Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6812z ostatnich 7 dni
27761z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Prace Konserwatorsko - Restauratorskie wraz z robotami budowlanymi cmentarza

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Prace Konserwatorsko - Restauratorskie wraz z robotami budowlanymi cmentarza

Data zamieszczenia: 2024-06-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Dynów
Rynek, 2
36-065 Dynów
powiat: rzeszowski
przetragi@dynow.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Dynów
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-07-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Prace Konserwatorsko - Restauratorskie wraz z robotami budowlanymi cmentarza przy Ul. Grunwaldzkiej - etap II i renowacja pomnika
Króla Władysława Jagiełły w Dynowie
Krótki opis przedmiotu zamówienia
3.1.1. Remont alejek bocznych o powierzchni 333,00 m2, polegający na rozebraniu istniejących nawierzchni alejek i wykonaniu nowych.
3.1.2. Renowacja (remont) istniejącego ogrodzenia cmentarza o długości 185,00m.
3.2.1 Renowacja pomnika - figury Króla Władysława Jagiełły (wraz z remontem
schodów), na dz. nr ewid. 5170/2.

CPV: 45233253-7, 45111300-1,45111200-0,45342000-6,92522100-7, 92522100-7, 45262100-2,45111300-1

Dokument nr: 2024/BZP 00378611, SG.271.8.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-07-08 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-12e06626-2fca-11ef-b373-0e435a8a43bc
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia (zwanej dalej Platformą) dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce ,,Formularze" (,,Formularze
do komunikacji").
Możliwość korzystania w postępowaniu z ,,Formularzy do komunikacji" w pełnym zakresie wymaga posiadania konta ,,Wykonawcy" na Platformie oraz zalogowania się na Platformie. Do korzystania z ,,Formularzy do komunikacji" służących do zadawania pytań dotyczących treści specyfikacji warunków zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie.
10.Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne, po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce ,,Komunikacja".
11.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce ,,Zgłoś problem".
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy
i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@dynow.pl
z zastrzeżeniem, że nie dotyczy składania ofert w postępowaniu.
Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów
i wiadomości przesłanych przez Zamawiającego bezpośrednio na Platformie oraz na podany w formularzu oferty adres poczty elektronicznej
Ofertę, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, podmiotowe środki dowodowe oraz pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych
Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt. 18,(powyżej) przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 18 lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-07-08 10:00
Miejsce składania ofert: Urząd miejski w Dynowie

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.