Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1168z dziś
7801z ostatnich 7 dni
28691z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dokumentacja do ustalenia linii brzegu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dokumentacja do ustalenia linii brzegu

Data zamieszczenia: 2024-06-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Żelazna 59a
00-848 Warszawa
powiat: Warszawa
poznan@wody.gov.pl
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r19815,Dokumentacja-do-ustalenia-linii-brzegu.html
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-07-01 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dokumentacja do ustalenia linii brzegu
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 1 - ,,ULB Pożarowskie, Wełna, Struga Bawół"
etap I - Opracowanie dokumentacji stanowiącej załącznik do wniosku o ustalenie linii brzegu Jeziora Pożarowskiego. Koniec opracowania przy wypływie cieku ,,Dopływ z jez. Pożarowskiego" z Jeziora Pożarowskiego, w oparciu o art. 220 lub art. 221 ustawy Prawo wodne zgodnie z załącznikiem graficznym ,,Część 1 etap I - Jezioro Pożarowskie".
etap II - Opracowanie dokumentacji stanowiącej załącznik do wniosku o ustalenie linii brzegu rzeki Wełny. Początek opracowania na wysokości działek 496 i 571, koniec opracowania na wysokości działek 581/17 i 581/29, w oparciu o art. 220 lub art. 221 ustawy Prawo wodne zgodnie z załącznikiem graficznym ,,Cześć 1 etap II - Wełna".
etap III - Opracowanie dokumentacji stanowiącej załącznik do wniosku o ustalenie linii brzegu cieku Struga Bawół na działkach 73/1, 73/2 i 256, w oparciu o art. 220 lub art. 221 ustawy Prawo wodne zgodnie z załącznikiem graficznym ,,Część 1 etap III - Struga Bawół".
Część 2 - ,,ULB Prosna"
Opracowanie dokumentacji stanowiącej załącznik do wniosku o ustalenie linii brzegu rzeki Prosny. Początek opracowania na wysokości działek 685 z 663 przy działce 666, obręb Chróścin, gmina Bolesławiec, powiat wieruszowski, województwo łódzkie, koniec opracowania na wysokości działek 356/7 i 356/8 i 345/6, obręb Kostów, gmina Byczyna, powiat kluczborski, województwo opolskie, w oparciu o art. 220 lub art. 221 ustawy Prawo wodne zgodnie z załącznikiem graficznym ,,Cześć 2 - Prosna".
Część 3 - ,,ULB Jaworzynka, Biała"
etap I - Opracowanie dokumentacji stanowiącej załącznik do wniosku o ustalenie linii brzegu rzeki Jaworzynki. Początek opracowania na wysokości działki 38/4 (włącznie), obręb Mirowszczyzna, koniec opracowania na wysokości działek 389 i 390, obręb Słowików, gmina Rudniki, powiat oleski, w oparciu o art. 220 lub art. 221 ustawy Prawo wodne zgodnie z załącznikiem graficznym ,,Część 3 etap I - Jaworzynka".
etap II - Opracowanie dokumentacji stanowiącej załącznik do wniosku o ustalenie linii brzegu rzeki Biała. Początek opracowania od działki 713, obręb Biała Dolna. Koniec opracowania na wysokości działki 609 (za mostem), obręb Biała Górna, gmina Kłobuck, powiat kłobucki, w oparciu o art. 220 lub art. 221 ustawy Prawo wodne zgodnie z załącznikiem graficznym ,,Część 3 etap II - Biała"
Część 4 - ,,ULB Warta, Kanał Lubiny, Ner"
etap I - Opracowanie dokumentacji stanowiącej załącznik do wniosku o ustalenie linii brzegu rzeki Warty w oparciu o art. 220 lub art. 221 ustawy Prawo wodne zgodnie z załącznikiem graficznym ,,Część 4 etap I - Warta".
etap II - Opracowanie dokumentacji stanowiącej załącznik do wniosku o ustalenie linii brzegu cieku Kanał Lubiny. Początek opracowania dz. 3/1, obręb Koło, koniec opracowania dz. 35/1, obręb Koło, gmina Koło, powiat kolski, w oparciu o art. 220 lub art. 221 ustawy Prawo wodne zgodnie z załącznikiem graficznym ,,Część 4 etap II - Kanał Lubiny".
etap III - Opracowanie dokumentacji stanowiącej załącznik do wniosku o ustalenie linii brzegu rzeki Ner. W oparciu o art. 220 lub art. 221 ustawy Prawo wodne zgodnie z załącznikiem graficznym ,,Część 4 etap III - Ner".
Część 5 - ,,ULB Prosna Wieruszów, Pokrzywnica"
etap I - Opracowanie dokumentacji stanowiącej załącznik do wniosku o ustalenie linii brzegu rzeki Prosny. W oparciu o art. 220 lub art. 221 ustawy Prawo wodne zgodnie z załącznikiem graficznym ,,Część 5 etap I - Prosna Wieruszów".
etap II - Opracowanie dokumentacji stanowiącej załącznik do wniosku o ustalenie linii brzegu rzeki Pokrzywnicy. W oparciu o art. 220 lub art. 221 ustawy Prawo wodne zgodnie z załącznikiem graficznym ,,Część 5 etap II - Pokrzywnica".

CPV: 71355000-1, 71510000-6

Dokument nr: 2024/BZP 00377342, P.ROZ.2710.20.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-07-01 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r19815,Dokumentacja-do-ustalenia-linii-brzegu.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://przetargi.wody.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1 Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej - zwanej dalej ,,Platformą" - pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl
2 LINK BEZPOŚREDNI DO POSTĘPOWANIA:
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r19815,Dokumentacja-do-ustalenia-linii-brzegu.html
3 Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem Instrukcja dla Wykonawców
4 Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
5 Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
6 Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 14 Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej ,,SWZ"), Wykonawca korzysta z zakładki ,,Zapytaj". Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
7 Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
8 Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
9 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
10 Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub cyfrowe odwzorowania dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U z2020 r. poz. 2452) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie przy Ul. Żelaznej 59A,
00-848 Warszawa, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16;
b) kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW WP możliwy jest pod adresem
e-mail: iod@wody.gov.pl lub riod.poznan@wody.gov.pl
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postępowania P.ROZ.2710.20.2024 prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
e) Dane osobowe zawarte w ofercie będą przechowywane przez okres wskazany w art. 78 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, a w przypadku zawarcia umowy przez okres obowiązywania umowy, z uwzględnieniem pozostałych wymagań prawnych, w tym okresów przechowywania wskazanych przez instytucje biorące udział w dofinansowaniu oraz w przepisach dotyczących przechowywania dokumentacji do celów rozliczeniowych i archiwalnych;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
h) posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO
i) nie przysługuje Państwu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-07-01 10:00
Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa - pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.