Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6812z ostatnich 7 dni
26440z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej

Data zamieszczenia: 2024-06-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Irysowa 19
02-660 Warszawa
powiat: Warszawa
225493767
zamowienia@zgnmokotow.waw.pl
https://zgnmokotow.ezamawiajacy.pl/pn/zgnmokotow/demand/notice/public/133558/details
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 225493767
Termin składania ofert: 2024-07-01 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych, użytkowych i budynków w okresie od dnia 01.09.2024 r. do dnia 31.08.2026 r.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
5.1. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do sukcesywnego wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków i lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach gminnych administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Mokotów oraz dla lokali gminnych mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w budynkach wspólnotowych będących i niebędących w administracji ZGN w Dzielnicy Mokotów, budynki i lokale o których mowa w zdaniu poprzednim położone są w Warszawie w Dzielnicy Mokotów na terenie: DOM ,,Służewiec", DOM ,,Wiśniowa", DOM ,,Madalińskiego" DOM ,,Wierzbno", DOM ,,Polkowska", DOM ,,Konduktorska". W okresie od dnia 01.09.2024 r. do dnia 31.08.2026 r.
Zamawiający zakłada, że w okresie trwania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania zlecone zostanie sporządzenie około 963 sztuk świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych i użytkowych oraz 14 sztuk świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków.
Ilości podane w zdaniu poprzednim mogą ulec zmianie, ponieważ świadectwa wykonywane będą w miarę potrzeb Zamawiającego. Zamawiający informuje, że większość lokali i budynków, którymi administruje, ogrzewana jest z jednego źródła ciepła (miejska sieć ciepłownicza lub własne kotłownie). Część lokali tj. ok. 20 % posiada ogrzewanie indywidualne (indywidualne piece gazowe lub ogrzewanie elektryczne). Budynki posiadają wentylację grawitacyjną, nie posiadają centralnej klimatyzacji.
Do wykonania każdego zlecenia Zamawiający udostępni Wykonawcy do wglądu posiadaną dokumentację techniczną budynku lub lokalu mieszkalnego i użytkowego, a w przypadku braku dokumentacji architektoniczno-budowlanej lub inwentaryzacji - szkic lokalu z naniesionymi przegrodami.
Pozostałe w SWZ

CPV: 71314300-5

Dokument nr: 2024/BZP 00378295, TZ.PNK.260.27.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-07-01 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zgnmokotow.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu systemu Marketplanet (https:/(oneplace.marketplanet.pl). Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, który został wskazany w SWZ. Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem systemu dostępnego pod adresem https://zgnmokotow.ezamawiajacy.pl, zwanego dalej systemem. Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem w zakładce ,,Regulacje i procedury procesu zakupowego". Zamawiający dopuszcza zadawanie pytań do SWZ drogą mailową na adres przetargi@zgnmokotow.waw.pl (ze wskazaniem w tytule wiadomości numeru postępowania).
Pozostałe zawarte w swz.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 11.3. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne do przekazania danych
dotyczące systemu https://zgnmokotow.ezamawiajacy.pl:
11.3.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
11.3.2. komputer klasy PC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel Pentium IV 2GHZ, system operacyjny - MS Windows 10 lub nowsze wersje;
11.3.3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
11.3.4. włączona obsługa JavaScript;
11.3.5. zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf
11.3.6. Format kodowania i oznaczania czasu:
11.3.6.1. plik stanowiący ofertę , załączony i zapisany przez Wykonawcę, widoczny jest w systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku stanowiącego ofertę dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
11.3.6.2. oznaczenie czasu odbioru danych przez system stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera 6
synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu Miar.
11.3.7.Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem systemu.
11.3.8.Wielkość pojedynczego zamieszczanego w systemie pliku nie może przekraczać 100 MB.
11.3.9.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz.2452) w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
Pozostałe w SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016,str.1), . Pozostałe zawarte w SWZ.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zgnmokotow.ezamawiajacy.pl/pn/zgnmokotow/demand/notice/public/133558/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-07-01 10:00
Miejsce składania ofert: https://zgnmokotow.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2026-08-31

