Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6812z ostatnich 7 dni
27761z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup, dostawa, montaż i wdrożenie systemu antynapadowego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup, dostawa, montaż i wdrożenie systemu antynapadowego

Data zamieszczenia: 2024-06-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: SĄD OKRĘGOWY W SIERADZU
al. Zwycięstwa 1
98-200 Sieradz
powiat: sieradzki
gospodarczy@sieradz.so.gov.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Sieradz
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-07-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup, dostawa, montaż i wdrożenie systemu antynapadowego w obiekcie Sądu Okręgowego w Sieradzu, Aleja Zwycięstwa 1
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i wdrożenie systemu antynapadowego w obiekcie Sądu Okręgowego w Sieradzu, Aleja Zwycięstwa 1.
2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera dokumentacja stanowiąca Załącznik nr 7 do SWZ.

CPV: 34971000-4, 35121700-5,45310000-3

Dokument nr: 2024/BZP 00377660, OF. 261.5.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-07-02 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-503d27ec-2fa1-11ef-b373-0e435a8a43bc
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Porozumiewanie się zamawiającego z wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej ,,Systemem" dostępny pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.Pozostałe informacje zostały określone w SWZ i załączniku nr 8 do SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-07-02 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez Platformę e-Zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl/pl/)

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: OF. 261.5.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 397221,79 PLN
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 69715,19 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i wdrożenie systemu antynapadowego w obiekcie Sądu Okręgowego w Sieradzu, Aleja Zwycięstwa 1.
2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera dokumentacja stanowiąca Załącznik nr 7 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 34971000-4 - Urządzenia bezpośredniego monitorowania
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
35121700-5 - Systemy alarmowe
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria, wg wzoru :
LP = A + B , gdzie
KRYTERIUM RANGA (%)
A Maksymalna liczba punktów uzyskanych w kryterium - cena oferty 60
B Maksymalna liczba punktów uzyskanych w kryterium - okres gwarancji 40
LP Maksymalna liczba wszystkich punktów uzyskanych przez badaną ofertę 100
1) Kryterium - cena oferty:
cena oferowana minimalna brutto
A = ------------------------------------------------ x 100 x 60% = ..... pkt.
cena badanej oferty brutto
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów - 60.
Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru.
Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.
2) Kryterium okres gwarancji - przy ocenie ofert w kryterium okres gwarancji Zamawiający będzie oceniał zaoferowaną gwarancję na dostarczony sprzęt i prace wykonane w związku z montażem i wdrożeniem systemu antynapadowego w obiekcie Sądu Okręgowego w Sieradzu, Aleja Zwycięstwa 1:
Gb - Gmin
B = ---------------- x 100 x 40% = ........ pkt.
Gmax - Gmin
gdzie:
Gb - okres gwarancji określony w badanej ofercie
Gmax -maksymalny, dopuszczalny okres udzielonej gwarancji (Gmax = 60 m-cy);
Gmin - minimalny, dopuszczalny okres udzielonej gwarancji (Gmin = 24 m-cy);
Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy okres gwarancji = 60 miesięcy otrzyma maksymalną ilość punktów, tj. 40 pkt. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium = 40%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium gwarancji.
W przypadku, gdy zaoferowany przez wykonawcę w jego ofercie okres udzielonej gwarancji będzie krótszy niż 24 miesiące, zamawiający uzna, że treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia i odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 5 ustawy.
W przypadku gdy zaoferowany przez wykonawcę w jego ofercie okres udzielonej gwarancji będzie dłuższy niż 60 miesięcy, zamawiający do obliczeń przyjmie 60 miesięcy i przyzna 40,00 pkt.".
W przypadku nie podania informacji o okresie udzielonej gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca proponuje minimalny okres gwarancji tj. 24 miesiące i przyzna 0 punktów.
2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeżeli zamawiający nie będzie prowadził negocjacji, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a
Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b
Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2021 r. poz. 1995 t.j.).
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 100 000,00 zł
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał lub w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje przez okres min. 3 miesięcy: co najmniej 2 dostawy o wartości nie mniejszej niż
