Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1168z dziś
7801z ostatnich 7 dni
28691z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Budowa sieci wodociągowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa sieci wodociągowej

Data zamieszczenia: 2024-06-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA MIEJSKA CHOJNÓW
pl. Zamkowy 1
59-225 Chojnów
powiat: legnicki
76 506 54 51
urzad.miejski@chojnow.eu
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Chojnów
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 76 506 54 51
Termin składania ofert: 2024-07-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa sieci wodociągowej na osiedlu domów jednorodzinnych w Chojnowie
oraz przebudowa nawierzchni dróg Ul. W. Bogusławskiego, Ul. L. Solskiego,
ul. M. Ćwiklińskiej w Chojnowie
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 1: ,,Budowa sieci wodociągowej na osiedlu domów jednorodzinnych w Chojnowie, w tym:
A. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi obejmująca ulice: W. Bogusławskiego, L. Solskiego, M. Ćwiklińskiej, H. Modrzejewskiej,
G. Zapolskiej, K.I. Gałczyńskiego, B. Prusa, M. Kopernika.
B. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi obejmująca ulice S. Wyspiańskiego.
Zadanie nr 2: Przebudowa nawierzchni dróg ulic: W. Bogusławskiego, L. Solskiego, M. Ćwiklińskiej w Chojnowie.
A. Przebudowa nawierzchni dróg ulic: W. Bogusławskiego, L. Solskiego,
M. Ćwiklińskiej obejmujące następujące prace:
B. Remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej ulic: W. Bogusławskiego, L. Solskiego, M. Ćwiklińskiej.

CPV: 45233220-7, 45231300-8,45233141-9,45233142-6,45233222-1

Dokument nr: 2024/BZP 00378609, RG.271.8.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-07-08 09:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-59dbf039-2fca-11ef-b373-0e435a8a43bc
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w
zakładce ,,Centrum Pomocy". 2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. 3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści
dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania. 4. Sposób sporządzenia
dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz.
2415). 5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja, (nie dotyczy składania ofert i wniosków), pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, dokumentów oraz przekazywanie informacji
odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce ,,Formularze" (,,Formularze do
komunikacji"). Za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień,
zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej
wiadomości (przycisk ,,dodaj załącznik"). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie
ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W
zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z
wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). 6. Możliwość korzystania w
postępowaniu z ,,Formularzy do komunikacji" w pełnym zakresie wymaga posiadania konta ,,Wykonawcy" na Platformie e-
Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z ,,Formularzy do komunikacji" służących do
zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na
Platformie e-Zamówienia. 7. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po
zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce ,,Komunikacja". 8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem
,,Formularzy do komunikacji" wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). 9.
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje
dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. 10. W przypadku problemów technicznych i awarii
związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod
numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl w zakładce ,,Zgłoś problem".
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13. Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych - ogólne rozporządzenie o
ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) Burmistrz Miasta Chojnowa informuje, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych jest Burmistrz Miasta Chojnowa
Można się z nim skontaktować w następujący sposób:
a) listownie: Urząd Miejski w Chojnowie, Burmistrz Miasta Chojnowa 59-225 Chojnów, Pl. Zamkowy 1,
b) przez adres email: urzad.miejski@chojnow.eu
c) telefonicznie: +48 76 81 88 285
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych.
Można się z nim skontaktować w następujący sposób:
a) listownie: Urząd Miejski w Chojnowie 59-225 Chojnów, Pl. Zamkowy 1
z dopiskiem ,,IOD"
b) przez adres email: iod@chojnow.eu
c) telefonicznie: + 48 665 113 071
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00356554/01 z dnia 2023-08-17
2023-08-17 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek
prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym,
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy PZP,
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy.
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w
przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy PZP,
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO.
7. Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z
prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników),
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-07-08 09:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Wymagania:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 50.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100).
2. Zgodnie z art. 97 ust. 7 ustawy wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 tytułem ,,Wadium - Budowa sieci wodociągowej na osiedlu domów jednorodzinnych w Chojnowie oraz przebudowa nawierzchni dróg ul. W. Bogusławskiego, ul. L. Solskiego, ul. M. Ćwiklińskiej w Chojnowie".
4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Jeżeli wadium wnoszone jest w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia z jej treści musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji. Dokument musi być podpisany przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela. Z treści dokumentu winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy.
7. Dokument, o którym mowa w pkt. 5 ma być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: nazwę Wykonawcy, beneficjenta (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib, oznaczenie postępowania, określenie (nazwa) przedmiotu postępowania, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, kwotę gwarancji, termin ważności dokumentu.
8. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami.
10. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione
w pieniądzu przelewem na wskazany rachunek bankowy musi wpłynąć najpóźniej przed terminem składania ofert. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
11. Zamawiający zwraca wadium w trybie i terminach określonych w art. 98 ustawy
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RG.271.8.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:
Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 1: ,,Budowa sieci wodociągowej na osiedlu domów jednorodzinnych w Chojnowie, w tym:
A. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi obejmująca ulice: W. Bogusławskiego, L. Solskiego, M. Ćwiklińskiej, H. Modrzejewskiej,
G. Zapolskiej, K.I. Gałczyńskiego, B. Prusa, M. Kopernika.
B. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi obejmująca ulice S. Wyspiańskiego.
Zadanie nr 2: Przebudowa nawierzchni dróg ulic: W. Bogusławskiego, L. Solskiego, M. Ćwiklińskiej w Chojnowie.
A. Przebudowa nawierzchni dróg ulic: W. Bogusławskiego, L. Solskiego,
M. Ćwiklińskiej obejmujące następujące prace:
B. Remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej ulic: W. Bogusławskiego, L. Solskiego, M. Ćwiklińskiej.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamówienia zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów, po zsumowaniu ocen w poszczególnych kryteriach oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujące warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- nie dotyczy.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- nie dotyczy.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
-nie dotyczy.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawcy:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie:
1) jedną robotę budowlaną polegające na budowie lub/i przebudowie lub/i remoncie drogi o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto (słownie złotych: jeden milion 00/100) odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia.
Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót (zamówień) o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej.
2) jedną robotę budowlaną polegające na budowie lub/i przebudowie sieci wodociągowej o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto (słownie złotych: pięćset tysięcy 00/100, odpowiadająca swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia.
Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót (zamówień) o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej.
b) Osób:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobą lub osobami do kierowania robotami posiadającą uprawnienia budowlane:
- w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub uprawnienia budowlane w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia według przepisów kraju ich uzyskania;
- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub uprawnienia budowlane w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia według przepisów kraju ich uzyskania;
Zamawiający uzna uprawnienia zdobyte na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz właściwych aktów wykonawczych do niniejszej ustawy - w oparciu o art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2023 r. poz. 682 ze zm.), które uprawniają do projektowania lub kierowania robotami w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy Prawo budowlane.
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed
jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; (UWAGA: Dokument należy złożyć na wezwanie.
Nie składa się go wraz z ofertą).
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o
których mowa pkt. 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z
wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć. Przepis pkt. 3 stosuje się.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty- wzór
stanowi załącznik nr 4 do SWZ. (UWAGA: Wykaz należy złożyć na wezwanie. Nie składa się go wraz z ofertą).
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór stanowi załącznik nr 5 do
SWZ. (UWAGA: Wykaz należy złożyć na wezwanie. Nie składa się go wraz z ofertą).
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) Oświadczenia wymagane postanowieniami rozdz. VIII pkt. 1 SWZ;
2) Oświadczenia podmiotów udostępniających zasoby, wymagane postanowieniami rozdz. VIII pkt 5 SWZ;
3) Zobowiązania wymagane postanowieniami rozdz. VIII pkt. 3 SWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;
4) Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale X pkt 4 SWZ;
5) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru (jeżeli dotyczy) - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy oraz podmiotu udostępniającego zasoby (jeśli dotyczy) jest umocowana do jego reprezentowania;
6) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy oraz podmiotu udostępniającego zasoby (jeśli dotyczy), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony;
7) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
8) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 50.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100).
2. Zgodnie z art. 97 ust. 7 ustawy wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 tytułem ,,Wadium - Budowa sieci wodociągowej na osiedlu domów jednorodzinnych w Chojnowie oraz przebudowa nawierzchni dróg ul. W. Bogusławskiego, ul. L. Solskiego, ul. M. Ćwiklińskiej w Chojnowie".
4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Jeżeli wadium wnoszone jest w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia z jej treści musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji. Dokument musi być podpisany przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela. Z treści dokumentu winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy.
7. Dokument, o którym mowa w pkt. 5 ma być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: nazwę Wykonawcy, beneficjenta (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib, oznaczenie postępowania, określenie (nazwa) przedmiotu postępowania, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, kwotę gwarancji, termin ważności dokumentu.
8. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami.
10. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione
w pieniądzu przelewem na wskazany rachunek bankowy musi wpłynąć najpóźniej przed terminem składania ofert. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
11. Zamawiający zwraca wadium w trybie i terminach określonych w art. 98 ustawy.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, wtedy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w rozdz.
