Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1044z dziś
6797z ostatnich 7 dni
25572z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Modernizacja pomieszczeń polegająca na wykonaniu wewnętrznej instalacji wentylacji...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Modernizacja pomieszczeń polegająca na wykonaniu wewnętrznej instalacji wentylacji mechaniczne na parterze budynku

Data zamieszczenia: 2024-06-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA ZABŁUDÓW
ul. Rynek 8
16-060 Zabłudów
powiat: białostocki
um@zabludow.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Zabłudów
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-07-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zabłudowie, polegająca na wykonaniu wewnętrznej instalacji wentylacji mechaniczne na parterze budynku".
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia: stanowi wykonanie prac budowlanych w ramach inwestycji pn.: ,,Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkolno - Przedszkolnym
w Zabłudowie, polegająca na wykonaniu wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej na parterze budynku", w tym:
1) wykonanie wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej,
2) wykonanie otworów instalacyjnych w ścianach,
3) montaż centrali wentylacyjnej,
4) wykonanie nowych obwodów zasilających urządzenia wentylacji mechanicznej,
5) rozruch instalacji i uzyskanie dla niej wymaganych parametrów pracy,
6) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń,
7) wykonanie dokumentacji powykonawczej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
1) Dokumentacja Branża Sanitarna: ,,Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabłudowie przy Ul. Adama Mickiewicza 20", opracowana przez HYDROS Maciej Sawicki Biuro Projektowe Sieci i Instalacji Sanitarnych, projektant mgr. inż. Maciej Sawicki:
a) Projekt Techniczny branża sanitarna,
b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych branża sanitarna,
c) Przedmiar robót branża sanitarna.
2) Dokumentacja Branża Elektryczna: ,,Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabłudowie przy Ul. Adama Mickiewicza 20", opracowana przez HYDROS Maciej Sawicki Biuro Projektowe Sieci i Instalacji Sanitarnych, projektant mgr. inż. Wojciech Grudziński:
a) Projekt Wykonawczy branża elektryczna,
b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych branża elektryczna,
c) Przedmiar robót branża elektryczna
UWAGA!
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w pomieszczeniach na parterze wentylacji mechanicznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabłudowie przy Ul. Adama Mickiewicza 20.

CPV: 45000000-7, 45300000-0,45331000-6, 45310000-3,45450000-6

Dokument nr: 2024/BZP 00378534, ZP.271.11.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-07-08 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a916c542-2fc1-11ef-86d2-4e696a6d8c25
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl, https://bip-umzabludow.wrotapodlasia.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej. Zamawiający preferuje formaty danych: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt, .xls.
3. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip albo .7Z. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP, Zamawiający zaleca wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
4. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce ,,Formularze" (,,Formularze do komunikacji"). Za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań, zawiadomień i zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk ,,dodaj załącznik").
5. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub Rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
6. Możliwość korzystania w postępowaniu z ,,Formularzy do komunikacji" w pełnym zakresie wymaga posiadania konta ,,Wykonawcy" na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z ,,Formularzy do komunikacji" służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
7. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: um@zabludow.pl (nie dotyczy składania ofert).
9. Pytania do SWZ można również zadawać drogą mailową, na adres um@zabludow.pl (ze wskazaniem w tytule wiadomości numeru/nazwy postępowania).
10. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.
11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
12. Zamawiający zastrzega, iż wszelkie dokumenty i oświadczenia Zamawiającego kierowane do Wykonawców będą przekazywane w formie dokumentowej. W szczególności wskazuje się, iż wszelkie wyjaśnienia, zawiadomienia, wezwania, informacje, itp. pochodzące od Zamawiającego będą w toku postępowania przekazywane Wykonawcom drogą elektroniczną w postaci skanów (elektronicznych kopii dokumentów w oryginale posiadających papierową) lub elektronicznych kopii dokumentów (np. w formacie WORD lub PDF) zawierających informację o właściwym podpisaniu ich oryginałów. Zamawiający nie przewiduje przekazywania sporządzanych dokumentów i oświadczeń w postaci elektronicznej.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Burmistrz Zabłudowa informuje, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Zabłudowa z siedzibą w Zabłudowie, Ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów.
