Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1168z dziś
7801z ostatnich 7 dni
28691z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Cyberbezpieczny Samorząd

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Cyberbezpieczny Samorząd

Data zamieszczenia: 2024-06-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Poniec
Rynek 24
64-125 Poniec
powiat: gostyński
65-57311-433
inwestycje@poniec.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poniec
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 65-57311-433
Termin składania ofert: 2024-07-04 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Cyberbezpieczny Samorząd-Gmina Poniec"
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu dla Urzędu Miejskiego w Poniecu Ul. Rynek 24, 64-125 Poniec. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nigdy wcześniej nieużywany (nie może pochodzić z ekspozycji lub prezentacji producenta), nie może być regenerowany, musi być w pełni sprawny i wolny od wad. Sprzęt musi być dostarczony wraz z materiałami i wyposażeniem umożliwiającym ich użytkowanie Zamawiającemu. Zamawiający wymaga, aby przed uruchomieniem sprzętu Wykonawca dokonał sprawdzenia poprawności ich działania. Wykonawca powinien dostarczyć przedmiot zamówienia bezpośrednio do budynku Urzędu oraz dokonać jego montażu i ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru wszystkich opakowań pozostałych po ich montażu.
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia spełniał wymagane polskim i europejskim prawem wszelkie normy, posiadał dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadał niezbędne świadectwa, certyfikaty i atesty, w tym deklaracje zgodności CE zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
UWAGA: Zamawiający wymaga załączenia do Formularza ofertowego (załącznik nr 1 SWZ) wykazu oferowanego sprzętu wraz ze szczegółowym opisem technicznym (nazwy, typu, model, cech charakterystycznych danego produktu itp.) w taki sposób aby Zamawiający mógł jednoznacznie określić szczególne cechy produktu oraz wymagane prawem certyfikaty, deklaracje zgodności CE, instrukcje obsługi sprzętu, dokumenty gwarancyjne, celem sprawdzenia zgodności oferowanego produktu.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis w celu określenia minimalnych parametrów, jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią one wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia, a nie wskazanie na konkretny wyrób danego producenta. Zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej, jednak pod warunkiem, że zaproponowany przez Wykonawcę produkt równoważny będzie spełniał minimum wymogów tej samej klasy jakiej oczekuje Zamawiający, tzn. będzie odpowiadał wymaganiom opisanym przez Zamawiającego w SWZ. Asortyment zaproponowany jako równoważny nie może odbiegać jakością, standardem, parametrami technicznymi od założonych przez Zamawiającego. Za asortyment równoważny Zamawiający uzna ten, który posiada te same lub lepsze od opisanych w SWZ parametry techniczne i jakościowe, a jego zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie aparatu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar dowodowy w zakresie udowodnienia równoważności zaoferowanych rozwiązań z rozwiązaniami opisanymi poprzez wskazanie przykładowego znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, spoczywa na Wykonawcy, składającym ofertę równoważną.
Wykonawcy powinni oznaczyć, której części oraz którego punktu tabeli załącznika nr 1 do SWZ dokumenty dotyczą. Jeżeli w prospektach brak opisu danego wymogu, dopuszcza się załączenie do oferty innych dokumentów, w których Zamawiający będzie w stanie zweryfikować zgodność opisu danego wymogu lub oświadczenie producenta. Zamawiający dopuszcza także oświadczenie własne wykonawcy w przypadku gdy dany parametr nie można potwierdzić w inny sposób.
W przypadku braku wymaganego opisu Zamawiający wezwie do złożenia wyjaśnień oferty.
Wykonawca do oferty dołączy wymagane prawem certyfikaty, deklaracje zgodności CE, instrukcje obsługi sprzętu, dokumenty gwarancyjne, celem sprawdzenia zgodności oferowanego produktu z wymaganiami opisanymi w opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy własnym środkiem transportu, na własny koszt i ryzyko. Za szkody powstałe w czasie transportu pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu umowy do Zamawiającego oraz odpowiada za przedmiot umowy (ryzyko utraty, uszkodzenia itd.) do czasu jego odbioru przez Zamawiającego. Wszystkie dotyczące przedmiotu zamówienia wymagania wskazane w SWZ i załącznikach należy traktować jako minimalne. Każdy z dostarczonych komputerów powinien posiadać instrukcję obsługi w języku polskim.
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w opisie przedmiotu zamówienia - stanowiących integralną część SWZ - OPZ 1 - Biblioteka Taśmowa, OPZ 2 - Przełącznik sieciowy 1, OPZ 3 - Przełącznik sieciowy 2, OPZ 4 - Serwer NAS, OPZ 5 - Serwer1, OPZ 6 - Serwer2, OPZ 7 - System sieci Wi - Fi, OPZ 8 - UPS, OPZ 9 - UTM

CPV: 30213100-6

Dokument nr: 2024/BZP 00378322, IZPD.271.05.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-07-04 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.platformazakupowa.pl/pn/poniec
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/poniec
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegóły w pkt X SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegóły w pkt II SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegóły w pkt II SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-07-04 10:00
Miejsce składania ofert: Szczegóły w pkt XV SWZ

