Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1168z dziś
7801z ostatnich 7 dni
28691z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Modernizacja boiska

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Modernizacja boiska

Data zamieszczenia: 2024-06-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA SZYDŁOWO
Jaraczewo 2
64-930 Jaraczewo
powiat: pilski
67 211 55 11
urzad@szydlowo.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/szydlowo
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Jaraczewo
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 67 211 55 11
Termin składania ofert: 2024-07-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja boiska w Szydłowie
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Budowa oświetlenia boiska na dz. nr 23/2, 24/4 i 24/6 w Szydłowie wraz z dostawą i montażem elektronicznej stadionowej tablicy wyników;
Przedmiotem zamówienia jest budowa linii kablowych nN-0,4kV wraz z posadowieniem latarni oświetleniowych w celu oświetlenia terenów zieleni (boisko główne i treningowe) na działkach nr 23/2, 24/4 oraz 24/6 w miejscowości Szydłowo w następującym zakresie:
- słupy oświetleniowe z oprawami oświetlenia zewnętrznego typu LED,
- linie kablowe nN 0,4/0,23kV zasilające latarnie oświetleniowe, kable sterownicze,
- uziemienie,
- szafka sterowania i zasilania oświetleniem,
- rozdzielnica systemu sterowania oświetleniem (wewnątrz budynku szatni), o złącze kablowe.
Przedmiotem zamówienia jest również dostawa i montaż elektronicznej stadionowej tablicy wyników z panelem tekstowym o następujących parametrach:
- wymiary ok. 200x100x7cm
- wielkość wyświetlaczy ok.33cm
- format czasu: MM:SS
- tablica sterowana za pomocą pilota
- obudowa z profili aluminiowych malowanych proszkowo
- kolor wyświetlaczy: czerwony
- panel tekstowo - graficzny o polu świecenia nie mniejszym niż 192x16cm
- funkcja zegara czasu rzeczywistego
- możliwość naklejenia logo klubu, herbu itp.
- czytelność - min. 100 do 130 m
- funkcje sportowe: wyświetlanie czasu gry w trybie START-STOP, programowanie dowolnego czasu gry (narastająco lub malejąco) w zakresie 1 do 99 min z możliwością wyboru zatrzymania zegara lub kontynuowania odliczania po upłynięciu zaprogramowanego czasu gry. Wyświetlanie wyniku do 9, 19 lub 99. Czas gry - minuty (do 99) i sekundy
Budowa dwóch piłkochwytów na dz. nr 24/6 w Szydłowie;
Przedmiotem zamówienia budowa dwóch piłkochwytów o następujących wymiarach:
- Piłokochwyt nr 1 - dł. - 59,80mb, wys. - 6,0m
- Piłkochwyt nr 2 - dł. - 32,80mb, wys. - 6,0m
Wykonanie nawierzchni trawiastej oraz instalacji nawadniania boiska treningowego na dz. nr 24/4 i 24/6 w Szydłowie;
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni trawiastej oraz instalacji nawadniania boiska treningowego zlokalizowanego na dz. nr 24/4 i 24/6 w Szydłowie. Projektowana powierzchnia boiska - ok. 2500,0 m2
Teren przeznaczony pod boisko jest terenem płaskim. Porasta go trawa naturalna. Jest to nawierzchnia nie spełniająca wymogów trawiastego boiska piłkarskiego. Zakres prac obejmuje wykonanie następujących czynności:
- wymiana gruntu - wykopanie i usunięcie istniejącej warstwy gruntu o gr. ok. 20cm, przygotowanie podłoża (warstwa piasku lub żwiru), wyrównanie terenu,
- przygotowanie pod siew trawy sportowej - przygotowanie podłoża (wyrównanie zagęszczenie, rozplantowanie obszaru pod trawę, siew trawy sportowej)
- montaż siatki na krety,
- system automatycznego nawadniania - wykonanie projektu i montaż systemu nawadniania, instalacja automatycznych zraszaczy.
Podstawowe elementy instalacji nawodnienia:
1. Sterownik wewnętrzny 230V, 24-sekcyjny, aplikacja Wifi, (24 sekcji do dalszej rozbudowy)