2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie:
1) e-mail: iod@zabludow.pl
2) pocztą: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Miejski w Zabłudowie, Ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów
3) przez platformę ePUAP: https://pz.gov.pl/pz/index
4) przez Cyfrowy Urząd: https://cu.wrotapodlasia.pl/CU.Public/KUP/Unit/Info/10014
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego PN.: ,,Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zabłudowie, polegająca na wykonaniu wewnętrznej instalacji wentylacji mechaniczne na parterze budynku" - znak postępowania ZP.271.11.2024 prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Pzp oraz z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902). Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą opublikowane na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z Pzp.
(Uwaga: Organy publiczne, które mogą otrzymywać Pani/Pana dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców).
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
9. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-07-08 10:00
Miejsce składania ofert: adres strony internetowej do elektronicznego składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-08-26

Wymagania:
ykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do wniesienia wadium. Kwota wadium wynosi: 6 000,00 zł
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku z następujących form:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, tj.: Podlasko-Mazurski BS Zabłudów 52 8099 0004 0000 0101 2000 0340, z dopiskiem: ,,Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zabłudowie, polegająca na wykonaniu wewnętrznej instalacji wentylacji mechaniczne na parterze budynku", znak sprawy ZP. 271.11.2024, a do oferty dołączyć kopię przelewu.
5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uważa się dzień i godzinę uznania wskazanego powyżej rachunku bankowego (tj. datę faktycznego wpływu środków finansowych na konto Zamawiającego) lub złożenie innej ważnej formy wadium przed terminem składania ofert.
6. Wadium wniesione w jednej z form, o których mowa w pkt 3 od ppkt 2) - ppkt 4) należy złożyć w oryginale w postaci elektronicznej na zasadach określonych w rozdziale X SWZ z zastrzeżeniem, iż dokument musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do jego wystawienia ze strony Gwaranta (wystawcy gwarancji/ poręczenia).
7. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w ich treści winien znajdować się zapis o tym, że jest ona nieodwołalna, bezwarunkowa od ewentualnych zastrzeżeń Wykonawcy. Zamawiającemu powinno przysługiwać prawo dochodzenia należności zabezpieczonych gwarancją bezpośrednio od wystawcy gwarancji. Niedopuszczalne są zapisy uzależniające zapłatę przez gwaranta sumy gwarancyjnej od wcześniejszego żądania zapłaty należności od Wykonawcy.
8. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą.
9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie w sposób nieprawidłowy, nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą, złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp - zostanie odrzucona.
10. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
11. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.11.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia: stanowi wykonanie prac budowlanych w ramach inwestycji pn.: ,,Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkolno - Przedszkolnym
w Zabłudowie, polegająca na wykonaniu wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej na parterze budynku", w tym:
1) wykonanie wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej,
2) wykonanie otworów instalacyjnych w ścianach,
3) montaż centrali wentylacyjnej,
4) wykonanie nowych obwodów zasilających urządzenia wentylacji mechanicznej,
5) rozruch instalacji i uzyskanie dla niej wymaganych parametrów pracy,
6) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń,
7) wykonanie dokumentacji powykonawczej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
1) Dokumentacja Branża Sanitarna: ,,Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabłudowie przy ul. Adama Mickiewicza 20", opracowana przez HYDROS Maciej Sawicki Biuro Projektowe Sieci i Instalacji Sanitarnych, projektant mgr. inż. Maciej Sawicki:
a) Projekt Techniczny branża sanitarna,
b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych branża sanitarna,
c) Przedmiar robót branża sanitarna.