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IZPD.271.05.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu dla Urzędu Miejskiego w Poniecu ul. Rynek 24, 64-125 Poniec. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nigdy wcześniej nieużywany (nie może pochodzić z ekspozycji lub prezentacji producenta), nie może być regenerowany, musi być w pełni sprawny i wolny od wad. Sprzęt musi być dostarczony wraz z materiałami i wyposażeniem umożliwiającym ich użytkowanie Zamawiającemu. Zamawiający wymaga, aby przed uruchomieniem sprzętu Wykonawca dokonał sprawdzenia poprawności ich działania. Wykonawca powinien dostarczyć przedmiot zamówienia bezpośrednio do budynku Urzędu oraz dokonać jego montażu i ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru wszystkich opakowań pozostałych po ich montażu.
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia spełniał wymagane polskim i europejskim prawem wszelkie normy, posiadał dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadał niezbędne świadectwa, certyfikaty i atesty, w tym deklaracje zgodności CE zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
UWAGA: Zamawiający wymaga załączenia do Formularza ofertowego (załącznik nr 1 SWZ) wykazu oferowanego sprzętu wraz ze szczegółowym opisem technicznym (nazwy, typu, model, cech charakterystycznych danego produktu itp.) w taki sposób aby Zamawiający mógł jednoznacznie określić szczególne cechy produktu oraz wymagane prawem certyfikaty, deklaracje zgodności CE, instrukcje obsługi sprzętu, dokumenty gwarancyjne, celem sprawdzenia zgodności oferowanego produktu.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis w celu określenia minimalnych parametrów, jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią one wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia, a nie wskazanie na konkretny wyrób danego producenta. Zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej, jednak pod warunkiem, że zaproponowany przez Wykonawcę produkt równoważny będzie spełniał minimum wymogów tej samej klasy jakiej oczekuje Zamawiający, tzn. będzie odpowiadał wymaganiom opisanym przez Zamawiającego w SWZ. Asortyment zaproponowany jako równoważny nie może odbiegać jakością, standardem, parametrami technicznymi od założonych przez Zamawiającego. Za asortyment równoważny Zamawiający uzna ten, który posiada te same lub lepsze od opisanych w SWZ parametry techniczne i jakościowe, a jego zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie aparatu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar dowodowy w zakresie udowodnienia równoważności zaoferowanych rozwiązań z rozwiązaniami opisanymi poprzez wskazanie przykładowego znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, spoczywa na Wykonawcy, składającym ofertę równoważną.
Wykonawcy powinni oznaczyć, której części oraz którego punktu tabeli załącznika nr 1 do SWZ dokumenty dotyczą. Jeżeli w prospektach brak opisu danego wymogu, dopuszcza się załączenie do oferty innych dokumentów, w których Zamawiający będzie w stanie zweryfikować zgodność opisu danego wymogu lub oświadczenie producenta. Zamawiający dopuszcza także oświadczenie własne wykonawcy w przypadku gdy dany parametr nie można potwierdzić w inny sposób.
W przypadku braku wymaganego opisu Zamawiający wezwie do złożenia wyjaśnień oferty.
Wykonawca do oferty dołączy wymagane prawem certyfikaty, deklaracje zgodności CE, instrukcje obsługi sprzętu, dokumenty gwarancyjne, celem sprawdzenia zgodności oferowanego produktu z wymaganiami opisanymi w opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy własnym środkiem transportu, na własny koszt i ryzyko. Za szkody powstałe w czasie transportu pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu umowy do Zamawiającego oraz odpowiada za przedmiot umowy (ryzyko utraty, uszkodzenia itd.) do czasu jego odbioru przez Zamawiającego. Wszystkie dotyczące przedmiotu zamówienia wymagania wskazane w SWZ i załącznikach należy traktować jako minimalne. Każdy z dostarczonych komputerów powinien posiadać instrukcję obsługi w języku polskim.
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w opisie przedmiotu zamówienia - stanowiących integralną część SWZ - OPZ 1 - Biblioteka Taśmowa, OPZ 2 - Przełącznik sieciowy 1, OPZ 3 - Przełącznik sieciowy 2, OPZ 4 - Serwer NAS, OPZ 5 - Serwer1, OPZ 6 - Serwer2, OPZ 7 - System sieci Wi - Fi, OPZ 8 - UPS, OPZ 9 - UTM
4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie i prawidłowo przeprowadził dostawę sprzętu serwerowego za kwotę 200 tyś zł brutto oraz sprzętu sieciowego za kwotę 80 tyś zł brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz dostaw wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem wartości, przedmiotu i dat wykonania oraz podmiotu na rzecz, którego dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, zgodnie z warunkiem określonym w Rozdziale VI ust.2 ppkt d, stanowiący załącznik nr 5 do SWZ; dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyny niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia powtarzające się lub ciągłe, dopuszcza się wskazanie nie tylko zamówień wykonanych (zakończonych), ale również wykonywanych. W takim przypadku część dostaw już faktycznie wykonana musi wypełniać wymogi określone przez Zamawiającego.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
1) Wykaz dostaw wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem wartości, przedmiotu i dat wykonania oraz podmiotu na rzecz, którego dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, zgodnie z warunkiem określonym w Rozdziale VI ust.2 ppkt d, stanowiący załącznik nr 5 do SWZ; dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyny niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia powtarzające się lub ciągłe, dopuszcza się wskazanie nie tylko zamówień wykonanych (zakończonych), ale również wykonywanych. W takim przypadku część dostaw już faktycznie wykonana musi wypełniać wymogi określone przez Zamawiającego.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Szczegóły w załączniku nr 7 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.