Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1168z dziś
7801z ostatnich 7 dni
28691z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Przebudowa i remont dróg

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Przebudowa i remont dróg

Data zamieszczenia: 2024-06-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA CHŁOPICE
Chłopice 149A
37-561 Chłopice
powiat: jarosławski
gmina@chlopice.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Chłopice
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-07-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Chłopice
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego: Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Chłopice.
Inwestycja zakłada w ramach przedmiotu umowy realizację następujących zadań:
Zadanie nr 1- Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. o nr ew. 1866 w miejscowości Dobkowice od km 0+020 do km 0+080.
Zadanie nr 2- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dobkowice na dz. o nr ew. 1873 od km 0+090 do km 0+240.
Zadanie nr 3- Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na dz. o nr ew. 225/3 i 1873 w miejscowości Dobkowice koło budynku nr 56 (zakres obejmuje część opracowanej dokumentacji stanowiącej Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z przedmiarem robót).
Zadanie nr 4 - Remont przepustu drogowego zlokalizowanego na skrzyżowaniu działek o nr ew. 557, 428 w miejscowości Jankowice.
Zadanie nr 5 - Utwardzenie gruntu na działce o nr ewid. 574 w miejscowości Jankowice.

CPV: 45233120-6, 45232452-5,45000000-7,45111200-0,45233140-2,45233220-7

Dokument nr: 2024/BZP 00378386, RG.271.7.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-07-10 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-45dde3b8-2e22-11ef-b373-0e435a8a43bc
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym,
a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Osoby wyznaczone do kontaktu z wykonawcami wskazane są w pkt. X SWZ.
4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c3e12846-12b8-11ef-9381-e6cc5d6d04e5.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce ,,Centrum Pomocy".
7. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
9. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
12. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce ,,Formularze" (,,Formularze do komunikacji"). Za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk ,,dodaj załącznik").
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). Zamawiający zaleca podpisanie dokumentów elektronicznych podpisem wewnętrznym (formatem PAdES) i oznaczenie znacznikiem czasu.
10. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy ,,Formularza ofertowego" udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia.
11. Wykonawca powinien pobrać ,,Formularz ofertowy", zapisać go na dysku komputera użytkownika, uzupełnić pozostałymi danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Chłopice;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: inspektorochronydanych@chlopice.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem na ,,Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Chłopice"; znak: RG.271.6.2024 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub przez okres wynikający z umowy o dofinansowanie zadania;

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-07-10 09:00
Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę e-Zamowienia w sposób określony w SWZ

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RG.271.7.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego: Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Chłopice.
Inwestycja zakłada w ramach przedmiotu umowy realizację następujących zadań:
Zadanie nr 1- Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. o nr ew. 1866 w miejscowości Dobkowice od km 0+020 do km 0+080.
Zadanie nr 2- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dobkowice na dz. o nr ew. 1873 od km 0+090 do km 0+240.
Zadanie nr 3- Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na dz. o nr ew. 225/3 i 1873 w miejscowości Dobkowice koło budynku nr 56 (zakres obejmuje część opracowanej dokumentacji stanowiącej Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z przedmiarem robót).
Zadanie nr 4 - Remont przepustu drogowego zlokalizowanego na skrzyżowaniu działek o nr ew. 557, 428 w miejscowości Jankowice.
Zadanie nr 5 - Utwardzenie gruntu na działce o nr ewid. 574 w miejscowości Jankowice.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45232452-5 - Roboty odwadniające
45000000-7 - Roboty budowlane
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233140-2 - Roboty drogowe
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert -
1) Cena (C) - waga kryterium 60%
2) Okres udzielonej gwarancji i rękojmi G) - waga kryterium 40%
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy na dzień składania ofert spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie i nie wymaga podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie i nie wymaga podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie i nie wymaga podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
- nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 świadczenie polegające na wykonaniu roboty budowlanej, której przedmiotem zamówienia była budowa, przebudowa, rozbudowa lub remont nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych (drogi, place, parkingi, itp. z wyłączeniem remontów cząstkowych) o wartości brutto zadania nie mniejszej niż 150 000,00 zł;
- dysponuje co najmniej:
- kierownikiem budowy (co najmniej jedna osoba) posiadającą: minimum 3-letni staż pracy w kierowaniu robotami budowlanymi w bezpośrednim wykonawstwie robót drogowych; uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1646 ze zm.); przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 2351 ze zm.). Uprawnienia budowlane (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania; wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem o przynależności do izby i doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej jednej usługi obejmującej pełnienie funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru w zakresie robót drogowych.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w oparciu o uzupełniony przez Wykonawcę wykaz robót budowlanych oraz wykaz osób stanowiący załącznik nr 5 do SWZ;
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 4 do SWZ;
2) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania - zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 4 do SWZ;
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4) wykaz robót budowlanych (jedno zadania) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót polegających na: budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych (drogi, place, parkingi, itp. z wyłączeniem remontów cząstkowych) o wartości brutto zadania nie mniejszej niż 150 000,00 zł; oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 5 do SWZ;
5) wykaz osób: (kierownik budowy) skierowanych do realizacji przedmiotowego zamówienia posiadających uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń ze wskazaniem minimum 1 zamówienia, w którym osoby ta pełniły funkcję Kierownika budowy
w zakresie robót drogowych - zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 5 do SWZ
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenie, o którym mowa w SWZ - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w SWZ (jeżeli dotyczy) - zgodnie
z załącznikiem nr 3 do SWZ;
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy) - pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik lub pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postepowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4) oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (należy złożyć tylko w sytuacji wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia) - zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 6 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp ) - zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 6 do SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 455 ust. 1, pkt. 1) - 4) i ust. 2 ustawy Pzp lub co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
I. Zmianę w zakresie wynagrodzenia, o jakim mowa w § 6 ust. 1 Umowy, w sytuacji gdy
1) zachodzi konieczność wykonania robót zamiennych, tj. zachodzi konieczność wykonania rozwiązań (robót) zamiennych (niezbędnych do prawidłowego ukończenia przedmiotu umowy) w miejsce robót przewidzianych w kosztorysie ofertowym i dokumentacji technicznej, zapewniających realizację robót na poziomie nie niższym niż przewidziany w dokumentacji przetargowej.;
2) zachodzi konieczność zaniechania robót przewidzianych w umowie;
3) w przypadku gdy roboty zamienne lub zaniechane nie odpowiadają żadnej pozycji w kosztorysie ofertowym Wykonawca winien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen i czynników cenotwórczych w oparciu o publikowany w ostatnim dostępnym wydaniu SEKOCENBUD oraz nakładów określonych w KNR, a w przypadku braku takich nakładów o ogólnie stosowane katalogi lub wyceny własnej;
4) akceptacja Zamawiającego upoważnia Wykonawcę do rozpoczęcia wykonywania robót zamiennych;
5) w przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego dla robót objętych przedmiotem Umowy.
II. Zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, w sytuacji gdy:
1) zmiany spowodowane są wystąpieniem siły wyższej - warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi - których nie da się przewidzieć.
2) zmiany będące następstwem działania organów administracji, ;
4) w razie zlecenia dodatkowych prac na podstawie art. 455 ustawy Pzp albo innych prac niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia;
5) zmiana umowy w zakresie terminu realizacji w związku z sytuacjami opisanymi w pkt. II. 1) - 4) nie może być większa - dłuższa niż okres powodujący podstawę do zmiany umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert -
1) Cena (C) - waga kryterium 60%
2) Okres udzielonej gwarancji i rękojmi G) - waga kryterium 40%
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.