2) Dokumentacja Branża Elektryczna: ,,Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabłudowie przy ul. Adama Mickiewicza 20", opracowana przez HYDROS Maciej Sawicki Biuro Projektowe Sieci i Instalacji Sanitarnych, projektant mgr. inż. Wojciech Grudziński:
a) Projekt Wykonawczy branża elektryczna,
b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych branża elektryczna,
c) Przedmiar robót branża elektryczna
UWAGA!
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w pomieszczeniach na parterze wentylacji mechanicznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabłudowie przy ul. Adama Mickiewicza 20.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-08-26
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena - waga 60%
2) Okres gwarancji jakości - waga 40%
2. Sposób oceny ofert:
2.1. kryterium ,,cena (C)":
Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (60 pkt) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto za wykonanie całości zamówienia. Pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
C = (Cmin/Cx) x 100 x 60%
gdzie:
C - ilość punktów przyznanych w ofercie w kryterium ,,cena"
C min - najniższa zaoferowana cena
Cx - cena oferty X
100 - wskaźnik stały
60% - procentowe znaczenie kryterium: cena
2.2. kryterium ,,okres gwarancji jakości (G)":
Ocena ofert w kryterium ,,okres gwarancji jakości" zostanie dokonana na podstawie informacji wskazanej przez Wykonawcę w pkt II Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1. Zamawiający wymaga zaoferowania minimum 60-miesięcznego okresu gwarancji jakości od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
Jeśli wykonawca zaoferuje dłuższy okres gwarancji otrzyma dodatkowe punkty.
Oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji jakości musi być wyrażony w pełnych okresach stanowiących wielokrotność 12-miesięcy i zawierać się w przedziale 60-84 miesiące. W przypadku błędnego wypełnienia oferty w zakresie okresu gwarancji (niezgodnie z zaleceniami Zamawiającego) oferta otrzyma liczbę punktów za taki okres uprawniający do uzyskania punktów, który bez wątpliwości zaoferował Wykonawca (zaokrąglenie w dół do pełnych okresów 12-miesięcznych).
W przypadku niewskazania przez Wykonawcę deklarowanego okresu gwarancji, do oceny zostanie przyjęty termin minimalny (60 miesięcy), a oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium. Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 60 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 84 miesiące. W przypadku zadeklarowania okresu gwarancji wynoszącego więcej niż 84 miesiące, do oceny zostanie przyjęty okres 84-miesięczny.
Punkty za kryterium okres gwarancji jakości zostaną przyznane według poniższego schematu:
Oferowany okres gwarancji jakości Przyznana ilość punktów
60 miesięcy 0
72 miesiące 20
84 miesiące 40
2.3. Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez daną ofertę w zakresie powyższych kryteriów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczona zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + G
gdzie:
P - łączna liczba punktów oferty ocenianej
C - liczba punktów w kryterium ,,cena"
G - liczba punktów w kryterium ,,okres gwarancji jakości"
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który potwierdzą warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku;
4) zdolności technicznej lub zawodowej tj.: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalny poziom zdolności w zakresie doświadczenia:
a) a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - min. jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu wewnętrznej instalacji wentylacji w obiekcie użyteczności publicznej (Zamawiający określa, iż do oceny użytego określenia obiekt użyteczności publicznej przyjmuje katalog obiektów wymienionych w Kategorii Obiektów Budowlanych: Kategoria IX, Prawa budowlanego), o wartości co najmniej 50 000 zł brutto, wraz z podaniem ich zakresu, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty- zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ;
b) Wykonawca dysponuje osobami, które zostaną skierowane do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego i posiadającymi niezbędne do wykonania zamówienia publicznego uprawnienia, tj.: kierownikiem budowy posiadającego: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń.
2. Zamawiający wymaga, aby ww. osoba, które zostaną skierowane do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego posiadały uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2023 r. poz. 334), lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2023 r. poz. 551).
3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty - sporządzonej według załącznika nr 1
do SWZ - Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
1. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
3. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
3. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) wykaz robót budowlanych polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji wentylacji wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
ykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do wniesienia wadium. Kwota wadium wynosi: 6 000,00 zł
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku z następujących form:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, tj.: Podlasko-Mazurski BS Zabłudów 52 8099 0004 0000 0101 2000 0340, z dopiskiem: ,,Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zabłudowie, polegająca na wykonaniu wewnętrznej instalacji wentylacji mechaniczne na parterze budynku", znak sprawy ZP. 271.11.2024, a do oferty dołączyć kopię przelewu.
