Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6812z ostatnich 7 dni
27761z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Montaż i uruchomienie dodatkowych kamer systemu monitoringu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Montaż i uruchomienie dodatkowych kamer systemu monitoringu

Data zamieszczenia: 2024-06-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Studzieńcu
Studzieniec 20A
96-330 Studzieniec
powiat: żyrardowski
Telefon: 46 831 81 70, telefon 46 831 81 91 w. 117
sekretariat@studzieniec.oow.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Studzieniec
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 46 831 81 7
Termin składania ofert: 2024-06-27 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do złożenia oferty
Na montaż i uruchomienie dodatkowych kamer systemu monitoringu.
Przedmiotem zapytania ofertowego jest:
1. Na montaż i uruchomienie dodatkowych kamer systemu monitoringu.
2. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:
1) Kamera budynek grupy internatowej V ,,korytarz I piętro"
Zakres prac:
- wykonanie tras kablowych dla 1 kamery IP ok. 33 m
- przewierty przez ściany
- wykonanie sieci LAN i podłączenie do istniejącej infrastruktury światłowodowej
- konfiguracja sieci LAN wraz z urządzeniami
- ułożenie okablowania UTP kat. 6 dla nowej kamery ok. 37 m
- dostarczenie kamery 1 szt. HikVision DS-2CD2346G2H-IU 4MP 2,8mm lub równoważnej,
- dostarczenie dedykowanego mocowania kamery HikVision DS-1280 lub równoważnego,
- dostarczenie switcha PoE DS-3E1309-EI lub równoważnego,
- montaż i uruchomienie kamery
- konfiguracja nowej kamery w rejestratorze GR. V i portierni.
- materiały instalacyjne
2) Kamery ,,budynek warsztatowy ogrodniczy"
Zakres prac:
- wykonanie tras kablowych dla kamer IP ok 46 m
- ułożenie okablowania UTP kat. 6 dla nowych kamer ok. 50m
- przewierty przez ściany
- wykonanie sieci LAN i podłączenie do istniejącej infrastruktury światłowodowej
- konfiguracja sieci LAN wraz z urządzeniami
- dostarczenie 2 szt. kamer HikVision DS- 2CD2346G2H-IU 2,8mm 4MP lub równoważnych,
- dostarczenie dedykowanego mocowania kamer HikVision DS.-1280- 2 szt. lub równoważnych,
- dostarczenie switcha PoE DS-3E1309-EI- 1 szt. lub równoważnego
- montaż i uruchomienie kamer
- konfiguracja nowych kamer w rejestratorze w portierni,
- materiały instalacyjne
3) Kamera ,,brama na pole"
Zakres prac:
- wykonanie przepustu kablowego pomiędzy budynkiem ogrodniczym a słupem -12m
- wykonanie tras kablowych dla kamery IP ok 20 m
- ułożenie okablowania UTP kat. 6 żelowany dla nowej kamery ok. 24 m
- przewierty przez ściany
- wykonanie sieci LAN i podłączenie do istniejącej infrastruktury światłowodowej
- konfiguracja sieci LAN wraz z urządzeniami
- dostarczenie 1 szt. kamery HikVision DS- 2CD2646G2-IZS 2,8mm-12mm 4MP Moto zoom lub
równoważnej,
- dostarczenie dedykowanego mocowania kamer HikVision DS.-1280 lub równoważnego,- dostarczenie dedykowanego mocowania na słup
- dostarczenie switcha PoE DS-3E1309-EI lub równoważnego,
- montaż i uruchomienie kamery
- konfiguracja nowej kamery w rejestratorze w portierni.
- materiały instalacyjne
W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych należy wykazać że zaproponowane urządzenia będą bez
zakłóceń współpracować z istniejącym systemem monitoringu wizyjnego.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 czerwca 2024 r. o godz. 15.35.

Składanie ofert:
5. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej w formie dokumentu w formacie
PDF opatrzonego podpisem elektronicznym lub skanu opatrzonego podpisem elektronicznym na adres
zamawiającego: sekretariat@studzieniec.oow.gov.pl lub też dostarczona osobiście do siedziby
zamawiającego do dnia 27 czerwca 2024 r. do godz. 15.00. W tytule wiadomości należy umieścić
,,Montaż i uruchomienie dodatkowych kamer - nie otwierać przed 27 czerwca 2024 do godz. 15.30".

Miejsce i termin realizacji:
7.Warunki realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: do dnia 5 lipca 2024 r.

Wymagania:
1. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego dla zamówień o wartości
szacunkowej nie przekraczającej równowartości 130 tys. zł i nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych.
2. Opis warunków udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania oraz przedłożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2. posiadają wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zamówienia, tj. przedłożą oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu;
3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
tj. przedłożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. przedłożą
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta powinna być sporządzona na załączonym do zapytania formularzu ofertowym (załącznik nr 1), w języku
polskim, w sposób czytelny i powinna być podpisana przez oferenta lub upoważnionego przez oferenta
przedstawiciela(li) Wykonawcy.
2. Każdy wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę do skierowanego zapytania.
3. Podana cena oferty powinna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji
zamówienia, tj.: koszty dojazdu/transportu/dostawy, itp.
4. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1. Oferta cenowa - formularz ofertowy (załącznik nr 1)
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2)
3. Zaparafowany wzór umowy
4. Podpisana klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływam terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
6.Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową.
2. Z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową zostanie podpisana stosowna
umowa.
Termin płatności:
- przelewem w ciągu 21 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury.8.
9.
Rozstrzygnięcie postępowania:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli
oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, na adres mailowy podany w ofercie.
O zakończeniu postępowania bez wyboru oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy
złożyli oferty na adres mailowy podany w ofercie.
Postanowienia końcowe:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania
przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty bez skutków prawnych oraz finansowych
2. Oferty przesłane po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone
3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług w rozumieniu przepisów
kodeksu cywilnego.

Kontakt:
5. Osoba kontaktowa: Rafał Szulc, r.szulc@studzieniec.oow.gov.pl ,
telefon 46 831 81 91 w. 117.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.