70 000 zł brutto każda w zakresie w zakresie dostawy, montażu i wdrożenia systemu antynapadowego lub SSWiN. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wartość już wykonanych dostaw nie może być mniejsza niż 70 000,00 zł brutto każda. UWAGA! Jedna dostawa to jedna umowa, w ramach której wykonano lub nadal są wykonywane dostawy odpowiadające postawionemu warunkowi.
b) dysponuje następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz skieruje je do realizacji zamówienia tj. co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - bez ograniczeń lub w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2024 r. poz. 725 t.j.) oraz co najmniej roczne doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi po uzyskaniu uprawnień w posiadanej specjalności
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą",
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy,
d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu,
- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem
2) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 594 t.j.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;
3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) zaświadczenie albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności
5) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz dostaw (o których mowa w rozdz. VIII pkt 2 ppkt 4), wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
2) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia
3) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz podstawy do dysponowania tymi osobami przy uwzględnieniu warunku opisanego w dziale VIII pkt 2 ppkt 4 lit. b) niniejszej specyfikacji - według załącznika nr 11 do SWZ
4) aktualną koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego, wydanej na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.
2. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenie - zgodnie z ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy) - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ - a także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ;
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
4) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XII ust. 3 SWZ - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ;
5) w przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje urządzenia i inne elementy równoważne jest zobowiązany złożyć opis rozwiązań równoważnych, o których mowa w rozdziale IV pkt. 10 i 11 SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy - zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zawarto w Rozdziale VIII pkt 3 SWZ.
6. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria, wg wzoru :
LP = A + B , gdzie
KRYTERIUM RANGA (%)
A Maksymalna liczba punktów uzyskanych w kryterium - cena oferty 60
B Maksymalna liczba punktów uzyskanych w kryterium - okres gwarancji 40
LP Maksymalna liczba wszystkich punktów uzyskanych przez badaną ofertę 100
1) Kryterium - cena oferty:
cena oferowana minimalna brutto
A = ------------------------------------------------ x 100 x 60% = ..... pkt.
cena badanej oferty brutto
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów - 60.
Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru.
Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.
2) Kryterium okres gwarancji - przy ocenie ofert w kryterium okres gwarancji Zamawiający będzie oceniał zaoferowaną gwarancję na dostarczony sprzęt i prace wykonane w związku z montażem i wdrożeniem systemu antynapadowego w obiekcie Sądu Okręgowego w Sieradzu, Aleja Zwycięstwa 1:
Gb - Gmin
B = ---------------- x 100 x 40% = ........ pkt.
Gmax - Gmin
gdzie:
Gb - okres gwarancji określony w badanej ofercie
Gmax -maksymalny, dopuszczalny okres udzielonej gwarancji (Gmax = 60 m-cy);
Gmin - minimalny, dopuszczalny okres udzielonej gwarancji (Gmin = 24 m-cy);
Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy okres gwarancji = 60 miesięcy otrzyma maksymalną ilość punktów, tj. 40 pkt. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium = 40%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium gwarancji.
W przypadku, gdy zaoferowany przez wykonawcę w jego ofercie okres udzielonej gwarancji będzie krótszy niż 24 miesiące, zamawiający uzna, że treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia i odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 5 ustawy.
W przypadku gdy zaoferowany przez wykonawcę w jego ofercie okres udzielonej gwarancji będzie dłuższy niż 60 miesięcy, zamawiający do obliczeń przyjmie 60 miesięcy i przyzna 40,00 pkt.".
W przypadku nie podania informacji o okresie udzielonej gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca proponuje minimalny okres gwarancji tj. 24 miesiące i przyzna 0 punktów.
2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeżeli zamawiający nie będzie prowadził negocjacji, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-07-31

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.