VIII pkt 1 SWZ, składa każdy z wykonawców.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. (NALEŻY WYPEŁNIĆ PKT. XIV W
FORMULARZU OFERTY).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie
Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdz. VIII pkt 5 SWZ, przy czym:
1) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdz. VIII pkt. 5 ppkt 1) SWZ składa odpowiednio Wykonawca, który
wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w rozdz. VI pkt. 1 SWZ.
2) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdz. VIII pkt. 5 ppkt 2) SWZ składa każdy z nich.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak
7.2.) Informacje na temat zaliczek:
Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 3(zadanie 1A-Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi obejmująca
ulice: W. Bogusławskiego, L. Solskiego, M. Ćwiklińskiej, H. Modrzejewskiej,
G. Zapolskiej, K.I. Gałczyńskiego, B. Prusa, M. Kopernika.
i 2A-Przebudowa nawierzchni dróg ulic: W. Bogusławskiego, L. Solskiego, M. Ćwiklińskiej ), zostanie wypłacone zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, tj. Wykonawcy zostanie udzielona zaliczka w wysokości 5% wynagrodzenia należnego Wykonawcy w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy. Pozostała cześć wynagrodzenia zostanie wypłacona po zakończeniu realizacji zamówienia.
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy:
1) w przypadku konieczności zmiany terminu umownego i harmonogramu realizacji robót i zakresu rzeczowego z powodu:
a) konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp.,
b) konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych, np. Nadzoru Budowlanego oraz
wystąpienia opóźnień organów administracyjnych lub innych podmiotów, które zobowiązane są do dokonania uzgodnień,
wydania zezwoleń, decyzji, dokonania czynności opisanych w SWZ,
c) wystąpienia opóźnienia przekazania terenu budowy Wykonawcy z winy Zamawiającego oraz opóźnienia w wykonaniu
innych obowiązków umownych
i ustawowych przez Zamawiającego lub osoby działające na jego zlecenie,
d) wystąpienia opóźnień w rozpoczęciu czynności odbiorowych z powodów nieleżących po stronie Wykonawcy,
e) wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia, której rozwiązanie jest korzystne dla Zamawiającego i bezpośrednio
wpływa na koszty i/lub termin zakończenia budowy,
f) wystąpienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 lub innej epidemii mających wpływ na należyte
wykonanie umowy, m.in. powodujące brak możliwości prowadzenia robót przez Wykonawcę,
g) stwierdzenia konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych (które mogą także wyniknąć ze stwierdzonych
wad dokumentacji technicznej),
h) na wniosek Wykonawcy dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy na okres uwzględniający liczbę dni
opóźnienia, spowodowanego występowaniem dłużej niż przez 10 kolejnych dni niekorzystnych warunków atmosferycznych
uniemożliwiających wykonywanie robót. Fakt ten winien być potwierdzony przez Zamawiającego.
2) W przypadku zmiany wynagrodzenia (zgodnie z art. 439 ustawy) z powodu zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia w stosunku do kosztów i cen zawartych w ofercie, z zastrzeżeniem, że:
a) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający strony umowy do
żądania zmiany wynagrodzenia wyniesie co najmniej 10%,
b) początkowy termin uprawniający do żądania ustalenia zmiany wynagrodzenia
nastąpi w pierwszym miesiącu po upływie 6 miesięcy od zawarcia umowy,
c) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza Zamawiający
w efekcie zastosowania postanowień niniejszego punktu wynosi 4% wartości ceny
całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy brutto,
d) zmiana cen materiałów lub kosztów uprawniająca stronę umowy do żądania
zmiany wynagrodzenia ustalana będzie na podstawie wskaźnika cen produkcji
budowlano-montażowej, ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego za dany rok realizacji robót przewidzianych w Umowie,
e) zmiana wynagrodzenia, w przypadkach określonych w niniejszym punkcie wymaga
udowodnienia przez stronę umowy wraz ze szczegółowym wyliczeniem wysokości
wnioskowanej zmiany z podaniem podstawy faktycznej i prawnej oraz
uzasadnienia. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do
złożenia wyjaśnień, w terminie 14 dni od doręczenia żądania,
f) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zobowiązany jest do
zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę,
w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących
zobowiązania Podwykonawcy.
g) waloryzacji podlega pozostała do wypłaty część wynagrodzenia należnego
Wykonawcy tj. część wynagrodzenia należna za prace wykonane w kolejnym
okresie, w którym waloryzacja następuje.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamówienia zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów, po zsumowaniu ocen w poszczególnych kryteriach oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-08-06

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.