2. Czujnik opadu deszczu 1 szt
3. Elektrozawór 1" do sterowników sieciowych, podłączenie wlot i wylot 1" F (GW), -16 szt
4. Zraszacz rotacyjny 13 szt
5. Pokrywa do zamocowania żywej trawy do zraszaczy 8 szt
6. Rura irygacyjna 40mm - ok. 800 m
7. Studzienka zaworowa 5 szt
8. Przewód elektryczny 10-żyłowy podziemny, 0,5 mm - ok. 300m
9. Łączniki, kolana, złącza redukcyjne, kształtki - 1 kpl.
10. Taśma teflonowa Unitape - 1 kpl.
11. Zawór kulowy plastikowy szary, Automat - 6 szt
12. Filtr dyskowy na zasileniu nawadniania - 1 szt.
Przyłącze wody (PE40) znajduje się w pobliżu boiska (ciśnienie wody 5 bar).
DOSTAWA kontenera socjalnego na potrzeby drużyny piłkarskiej;
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem nowego kontenera biurowo - socjalnego o następujących parametrach:
- wymiary: dł. ok. 6,0m, szer. ok. 3,0m, wys. ok. 2,82m;
- konstrukcja stalowa, malowana farbą poliuretanową (do wyboru z palety RAL);
- ściany: pokrycie zewnątrz z blachy trapezowej (do wyboru z palety RAL, odcienie szarości, biel lub grafit); izolacja z wełny mineralnej 100mm + folia paraizolacyjna, pokrycie wewnątrz: płyta laminowa biała 12mm;
- dach: kąt spadku 1%, pokrycia: blacha trapezowa t14 alucynk, izolacja: wełna mineralna 100 mm + folia paraizolacyjna, pokrycie wewnętrzne: płyta laminowana biała 12 mm;
- podłoga: płyta OSB - 22 mm, wykładzina PCV- 2mm, izolacja - wełna mineralna 100 mm + folia paraizolacyjna;
- stolarka: drzwi zewnętrzne stalowe 90cm x 200cm RAL 9010 - 1 szt., okno PCV rozwierno-uchylne 113,5cm x 86,5cm RAL 9010 - 2 szt.;
- Instalacja elektryczna: lampa LED - 2 szt., gniazdko podwójne - 1 szt., gniazdko pojedyncze natynkowe - 1 szt. (pod grzejnik), włącznik pojedynczy- 1 szt., gniazdo siłowe 32A - 2 szt. (przyłącze), rozłącznik główny - 1szt., zabezpieczenie różnicowo-prądowe 1 szt., zabezpieczenia nadmiaro-prądowe - 2 szt.;
- grzejnik elektryczny;
- ubikacja;
- umywalka wyposażona w baterię i podgrzewacz wody;
- ścianki działowe + drzwi wewnętrzne;
Aeracja płyty głównej boiska na dz. nr 23/2 w Szydłowie.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na murawie boiska głównego w miejscowości Szydłowo na działce 23/2 i 24/4 o pow. 7000 m2
w następującym zakresie:
- wertykulacja 7000 m2
- aeracja wgłębna 7000m2
- piaskowanie 50 ton (zakup piasku po stronie wykonawcy)
- włókowanie 7000m2

CPV: 45000000-7, 45316100-6,37482000-0, 37410000-5, 45232121-6, 44211100-3, 77320000-9

Dokument nr: 2024/BZP 00378114, IZ.271.33.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-07-09 13:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/szydlowo
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szydlowo
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały opisane szczegółowo w rozdziale VIII SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., zwanego dalej ,,RODO", informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest zamawiający, e-mail: urzad@szydlowo.pl; dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: inspektor@cbi24.pl;
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego;
c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;
d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
e) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
g) posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
h) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
3. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/szydlowo
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-07-09 13:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/szydlowo

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.