Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6812z ostatnich 7 dni
27761z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa sprzętu multimedialnego, narzędzi montażowych i agd

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa sprzętu multimedialnego, narzędzi montażowych i agd

Data zamieszczenia: 2024-06-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: POWIAT RADZYŃSKI
pl. Ignacego Potockiego 1
21-300 Radzyń Podlaski
powiat: radzyński
(083) 352 74 01, faks (083) 352 74 02
starostwo.radzyn@pra.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/powiatradzynski
Województwo: lubelskie
Miasto: Radzyń Podlaski
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: (083) 352 74 01, fak
Termin składania ofert: 2024-07-01 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA sprzętu multimedialnego, narzędzi montażowych i agd na potrzeby wyposażenia Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki w Radzyniu Podlaskim.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
DOSTAWA sprzętu multimedialnego, narzędzi montażowych i agd na potrzeby wyposażenia Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki w Radzyniu Podlaskim.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

CPV: 39700000-9, 30237450-8,32342412-3

Dokument nr: 2024/BZP 00377337, IZ.272.01.10.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-07-01 11:10

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/powiatradzynski
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatradzynski
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer;
d) włączona obsługa JavaScript;
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3;
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar;
ZALECENIA:
1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf;
2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip lub .7Z;
3) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie;
4) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB;
5) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PadES;
6) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym;
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/powiatradzynski
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-07-01 11:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatradzynski

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

Wymagania:
1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 zł;
2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.
3.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a)pieniądzu,
b)gwarancjach bankowych,
c)gwarancjach ubezpieczeniowych;
d)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4.Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5.Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi:
a)być wystawione na Zamawiającego,
b)zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej i nieodwołalnej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego, zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
6.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 89 1020 3206 0000 8502 0006 4485 z dopiskiem wadium - numer sprawy: IZ.272.01.10.2024 i/lub wadium - Dostawa sprzętu multimedialnego, narzędzi montażowych i agd na potrzeby wyposażenia Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki w Radzyniu Podlaskim.
7.Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert)
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IZ.272.01.10.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dostawa sprzętu multimedialnego, narzędzi montażowych i agd na potrzeby wyposażenia Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki w Radzyniu Podlaskim.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
30237450-8 - Tablety graficzne
32342412-3 - Głośniki
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 zł;
2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.
3.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a)pieniądzu,
b)gwarancjach bankowych,
c)gwarancjach ubezpieczeniowych;
d)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4.Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5.Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi:
a)być wystawione na Zamawiającego,
b)zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej i nieodwołalnej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego, zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
6.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 89 1020 3206 0000 8502 0006 4485 z dopiskiem wadium - numer sprawy: IZ.272.01.10.2024 i/lub wadium - Dostawa sprzętu multimedialnego, narzędzi montażowych i agd na potrzeby wyposażenia Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki w Radzyniu Podlaskim.
7.Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
oWykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
oWszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika.
Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, -wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, -ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają odrębne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w niniejszej umowie oraz za wyjątkiem innych przypadków przewidywanych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają zgody Zamawiającego i dokonywane będą w formie pisemnego aneksu.
3. Każda ze Stron ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o ewentualnej potrzebie dokonania zmiany.
4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemny wniosek dotyczący proponowanych zmian. Wniosek powinien zawierać, co najmniej:
1) dokładny opis proponowanych przez Wykonawcę zmian;
2) szczegółowe uzasadnienie dla dokonania zmian;
3) czas potrzebny dla wykonania zmiany oraz jego wpływ na ustalony termin zakończenia wykonania umowy;
4) inne istotne informacje mogące mieć wpływ na wykonanie niniejszej umowy.
5. Zamawiający przedstawi Wykonawcy pisemną odpowiedź odnośnie proponowanej zmiany w terminie do 10 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania pisma.
6. Zmiana (wydłużenie) terminu wykonania przedmiotu Umowy określonego w §5 ust. 1 może nastąpić w przypadku: 1) wystąpienia siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych, uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu Umowy - nie więcej niż o czas trwania tych zdarzeń oraz wykonania prac koniecznych do usunięcia ich skutków;
2) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy administracji publicznej są zobowiązane na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli opóźnienie to przekroczy terminy przewidziane w przepisach prawa do wydania ww. decyzji, zezwoleń czy uzgodnień, które uniemożliwią wykonanie Umowy w terminie określonym w §5 ust. 1, oraz gdy te opóźnienia nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - nie więcej niż o czas takiego opóźnienia;
3) z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu Umowy - nie więcej niż o czas trwania tych przyczyn.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-07-30

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.