5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uważa się dzień i godzinę uznania wskazanego powyżej rachunku bankowego (tj. datę faktycznego wpływu środków finansowych na konto Zamawiającego) lub złożenie innej ważnej formy wadium przed terminem składania ofert.
6. Wadium wniesione w jednej z form, o których mowa w pkt 3 od ppkt 2) - ppkt 4) należy złożyć w oryginale w postaci elektronicznej na zasadach określonych w rozdziale X SWZ z zastrzeżeniem, iż dokument musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do jego wystawienia ze strony Gwaranta (wystawcy gwarancji/ poręczenia).
7. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w ich treści winien znajdować się zapis o tym, że jest ona nieodwołalna, bezwarunkowa od ewentualnych zastrzeżeń Wykonawcy. Zamawiającemu powinno przysługiwać prawo dochodzenia należności zabezpieczonych gwarancją bezpośrednio od wystawcy gwarancji. Niedopuszczalne są zapisy uzależniające zapłatę przez gwaranta sumy gwarancyjnej od wcześniejszego żądania zapłaty należności od Wykonawcy.
8. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą.
9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie w sposób nieprawidłowy, nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą, złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp - zostanie odrzucona.
10. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
11. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien być dołączony do oferty i zostać podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o których mowa w rozdziale VII pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
2. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena - waga 60%
2) Okres gwarancji jakości - waga 40%
2. Sposób oceny ofert:
2.1. kryterium ,,cena (C)":
Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (60 pkt) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto za wykonanie całości zamówienia. Pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
C = (Cmin/Cx) x 100 x 60%
gdzie:
C - ilość punktów przyznanych w ofercie w kryterium ,,cena"
C min - najniższa zaoferowana cena
Cx - cena oferty X
100 - wskaźnik stały
60% - procentowe znaczenie kryterium: cena
2.2. kryterium ,,okres gwarancji jakości (G)":
Ocena ofert w kryterium ,,okres gwarancji jakości" zostanie dokonana na podstawie informacji wskazanej przez Wykonawcę w pkt II Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1. Zamawiający wymaga zaoferowania minimum 60-miesięcznego okresu gwarancji jakości od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
Jeśli wykonawca zaoferuje dłuższy okres gwarancji otrzyma dodatkowe punkty.
Oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji jakości musi być wyrażony w pełnych okresach stanowiących wielokrotność 12-miesięcy i zawierać się w przedziale 60-84 miesiące. W przypadku błędnego wypełnienia oferty w zakresie okresu gwarancji (niezgodnie z zaleceniami Zamawiającego) oferta otrzyma liczbę punktów za taki okres uprawniający do uzyskania punktów, który bez wątpliwości zaoferował Wykonawca (zaokrąglenie w dół do pełnych okresów 12-miesięcznych).
W przypadku niewskazania przez Wykonawcę deklarowanego okresu gwarancji, do oceny zostanie przyjęty termin minimalny (60 miesięcy), a oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium. Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 60 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 84 miesiące. W przypadku zadeklarowania okresu gwarancji wynoszącego więcej niż 84 miesiące, do oceny zostanie przyjęty okres 84-miesięczny.
Punkty za kryterium okres gwarancji jakości zostaną przyznane według poniższego schematu:
Oferowany okres gwarancji jakości Przyznana ilość punktów
60 miesięcy 0
72 miesiące 20
84 miesiące 40
2.3. Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez daną ofertę w zakresie powyższych kryteriów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczona zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + G
gdzie:
P - łączna liczba punktów oferty ocenianej
C - liczba punktów w kryterium ,,cena"
G - liczba punktów w kryterium ,,okres gwarancji jakości"
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-08-06

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.