Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1168z dziś
7801z ostatnich 7 dni
28691z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego używanej równiarki kołowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego używanej równiarki kołowej

Data zamieszczenia: 2024-06-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "ŻYRARDÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Czysta 5
96-300 Żyrardów
powiat: żyrardowski
46 855 40 41
zamowienia@pgk.zyrardow.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/943885
Województwo: mazowieckie
Miasto: Żyrardów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 46 855 40 41
Termin składania ofert: 2024-07-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA w formie leasingu operacyjnego używanej równiarki kołowej.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego używanej równiarki kołowej, zgodnie ze Opisem przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczną stanowiącą załącznik nr 2 oraz warunkami leasingu opisanymi w załączniku nr 3 do niniejszej SWZ. Zamawiający udostępnia dokumenty finansowe Spółki w załączniku nr 8 do SWZ.
2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na równiarkę kołową min 1 miesiąc.
3. Przygotowanie umowy zgodnie z zapisami niniejszej SWZ, leży po stronie Wykonawcy.

CPV: 66114000-2

Dokument nr: 2024/BZP 00378347, ZP.26.ZOM.4PZP.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-07-02 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/transakcja/943885
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/943885.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza ,,Wyślij wiadomość do Zamawiającego".
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku
,,Wyślij wiadomość do Zamawiającego", po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
Wykonawca, jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: "Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji"), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x
10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce ,,Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na stronie platformazakupowa.pl,
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce ,,Wyślij wiadomość do Zamawiającego").
c) taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
d) zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/transakcja/943885
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna art. 13 i art. 14 została określona w Rozdziale XXXIX SWZ.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/943885
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-07-02 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/943885

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.26.ZOM.4PZP.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego używanej równiarki kołowej, zgodnie ze Opisem przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczną stanowiącą załącznik nr 2 oraz warunkami leasingu opisanymi w załączniku nr 3 do niniejszej SWZ. Zamawiający udostępnia dokumenty finansowe Spółki w załączniku nr 8 do SWZ.
2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na równiarkę kołową min 1 miesiąc.
3. Przygotowanie umowy zgodnie z zapisami niniejszej SWZ, leży po stronie Wykonawcy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 66114000-2 - Usługi leasingu finansowego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
1) Cena - 80 %
2) Termin dostawy - 20%
Wynikiem dla każdej z ofert będzie suma punktów uzyskanych w podanych wyżej kryteriach, 1% odpowiada 1 punktowi.
Liczba punktów za kryterium cena zostanie obliczona wg następujących zasad:
1) Kryterium ,,ceny" w zł - C - 80%
liczona według wzoru: C=(Cn/Cb) x 80 %
gdzie:
C - liczba punktów za cenę brutto (max 80 pkt)
Cn - cena brutto najniższa wśród ofert
Cb - cena brutto badanej oferty
2) Kryterium ,,Termin dostawy" - R - 20 %
Zamawiający przyzna punkty za wskazany w ofercie termin dostawy do Zamawiającego:
a) 1 miesiąc od daty zawarcia umowy: 20 pkt
b) 2 miesiące od daty zawarcia umowy: 15 pkt
c) 3 miesiące od daty zawarcia umowy: 10 pkt
d) 4 miesiące od daty zawarcia umowy: 0 pkt
Maksymalny termin dostawy wynosi 4 miesiące. Oferta zawierająca termin dostawy dłuższy niż 4 miesiące zostanie odrzucona z powodu niezgodności z warunkami zamówienia.
W przypadku niewskazania w ofercie żadnego terminu dostawy, Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje termin dostawy 4 miesiące i oferta Wykonawcy otrzyma w tym kryterium 0 pkt.
2. Łączna suma uzyskanych punktów z wszystkich kryteriów stanowić będzie końcową ocenę oferty, obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wg wzoru:
P = C+R
gdzie:
P - całkowita liczba punktów uzyskana przez ofertę;
C - całkowita liczba punktów oferty w kryterium ,,cena";
R - całkowita liczba punktów oferty w kryterium ,,termin dostawy".
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda podmiotowego środka dowodowego - oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty:
a) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców - Załącznik nr 4 do SWZ.
b) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna itp.).
c) Pełnomocnictwa - mają być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, (jeżeli dotyczy);
d) Wypełniony i podpisany formularz ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ oraz wypełniony OPZ - Specyfikacje techniczną stanowiącą Załącznik nr 2 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy, usługi wykonują poszczególni wykonawcy (art. 117 ust 4 ustawy pzp) - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
2) Warunek dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane ( art. 117 ust. 2 ustawy pzp)- jeśli dotyczy.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane (art. 117 ust. 3 ustawy pzp).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający na podstawie art. 455 Ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy, wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przepisami ustawy Pzp, za zgodą obu stron, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
1) Cena - 80 %
2) Termin dostawy - 20%
Wynikiem dla każdej z ofert będzie suma punktów uzyskanych w podanych wyżej kryteriach, 1% odpowiada 1 punktowi.
Liczba punktów za kryterium cena zostanie obliczona wg następujących zasad:
1) Kryterium ,,ceny" w zł - C - 80%
liczona według wzoru: C=(Cn/Cb) x 80 %
gdzie:
C - liczba punktów za cenę brutto (max 80 pkt)
Cn - cena brutto najniższa wśród ofert
Cb - cena brutto badanej oferty
2) Kryterium ,,Termin dostawy" - R - 20 %
Zamawiający przyzna punkty za wskazany w ofercie termin dostawy do Zamawiającego:
a) 1 miesiąc od daty zawarcia umowy: 20 pkt
b) 2 miesiące od daty zawarcia umowy: 15 pkt
c) 3 miesiące od daty zawarcia umowy: 10 pkt
d) 4 miesiące od daty zawarcia umowy: 0 pkt
Maksymalny termin dostawy wynosi 4 miesiące. Oferta zawierająca termin dostawy dłuższy niż 4 miesiące zostanie odrzucona z powodu niezgodności z warunkami zamówienia.
W przypadku niewskazania w ofercie żadnego terminu dostawy, Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje termin dostawy 4 miesiące i oferta Wykonawcy otrzyma w tym kryterium 0 pkt.
2. Łączna suma uzyskanych punktów z wszystkich kryteriów stanowić będzie końcową ocenę oferty, obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wg wzoru:
P = C+R
gdzie:
P - całkowita liczba punktów uzyskana przez ofertę;
C - całkowita liczba punktów oferty w kryterium ,,cena";
R - całkowita liczba punktów oferty w kryterium ,,termin dostawy".
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-07-31

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.