Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6812z ostatnich 7 dni
26440z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Modernizacja infrastruktury drogowej i przepraw mostowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Modernizacja infrastruktury drogowej i przepraw mostowych

Data zamieszczenia: 2024-06-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Siekierczyn
Siekierczyn 271
59-818 Siekierczyn
powiat: lubański
757221778, faks 756666150
zamowieniapubliczne@siekierczyn.pl
https://siekierczyn.ezamawiajacy.pl/
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Siekierczyn
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 757221778, faks 7566
Termin składania ofert: 2024-07-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja infrastruktury drogowej i przepraw mostowych na terenie Gminy Siekierczyn
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część I - Modernizacja infrastruktury drogowej i przepraw mostowych - realizacja na podstawie opracowanych dokumentacji projektowo-wykonawczych.
szczegóły zadania zawarte są w SWZ
Część II - Infrastruktura drogowa - budowa sygnalizacji świetlnych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357 w m. Zaręba oraz w ciągu drogi powiatowej nr 2454D w m. Siekierczyn - realizacja na podstawie opracowanych dokumentacji projektowo-wykonawczych.
Część III - Zakup i montaż urządzeń infrastruktury drogowej

CPV: 45233226-9, 35262000-8, 45223821-7

Dokument nr: 2024/BZP 00378652, ZP.271.10.2.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-07-08 11:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://siekierczyn.ezamawiajacy.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://siekierczyn.ezamawiajacy.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
dot. korespondencji elektronicznej zawarte są na stronie siekierczyn.ezamawiajacy.pl zakładka baza wiedzy i pod linkiem
https://siekierczyn.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?
MP_module=main&MP_action=publicFilesList&folder=002c&clientName=siekierczyn&
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Siekierczyn, Siekierczyn 271, 59-818 Sie-kierczyn, reprezentowany przez Wójta Gminy Siekierczyn - e-mail: ug@siekierczyn.pl, tel. 75 722 17 78.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest Rafał Wielgus, kontakt
e-mail: iod@bhpex.pl, tel.: 68 411 40 00.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, oraz ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (w celu przeprowadzenia przedmiotowego postę-powania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzenia dokumentacji rachunkowe), art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu dążenia do zawarcia i realizacji zawartej w ramach zamówienia umowy, art.6 ust. 1 lit. f w związ-ku z realizacją uzasadnionych interesów Administratora w szczególności prawa do dochodzenia roszczeń.
4. Dane osobowe pochodzą od osób, biorących udział w postępowaniu bądź od ich przedstawicieli uprawnio-nych do działania w ich imieniu (np. na podstawie umowy bądź wydanego pełnomocnictwa).
5. Odbiorcami danych osobowych w związku z przeprowadzaniem postępowania mogą być: upoważnione oso-by, jednostki na podstawie umów powierzenia, upoważnione organy państwowe oraz organy wskazane przez art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP.
6. Dane osobowe w związku z prowadzonym postępowaniem będą przechowywane zgodnie
z art. 78 ust. 1 ustawy PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku gdy okres trwania umowy przekracza 4 lata - okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
7. Obowiązek podania oraz konsekwencje niepodania danych osobowych w związku
z prowadzonym postępowaniem wynikają z ustawy PZP (brak możliwości udziały w postępowaniu oraz realiza-cji przedmiotu zamówienia.).
8. Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany, dane nie podlegają także profilowaniu.
9. Uczestnicy postępowania mają prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. W związku z postępowaniem nie przysługują:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
11. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, że:
- Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.
- Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
- W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (związanych z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
- W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.
j) dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych,
k) Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak ich niepodanie będzie wiązało się z brakiem możliwości wzięcia udziału w Postępowaniu.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://siekierczyn.ezamawiajacy.pl/
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-07-08 11:00
Miejsce składania ofert: https://siekierczyn.ezamawiajacy.pl/

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.