Wymagania:
27.1. WYSOKOŚĆ WADIUM
Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 5.017,58 zł (słownie: pięć tysięcy siedemnaście złotych 58/100 zł.).
27.2. FORMA WADIUM
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
27.2.1. pieniądzu,
27.2.2. gwarancjach bankowych,
27.2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
27.2.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b pomoc finansowa udzielana przez Agencję ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 462 ze zm.).
27.3. TERMIN I SPOSÓB WNIESIENIA WADIUM
27.3.1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonego w pkt 15 SWZ i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
27.3.2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 66 1030 1508 0000 0005 5087 6043. Zaleca się dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu lub jego kopii.
Pozostałe w SWZ
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: TZ.PNK.260.27.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 334505,00 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
5.1. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do sukcesywnego wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków i lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach gminnych administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Mokotów oraz dla lokali gminnych mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w budynkach wspólnotowych będących i niebędących w administracji ZGN w Dzielnicy Mokotów, budynki i lokale o których mowa w zdaniu poprzednim położone są w Warszawie w Dzielnicy Mokotów na terenie: DOM ,,Służewiec", DOM ,,Wiśniowa", DOM ,,Madalińskiego" DOM ,,Wierzbno", DOM ,,Polkowska", DOM ,,Konduktorska". W okresie od dnia 01.09.2024 r. do dnia 31.08.2026 r.
Zamawiający zakłada, że w okresie trwania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania zlecone zostanie sporządzenie około 963 sztuk świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych i użytkowych oraz 14 sztuk świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków.
Ilości podane w zdaniu poprzednim mogą ulec zmianie, ponieważ świadectwa wykonywane będą w miarę potrzeb Zamawiającego. Zamawiający informuje, że większość lokali i budynków, którymi administruje, ogrzewana jest z jednego źródła ciepła (miejska sieć ciepłownicza lub własne kotłownie). Część lokali tj. ok. 20 % posiada ogrzewanie indywidualne (indywidualne piece gazowe lub ogrzewanie elektryczne). Budynki posiadają wentylację grawitacyjną, nie posiadają centralnej klimatyzacji.
Do wykonania każdego zlecenia Zamawiający udostępni Wykonawcy do wglądu posiadaną dokumentację techniczną budynku lub lokalu mieszkalnego i użytkowego, a w przypadku braku dokumentacji architektoniczno-budowlanej lub inwentaryzacji - szkic lokalu z naniesionymi przegrodami.
Pozostałe w SWZ
4.2.6.) Główny kod CPV: 71314300-5 - Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2026-08-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: skrócenie czasu wykonywania świadectwa poniżej 21 dni
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
22.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
-nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust.1 i 109 ust.1 pkt 4,
-spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
22.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
w celu stwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawca winien wykazać się posiadaniem odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art.109 ust.1 pkt. 4 ustawy,
22.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
tj. osoba wykonująca świadectwa charakterystyki energetycznej musi być wpisana do Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii zgodnie z art. 16 a i 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2024 r poz. 101).
22.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
w celu wykazania spełnienia warunku posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca winien wykazać się posiadaniem dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 25.000,00 euro.
22.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
w celu wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia wykonawca winien wykazać, że:
22.1.4.1. dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi stosowne doświadczenie w wykonywaniu świadectw charakterystyki energetycznej. Osoby, o których mowa w zdaniu pierwszym Wykonawca musi mieć zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1465).
22.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIESPEŁNIA.
Pozostałe w SWZ
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 22.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
-nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust.1 i 109 ust.1 pkt 4,
-spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
22.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
w celu stwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawca winien wykazać się posiadaniem odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art.109 ust.1 pkt. 4 ustawy,
22.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
tj. osoba wykonująca świadectwa charakterystyki energetycznej musi być wpisana do Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii zgodnie z art. 16 a i 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2024 r poz. 101).
22.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
w celu wykazania spełnienia warunku posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca winien wykazać się posiadaniem dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 25.000,00 euro.
22.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
w celu wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia wykonawca winien wykazać, że:
22.1.4.1. dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi stosowne doświadczenie w wykonywaniu świadectw charakterystyki energetycznej. Osoby, o których mowa w zdaniu pierwszym Wykonawca musi mieć zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1465).
22.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIESPEŁNIA.
Pozostałe w SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 23.1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę (lub wykonawców), którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, od dnia wezwania podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia:
23.1.1. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w pkt. 22.1.4.1 SWZ, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia w wykonywaniu świadectw charakterystyki energetycznej a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych. W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru łączących go z nimi stosunków, do wykazu załącza pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Uwaga ! Wszystkie wykazane osoby muszą być wpisane do Centralnego rejestru charakterystyki energetyczne budynków prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii zgodnie z postanowieniami pkt. 22.1.2. swz.
23.1.2. dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w pkt. 22.1.3. SWZ.
23.1.3. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust.1 pkt.4 ustawy. Dokument ten ma być złożony dla Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podwykonawców i innych podmiotów, na zdolnościach których lub ich sytuacji polega Wykonawca.
Pozostałe w SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
27.1. WYSOKOŚĆ WADIUM
Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 5.017,58 zł (słownie: pięć tysięcy siedemnaście złotych 58/100 zł.).
27.2. FORMA WADIUM
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
27.2.1. pieniądzu,
27.2.2. gwarancjach bankowych,
27.2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
27.2.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b pomoc finansowa udzielana przez Agencję ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 462 ze zm.).
27.3. TERMIN I SPOSÓB WNIESIENIA WADIUM
27.3.1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonego w pkt 15 SWZ i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
27.3.2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 66 1030 1508 0000 0005 5087 6043. Zaleca się dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu lub jego kopii.
Pozostałe w SWZ
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
14.10.3. w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów dokument - oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów - potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
Powyższy dokument na załączniku nr 3 powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności:
14.10.3.1. zakresu dostępnych Wykonawcy podmiotu udostępniającego zasoby,
14.10.3.2. sposobu i okresu udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonaniu zamówienia,
14.10.3.3.czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Pozostałe w SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian na zasadach określonych w postanowieniach umowy - Rozdział III
swz - postanowienia umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: skrócenie czasu wykonywania świadectwa poniżej 21 dni
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-07-30

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.