i na podstawie ustalonych w projekcie umowy warunkach, a także zgodnie z projektem technicznym.
W trakcie trwania realizacji zadania Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia i oznakowania prac oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarze prac. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za teren prac oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarze prac. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za teren prac z chwilą przekazania placu budowy. Wykonawca zlecone prace będzie wykonywał
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami z zakresu BHP oraz należytą starannością w ich wykonaniu.
Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca obowiązany jest zatrudnić Kierownika Budowy, posiadającego stosowne uprawnienia budowlane. Wynagrodzenie Kierownika Budowy należy uwzględnić w cenie ofertowej.
Obowiązującym wynagrodzeniem będzie wynagrodzenie ryczałtowe na podstawie przedstawionej oferty. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych roboty te będą rozliczane w oparciu o kosztorys robót dodatkowych lub zamiennych zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.
III. Opis sposobu obliczenia ceny:
Wykonawca podaje jednostkową cenę netto(oraz brutto) za wykonanie usługi polegającej na budowie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz wewnętrznej instalacji gazowej budynku użyteczności publicznej zlokalizowanym na dz. ewid. nr 299/2, 299/3 w miejscowości Słaboszów, gmina Słaboszów. Obowiązującym wynagrodzeniem będzie wynagrodzenie ryczałtowe na podstawie przedstawionej oferty.
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z przedmiotem umowy, jak również w niej nie ujęte, bez których nie można wykonać zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszt. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może stanowić podstawy do żądania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Dokument nr: ROŚI.6740.1.2024

Składanie ofert:
VII. Miejsce i termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres gmina@slaboszow.pl w terminie do dnia 27.06.2024 roku do godz. 14.00 z adnotacją "Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz wewnętrznej instalacji gazowej budynku użyteczności publicznej zlokalizowanym na dz. ewid. nr 299/2, 299/3 w miejscowości Słaboszów, gmina Słaboszów"
2.Za termin złożenia oferty uważa się dzień jej wpływu do Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin realizacji zamówienia:
1. Termin rozpoczęcia prac: po podpisaniu umowy
2. Termin wykonania zamówienia: do 02.08.2024 r.

Wymagania:
Postępowanie przeprowadzone jest z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia ll września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) zrealizowane zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości niższej od kwoty 130 000.00 zł netto tj. kwoty o której mowa wart. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
VI. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.
Cena - 100%
1. Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający weźmie pod uwagę jedynie cenę brutto.
2. Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to. że zostały złożone oferty o takiej samej cenie. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
3. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert zgodnie z przyjętym kryterium.
4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzjelenia przez Wykonawców dotyczących wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.
5. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w szczególności z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w przypadku, gdy cena oferowana brutto przekroczy kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3.Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt 1 zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
VIII. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem niniejszego zamówienia
2. Posiadają wiedzę i doświadczenie.
3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
IX. Sposób przygotowania oferty:
ł. Oferta składa się z wypełnionego formularza ofertowego (załącznik nr 1)
2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta przygotowana w języku polskim, w formie pisemnej z zachowaniem czytelnej formy.
4. Formularz ofertowy oraz dokumenty sporządzone przez Oferenta podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta.
5. Treść oferty zgodna z treścią zapytania ofertowego.
6. Wykonawca składając ofertę winien przedstawić następujące dokumenty i oświadczenia:
-kosztorys ofertowy
-oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Xl. Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione jeżeli:
1. W określonym terminie nie wpłynie żadna oferta.

Uwagi:
XII. Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016. str. 1). dalej ..Rozporządzenie*', informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Słaboszów, Słaboszów 57, 32-218 Słaboszów, tel. 41 384 79 00, e-mail:
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zwiijzanym z zapytaniem ofertowym,
prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 pełnych lat kalendarzowych, licząc od 1 stycznia roku następnego po roku. w którym nastąpiło zakończenie sprawy (11 lat) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) vvvv. Rozporządzenia w związku z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - dostawcy usług poczty mailowej, strony BIP. dostawcy usług informatycznych w zakresie programów księgowo-ewidencyjnych.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych związanym z udziałem w postępowaniu: konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b. d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.
10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy.
12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.
13. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu. Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
14. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
15. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

Kontakt:
X. Osoba wyznaczona do kontaktu:
Agnieszka Kućmierz, tel. 41 384 79 14

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.